Inloggen
WITTE ZEE - ID 7363


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1922
Nat. Official Number: 4650 DORD 1921
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V.Scheepswerf v/h Wed. A. van Duijvendijk, Papendrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 278
Contractor: none
Launch Date: 1921-07-14
Delivery Date: 1922-03-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Scheepsbouw-Maatschappij 'Nieuwe Waterweg', Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 1400
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 22 1/2, 37 & 62-39.
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 2630.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1545.00 Net tonnage
Deadweight: 4350.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 211000 Cubic Feet
Bale: 194000 Cubic Feet
 
Length 1: 91.81 Meters Registered
Beam: 13.81 Meters Registered
Depth: 6.10 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1922-03-00 WITTE ZEE
Manager: N.V. W. van Driel's Stoomboot- & Transportondernemingen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomschip Witte Zee, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: QCRV

Date/Name Ship 1928-00-00 HEINRICH PODEUS
Manager: Heinrich Podeus, Rostock, Germany
Eigenaar: Heinrich Podeus, Rostock, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rostock / Germany

Date/Name Ship 1932-10-00 HEINRICH PODEUS
Manager: Glückauf Kohlenhandels Ges. m.b.H., Rostock, Germany
Eigenaar: Glückauf Kohlenhandels Ges. m.b.H., Rostock, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rostock / Germany

Date/Name Ship 1934-00-00 HEINRICH PODEUS
Manager: Seereederei Frigga A.G., Hamburg, Germany
Eigenaar: Hedwigshütte A.G., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1934-07-00 ADA
Manager: Otto Behnke, Danzig, see Gdansk, Germany
Eigenaar: Otto Behnke, Danzig, see Gdansk, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Danzig, see Gdansk / Germany

Date/Name Ship 1938-05-00 ADA
Manager: Otto Behnke, Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Otto Behnke, Danzig, see Gdansk, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Date/Name Ship 1940-00-00 SONGA
Manager: Klaus Wiese Hansen, Bergen, Norway
Eigenaar: D/S. A/S. Songa, Bergen, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Bergen / Norway

