Inloggen
ALI - ID 235


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5258418
Nat. Official Number: 107 Z APPING 1939
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Delfzijl' v/h Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 161
Delivery Date: 1939-09-28
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5776 Type T (240x360)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 200.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 93.00 Net tonnage
Deadweight: 275.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13600 Cubic Feet
Bale: 12900 Cubic Feet
 
Length 1: 37.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 35.50 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.54 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.48 Meters Depth, moulded
Draught: 2.47 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-09-28 ALI
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Adriaan Bakker, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: PCLU

Date/Name Ship 1958-05-22 ALI
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: V.o.F. Motorschip Ali, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Adriaan Bakker & Haiko Havinga
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCLU

Date/Name Ship 1961-02-05 NOVA ZEMBLA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Albertus Jannes van Vliet, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PGKE

Date/Name Ship 1971-01-17 NOVA ZEMBLA
Manager: J.D. Monteiro, Lagos (Nigeria), Nigeria
Eigenaar: J.D. Monteiro, Lagos (Nigeria), Nigeria
Shareholder:
Homeport / Flag: Lagos (Nigeria) / Nigeria

Date/Name Ship 1972-01-19 NOVA ZEMBLA
Manager: Augusto Pedroza Lourenco, Charneca de Caparica, Portugal
Eigenaar: Augusto Pedroza Lourenco, Charneca de Caparica, Portugal
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO7191

Date/Name Ship 1975-02-21 ORD
Manager: W. Kay-Mount, Alderney, Great Britain
Eigenaar: Link Services Ltd., Alderney, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Alderney / Great Britain
Callsign: GVEC

Date/Name Ship 1978-00-00 ORD
Manager: Carlos Ellsworth Gumbs, Rayhill, Anguilla
Eigenaar: Carlos Ellsworth Gumbs, Rayhill, Anguilla
Shareholder:
Homeport / Flag: Guernsey / Great Britain
Callsign: GVEC

Date/Name Ship 1981-00-00 ORD
Manager: Tuna Marine Company Ltd., Road Bay, Anguilla
Eigenaar: Tuna Marine Company Ltd., Road Bay, Anguilla
Shareholder:
Homeport / Flag: Road Bay / Anguilla
Callsign: GVEC

