Inloggen
TWEE AMBT - ID 9359


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1915-02-20 / 1920-03-17 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1915
Nat. Official Number: 9002 ROTT 1915
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Schoener met hulpmotor
Masten: Three masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 604
Contractor: J. Smit, Foxhol, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1914-06-27
Delivery Date: 1915-03-04
Technical Data

Engine Manufacturer: Firma D. Goedkoop Jr., Werf ' 't Kromhout', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 130
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout gloeikop Type (15 3/4-17 3/4)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 314.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 210.00 Net tonnage
Deadweight: 450.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 134.30 Feet (British) Registered
Beam: 26.20 Feet (British) Breadth, moulded
Depth: 10.70 Feet (British) Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1915-02-20 TWEE AMBT
Manager: Ernst August Boden, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Ernst August Boden, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PVFH

Date/Name Ship 1915-06-16 TWEE AMBT
Manager: Firma Jacq. Pierot Jr., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschoener Twee Ambt, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PVFH

Date/Name Ship 1920-03-17 BELLVILLE
Manager: Sidney Bolt, Landskrona, Sweden
Eigenaar: Rederi A/B 'Bellville', Landskrona, Sweden
Shareholder: James Bell & Co.
Homeport / Flag: Landskrona / Sweden

Date/Name Ship 1922-03-29 BELLVILLE
Manager: Alf Monsen, Tønsberg, Norway
Eigenaar: A/S 'Belville', Tønsberg, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Tønsberg / Norway

Date/Name Ship 1926-01-00 BELLVILLE
Manager: Hans Borge, Tønsberg, Norway
Eigenaar: Compañia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru
Shareholder:
Homeport / Flag: Callao / Peru

Date/Name Ship 1928-09-00 BELLVILLE
Manager: Falkland Islands & Dependencies Sealing Co. Ltd, Port Stanley (F.I.), Great Britain
Eigenaar: Falkland Islands & Dependencies Sealing Co. Ltd, Port Stanley (F.I.), Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Port Stanley (F.I.) / Great Britain

Date/Name Ship 1933-00-00 ALBEMARLE
Manager: Falkland Islands & Dependencies Sealing Co. Ltd, Port Stanley (F.I.), Great Britain
Eigenaar: Falkland Islands & Dependencies Sealing Co. Ltd, Port Stanley (F.I.), Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Port Stanley (F.I.) / Great Britain
Additional info: Mogelijk voorgenomen naam.

Date/Name Ship 1933-00-00 PORT EDGAR
Manager: Falkland Islands & Dependencies Sealing Co. Ltd, Port Stanley (F.I.), Great Britain
Eigenaar: Falkland Islands & Dependencies Sealing Co. Ltd, Port Stanley (F.I.), Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Port Stanley (F.I.) / Great Britain