Ship Events Data

1927-01-27: Liggende te Schiedam voorzien van een nieuw brandmerk: 355 Z DORD 1927
1928-11-26: Tijdens een zeer zware aanhoudende storm strandt het Duitse ss. 'Heinrich Podeus' (ex- 'Witte Zee') voor de kust van Zandvoort. De NZHRM weet ternauwernood 23 opvarenden in veiligheid te brengen. 05-08-1929 na ca. 8 maanden voorbereidend werk door W.A. van den Tak's Bergingsbedrijf vlot gebracht met o.a. de sleepboot POOLZEE van L. Smit & Co.Bron: 'De Zee' (1928)
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25-11-1928 De HEINRICH PODEUS. Het Duitsche stoomschip Heinrich Podeus. dat op reis was van Kem aan de Oostzee laatst van Londen naar Rotterdam, welk schip op zee machineschade heeft gekregen, is, gelijk wij hebben gemeld, gistermiddag op de Nederlandsche kust gestrand. De berichten over de juiste Mats van de stranding liepen nogal uiteen. Eerst heette het dat het schip even en Zuiden van IJmuiden zat: later heette het dat het bij Noordwijk was gestrand, maar ten slotte bleek, dat het ten Zuiden van Zandvoort is vastgeloopen. Zee en storm hebben het schip tot bijna tegen de duinen geslagen. De reddingboot uit Noordwijk is over het overstroomde strand ter assistentie uitgereden, maar ter hoogte van paal 6, dus 6 KM. Noord van Noordwijk, moest de wagen welke de boot droeg, terugkeeren. Men was toen nog circa 2 KM. van het gestrande schip verwijderd. 6 KM. heen en 6 KM. terug heeft tijdens het noodweer moeten ploeteren, om den wagen over het ondergeloopen strand te krijgen. De wild kokende en bruisende zee sloeg tot tegen de duinen en regen en hagel beletten telkens elk uitzicht. De reddingboot van Zandvoort is gelukkiger geweest. Ook deze is uitgerukt om hulp te verleenen en het is den bemanning van deze boot gelukt 23 opvarenden over te nemen en behouden aan den wal te brengen. Twee opvarenden — de kapitein en een stuurman — zijn aan boord achtergebleven. De geredde schipbreukelingen zijn naar Zandvoort gebracht, waar zij voorloopig in een hotel zijn ondergebracht. De vrouwen van drie leden van de equipage waren naar Rotterdam gekomen, om hier hun echtgenooten af te halen. Toen bekend werd, dat het schip bij Noordwijk gestrand was, zijn zij naar deze plaats gereisd. Later zijn zij per auto naar Zandvoort doorgegaan. Er is contract gemaakt met L. Smit en Co.'s Internationalen sleepdienst alhier, om het schip af te brengen, op basis no cure no pay. Als het weer het eenigszins toelaat zullen de sleepbooten vandaag trachten verbinding met de Heinrich Podeus te krijgen. De Heinrich Podeus was. naar wij vernemen, op haar reis van Londen naar hier op de Thames ook al vastgeloopen. Het zou hier worden gerepareerd en heeft geen lading in.
Nader wordt uit Haarlem gemeld: Gistermiddag te twee uur is op het strand te Zandvoort vastgeloopen, ongeveer vier kilometer in de richting Noordwijk, het Duitsche vrachtschip Heinrich Podeus van de reederij van denzelfden naam te Rostock. Het schip meet 4300 ton. Tengevolge van de hooge zee was het niet mogelijk geweest voor Hoek van Holland een loods aan boord te krijgen. Bovendien had het schip in den loop van den nacht door den hevigen storm beide ankers verloren, zoodat het een speelbal van de golven was geworden. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag even na middernacht zijn draadlooze noodsignalen uitgezonden. Kort daarop is de sleepboot Ganges, van L. Smit en Co.'s Internationalen Sleepdienst. gelijk wij hebben gemeld, van Hoek van Holland uitgevaren, teneinde hulp te bieden, maar wegens het noodweer kon deze boot de Heinrich Podeus niet bereiken. Den ganschen nacht is het schip een speelbal van de golven geweest. Van het radio-station Scheveningen, waarmede het schip steeds in verbinding is gebleven, ontving men aan boord de mededeeling dat alle reddingsstations waren verwittigd en dat zij op hun hoede waren. Zaterdag-morgen ongeveer acht uur heeft de Ganges andermaal een poging gedaan. De sleepboot kwam tot op ongeveer 100 meter afstand, maar door den sterken storm moest het om eigen behoud de poging opgeven. Tenslotte is de Heinrich Podeus om 2 uur 10 op het strand van Zandvoort geworpen, nadat de Noordwijksche reddingsboot om twaalf