Inloggen
BERENICE - ID 8137


Kroniekberichten

Datum 09 februari 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 6 februari. Heden is alhier wegens gebrek aan brandstof binnengelopen het schoefstoomschip BERENICE, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Genua bestemd.

Afbeelding
Datum 01 december 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Portsmouth, 28 november. Het stoomschip BERENICE is in de haven gehaald, om de schade aan de machine te repareren.

Afbeelding
Datum 03 april 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Het stoomschip BERENICE, van Amsterdam, laatst van Plymouth naar de Middellandse Zee, is 30 maart wegens een lek in de machinekamer en met averij aan de machine uit zee teruggekomen.

Afbeelding
Datum 26 oktober 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 oktober. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Amsterdam naar de Middellandse Zee, is gisteren met verlies van deklast te Plymouth binnengelopen, hebbende in de Noordzee, zwaar stormweer gehad.

Afbeelding
Datum 12 juni 1878
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Deal, 7 juni. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Amsterdam naar Lissabon, is hedenmorgen door dikte van mist in St. Margarets Baai aan de grond geraakt doch met assistentie weder vlot geworden en onder Duins geankerd.

Afbeelding
Datum 18 februari 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 16 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Cardiff naar Marseille, is gisteren hier binnengelopen om water. Het Hhad de bakboordslantaarn verloren.

Afbeelding
Datum 29 november 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 26 november. De Nederlandse stoomboten SIRIUS, van Riga naar Antwerpen, en BERENICE, van Windau naar Rotterdam, zijn met elkander in aanvaring geweest en hebben beide boven water schade geleden.

Afbeelding
Datum 03 december 1880
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Kopenhagen, 26 november. Het stoomschip BERENICE heeft bij de aanvaring met het stoomschip SIRIUS geen schade bekomen, doch de SIRIUS verloor daarbij de kraanbalk en bekwam andere schade aan de boeg.
Eerstgenoemde stoomboot is, na de aanvaring ten anker liggende, nog onklaar geweest met de Deense stoomboot THY, verloor daarbij de boot en bekwam enige schade aan het bovenwerk.

Afbeelding
Datum 19 maart 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 maart. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Koningsbergen via Duinkerken herwaarts vertrokken, lag 16 dezer, door storm opgehouden nog te Pillau.

Afbeelding
Datum 16 oktober 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 oktober. Volgens telegram uit Londen is het stoomschip BERENICE van St. Petersburg naar Amsterdam, bij Kopenhagen op strand geraakt. De kapitein hoopt echter, dat het schip spoedig vlot zal komen. (opm: kapt. H. Wijbrands)

Afbeelding
Datum 18 oktober 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 17 oktober. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Croonstad naar Amsterdam, te Kopenhagen aan de grond geraakt, is met assistentie vlot en te Kopenhagen binnengebracht. Er is een contract met de bergers gemaakt. Het zal vermoedelijk de reis heden voortzetten.

Afbeelding
Datum 20 oktober 1885
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 16 oktober. Voor de assistentie aan het stoomschip BERENICE werd aan Svitzer betaald 3.000 Kronen en 500 voor lichterloon.

Afbeelding
Datum 04 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stettin, 1 januari 1886. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van hier naar Swinemünde vertrokken, werkt zich door het ijs.

Afbeelding
Datum 24 juni 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 10 juni. Het Nederlandse stoomschip BERENICE is bij het vertrek in aanvaring geweest met het stoomschip TILSIT en daarbij aan de grond geraakt, doch met weinig schade zonder assistentie vlot geworden.

Afbeelding
Datum 24 oktober 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 23 oktober. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Rotterdam komende is hedenochtend door dikke mist en het spuien, buiten het vaarwater aan de grond geraakt. Het zal waarschijnlijk na het spuien vlot komen.
Later bericht: Het schip is inderdaad vlot gekomen.