Ship Events Data

1915-02-20: Dagregister deel 20, nummer 239. Twee en twintig februari 1915.De ondergeteekende N.V. Scheepswerven v.h. Gebr. G. & H. Bodewes te Martenshoek verklaart voor rekening van den heer Ernst August Boden, koopman te Rotterdam, te hebben doen bouwen en aan dezen volbouwd te hebben geleverd de stalen 3. M motorschoener thans genaamd “Twee-Ambt” in afmetingen van: Lengte tussen de l.l. 38 m., Breedte aan de spanten 8 m., Holte midscheeps 3.40 m. Martenshoek 20 februari 1915. In de kantlijn staat bijgeschreven: Nevenstaand schip “Twee-Ambt” is op den 24 Febr. 1915 gebrand met 9002 ROTT 1915 door den Scheepsmeter H. Pieters te Hoogezand.
1915-03-02: NRC 03-03-1915: TWEEAMBT. Delfzijl, 2 Maart. Alhier ligt zeilklaar de nieuwgebouwde driemast motorschoener TWEE AMBT. Het vaartuig, groot 596 m3 netto is gebouwd op de werf van de Gebr. Smit te Westerbroek en is voorzien van een door de firma Goekoop te Amsterdam geleverde middel-druk-motor van 130 E.P. Het schip is bestemd voor Ned-Indië en zal daarheen vertrekken via Rotterdam en Engeland. Op de boeg en mldscheeps zij op groote vlakken de nationale kleuren geschilderd.
1915-05-17: NRC 17-05-1915: Rotterdam. 17 Mei. Het Nederlandsche schip TWEEAMBT heeft verschenen Zaterdag, na reparatie van de motor, de reis van Gibraltar naar Palembang voortgezet.
1915-08-04: NRC 04-08-1915: De motorschoener TWEEAMBT, van Rotterdam naar Palembang, passerde 13 Juli Aden.
1915-08-16: Het nieuws van de dag voor Nederlandsch-Indië 16-08-1915: Lange reis. Te Belawan is binnen geloopen een driemaster van 400 ton, genaamd TWEEAMBT, varende van Rotterdam naar Palembang met eene lading cement aan boord. De bemanning had dringend proviand noodig. De reis van Rotterdam naar Belawan, via Suez, duurde 120 dagen. Sedert 20 jaren is dit het eerst zeilschip dat Belawan aandoet.
1917-08-22: Vertrokken met een lading koffie van Tandjong Priok via Kaap de Goede Hoop naar Rotterdam. Liep in november Freetown (Sierra Leone) binnen voor onderzoek en werd daar door de Britten vastgehouden en op 1 maart 1918 door het Prijzenhof verbeurd verklaard. Zij bleef in Freetown liggen en werd pas op 17 maart 1920 aldaar gerechtelijk verkocht en in opdracht van Sidney Boldt voor GBP 5600 gekocht door James Bell Jr. te Hull. Op 4 februari 1921 van Freetown vertrokken naar Hull onder Zweedse vlag.
1920-04-01: Het Nieuws van de dag 01-04-1920: Schipper Dubbelinga. Men verzoekt ons mede te deelen, dat in het verhaal over den schoener TWEE-AMBT, door verkeerde inlichting, een onjuist verband werd gelegd tusschen het blokkadebreken en de veroordeeling van schipper Dubbelinga door den Raad van Tucht. Het bedoelde vonnis werd uitgesproken naar aanleiding van een ander feit, dat wel tijdens meer bedoelde reis voorviel, doch in geenerlei verband stond met het blokkadebreken. De firma Boden & Co wier naam gisteren als bevrachter van de Twee-ambt werd genoemd, verzoekt ons nog te willen mede deelen, dat zij in generlei verband met de Twee-ambt stond. Het schip behoorde aan de te Rotterdam gevestigde scheepvaart-maatschappij „Groningen." De lading werd door de Koloniale Bank verscheept en de scheepsformaliteiten werden vervuld door de Scheepsagentuur alhier.
1920-04-07: De Sumatra post 07-04-1920: Hollandsche zeelieden van den ouden stempel. Een kranige reis. Toen wij gistermiddag met de loodsboot de Tambora naar buiten tegemoet voeren, dook een viermaster, die even buiten de golfbrekers lag, onze aandacht. De loods merkte dit en zeide : Ja mijnheer, dat zijn nog Hollandsche zeelieden van den ouden stempel, kerels die zoo'n lol in der varen hebben, dat ze niet aan staken denken. Jammer dat ze zoo zeldzaam zijn den laatsten tijd. Wij waren dit met den zeerob volkomen eens en vroegen hem om nader uitleg omtrend het verband tusschen die Hollandsche zeelieden en het zeilschip. Hij vertelde toen het volgende. Het is een ijzeren Hollandsche motorschoener, de Bovenkarspel, van ongeveer 1000 tons. Het heeft een heele reis achter den rug, onder schipper Fijvers. Ongeveer een half jaar geleden vertrok het op z.g. “wilde vaart" met lading voor verschillende havens en kwam ten slotte terecht in Lorenzo Marquez aan de Delagoa baai, waar het met steenkolen bevracht werd door de 'Internationale' alhier. Als een goed Hollandsch zeeman slaagde schipper Fijvers erin, zijn fraaien zeiler in 52 dagen uit Lorenzo Marquez hier te brengen, hetgeen tamelijk vlug kan worden genoemd, want gewoonlijk wordt er twee of twee-en-een halve maand over gedaan. Als de olen gelost zijn, gaat het schip met een lading tabak weer terug.