uur nog vruchteloos getracht had, het vaartuig te bereiken. Dadelijk na de stranding is de Zandvoortsche reddingsbrigade met de reddingsboot in zee gestoken. Onder leiding van den heer v. d. Werf is het gelukt de geheele bemanning te redden. De 23 mannen zijn ondergebracht in het hotel Zomerlust. De kapitein en de eerste stuurman zijn aan boord gebleven. Het schip heeft zich diep in het zand vastgewerkt, maar naar de verklaring van de bemanning is het waarschijnlijk niet beschadigd. Er is een kustwacht uitgezet om hulp te bieden aan de beide zeelieden, die nog op het schip zijn achtergebleven Het schip is ongeveer zes jaar geleden gebouwd en was vroeger een Nederlandsch schip, en behoorde toe aan de reederij
Van Driel te Rotterdam. Het heette toen Witte Zee. De bemanning waarmede wij een onderhoud hebben gehad was vol lof over de wijze waarop het radiostation Scheveningen bijstand in den nood had verleend en over de energie van de Zandvoortsche reddingsbrigade, welke zich bijzonder heeft onderscheiden. Ongeveer 40 Zandvoortsche burgers hebben aan het reddingswerk medegeholpen. Bij het overstappen in de reddingsboot is de kok van de Heinrich Podeus te water geraakt. Men heeft hem evenwel spoedig weten te redden. De Heinrich Podeus is langzaam op het strand geloopen en zal waarschijnlijk geen averij hebben. Het is echter de vraag of het mogelijk zal zijn, het schip in de eerstkomende dagen bij hoog tij weg te sleepen. De bemanning beschouwt dit als onmogelijk. Bij het reddingswerk waren aanwezig de burgemeester van Alphen en de commissaris van politie, de heer Lovink. Velen hebben het reddingswerk gadegeslagen.
1929-08-00: DE HEINRICH PODEUS. - De in November jl. tusschen Zandvoort en Noordwijk gestrande stoomboot Heinrich Podeus is dezen nacht geheel gedraaid en met den boeg naar zee komen te liggen. Bovendien ligt het schip thans 14 meter verder van de duinen en in 3 M. diep water. De kans, dat het schip vlot komt, is door deze onverwachte wending zeer gestegen. De laatste dagen heeft men karrevrachten kolen aan boord gebracht, omdat de ketel gestookt werd voor stoom ten behoeve van de 4 zuigpompen, die aan de zijkanten van het schip bevestigd zijn, om het zand rondom de kiel weg te zuigen. Er is dus voldoende stookmateriaal aan boord. (Het Vaderland, 25-6-1929).
De "Heinrich Podeus" die nu al ruim 8 maanden op het Zuiderstrand van Zandvoort ligt, is weer een 15 Meter dichter de zee genaderd. Zaterdag zullen twee sleepbooten arrriveeren om hulp te verleenen. Het zomerstormpje, dat eenige dagen de kusten onveilig gemaakt heeft, heeft de positie van het schip zéér voordeelig gemaakt, zoodat oorspronkelijk gedacht werd, dat het geweldige schip zijn laatste dagen in Zandvoort zou hebben doorgebracht. De wind is intusschen gaan liggen en het is te betwijfelen of de vele badgasten morgen het genoegen zullen smaken, een niet gewoon schouwspel mede te maken. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag was, reeds 300 ton water in het schip gepompt, hedenmorgen werkte de schroef op volle capaciteit. (De Gooi- en Eemlander, nieuws- en advertentieblad, 03-08-1929).
HEINRICH PODEUS. Rotterdam, Augustus. De laatste dagen heeft de "Heinrich Podeus", die sinds het vorige jaar November te Zandvoort op het strand zit, weer wat roering teweeg gebracht. Het schip is enkele meters opgeschoven en nu wordt over en weer beweerd dat het schip nu wel spoedig vlot zal komen, dan met motorsleepbooten naar Rotterdam gebracht te worden. De geruchten, welke daaromtrent opduiken, moet men echter niet al te serieus nemen. Natuurlijk is alles mogelijk en zoo zou het ook kunnen zijn, dat binnen enkele dagen het gestrande schip voldoende water onder zich krijgt, om naar zee gestuurd te worden. Maar ongeveer 4 è. 6 weken geleden vertelden bevoegde Zandvoorders, die het weten kunnen, dat het nog wel 2 maanden kon duren. En naar wij hedenmiddag bij informatie te Zandvoort vernamen, is er nog geen sprake van, dat het schip spoedig vlot komt. Wel is het eenige meters verder naar zee gekomen, maar dat zegt nog niets, deelde men ons mede. Men was zelfs nu nog van oordeel, dat met het vlot brengen nog wel eenige weken gemoeid kunnen zijn. (De Maasbode, 4-8-1929).
DE ”HEINRICH PODEUS” VLOT.
Gistermorgen werd bekend, dat in den loop van den namiddag getracht zou worden bij springvloed de "Heinrich Podeus" die sinds November op het Zandvoortsche strand lag, vlot te krijgen. Men achtte de omstandigheden daarvoor bijzonder gunstig, vooral omdat de laatste dagen het schip vele meters naar zee was geschoven. Hoe meer water er nu onder den grond kwam, hoe grooter de kans werd, dat men het schip in zee zou kunnen brengen.
Omstreeks 3 uur gistermiddag zouden de pogingen beginnen en op dat uur arriveerden uit Rotterdam een sleepboot en een bergingsvaartuig, welke laatste van een motor was voorzien. Duizenden menschen bevolkten in de nabijheid van het schip het strand en in wijden omtrek de duinen. Van 3 tot 4 uur werd geprobeerd het schip op eigen kracht in zee te krijgen. Dit deed men vooral omdat men in het schip de machines kon laten werken en te meer, omdat het een schroefboot was, waarvan de schroef nog uitstekend werkte. Deze pogingen faalden echter. Er was eerst wel eenige beweging in het schip, doch veel verder kwam men niet.
Om 5 uur werd de botter met een kabel aan het gestrande schip verbonden. Men hoopte dat de botter de "Heinrich Podeus" in zee zou kunnen trekken. Onder groote spanning werd dit werk gadegeslagen en werkelijk kwam kort na het begin werking in de boot en omstreeks half zes lag de "Heinrich Podeus" in zee. Dit bracht onder de duizendkoppige menigte eenige sensatie, maar anderen zagen de boot ook met weemoed vertrekken, omdat zij na de stranding daar tentjes hadden opgeslagen, waar de zakenlui veel verkochten aan de talloos velen, die in den loop der maand een kijkje bij het schip kwamen nemen. De gestrande boot was
een uitgaansplaats geworden voor de vele Zandvoorters en de logeergasten. Het schip is op eigen kracht naar Rotterdam vertrokken. De "Heinrich Podeus" is, met assistentie van de sleepboot "Poolzee" nog gisteravond voor den N. Waterweg aangekomen. (NvhN, 6-8-1929).
De Heinrich Podeus vlot. — Het Duitsche stoomschip Heinrich Podeus, in November bij Zandvoort gestrand, is eindelijk vlot gekomen. De Poolzee van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst heeft de Heinrich Podeus naar den Hoek van Holland gesleept. Daar hebben de booten Kijkduin en Rotterdam zich bij het convooi gevoegd, om het schip naar Rotterdam te assisteeren. Om 11 uur 15 is de sleep van Nieuwen Waterweg binnengekomen. Het schip heeft vannacht ligplaats gekregen aan boei 25. Het zal vermoedelijk te Rotterdam repareeren. (Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 06-08-1929).
De "Heinrich Podeus", het schip dat Maandagmiddag van het strand bij Zandvoort is vlot gebracht en dat naar Rotterdam was opgestoomd, is bij de Scheepsbouw "Nieuwe Waterweg" aldaar in dok gegaan, waar het schip, met het oog op de te ondernemen reparaties, wordt nagekeken. (AH, 8-81929).
30-8-1929 de HEINRICH PODEUS vertrok, na reparatie, van Rotterdam naar Aalborg.
1940-01-22: Final Fate:
Op reis van New York naar Rotterdam werd de SONGA op 22 januari 1940 om 13.26 uur getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot U 25 op 220 mijl ten westen van de Scilly-Eilanden en ging verloren. Het schip had een lading stukgoederen aan boord.

Afbeeldingen


Omschrijving: WITTE ZEE.
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Heinrich Podeus
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: HEINRICH PODEUS
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: De HEINRICH PODEUS gestrand bij Zandvoort. Het schip strandde daar op 24 november 1928 en werd pas op 5 augustus 1929 weer vlotgebracht.
Collectie: Zee, T. van der (Teun)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: HEINRICH PODEUS
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: HEINRICH PODEUS
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: HEINRICH PODEUS
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: HEINRICH PODEUS
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: HEINRICH PODEUS
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: ADA, photo taken at Philadelphia 10th April 1937
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Unknown