Inloggen
INSPECTEUR MELLEMA - ID 3045


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5018923
Nat. Official Number: 1919 Z GRON 1939
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 168
Launch Date: 1939-04-26
Delivery Date: 1939-06-07
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 200
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5748 Type T (240x360)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 282.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 124.00 Net tonnage
Deadweight: 320.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 18000 Cubic Feet
Bale: 17000 Cubic Feet
 
Length 1: 38.28 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.38 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.81 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.90 Meters Depth, moulded
Draught: 2.642 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1965
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 4 cil 280 Pk Alpha Type 404-24VO (240x400)

Ship History Data

Date/Name Ship 1939-06-07 INSPECTEUR MELLEMA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Koert Gerrit van Bruggen, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PEWX

Date/Name Ship 1951-05-09 BARBARA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Westers, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCYF

Date/Name Ship 1961-09-05 ANNE-GRETHE
Manager: Jørgen Christensen PR, Søby, Denmark
Eigenaar: Jørgen Christensen PR, Søby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Søby / Denmark
Callsign: OZKN
Additional info: DKr. 388.000,--

Date/Name Ship 1971-08-00 FINN MELFI
Manager: Mads Thonesen, Nyköbing (Falster), Denmark
Eigenaar: Mads Thonesen, Nyköbing (Falster), Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nyköbing (Falster) / Denmark
Callsign: OZKN

Date/Name Ship 1983-00-00 FINN MELFI
Manager: Poul Jorgen Pedersen, Nyköbing (Falster), Denmark
Eigenaar: Poul Jorgen Pedersen, Nyköbing (Falster), Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nyköbing (Falster) / Denmark
Callsign: OZKN

Date/Name Ship 1988-00-00 FINN MELFI
Manager: Arthur N. Ollivierra, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Eigenaar: Arthur N. Ollivierra, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)

Date/Name Ship 1996-00-00 CLIFTON BAY
Manager: Alexander Knollie, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Eigenaar: Alexander Knollie, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)

Date/Name Ship 1996-00-00 CLIFTON BAY
Manager: Eillon Enterprises, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Eigenaar: Eillon Enterprises, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)

Ship Events Data

1939-04-27: NvhN 27-04-1939: Groninger Scheepsbouw en Kustvaart eert oud-inspecteur Mellema De „INSPECTEUR MELLEMA" te water gelaten. De oud-inspecteur voor de scheepvaart te Groningen, de heer T. L. Mellema, die gedurende de tallooze jaren dat hij in Groningen werkzaam is geweest, zooveel voor de scheepvaart en scheepsbouw heeft verricht, heeft gisteren hiervoor zijn grootste belooning ontvangen, toen een nieuw motorkustvaartuig, dat zijn naam draagt, te water werd gelaten van de helling der Noord-Nederlandsche scheepswerven aan het Hoornsche Diep te Groningen. Dat velen er zich in verheugen, dat kapitein K. G. van Bruggen zijn schip naar den heer Mellema heeft genoemd, bleek duidelijk tijdens de tewaterlating uit het groot aantal belangstellenden. Er waren tallooze schippers en scheepsbouwers, o.a. het bestuur van de scheepsbouwvereeniging „Hoogezand", aanwezig, naast vele andere belangstellenden, o.a. de inspecteur voor de Scheepvaart te Groningen, de heer Korstanje, de directeur van de Noord- Willemskanaal Maatschappij, jhr. mr. J. Hora Feith, de directeur der Middenstandsbank, de heer J. J. Thijsse. Voor het schip te water werd gelaten, werd het woord gevoerd door den voorzitter van de scheepsbouwvereeniging „Hoogezand", den heer J. Niestern, die een gezegde van één onzer groote denkers memoreerde, n.l.: De ziel der menschen groeit niet door het loon, doch door den arbeid die het loon verdient. De waarheid dezer woorden kent niemand beter dan de heer Mellema, doch niettemin moet het hem volgens spr. goed doen dat anderen trachten op hun wijze uiting te geven van hun waardeering voor zijn werk. Spr. dankte dan ook den heer Van Bruggen en den heer Kuiper, directeur der werf, voor het initiatief dat zij hebben genomen om dit schip naar den heer Mellema te noemen. Dit ontbrak nog aan de vele onderscheidingen die de heer Mellema heeft ontvangen voor zijn buitengewoon verdienstelijk werk dat hij voor alles heeft gedaan op het gebied van de Groninger scheepvaart en scheepsbouw. Spr. wenschte den heer Mellema tenslotte van harte geluk met deze onderscheiding. De directeur van het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam, de heer G. de Jong, sprak als vriend een woord van gelukwensen. Dit schip is één der schepen, aldus spr., die de heer Mellema in het leven heeft geroepen. Veel werk is door den heer Mellema verricht, en nog steeds wordt veel werk door hem gedaan, vooral ook voor de schippersjeugd, die de Groninger kustvaartuigen kan bemannen. Namens die schippersjeugd dankte de heer De Jong den heer Mellema hiervoor en wenschte hij hem met dit nieuwe schip, dat naar hem is genoemd, van harte geluk. De heer E. Wagenborg uit Delfzijl wees er op hoe hij vele jaren geleden, toen de scheepvaartinspectie begon te werken, zeer sceptisch had gestaan tegenover het werk van den heer Mellema en zijn medewerkers. Doch al spoedig was hem gebleken dat de heer Mellema één dier ambtenaren was die de wet toepassen zooals ze toegepast moet worden, n.l. geheel volgens den geest en den letter. De heer Mellema sprak hierna een woord van hartelijken dank voor de vriendelijke woorden tot hem gericht en niet het minste tot den kapitein en zijn vrouw, die dit schip zijn naam hebben gegeven. Deze naamgeving moet men echter niet alleen beschouwen als een waardeering voor spreker's werk alleen, doch als een waardeering voor het werk van allen, die met hem in de Scheepvaartinspectie hebben samengewerkt, speciaal van de heeren Boerhave en Koning. Het is, aldus spr., zooals de heer Niestern reeds heeft gezegd, niet het loon is het belangrijkste, doch het werk zelve, men vindt vreugde in het snijden van de paddi die men zelf heeft gezaaid! Hierna werden de laatste beletselen weg genomen en onder het gejuich der aanwezigen gleed het schip te water, terwijl de heer Mellema tegen den boeg een flesch stuk wierp dat het schip doopte met water uit de Noordzee, den Atlantischen Oceaan en uit de Oostzee, het water waarin het ook in de toekomst zal varen. Zoowel de heer Mellema als de kapitein en zijn vrouw en de scheepsbouwers werden hierna door de aanwezigen van harte geluk gewenscht met den goeden afloop dezer tewaterlating. Over enkele weken zal de „Inspecteur Mellema" bij Delfzijl de wijde zee optrekken om zich te voegen bij die grote vloot van prachtige schepen aan wier opkomst de heer Mellema zoo intensief heeft meegewerkt.
1939-06-03: Als INSPECTEUR MELLEMA, zijnde een motorvrachtschip, groot 800.18 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 01-06-1939 no. 5992, liggende te Groningen, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1919 Z GRON 1939 op het achterschip aan stuurboord zijde in achterkant lichtkap motorkamer.
1939-06-08: NvhN 08-06-1939: De „INSPECTEUR MELLEMA” vaart proef. Onder groote belangstelling uit scheepvaartkringen. De nieuwste aanwinst van de Groninger Kustvloot, het 300 ton metende motorkustvaartuig „Inspecteur Mellema", heeft gisteren op de Eems de officieele proefvaart gehouden. Vele gasten gaven door hun aanwezigheid blijk van hun belangstelling. Onder hen bevonden zich o.a. de Inspecteur- Generaal van de Scheepvaart, de heer P. S. van 't Haeff, de inspecteur van het derde district, de heer L. Korstanje, de direct, van het Onderwijsfonds voor de scheepvaart, de heer J. de Jong; ir. P. H. E. van Dooren, dir. M.T.S. en Zeevaartschool, de heeren J. Niestern en T. Barkmeijer, bestuursleden Van de scheepsbouwvereeniging ,Hoogezand," de directie der Noord-Nederlandsche Scheepswerven en vele andere belanghebbenden. Toen het schip zich in de nabijheid van Borkum bevond en allen zich aan dek hadden verzameld sprak de heer T. L. Mellema, een dankwoord tot kapitein Van Bruggen en diens echtgenoote. De oud-inspecteur zeide er trotsch op te zijn dat zijn naam aan een der producten van den Groninger scheepsbouw is verbonden en wenschte den kapitein voorspoedige vaart. Diverse toespraken volgden nog, waarin vooral de groote waardeering werd uitgesproken voor het vele werk dat de heer Mellema tijdens en na zijn inspecteurschap voor de Groninger vloot en haar personeel heeft verricht. Het schip is van het glad-dek type en heeft een stalen mast en twee stalen laadboomen voor lasten van twee ton midscheeps. Voor de bediening hiervan zijn twee motorlieren opgesteld, die elk door een Deutz Diesel motor van 10 p. k. aangedreven worden, het hijschgerei is geleverd met certificaat van de inspectie van havenarbeid. De ankerlier wordt door een Deutz Diezel motor van 7-8 p.k. aangedreven, de motor is onder bakdek geplaatst. Het schip is voorzien van een Oertz-roer en over de geheele lengte van een Niestern dubbelen bodem. Het heeft een D.W. van 310 ton. De voortstuwing geschied door een 4 cyl. 195 p.k. Brons-motor. Verder is in de motorkamer geplaatst een Deutz Diesel motor van 10 p.k. voor het aandrijven der pompen en de dynamo. Het schip is lang 38.28 M., breed 6.87 M en diep 2.58 M., en groot 282.46 bruto en 123.61 netto ton. Het geheel is voorzien van centrale verwarming, warm en koud water en alles is electrisch verlicht, het is verder uitgerust met een radio-peilinstallatie en het behaalde bij de proefvaart een snelheid van 9 1/2 mijl.
1939-08-23: NvhN 23-08-1939: De „INSPECTEUR MELLEMA” heeft motorschade. Het te Groningen thuis behoorende motorschip „Inspecteur Mellema" beladen met gezaagd hout, op reis van Danzig met bestemming Middelburg, liep te Delfzijl met lichte motorschade binnen. De schade wordt in Delfzijl hersteld.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands' Shipping & Trading Co. te Londen. In bevrachting bij Freight Express Ltd. te Londen. In timecharter bij het Ministry of Shipping, later bij het Ministry of War Transport. Nam deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië). Op 1 juni 1945 weer terug aan de eigenaar.
2003-00-00: Final Fate:
Last reported: Arriving Port of Spain on Nov 19th 2003. September 2005 info Leslie Spurling (LR): The CLIFTON BAY lies at anchor in Port of Spain as far as I know in laid up or abandoned condition as she is not reported on movements. Staat 17-06-2014 nog in Equasis als: In Service/Commission. Last update: 17/06/2014 .

Afbeeldingen


Omschrijving: INSPECTEUR MELLEMA kort voor de tewaterlating op 26 april 1939.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: De proefvaart van de INSPECTEUR MELLEMA op 7 juni 1939
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Fotopersdienst Noord, Groningen
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Met het hijsen van de wimpel door de Oud-Inspecteur der Scheepvaart T.L. Mellema vond tijdens de proefvaart de officiele overdracht plaats.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Fotopersdienst Noord, Groningen
Onderwerp: Overdracht

Omschrijving: INSPECTEUR MELLEMA afgemeerd in het Verbindingskanaal te Groningen, eind 40er jaren.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Links de INSPECTEUR MELLEMA en rechts de LIBERTY van 1936 Beide schepen na WO II , waarschijnlijk in 1946 in een Noorse haven.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: INSPECTEUR MELLEMA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: BARBARA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: BARBARA, aankomst St. Helier, Jersey, op 23 okt.1956
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Hocquard, D.P. (Dave)

Omschrijving: BARBARA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Bunschoten, G.

Omschrijving: ANNE-GRETHE
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: FINN MELFI
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: FINN MELFI bij vertrek uit Vlissingen 22 april 1972
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: FINN MELFI
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: FINN MELFI
Collectie: -
Vervaardiger: Staal, Lars
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: FINN MELFI
Collectie: -
Vervaardiger: Staal, Lars
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: CLIFTON BAY opgelegd te Port of Spain, Trinidad; foto 2005.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Dean, Christopher