Afbeelding
Datum 15 november 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In een heden te Amsterdam gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is een voorstel tot wijziging van artikel 14 van de statuten met 70 stemmen tegen 1 aangenomen. Het artikel, de werkkring en de bevoegdheid van het bestuur omschrijvende, bevat o.a. ook de bepaling, dat een lid van het bestuur te Rotterdam behoort gevestigd te zijn. Voorgesteld werd deze bepaling te laten vervallen. De aanleiding tot deze wijziging is gelegen in het overlijden van de heer Betz, die sedert jaren directeur te Rotterdam van de Maatschappij was. Na het overlijden van de heer Betz acht het bestuur niet wenselijk dat een lid van de directie in een andere plaats gevestigd zij dan waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.
De heer Gleichman uit Rotterdam verzocht aantekening in de notulen, dat hij tegen de wijziging zou stemmen, omdat hij die in strijd acht met de voorwaarden, waarop indertijd de Stoomvaartmaatschappij De Maas in deze maatschappij is overgegaan.
Mr. N.J. den Tex, directeur van de maatschappij, lichtte het voorstel nader toe, en deed uitkomen, dat door de wijziging geen verandering in de betrekkingen van de maatschappij te Rotterdam zal plaats hebben; het betreft alleen de vorm, daar de Maatschappij in het vervolg evengoed te Rotterdam zal vertegenwoordigd zijn, alleen niet door iemand, die de titel van directeur voert.
Door een aandeelhouder werden inlichtingen gevraagd omtrent de zeer gunstige geruchten, die ten aanzien van de bedongen vrachten in omloop zijn, welke, naar beweerd wordt, ongeveer het dubbele van het vorige jaar bedragen. De heer Crommelin, directeur, hoewel erkennende, dat de toestand beter is dan in de laatste jaren, meende te moeten waarschuwen tegen overdreven voorstellingen. Wel zijn enkele vrachten aanzienlijk gestegen, maar daarvan profiteert de Maatschappij slechts ten dele, omdat zij voor haar geregelde dienst door vroegere contracten gebonden is. Bovendien is de stijging van de vrachten voor enkele voorname artikelen niet zo belangrijk; o.a. is de vracht voor vruchten van Smyrna thans 35 Sh., tegen 30 Sh. verleden jaar. Voorts dient opgemerkt te worden dat de verbetering eerst in de tweede helft van het jaar is ingetreden. Eindelijk gelooft de heer Crommelin in de geest van het gehele bestuur te spreken, door te verklaren dat een gezond beleid eist, dat de gunstige resultaten van het tegenwoordige in de eerste plaats moeten aangewend worden om de positie van de Maatschappij voor de toekomst te versterken. Op een pertinente vraag omtrent een gerucht, volgens hetwelk de BERENICE in een reis NLG 30.000 netto besomd zou hebben, antwoordde de heer Crommelin dat dit onjuist is, en dat de directie reeds zeer tevreden is, wanneer deze boot op een uit- en thuisreis 12 à 13 mille bruto bevaart.

Afbeelding
Datum 20 februari 1889
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 17 februari. Een ijsbreker vertrekt heden met het Nederlandse stoomschip BERENICE naar Swinemünde.

Afbeelding
Datum 04 november 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 november. Het stoomschip BERENICE arriveerde de 31e oktober met onklare machine van Amsterdam te Kopenhagen, van waar het op 4 november de reis naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) zal voortzetten.

Afbeelding
Datum 05 januari 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 4 januari. Het stoomschip BERENICE, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), is heden alhier gearriveerd met een gebrek aan de schroefkoker. Het stoomt op naar Hamburg om aldaar te dokken.

Afbeelding
Datum 05 maart 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin (opm: Szczecin), 2 maart. Tengevolge van de zware ijsgang in het haf is het stoomschip BERENICE, dat gisteren van hier vertrok met bestemming Amsterdam, van Ziegenort (opm: Trezbiez) naar Danmarsch teruggekeerd en daar geankerd. Door de vorst van de laatste nacht is de gehele rivier met ijs bedekt.

Afbeelding
Datum 24 september 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

IJmuiden, 22 september. Het stoomschip BERENICE, van Stettin (opm: Szczecin) heden hier aangekomen, is van quarantaine ontslagen en opgevaren naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 17 januari 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 januari. Het stoomschip BERENICE, 13 januari van Reval naar Schiedam vertrokken, werd wegens ijs te Baltishport opgehouden.

Afbeelding
Datum 01 februari 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 januari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Reval (opm: Tallinn) naar Schiedam, is gisteren voor de haven van Swinemünde (opm: Swinoujscie) aangekomen, doch kon wegens het ijs die haven niet bereiken.

Afbeelding
Datum 02 februari 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Swinemünde, 30 januari. Het stoomschip BERENICE, van Reval naar Schiedam, is sedert 12 januari in de Oostzee en kan door het ijs geen haven binnenlopen. De gezagvoerder is gisteren hier aan land gekomen, doch kon wegens dikke mist niet weder aan boord komen.

Afbeelding
Datum 08 februari 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 7 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Baltishport naar Schiedam, zit voor Dantzig (opm: Gdansk) in het ijs vast. Het verlangt assistentie en heeft gebrek aan kolen.
Volgens later bericht is van Pillau (opm: Baltyisk) een sleepboot ter assistentie vertrokken, die echter door het vele drijfijs genoodzaakt was terug te keren.

Afbeelding
Datum 10 februari 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 7 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE is heden namiddag zonder assistentie Danzig (opm: Gdansk) binnengelopen met een paar gescheurde boegplaten.

Afbeelding
Datum 11 februari 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig (opm: Gdansk), 8 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, dat hier gisteren door het drijfijs heen zonder assistentie de haven van Neufahrwasser binnenkwam met enige schade aan de boegplaten, is het eerste vreemde stoomschip, dat sedert vier weken daar arriveerde.

Afbeelding
Datum 13 februari 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 8 februari. Het stoomschip BERENICE zal de in het ijs bekomen schade hier voorlopig herstellen en daarna de reis naar Amsterdam voortzetten.

Afbeelding
Datum 15 februari 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dantzig, 10 februari. Het stoomschip BERENICE zal hier repareren en het beschadigde deel der lading lossen.

Afbeelding
Datum 16 februari 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Danzig, 10 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE moet een gedeelte der lading wegens beschadigdheid lossen.

Afbeelding
Datum 31 januari 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 30 januari. Het opvarende Nederlandse stoomschip BERENICE is hedenavond bij Velsen in aanvaring geweest met de passagiersboot DOLPHIJN van de Gebr. Goedkoop, van Amsterdam naar hier onderweg. De DOLPHIJN kreeg belangrijke schade.

Afbeelding
Datum 01 december 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 30 november. Het heden binnengekomen stoomschip BERENICE heeft door het zware weer de gehele deklast verloren, bestaand uit 115 stalen flessen koolzuur, 118 vaten en 80 gallons olie. Het stoomschip heeft niet onbelangrijke dekschade, terwijl ook het grootluik is ingeslagen.

Afbeelding
Datum 11 november 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Fredrikshaven, 7 november. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Koningbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, dat hier binnenkwam om kolen in te nemen, heeft bij Horns Rev (opm: ten noordwesten van Esbjerg) de deklast verloren en schade bekomen aan het ankerspil.

Afbeelding
Datum 11 december 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 10 december. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Reval (opm: Tallinn) naar Rotterdam is met slagzij en enige dekschade te Cuxhaven binnengelopen, doch zal na de lading getrimd en kolen ingenomen te hebben de reis vervolgen.

Afbeelding
Datum 11 november 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

IJmuiden, 10 november. Het van Hamburg aangekomen Nederlandse s.s. BERENICE heeft in de Haaksgrond een anker en 120 vadem ketting verloren.

Afbeelding
Datum 04 juli 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 juli. Het stoomschip BERENICE van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is naar Frankrijk verkocht.

Afbeelding
Datum 07 juli 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 6 juli aangekomen het stoomschip BERENICE, van Hamburg (opm: laatste commerciële reis)

Afbeelding
Datum 27 juli 1905
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Het verkochte Nederlandse stoomschip BERENICE is heden van IJmuiden vertrokken naar Cherbourg. (opm: aankomst van Amsterdam te Cherbourg op 29 juli)

Afbeelding