Ship Events Data

1939-09-28: NvhN 30-09-1939: Delfzijl. Op de Eems had de goed geslaagde proefvaart plaats van het op de werf van de N.V. Scheepswerf „Delfzijl" v/h. Gebr Sander te Delf zijl nieuw gebouwde motorschip ALI gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart, voor rekening van kapt. A. Bakker. Het schip is van het gladdek-type. het heeft midscheeps een stalen mast waaraan twee stalen laadboomen voor lasten van twee ton. Voor de bediening hiervan zijn bij de mast twee Bodewes motorlieren geplaatst, die elk door een Deutz Diesel motor van 6—8 P.K aangedreven worden. Het hijschgerei is geleverd met een certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. De ankerlier kan aangedreven worden door de motor van de voorste laadlier. In de motorkamer is voor de voortstuwing een Brons motor geplaatst met een vermogen van 150 P.K. Als hulpmotor is in de motorkamer een Deutz Diesel motor van 6—8 P.K. geplaatst voor het aandrijven van de dynamo en de pompen. Het schip meet bruto 565.34 M 3. en netto 266.22 M 3. en heeft volgens de meetbrief de volgende de metingen: lengte 35.50 M., breedte 6.54 M. en diepte 2.48 M. Het is geheel electrisch verlicht. Het schip behaalde bij de proefvaart een snelheid van ruim 9 mijl en werd na de proefvaart met volle tevredenheid door den kapitein overgenomen.
1939-09-29: Als ALI, zijnde een motorvrachtschip, groot 565.34 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 15-09-1939 no. 6070, liggende te Delfzijl, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 107 Z APPING 1939 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant lichtkap motorkamer.
1940-00-00: In de 2e WO gevorderd door de Duitsers en vanaf 25 augustus 1942 in Noorwegen gevaren. In 1945 teruggevonden in Bergen en terug naar Nederland.
1942-11-06: Tijdens dichte mist op de Oostkust van Zweden gestrand.
14-05-1943 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart: No 10 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake de stranding tijdens mist van het motorschip Ali op de oostkust van Zweden bij het licht van Högbonden. (Betrokkene: de kapitein Haiko Havinga.) Op 6 November 1942 is het motorschip Ali tijdens mist op de oostkust van Zweden gestrand bij het licht van Högbonden. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld in art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van deze stranding zou instellen. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 19 Maart 1943 buiten tegenwoordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart, die verhinderd was de zitting bij te wonen. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde als getuige Haiko Havinga, kapitein op het motorschip Ali ten tijde van het ongeval. De verklaring door Jan Pieter Mink, destijds stuurman op de Ali, afgelegd bij het voorloopig onderzoek, is ter zitting voorgelezen. Na het verhoor van den getuige en de voorlezing van gemelde verklaring besliste de Raad, dat het onderzoek tevens zou loopen over de vraag, of niet het ongeval mede is te wijten aan de schuld van den kapitein, voornoemd. De voorzitter deelt den getuige 's Raads beslissing mede, wijst hem er op, hoe hij thans in de positie van „betrokkene" is komen te verkeeren en alsnog gelegenheid heeft tot zijn verdediging aan te voeren hetgeen hij daartoe dienstig acht, hem daarbij het laatste woord latende. Betrokkene verlangt geen uitstel voor de verdere behandeling van de zaak. 's Raads onderzoek heeft het volgende resultaat opgeleverd: Het motorschip Ali, metende 199,57 bruto-, 93,98 nettoregisterton, roepnaam P C L U, is een Nederlandsch vaartuig, eigendom van A. Bakker, te Veendam, en thuisbehoorende aldaar. Het schip heeft een motor van 150 pk. De verklaring door den kapitein — betrokkene — bij het vóóronderzoek en ter zitting afgelegd komt in hoofdzaak neer op het volgende: Hij is in het bezit van een diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart met aanvullings- diploma en vaart ruim 3 jaar als kapitein. Na lossing vertrok hij op 5 November 1942 in ballast van Gefle naar Örnsköldsvik. De diepgang was achter ongeveer 1,80 m. Op 6 November te 2.50 uur passeerde hij het licht van Hernöklubb op, naar schatting, ongeveer 3 mijl afstand. Daarna stuurde hij N.O. 1/4 N. magn. Te 4 uur gaf hij de wacht over aan den stuurman, die 2 jaar bij hem aan boord is en dien hij meende volkomen te kunnen vertrouwen. Na hem de standplaats van het schip in de kaart te hebben gewezen, begaf hij zich ter ruste. De stuurman wist, dat hij hem moets waarschuwen, wanneer er iets bijzonders