Wij wenschen schipper Fijvers dan een goede reis met zijn kranige bemanning. Het avontuur van een blokkadebreker. — Maar mijnheer, zeide de loods, die reis van de Bovenkarspel is nu wel een flink stukje zeemanswerk, maar dat is toch niet het meest interressante aan het schip, tenminste voor zoon persman als u. —Vertel op, smeekten wij. De loods verschoof toen eens zijn pruim, spoog zeven voet ver midden in een school verschrikt uit elkaar stuivende ikan-djoeloeng-djoeloeng en deed dan het volgende verhaal, dat „im Groszen Ganzen" wel bij het publiek bekend zal zijn, en dat wij nog aanvulden met elders verkregen inlichtingen. Als eerste stuurman zit aan boord van de Bovenkarspel de heer Dubbelinga, die destijds in 1917 gezagvoerder was op de schoener TWEE_AMBT, 800 a 910 tons. Deze werd in Februari of Maart 1917 door de firma Boden & Co. naar Holland gezonden met een lading van 80.000 balen koffie, natuurlijk geconsigneerd aan de N.O.T. Maar enkele personen beweerden, dat de lading niet voor Holland was, doch voor den grooten buurman, die door zijn vijanden geheel van de buitenwereld was afgesloten. Doch bewijzen had men niet, en hoe het ook mogelijk zou zijn, de blokkade te breken van hetzij Brit hetzij U - boot, dat wist men ook niet, want aan de scheepspapieren ontbrak niets. Maar blokkadebreker of niet, de reis per zeilschip om de Kaap was een heele waag in ieder geval, want ook de tijd was slecht, voor wat het weer betrof. In ieder geval, de Twee - ambt voer uit, en eenige dagen later had het drama plaats aan boord van de Palembang-boot van de K. P. M., de Van Lansberge, waarbij een der gebroeders Boden overboord sprong.....De bemanning was wat men noemt een „ratjetoe"; zoo was er ook een Amerikaan als tweede stuurman aan boord, en dat zou het ongeluk vau de reis worden. Na een onvoorspoedige reis van 126 dagen liep de schoener—die in een verschrikkelijken vliegenden storm bij Kaap de Goede Hoop de voormast was kwijtgeraakt - de Britsche haven Freetown binnen, de hoofdplaats van Sierra Leone (aan de Peperkust, naast de negerepubitek Liberia). En toen ze daar eenmaal lag, kwam ze er ook niet weer uit, want de Yankee verried aan de autoriteiten, dat de Twee -Ambt een blokkadebreker was, die twee stel papieren aan boord had. De eerste stuurman had papieren, volgens welke de koffie bestemd was voor Rotterdam, terwijl de kapitein onder zijn matras de papieren had liggen, waaruit duidelijk bleek, dat de lading bestemd was voor Duitschland. En toen als enkele maal een Engelsche kruiser of jager het schip aanhield, waarvan een verdachte roep uitging, dan draaide men den Brit de papieren voor Rotterdam onder den neus, en de man was verplicht, zonder buit verder te gaan, maar toch innerlijk ervan overtuigd, dat hem een poets werd gebakken. Wanneer evenwel een U-boot was opgedoken, en geniepig laag op het water liggend, zijn waarschuwingschot langs den boeg zond, zoodat moest worden bijgedraaid, dan liep schipper Dubbelinga snel naar zijn kooil, haalde de eigenlijke papieren, welke dan aan den „schneidigen Seeleutnant" werden getoond, die natuurlijk over-tevreden naar zjjn duikboot terugkeerde. Maar de Yankee-2e stuurman had het zaakje verraden, de autoriteiten kwamen aanboord, het schip werd onderzocht en de Duitsche papieren werden gevonden. Het schip ging aan den ketting, terwijl de geheele bemanning naar wal werd medegenomen en opgesloten in het arrestlokaal van het politiekantoor, Verscheidene maanden hebben zoowel schipper Dubbelinga als zijn stuurlieden (de Yankee natuurlijk uitgezonderd) en de leden der bemanning daar in het warme Guineesche malaria -nest gevangen gezeten.. Het slot is gauw verteld. De zaak kwam voor het prijzengerecht te Londen, waar schip en lading werden prijs verklaard, terwijl den heer Dubbelinga door den Raad van Tucht te Amsterdam voor zes maanden verboden werd, als schipper te varen op eenig onder Nederlandsche vlag varend schip*). Zoo zit de koene zeeman dan thans hier te Tandjo.ag Ptiok als eerste stuurman op de Bovenkarspel. Een hard gelag, want of men pro- of anti-Duitsch is, een dergelijke poging om de blokkade te breken is toch een kranig stuk zeemanswerk, den roem van de oude Hollandsche zeerobben waardig. *) Het vonnis van den Amsterdamschen Raad voor de Scheepvaart stond echter in geen verband met het blokkade-breken. Het gold een ander feit, aanboord gedurende de reis voorgevallen.
1920-11-04: Voorwaarts 04-11-1920: TWEE AMBT, Padstow, 1 nov. De Nederlandsche motorschoener “Twee Ambt” , van Sierra Leone naar Hull, in ballast, welke hedenmorgen bij Tintagel Head ankerde, is hier binnengesleept door de stoomreddingsboot “Helen Peele”.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 04-11-1920: De TWEE AMBT, groot bruto 314 en netto 210 reg.ton, in 1915 door de firma Gebr. G. & H. Bodewes te Martenshoek gebouwd, is naar Zweden verkocht. De Twee-Ambt is nog te Freetown op reis naar Stettin in beslag geweest, maar 30 Juli j.l. werd door den president der rechtbank Sir Henry Duke schip en lading vrij gegeven.
1937-05-17: Final Fate:
Geladen met steenkool bij Speedwell Island (Falkland Isles) aan de grond gelopen en verloren gegaan.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1915
Kapitein: Veen, van der
Overige informatie: 0