Inloggen
BATAVIER VIII - ID 851


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1928
Nat. Official Number: 3873 Z ROTT 1928
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf v/h. Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 500
Date Laid Down: 1928-03-13
Launch Date: 1928-08-23
Delivery Date: 1928-11-19
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 750
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAN Type (480x450)
Speed in knots: 10.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 780.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 407.00 Net tonnage
Deadweight: 1085.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 94000 Cubic Feet
Bale: 85000 Cubic Feet
 
Length 1: 64.56 Meters Length overall (Loa)
Beam: 10.27 Meters Registered
Depth: 3.66 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1928-11-19 BATAVIER VIII
Manager: Wm H. Müller & Co. N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Wm. H. Müller & Co.'s Erts- en Scheepvaartbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NGRK

Date/Name Ship 1933-12-16 BATAVIER VIII
Manager: Wm H. Müller & Co. N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Wm H. Müller & Co. N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NGRK
Additional info: Call sign 1934: PCZF

Date/Name Ship 1937-08-02 WICKENBURGH
Manager: Wm H. Müller & Co. N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Wm H. Müller & Co. N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PION

Ship Events Data

1928-08-24: Voorwaarts 24-08-1928. Het 500e schip loopt van stapel bij J.Smit Czn. te Alblasserdam liep het 500e schip de 'Batavier VIII' met goed gevolg van stapel. De werf van Smit is een der oudste van Alblasserdam en bestaat sedert 1842.
1928-11-14: Als BATAVIER VIII, zijnde een motorvrachtschip, groot 2208.41 m3, liggende te Alblasserdam, door F. Meijer, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van de N.V. Wm. H. Müller en Co 's Erts- en Scheepvaartbedrijf te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 3873 Z ROTT 1928 op het achterschip aan S.B. zijde achter tegen het luikhoofd nr. 4.
1928-11-22: NRC 23-11-1928: Scheepsbouw. Proeftocht motorschip BATAVIER VIII. Rotterdam. 22 November. Heden had de officiele proeftocht plaats met het m.s. Batavier VIII, gebouwd door de scheepswerf Jan Smit Czn., te Alblasserdam. voor rekening van de N.V. Wm H. Muller & Co., alhier. Het schip, geclassificeerd hoogste klasse Germanischer Lloyd + 100 Al. is van het shelterdektype, met afmetingen lengte t. 1. 210'. breedte 33' 6" en holte tot bovenste dek 21' 9". Bij een B. R. T van 779 en een N. R. T. van 406 heeft het schip een draagvermogen van ca. 1085 en een laadruimte van ruim 84,000 kubieken voet. In den dubbelen bodem, welke over de geheele lengte doorloopt, kan behalve ca. 50 ton bunkerolie, tezamen met voor- en achterpiek ca. 290 ton waterballast genomen worden. De luikhoofden zijn speciaal geconstrueerd voor snel en gemakkelijk laden en lossen en hebben do volgende afmetingen: luik I 20' 2 X 15"' , luik II 33' X 17', luik 111 20' 2" X 15", terwijl luik IV toegang geeft tot een voor kaasvervoer ingericht ruim. Het laadgerei beslaat uit vier 3 tons en twee 5 tons Mannesmann laadboomen, bediend door krachtige winches. terwijl op het kaasrulm een electrisch aangedreven frictielier werkt. De machine-installatie bestaat uit een zescylinder enkelwerkenden viertakt, M.A.N. compressorloozen Dieselmotor, die bij een ontwikkeling van 750 P.K. liet schip een snelheid van ca. 10 mijl moet geven. De hulpwerktuigen alsmede de winches. worden alle gedreven door stoom, waarvoor een met olie te stoken donkeyketel ingebouwd is, waarin tevens de uitlaatgassen van den hoofdmotor benut kunnen worden. De geheele stoominstallatie werd geleverd door de Arnhemsche stoomsleephelling Mij., te Arnhem. Het schip is voorzien van een Oertz-roer en tevens uitgerust met een draadloozen richtingzoeker, systeem Marconi. Aan hutten en verblijven van officieren en overige bemanning is, zoowel wat betreft afwerking als comfort en hygiëne, de meeste zorg besteed. Gedurende den proeftocht, welke bijgewoond werd door verschillende genoodigden, werd liet schip door de rederij overgenomen. Hei zal geplaatst worden in den geregelden dienst, welke de N.V. Wm. H. Müller & Co. onderhoudt op Bordeaux.
1934-07-03: De Tijd 03-07-1934: Hollandsch schip in aanvaring. Naar Lloyds uit Yersey meldt, is het Hollandsche schip „Batavier VIII" in aanvaring gekomen met het stoomschip „Hantonia". De „Batavier VIII" kon onbeschadigd doorvaren.
Het Vaderland 03-07-1934: Aanvaring van de “Batavier VIII” in het Kanaal. Het schip zet zijn reis voort. Het 780 ton metende Nederlandsche stoomschip Batavier VIII uit Rotterdam is gistermiddag bij het verlaten van de haven van St. Helier op het Kanaaleiland Jersey in aanvaring gekomen met het stoomschip Hantonia van de Southern Raiway, dat door de aanvaring eenige averij opliep. De Batavier VIII kon na een kort onderzoek haar reis voortzetten.
1935-06-27: De Telegraaf 27-06-1935: Batavier VIII 26 Juni, — Het ms Batavier VIII vertrok hedenmorgen naar zee voor't houden van een proeftocht. Er zijn eenige veranderingen aan de machines aangebracht. Hedenmiddag wordt het schip in de haven alhier terug verwacht.
1936-02-09: De Tijd 11-02-1936: De Batavier VIII op een rots gestooten. Het Nederlandsche m.s.”Batavier VIII” op reis van Rotterdam via Guernsey naar Bordeaux is Maandag te St.Peterport aangekomen met lekkage. Het schip is op een rots gestooten.
NvhN 09-05-1936: Het aan den grond loopen van de „Batavier VIII”. Kapitein heeft niet alle voorzorgen in acht genomen. De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren uitspraak gedaan inzake het aan den grond stooten van het motorschip „Batavier VIII" op de Platte Boue (N.O. van het eiland Guernsey). De raad was van oordeel, dat wel aannemelijk is, wat de kapitein heeft aangevoerd, n.l. dat de „Batavier VIII" onder den invloed is gekomen van een abnormaal sterken stroom. Hiermede is echter niet gezegd, dat de navigatie van den kapitein ten volle kan worden goedgekeurd. Naar 's Raads oordeel heeft de kapitein niet voldoende rekening gehouden met den stroom van 3—5 mijl, welken hij volgens kaart en zeil aanwijzingen kon verwachten. Indien hij rekening had gehouden met een stroom van 5 mijl, dan had hij zeker meer uitgestuurd, dan hij thans heeft gedaan. Hij had er ook niet op mogen rekenen, dat de Zuid-Oosten wind den stroom gedeeltelijkzoude opheffen. De kapitein had zijnerzijds ook al het mogelijke moeten doen om eventueel storingen van het kompas te voorkomen. De Raad heeft den indruk, dat de kapitein, die al vijftig reizen naar St. Peter Port had gemaakt, niet die voorzorgen heeft in acht genomen, welke hij zou hebben in acht genomen, wanneer hij daar niet zoo vaak had gevaren. Bij de piling Alderney-Les Casquest bemerkte hij, dat het schip aanmerkelijk om de Zuid was gezet. Had hij dit niet geconstateerd, dan had het schip wellicht eerder gestooten. Zooals gezegd, bestond er echter alle aanleiding om met den maximum-stroom van 5 mijl rekening te houden, hetgeen de kapitein niet heeft gedaan.
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Mei 1936. no.95. Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart: No. 46 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake het aan den grond stooten: van het motorschip Batavier VIII op de Platte Boue (N.O. van het eiland Guernsey). Op 9 Februari 1936 heeft het motorschip Batavier VIII op de Platte Boue, N.O. van het eiland Guernsey, aan den grond gestooten. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval zou instellen, welk onderzoek ter zitting van 18 Maart 1936 in tegenwoordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft plaats gehad. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde als getuige Joseph Petrus Johannes Volkert Zimmerman, kapitein op de Batavier VIII ten tijde van het ongeval. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken: De Batavier VIII is een Nederlandsch motorschip, metende 779,57 bruto-, 406,50 netto-registerton, van de N. V. Win. H. Muller & Co., te Botterdam. Het schip is in het jaar 1928 van staal gebouwd en was op na te noemen reis bemand met 16 personen. Op 8 Februari 1936 vertrok de Batavier VIII, beladen met stukgoederen, van Rotterdam niet bestemming St. Peter Port op het eiland Guernsey; diepgang vóór 8 voet 6 duim, achter 12 voet 3 duim. Op het voorschip lagen aan s.b.- zijde op het dek twee stalen constructiebalken, lang 23 m en te zamen wegende 12,5 ton. Op den Waterweg werd geen afwijking van het kompas geconstateerd. Te 1.20 uur 's middags was het schip in zee; koers werd gesteld op het lichtschip Noord Hinder. Te 3.25 uur namiddags werd Schouwenbank, te 6.52 uur namiddags de Noord Hinder gepasseerd. Toen bleek reeds, dat men telkens noordelijker uitkwam, hetgeen aanvankelijk aan het noordgaand tij werd toegeschreven. In den morgen van 9 Februari werd, in verband met het aan dek geladen ijzer, eenige malen een azimuth genomen. Daaruit bleek, dat de deviatie op den koers Z.55°W. van — 1 graad in + 5 graden was veranderd. Met deze deviatie rekening houdende, werd te 2.05 uur 's middags Kaap de la Hague gepasseerd op 2 mijl afstand. Vervolgens werd W.Z.W. magnetisch gestuurd. Te 2.45 uur namiddags werd Alderney N. 15° W. r.w. en Les Casquets N. 63° W. r.w. gepeild. Het was thans een bedekte lucht met regenbuien; het zicht bedroeg slechts 1 a 2 mijl. Uit genoemde kruispeiling bleek den kapitein, dat het schip aanmerkelijk om de zuid was gezet. Daarom werd verder W. ½ Z. magnetisch gestuurd, rekenende op een deviatie van + 5 graden. De kapitein meende met dezen koers ver genoeg van de Grande Amfroque af te zullen loopen. Er woei een harde Z.O.-wind, kracht 6—7. Te 3.40 uur namiddags werd eensklaps op ongeveer 4 streken aan bakboord branding gezien. Onmiddellijk werd hard s.b.-roer gegeven, doch toen het schip W.N.W. voor lag werd een stoot gevoeld. De bakens van Grande Amfroque werden in het Z.t.W.p.k. gezien op ongeveer 1 mijl afstand. Dadelijk werd volle kracht achteruitgeslagen — het schip bleef vlot — en vervolgens weer vooruit. Het klaarde een weinig op, waarna verkenning werd verkregen aan Roustel; de kapitein constateerde, dat het schip had gestooten op de Platte Boue. Bij onderzoek bleek er geen lekkage in de vullings te zijn, doch de voorpiek was lek en later werd ook ontdekt, dat tank 1 water maakte. Te St. Peter Port is de voorpiek voorloopig gedicht en met een certificaat van zeewaardigheid is het schip in ballast naar Rotterdam teruggekeerd, alwaar de schade definitief is hersteld. De kapitein meent het ongeval te moeten toeschrijven aan een abnormalen stroom en de omstandigheid, dat het zicht veel minder is geweest dan hij had aangenomen. De inspecteur- generaal voor de scheepvaart heeft aangevoerd: dat het op den dag van het stooten om halfeen hoogwater in Dover was, zoodat de kapitein in de kaart en in de Zeilaanwijzingen heeft kunnen zien, dat er van 8.15 tot 2.80 uur een flinke zuidwestelijke stroom moest loopen; dat de kapitein echter meende vrij te zullen loopen van de ondiepten in verband met den zuidoostelijken wind; dat zich echter de vraag voordoet, of het niet veiliger ware geweest, dadelijk hooger te sturen; dat de uitkomst heeft geleerd, dat de kapitein zich eenigszins verrekend heeft; dat hierbij valt op te merken, dat het gebied, waar het schip zich bevond, een terrein is vol verrassingen; dat het dan noodig is, zeer bijzonder op te letten; dat het wel jammer is, dat de kapitein niet, zoodra hij Alderney voorbij was, met den te verwachten stroom afdoende heeft rekening gehouden. De Raad is van oordeel, dat wel aannemelijk is, wat de kapitein heeft aangevoerd, namelijk, dat de Batavier VIII onder den invloed is gekomen van een abnormaal sterken stroom. Hiermede is echter niet gezegd, dat de navigatie van den kapitein ten volle kan worden goedgekeurd. Naar 's Raads oordeel heeft de kapitein niet voldoende rekening gehouden met den stroom van 3—5 mijl, welken hij volgens kaart en zeilaanwijzingen kon verwachten. Indien hij rekening had gehouden met een stroom van 5 mijl, dan had hij zeker meer uitgestuurd, dan hij thans heeft gedaan. Hij had er ook niet op mogen rekenen, dat de zuidoosten wind den stroom gedeeltelijk zoude opheffen. Er is echter meer. De kapitein was niet zeker van zijn kompas. Hij had het vermoeden, dat de twee groote stukken ijzer op het voordek invloed oefenden op het kompas en hij constateerde op den koers Z. 55° W. een deviatie van + 5, in plaats van — 1. Het ware nu aangewezen geweest om ook op de koersen, welke later gestuurd moesten worden, de deviatie te bepalen. Dit heeft de kapitein echter niet gedaan, zoodat hij van de deviatie op den koers W.Z.W. en W.