was, dus bijv. ook, wanneer het mistig zou worden en het licht van Högbonden niet tijdig in zicht mocht komen, doch hij heeft het hem ditmaal niet uitdrukkelijk gezegd. Te 5.15 uur werd hij door een schok wakker. Toen hij terstond aan dek kwam, bleek het schip — toen het kort daarop een weinig opklaarde — onder het licht van Högbonden op de kust te zijn geloopen. Hij moest naar boven kijken om het licht te zien. Het brandde, hoewel zeer flauw. De stuurman had den motor reeds achteruit doen werken. Het schip kwam weder vlot; hij liet uit de kust sturen en bevond, dat alleen de voorpiek lekte. Hij besloot daarop Hernösand voor onderzoek en reparatie aan te loopen. Bij het vóóronderzoek heeft de stuurman o. m. verklaard: Hij is 26 jaar oud en ongediplomeerd. Te 4 uur van 6 November nam hij de wacht van den kapitein over. Deze wees hem den te sturen koers en de standplaats van het schip in de kaart en ging naar beneden zonder bijzondere orders achter te laten. Gestuurd werd N.O. 1/4 N. pk. Van de kust was niets te zien. Te 4.30 uur nam hij zelf het roer. Te 4.40 uur begon het te sneeuwen en kort daarop was het dik van sneeuw. Hij verminderde vaart. Te 4.50 uur heeft hij koers veranderd op N.O. pk. Omstreeks te 5.15 uur liep het schip eensklaps aan den grond. Het licht van Högbonden was nog niet te zien. Hij liet den inotor dadelijk achteruitwerken en weldra kwam het schip weer vlot. Toen het niet lang daarna opklaarde, bleek de Ali in de onmiddellijke nabijheid van het licht van Högbonden te zijn vastgeloopen. De Raad is van oordeel, dat dit ongeval mede aan de schuld van den kapitein is te wijten. Het schip is als het ware op het licht van Högbonden geloopen. Ongetwijfeld heeft de ongediplomeerde stuurman, die tijdens het stooten de wacht had, onjuist genavigeerd door maar te blijven doorloopen, hoewel hij het licht van Högbonden niet zag, doch daardoor gaat de kapitein nog niet vrijuit. Hij is de verantwoordelijke man en hij had niet naar beneden mogen gaan zonder speciale orders achter te laten. Beter nog ware het geweest, dat hij aan dek was gebleven tot omtrent het al of niet in zicht komen van het licht van Högbonden de noodige zekerheid ware verkregen. Thans stootte het schip toen de kapitein een goed uur van de brug was. De algemeen bestaande order om te waarschuwen als er iets bijzonders was, was in dit geval te eenenmale onvoldoende. De kapitein had den stuurman de uitdrukkelijke order moeten geven om te waarschuwen, wanneer op een bepaalden tijd het licht van Högbonden nog niet door was gekomen. Ook had hij, alvorens naar beneden te gaan, het licht van Hernöklubb, dat toen nog in zicht was, moeten peilen. Uit dit alles blijkt, dat de betrokkene geheel onvoldoende zorg aan de navigatie heeft besteed. In het bijzonder echter door het in gebreke blijven, de orders te geven, die in het gegeven geval, indien hij het al verantwoord achtte niet zelf de navigatie te leiden, absoluut vereischt waren, moet worden gezegd, dat de aanvaring mede aan zijn schuld is te wijten. Een straf van schorsing van na te noemen duur acht de Raad geboden. Mitsdien: Straft den betrokkene, Haiko Havinga, geboren 8 October 1913 te Delfzijl, te dezer zake domicilie gekozen hebbende te Delfzijl, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij art. 2 der Schepenwet, voor den tijd van één maand. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, eerste plaatsvervangend voorzitter, J. N. Egmond, lid, J. T. A. J. Bruisma, plaatsvervangend lid, R. Kramer, buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeènk Willink, en uitgesproken door voornoemden voorzitter ter openbare zitting van den Raad van 4 Mei 1943. (get.) B. M. Taverne, H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1952-08-11: NvhN 11-08-1952: Kapitein van de Ali sprong over boord. Om drenkeling te redden. Het 200 ton metende motorschip Ali uit Delfzijl heeft Vrijdag nabij Kiel een boot van hengelaars geramd. Twee vissers sprongen direct in het water en werden door de andere hengelaars aan boord genomen. Een derde klemde zich aan het anker van de Ali vast, doch viel later in het water. Kapitein Havinga van de Ali sprong geheel gekleed zonder aarzeling over boord en redde de man. Het schip heeft inmiddels zijn weg naar Zweden vervolgd.
1959-12-10: De Tijd De Maasbode 10-12-1959: Na aanvaring op de Elbe Nederlandse kustvaarder gezonken. Delfzijl, 10 dec. — De Nederlandse kustvaarder „Flamingo" is in de afgelopen nacht na een aanvaring op de Elbe met de Westduitse tankboot "Brunswick" gezonken. De bemanning van het kustvaartuig kon worden gered door de „Ali", een schip van 200 ton uit Veendam. De „Flamingo" mat 421 ton en was eigendom van de rederij Wagenborg alhier.