½ Z. niet op de hoogte was. Het had ook aanbeveling verdiend, wanneer de kapitein alles wat in zijn vermogen was had gedaan om de werking van het ijzer op het kompas zooveel mogelijk te neutraliseeren. Er werden twee lange ijzeren staven aan stuurboord op het voorschip geladen. Deze staven hadden vóór de inlading eenige dagen op de kade in de richting ongeveer noord-zuid gelegen. De staven zijn, volgens de verklaring van den kapitein, aan boord genomen juist zooals zij op den wal hadden gelegen. Het zou, naar 's Raads oordeel beter zijn geweest, wanneer één der staven 180 graden ware gedraaid. Dit alles voert de Raad slechts aan om te doen zien, dat de kapitein zijnerzijds al het mogelijke had moeten doen om eventueel storingen van het kompas te voorkomen. Nadat het onderzoek in deze zaak was afgeloopen, heeft den Raad bereikt een bericht van den directeur der Filiaalinrichting van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Rotterdam, gericht aan de reederij van de Batavier VIII, uit welk bericht blijkt, dat de door den kapitein geconstateerde afwijking van het kompas haar verklaring kan vinden in een sluiting van de onlangs aan boord geplaatste radio-telefonische zendinstallatie met krachtigen generator, waardoor het dwarsschot was gemagnetiseerd. Dit alles neemt niet weg, dat de kapitein zich niet had moeten bepalen tot het vaststellen der bevonden afwijking op één koers. De Raad heeft den indruk, dat de kapitein, die al vijftig reizen naar St. Peter Port had gemaakt, niet die voorzorgen heeft in acht genomen, welke hij zou hebben in acht genomen, wanneer hij daar niet zoo vaak had gevaren. Bij de peiling Alderney—Les Casquets bemerkte hij, dat het schip aanmerkelijk om de zuid was gezet. Had hij dit niet geconstateerd, dan had het schip wellicht eerder gestooten. Zooals gezegd, bestond er echter alle aanleiding om met den maximum stroom van 5 mijl rekening te houden, hetgeen de kapitein niet heeft gedaan. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, plaatsvervangend voorzitter, C. J. Canters, G. J. Lap, A. L. Boeser en B. C. van Walraven, leden, M. A. Hooykaas en B. Kruys, buitengewone leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden plaatsvervangend voorzitter ter openbare zitting van den Raad van 8 Mei 1936. (get.) B. M. Taverne„ H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1937-08-09: Algemeen Handelsblad 09-08-1937: Batavier VIII. (Rotterdam, 7 Aug.) Het motorschip „Batavier VIII van de N.V. Wm. H. Muller & Co., alhier is herdoopt in „Wickenburgh". Het schip vertrok gisteravond onder den nieuwen naam van Rotterdam naar Bordeaux.
1939-04-04: De Maasbode 06-04-1939: m.s. Wickenburgh-s. Kindat. Rotterdam, 4 April. Het inkomende Eng. s. „Kindat" is den 1sten dezer in lichte aanvaring geweest met het Nederl. m.s. „Wickenburgh", dat in de Jobshaven alhier gemeerd lag en dientengevolge schade heeft bekomen aan de brug. De „Kindat" is oogenschijnlijk niet beschadigd.
1943-08-03: Final Fate:
Tijdens een reis van Sapele naar Lagos, gestrand bij Lagos op de kust van Nigeria in de Golf van Guinea. Later door de rederij opgegeven, 14 Januari 1944 tot wrak geslagen. De teboekstelling in het Kadaster wordt pas op 21 februari 1946 doorgehaald.

Afbeeldingen


Omschrijving: Batavier VIII 1928.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: WICKENBURGH
Collectie: Collectie P. van Wissen
Vervaardiger: Monteny, G.

Omschrijving: Foto genomen door de kapitein L.J. Catlender. Na de stranding is de bemanning in opdracht van rederij en verzekering nog een maand bezig geweest om een groot deel van de lading te bergen totdat het binnendringende zand de pompen verstopte. Foto ter beschikking gesteld door zijn dochter Christine Catlender.
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: Foto Kapitein L.J. Catlender ,collectie Drs C.M. Catlender. Stranding 1943 Lagos.
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Stranding