NvhN 10-12-1959: Na aanvaring op de Elbe. Delfzijlster kustvaarder Flamingo gezonken. Bemanning veilig in Brunsbuttel. De kustvaarder Flamingo uit Delfzijl is vannacht op de Elbe in aanvaring geweest met een Duitse bananenboot. De ongeveer 500 ton metende Flamingo is gezonken, maar de bemanning is door de kustvaarder Ali uit Veendam gered en naar Brunsbuttel gebracht. Op het eerste alarm van de Brunswick voer de reddingboot Ruhrstahl uit Cuxhaven uit. De kustvaarder Ali, die Veendam als thuishaven heeft en eigendom is van de heer A. Bakker uit Groningen, was in de buurt en nam de bemanning over. Kapitein F. Stam uit Delfzijl bracht met de Ali, die met cokes onderweg was van Emden naar Karlstad (Zweden) de negen opvarenden naar Brunsbuttel. De bemanning: Behalve kapitein Jonker voeren op de Flamingo stuurman L. Buning uit Leeuwarden, eerste machinist J. F. Wieland uit 't Harde (Gld.), tweede machinist H. Verdonk uit Amsterdam, kok H. Spindelaar uit Leeuwarden, matroos G. Pouwels uit Meppel, de lichtmatrozen M. I. M. Valentijn en Ch. G. van Wijngaarden, beiden uit 's-Hertogenbosch en de matroos o.g. G. Oldenburger uit Veendam. De gezonken Flamingo, die van Searborough in Engeland kwsm en op weg was naar Sundsvall in Zweden, is eigendom van rederij Bootsman in Delfzijl.
1961-02-14: NvhN 14-02-1961: Verkoop ALI. De heer A. Bakker te Veendam heeft zijn motorkustvaartuig Ali verkocht aan de heer A. J. van Vliet te Delfzijl die het schip heeft herdoopt in NOVA ZEMBLA met als thuishaven Delfzijl. De Ali behoort tot het gladdek-type en werd in 1939 gebouwd bij de Scheepswerf Delfzijl, Gebr. Sander, te Delfzijl. Het schip heeft een draagvermogen van plm. 275 ton en is voorzien van een 150 p.k. motor.
1964-01-17: Leeuwarder courant 17-01-1964: In een dichte mist is gisteren op de Elbe het Belgische motorschip „Tecun Uman" in aanvaring gekomen met de Delfzijlster kustvaarder „Nova Zembla". Het 3446 ton metende Belgische schip kon zijn reis naar Hamburg voortzetten, maar het Nederlandse schip van 200 ton van de rederij A. J. van Vliet in Delfzijl, dat op weg was van Kopenhagen naar Rotterdam, moest op de rede van Cuxhaven voor anker gaan.
1972-01-00: Na de verkoop vertrok met schip op 19 januari 1972 met 40 ton ballast (zand) naar Antwerpen om stukgoed te laden voor Lissabon en Casablanca. De 'Nova Zembla' werd op 15 febr. 1972 ter hoogte van Cherbourg aangehouden door de Franse douane en schuldig bevonden voor het aan boord hebben van drugs. Het werd opgelegd in Le Havre en pas op 21 febr. 1975 publiek verkocht aan Link Services Ltd.
1983-11-11: Final Fate:
Omgeslagen en gezonken bij South Island tussen San Juan en St. Thomas nadat de lading was gaan schuiven.

Afbeeldingen


Omschrijving: ALI tijdens de proefvaart en oplevering.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ALI op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ALI met neutraliteits-kenmerken (foto Delfzijl, omstreeks1939/1940)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ALI
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Mol, J. (Han)

Omschrijving: ALI in the harbour of Par (GB)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: ALI Swinefleet
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: ALI
Collectie: -
Vervaardiger: Gernaat, B. Th. (Ben)

Omschrijving: NOVA ZEMBLA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: NOVA ZEMBLA in de Groninger Oosterhaven (foto omstreeks 1965)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: NOVA ZEMBLA
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: NOVA ZEMBLA on 19-03-1971 at Plymouth
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Whight, P.L. (Peter)

Omschrijving: NOVA ZEMBLA Swinefleet
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: NOVA ZEMBLA afgemeerd bij Scheepswerf Gebr. Sander te Delfzijl.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Werf

Omschrijving: NOVA ZEMBLA
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: NOVA ZEMBLA
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Reinecke, H-J. (Hans-Joachim)

Omschrijving: NOVA ZEMBLA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: ORD
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Clarkson, John

Omschrijving: ORD d.d. 1-4-1978 in Guernsey
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Hocquard, D.P. (Dave)

Omschrijving: ORD
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *