Inloggen
ELLEWOUTSDIJK - ID 2000


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1948
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5428441
Nat. Official Number: 7254 Z ROTT 1948
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 2 tons each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & van Vliet, Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 266
Date Laid Down: 1948-01-18
Launch Date: 1948-07-03
Delivery Date: 1948-10-12
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor no. 797 Type TMS306 (1940) Type (300x480)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 447.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 206.00 Net tonnage
Deadweight: 541.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 28889 Cubic Feet
Bale: 26311 Cubic Feet
 
Length 1: 48.90 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 45.83 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.84 Meters Breadth, moulded
Draught: 3.14 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1948-10-12 ELLEWOUTSDIJK
Manager: N.V. Solleveld's Scheepvaart & Agentuur Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Solleveld's Scheepvaart & Agentuur Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDXC

Date/Name Ship 1963-07-18 ELLEWOUTSDIJK
Manager: J. Vermaas' Scheepvaart Bedrijf N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Steven' en N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Peter', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDXC

Date/Name Ship 1963-08-14 NORDFORS
Manager: Sören Pettersson, Gothenburg, Sweden
Eigenaar: Sören Pettersson, Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden
Callsign: SGUI

Date/Name Ship 1969-00-00 NORDFORS
Manager: Maj-Britt Karlsson P/R, Kalmar, Sweden
Eigenaar: Maj-Britt Karlsson P/R, Kalmar, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Kalmar / Sweden
Callsign: SGUI

Ship Events Data

1948-09-24: Als ELLEWOUTSDIJK, zijnde een stalen motorzeeschip, groot 1268.78 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 18-09-1948 no. 7768, liggende te Slikkerveer, door A. Tromp, asp. scheepsmeter te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 7254 Z ROTT 1948 op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand achterste dekhuis, 1.93 m. uit de hekplaat, 0.30 m. uit de lengteas, 1.50 m. boven het dek.
1953-03-00: Vermist en weer terecht. De te Rotterdam thuis behorende kustvaarder “Ellewoutsdijk” waarover men bijna een week in ongerustheid heeft gezeten doch die op de rede van Moville in Noord Ierland een schuilplaats had gezocht tegen het slechte weer. Gelukkig bleek aan boord alles wel te zijn.
1953-11-29: Het Vrije Volk 05-03-1954: Geen straf voor kapt. van Ellewoutsdyk. Op 29 November van het vorig jaar is het Rotterdamse motorschip Ellewoutsdijk op weg naar Milfordhaven (Engeland) bij St. Arm's Head in de mist op een rots gevaren. Het schip liep daarbij geen schade op. De Raad voor de-Scheepvaart heeft deze zaak onderzocht op 29 Januari en thans uitspraak gedaan. De Raad is van oordeel, dat de kapitein, varende onder moeilijke omstandigheden, schuld heeft aan het stoten van zijn schip, maar „dat' hij alle lering uit deze ramp heeft getrokken". De kapitein A. B. O. uit Den Haag, zal niet worden' gestraft. De inspecteur voor de Scheepvaart had voorgesteld de kapitein te berispen.
Bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant van donderdag 4 maart 1954. no. 44. Nr. 18. Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart in zake het stoten van het motorschip „Ellewoutsdijk" tijdens mist op een steen bij St. Ann's Head voor Milfordhaven. Betrokkene: de kapitein Albert B. Oonk. Op 29 November 1953 heeft het motorschip „Ellewoutsdijk", op de reis van Ellesmere Port naar Milfordhaven, bij het aanlopen van het vaarwater naar laatstgenoemde haven tijdens mist gestoten bij St. Ann's Head. In overeenstemming met het voorstel van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van dit stoten en tevens dat dit onderzoek zou lopen over de vraag of niet het ongeval mede te wijten is aan de schuld van de kapitein van de „Ellewoutsdijk", Albert B. Oonk, wonende te 's-Gravenhage. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 29 Januari 1954, in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart J. Metz. De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, waarbij een proces-verbaal van het verhoor van de kapitein, zomede van het scheepsdagboek en de Engelse kaart no. 2878, Approaches to Milfordhaven, en hoorde de kapitein, voornoemd, als betrokkene buiten ede. De voorzitter zette de betrokkene, aan wie voormelde beslissing was meegedeeld, doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit de verklaringen en bescheiden is de Raad het volgende gebleken: Het motorschip „Ellewoutsdijk" is een Nederlands schip, toebehorende aanN.V. Solleveld's Scheepvaart en Agentuur Maatschappij, te Rotterdam. Het meet 448 bruto-registerton en wordt voortbewogen door een 400 pkmotor. Op 28 November 1953, te 14.30 uur, vertrok de „Ellewoutsdijk" in ballast van Ellesmere Port naar Milfordhaven. De diepgang was vóór 4'6", achter 6'6". De bemanning bestond, inclusief de kapitein, uit 10 personen. Op 29 November 1953, te 12.30 uur, werd de toren van Skokholm 53° r.w. gepeild op iy 7 mijl afstand. De koers werd nu O.t.Z.(k). De variatie was — 11°, de deviatie + 4°. De kapitein paste de deviatie niet toe, omdat hij verwachtte juist zoveel door de ebstroom te worden verzet en dat het schip dus oost r.w. zou opgaan. De wind was variabel 2. Het zicht was afwisselend; af en toe ondervond men mistvlagen. Tijdens mist werden mistseinen gegeven, maar men bleef volle kracht lopen, 9 mijl. Te 12.00 uur werd de log ingehaald. Te 13.15 uur werd het dik van mist. De vaart werd geminderd tot langzaam, 3,5 mijl; een uitkijk stond voorop; het echolood stond bij. Te 13.16 uur hoorde men iets achterlijker dan dwars aan bakboord het mistsein van St. Ann's Head. Het echolood wees toen 23 vd. aan; hieruit bleek, dat het schip vrij veel om de zuid was verzet. De kapitein besloot verkenning te zoeken en bracht het mistsein recht vooruit; de koers was toen N.W.(k). Het schip bleek vrij sterk naar het westen te worden verzet, zodat de koers steeds meer naar stuurboord moest worden veranderd; daarom werd te 13.25 uur de motor op halve kracht gezet. De kapitein zond de stuurman naar de bak om eveneens uit te kijken. Te 13.33 uur, toen de koers noord (k) was, zag men branding recht vooruit; het echolood wees 11 vd. aan. Direct werd volle kracht achteruitgeslagen. Op het moment, dat de vaart er uit was, stootte het voorschip en bij het achteruitgaan schoof het schip met bakboordszij ter hoogte van luik I langs een boven water uitstekende rots. Te 13.42 uur werd geankerd in 11 vd. water. Bij rondpeilen werd nergens lekkage gevonden. Te 16.00 uur klaarde het op en werd het anker gelicht en de reis voortgezet. Te 17.05 uur werd geankerd op de rede van Milfordhaven. De volgende dag is het schip grondig onderzocht door een surveyor van Lloyds. Deze kon geen schade ontdekken en gaf een certificaat van zeewaardigheid af. Ter zitting verklaarde de kapitein geheel overeenkomstig het hiervóór vermelde. Hij voegde daaraan toe, dat hij op 29 November 1953, te 8.00 uur, op de brug was gekomen; het was toen mooi helder weer. Toen het te 12.30 uur dik van mist werd, durfde betrokkene niet zonder verkenning te hebben verkregen de reis naar de baai van Milfordhaven voort te zetten. Toen hij te 13.16 uur het mistsein van St. Ann's Head achterlijker dan dwars aan bakboord hoorde, besloot hij daarheen koers te veranderen. Hij hoopte verkenning van de toren of van de kust te krijgen en wilde, zodra de diepte afnam, ten anker gaan en wachten tot het zou opklaren. De koers werd N.W.; de vaart was langzaam, 3 mijl; behalve de uitkijk stond de stuurman voorop. Doordat de stroom het schip om de west wegzette, moest steeds meer naar stuurboord worden veranderd, zodat de koers tenslotte noord was. De vaart was daarom reeds vergroot tot halve kracht, 4 mijl. Betrokkene achtte de diepte te groot om te ankeren. De diepte nam evenwel niet af. Betrokkene was van mening, dat de „Ellewoutsdijk" vrij veel om de zuid stond, en rekende er op, dat hij de bank ten Z.O. van St. Ann's Head zou aanloden. Plotseling werd vooruit branding gezien. Onmiddellijk werd achteruitgeslagen, maar toen het schip reeds stillag en achteruitging, kwam het in aanraking met een rots. Achteraf bleek alleen de bakboordskimkiel een weinig ontzet te zijn. Betrokkene heeft er niet aan gedacht om, toen het dik werd, een ankerplaats te zoeken ten N.W. van St. Ann's Head. De inspecteur voor de scheepvaart voerde aan, dat de „Ellewoutsdijk" op de reis van Ellesmere Port naar Milfordhaven op 29 November 1953 te 12.30 uur een goed bestek had. De kapitein ging vandaar oost sturen naar de baai. Even later kreeg men dikke mist; de vaart werd verminderd tot langzaam en er werd iets opgestuurd voor de stroom. Toen het mistsein van St. Ann's Head achterlijker dan dwars werd gehoord, veranderde de kapitein tot N.W. en bracht hij het mistsein recht vooruit. Hij wilde in deze richting doorgaan tot het lood minder water zou geven en wilde dan ten anker gaan. De stroom, waarvan alle gegevens bekend zijn, stond toen door met een snelheid van 2J/£ mijl per uur. De vaart van het schip was slechts 3 a 4 mijl. De resultante van vaart en stroom voerde het schip niet over de bank, maar voerde het er langs. De diepte werd daardoor niet minder. De koers was daarom verkeerd. Het schip werd weggezet en moest daarom steeds meer opsturen. Het is juist langs de bank gevaren en daardoor is de diepte niet tot minder dan 10 vaam afgenomen. Afgezien daarvan moet het naar de kust toesturen ter plaatse gevaarlijk worden geacht, daar er grote kans bestond, dat de kust niet tijdig zou worden gezien en het schip zou stoten. De kapitein had meer op moeten sturen of reeds eerder op 10 vaam diepte ten anker moeten gaan. De inspecteur is van mening, dat de kapitein schuld heeft aan het stoten van zijn schip, en stelt de Raad voor de kapitein te straffen door het uitspreken van een berisping. Het oordeel van de Raad luidt als volgt: Het motorschip „Ellewoutsdijk" heeft op de reis van Ellesmere Port naar Milfordhaven op 29 November 1953 gestoten, doordat de kapitein, toen het dik van mist was geworden, met een gevaarlijke koers naar de wal is gaan sturen, terwijl hij niet volkomen zeker was van zijn bestek. Nu de kapitein het niet verantwoord achtte, zonder eerst verkenning te hebben verkregen, de baai in te stomen, had hij beter gedaan ten N.W. van St. Ann's Head een ankerplaats te zoeken. Hij had ook, toen hij het mistsein hoorde, op 10 vaam ten anker kunnen gaan; deze diepte was toch niet te groot. Nu hij besloot meer naar de wal te gaan, had hij zijn koers zo moeten bepalen, dat hij, rekening houdende met de stroom, de bank aan de zuidkant van St. Ann's Head niet kon missen. Hij is zeer ongelukkig geweest, omdat het schip ten gevolge van de gestuurde koers, in verband met de stroom, juist langs de bank is gevaren en dat daardoor nooit minder dan 10 vaam water is gelood. Ook bij deze diepte kan men ter plaatse in gevaarlijk water komen. De Raad is van oordeel, dat de kapitein, varende onder de vermelde moeilijke omstandigheden, schuld heeft aan het stoten van zijn schip, maar dat hij alle lering uit deze ramp heeft getrokken. De Raad beslist daarom, dat kapitein Albert B. Oonk, geboren 21 Augustus 1903, wonende te 's-Gravenhage, niet wordt gestraft. Aldus gedaan door de heren mr. A. Dirkzwager, voorzitter,- C. H. Brouwer, K. Visser en K. R. Bosma, leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris, mr. A. Boosman, en uitgesproken ter openbare zitting van de Raad van 29 Januari 1954. (Get.) A. Dirkzwager, A. Boosman. Voor eensluidend afschrift,
1954-11-02: Het Vrije Volk 02-11-1954: De „Ellewoutsdijk" aan de grond. De Rotterdamse kustvaarder “Ellewoutsdijk" van Sollevelds Scheepsagentuurmaatschappij, is even na hoogwater, in opkomende dikke mist op de Seine aan de grond gelopen. Het schip maakt geen water, maar moet door een sleepboot uit de modder worden gesleept.
1954-11-03: Trouw 03-11-1954: Ned. schip in de Seine aan de grond. Het Nederlandse schip „Ellewoutsdijk" is in de Seine bij Rouaan aan de grond gelopen.
1954-12-13: Het Vrije Volk 13-12-1954 (bekort) : Het Nederlandse schip „Ellewoutsdijk" is Zondag de haven van Birkenhead binnengelopen met aan boord het lijk van iemand in zeemanskleding, dat op weg naar de Mersey door de schepelingen was opgevist. Het lijk scheen ongeveer een week in het water te hebben gelegen.
1957-01-04: Het Parool 28-12-1957: Kapitein berispt voor aanvaring op Binnen-IJ. (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam, zaterdag. — De raad voor de scheepvaart heeft de 54-jarige kapitein A. W. van het motorschip Ellewoutsdijk (van Sollevelds Scheepvaart en Argentuurmaatschappij N.V. te Rotterdam) gestraft met een berisping omdat het aan zijn schuld Is te wijten, dat dit 447 ton metende schip op 4 januari van dit jaar op het Binnen-IJ in aanvaring- Is gekomen met het binnenschip Cecilia. De Ellewoutsdijk vertrok leeg van de Ertskade naar de Shellbunkersteiger. De kapitein had geen loods aan boord, hij navigeerde zelf en stond aan het roer, omdat hij geen der leden van de acht koppen grote bemanning in staat achtte als roerganger te fungeren. Hij had wel een loods gevraagd, maar toen hij eerder klaar was met lossen, besloot hij zonder loods te vertrekken. Hij kende de haven vrij goed. De stuurman stond als uitkijk voorop. De Cecilia was op reis van Haarlem naar Stevensweert. Toen het schip dwars van de loodsen van de KNSM was gekomen, zag de schipper de Ellewoutsdijk naderen. Hij wilde achter het kustvaartuig langs gaan, maar werd in de war gebracht doordat de Ellewoutsdjjk opeens twee korte stoten gaf: ten onrechte ging de kapitein er van uit, dat de Cecilia wel vaart zou verminderen of meer stuurboord-uit zou gaan. Een aanvaring kon niet meer worden vermeden. De gevolgen waren weliswaar niet ernstig, maar de schuld daarvan ligt, zo meent de raad, ten volle bij de Ellewoutsdijk.
Bijvoegsel bij de Nederlandse Staatcourant van Donderdag 2 Januari 1958 No. 1 Uitspraak no. 2. van de Raad voor de Scheepvaart inzake de aanvaring van het motorschip „Ellewoutsdijk" met het hinnenschip ..Cecilia" op het Binnen-IJ te Amsterdam. Betrokkene: de kapitein A. Werlich. Op 4 januari 1957 is het motorschip „Ellewoutsdijk", dat verstoomde van de Ertskade in de Ertshaven te Amsterdam naar de Shellbunkersteiger, in aanvaring gekomen met het binnenschip „Cecilia", dat voer van de Vrije Ankerplaats naar de ingang van het Amsterdam-Rijnkanaal. In overeenstemming met het voorstel van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de raad een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van deze aanvaring en dat het onderzoek tevens zou lopen over de vraag of niet het ongeval mede te wijten is aan de schuld van de kapitein van de „Ellewoutsdijk". Alexander Werlich, wonende te Amsterdam. Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 15 november 1957. in tegenwoordigheid van de hoofdinspecteur voor de scheepvaart. De raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, waarbij een proces-verbaal van de rijkspolitie te water van Amsterdam, houdende de verhoren van de kapitein, de stuurman en de 1ste machinist van de „Ellewoutsdijk" en van de schipper van de „Cecilia" en diens echtgenote, zomede van een situatieschets, en hoorde de kapitein, voornoemd, als betrokkene buiten ede. De voorzitter zette de betrokkene, aan wie voormelde beslissing was meegedeeld, doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit de verklaringen en bescheiden is de raad het volgende gebleken: Het motorschip „Ellewoutsdijk" is een Nederlands schip, toebehorende aan» Solleveld's Scheepvaart en Agentuur Mij. N.V., te Rotterdam. Het meet 447 brutoregisterton en wordt voortbewogen door een 400 pk 6-cilinder Werkspoormotor, welke direct omkeerbaar is. De order daartoe wordt van de brug door middel van een telegraaf gegeven: de machinist voert de manoeuvres uit. Op 4 januari 1957, te 14.00 uur, vertrok de „Ellewoutsdijk" van de Ertskade te Amsterdam om te verstomen naar de Shellbunkersteiger aan het Binnen-IJ om te bunkeren. Het schip was leeg; de diepgang was gemiddeld 1,83 m. De kapitein had geen loods aan boord, hij navigeerde zelf en stond aan het roer. De stuurman stond als uitkijk voorop. De kapitein had de telegraaf op zeer langzaam vooruit gezet: de vaart is daarbij 3 mijl. De kapitein heeft verklaard, dat, toen hij de Ertshaven uitkwam, hij over bakboord een binnenschip, de „Cecilia", aan zag komen, dat een zodanige koers voorlag, dat het blijkbaar achter de „Ellewoutsdijk" langs wilde gaan. Om het achter de „Ellewoutsdijk" opkomende scheepvaartverkeer en andere van bakboord komende schepen te waarschuwen wat de kapitein wilde doen, heeft hij 2 korte stoten op de luchtfluit gegeven en begon hij langzaam naar bakboord te draaien. De „Cecilia" week nu ook plotseling naar bakboord uit. De kapitein begreep deze manoeuvre niet; hij had gemeend, dat, ondanks het geven van 2 korte stoten, dit vaartuig zijn koers zou hebben vervolgd. Hij meent, dat de schipper de bedoeling van de 2 korte stoten niet heeft begrepen. De stuurman op de bak gaf nu een teken naar de kapitein om achteruit te slaan, daar een aanvaring dreigde. De kapitein zette te 14.25 uur de telegraaf op volle kracht achteruit. Deze order werd in de machinekamer onmiddellijk uitgevoerd. Na ongeveer 15 seconden achteruit te hebben gedraaid, lag het schip stil in het water. Doordat het schip een rechtse schroef heeft, was het door het achteruitdraaien naar stuurboord gedraaid tot het weer zijn oude koers voorlag. De steven van de „Ellewoutsdijk" kwam nog in lichte aanraking met s.b.-zij van de „Cecilia"; op de brug was dat niet te voelen. De kapitein geeft toe, dat hij het vaarwater gedeeltelijk moest oversteken en dus had moeten wijken voor de in dat vaarwater varende „Cecilia". De stuurman heeft verklaard, dat hij na vertrek van de Ertskade op 4 januari 1957 te 14.00 uur op de bak van de „Ellewoutsdijk" stond als uitkijk. Toen men de Ertshaven verliet, zag de stuurman vanuit de richting Vrije Ankerplaats een binnenschip, de „Cecilia", naderen, dat in de richting van het Amsterdam-Rijnkanaal voer. De „Ellewoutsdijk" voer aanvankelijk gewoon door alsof zij vóór de „Cecilia" langs wilde gaan en de stuurman achtte dit heel goed mogelijk, want dat scheepje voer niet snel. Plotseling hoorde hij, dat de kapitein 2 korte stoten op de fluit gaf, en de „Ellewoutsdijk" begon bakboorduit te draaien. De stuurman begreep deze manoeuvre niet. Hij zag de „Cecilia" ook naar bakboord draaien, maar begreep, dat dit niet goed zou gaan. Hij wenkte naar de kapitein om achteruit te slaan om een aanvaring te voorkomen. De kapitein deed dit direct en de machine draaide ook onmiddellijk achteruit. De „Ellewoutsdijk" draaide door het achteruitslaan weer naar stuurboord tot zijn oude koers. Voordat zij geheel stillag, raakte zij s.b.-zij van de „Cecilia". De 1ste machinist heeft verklaard, dat na vertrek van de kade zeer langzaam vooruit werd gedraaid. Te 14.25 uur werd de telegraaf op volle kracht achteruit gezet. Deze order is onmiddellijk uitgevoerd. Gedurende ongeveer 15 seconden is achteruitgedraaid. De schipper van de „Cecilia" heeft verklaard, dat zijn schip 291 ton meet, 40 m lang is en 6,40 m breed. Het schip is gebouwd in 1879; het wordt voortbewogen door een zijschroef aan stuurboord, aangedreven door een 30 pk Deutz-diesel. Op 4 januari 1957, te omstreeks 14.30 uur, voer de „Cecilia" op de reis van Haarlem naar Stevensweert over de Vrije Ankerplaats in het II naar het Amsterdam-Rijnkanaal. De vaart was 7 km: men voer aan s.b.-zij van het vaarwater. De schipper stond zelf aan het roer, zijn vrouw stond in het stuurhuis naast hem. Toen de „Cecilia" dwars was gekomen van de loodsen van de K.N.S.M., zag de schipper uit de Ertshaven een kuster komen, die later bleek de „Ellewoutsdijk" te zijn. Dit schip voer in de richting van de IJdijk en zou dus de koerslijn van de „Cecilia" snijden. De schipper hield zijn koers zodanig, dat hij achter de kuster langs zou gaan. Dit was goed mogelijk, daar de vaart van de kuster zó was, dat hij gemakkelijk vóór de „Cecilia" langs kon gaan, vooral indien hij zijn vaart iets vergrootte. Plotseling hoorde hij van de kuster 2 korte stoten. Hij begreep niet waarom dit schip nu naar bakboord wilde uitwijken. Hij heeft toen direct zelf hard b.b.-roer gegeven en het roer aan zijn vrouw overgegeven. Hij liep snel naar voren, stopte de motor van de zijschroef en zette de schroef uit haar werk. Met het koproer heeft hij daarna ook nog hard b.b.-roer gegeven. Desondanks voer de „Ellewoutsdijk" zijn schip aan s.b.-zij ter hoogte van de voormiddenbolder en daarna nog tei" hoogte van de roef aan. De ..Cecilia" was beschadigd, maar maakte geen water; de zijschroef kon niet meer worden gebruikt en het schip moest verder worden gesleept. De vrouw van de schipper verklaarde geheel gelijkluidend met haar man. Ter zitting verklaarde de kapitein nog. dat de bemanning, inclusief hem zelf, uit 8 personen bestond. Betrokkene achtte geen van hen een goede roerganger bij het varen in de haven en besloot zelf het roer te nemen tijdens het verstomen op 4 januari 1957. Betrokkene had om een loods gevraagd, maar nu het schip eerder met lossen gereed was dan aanvankelijk was gedacht en een loods niet vóór 15.00 uur kon komen, besloot betrokkene zonder loods te verstomen. Hij kende de Amsterdamse haven vrij goed. Het schip lag flink achterover; betrokkene heeft de stuurman voorop gezet als uitkijk. Toen betrokkene met geringe vaart naar de uitgang van de Ertshaven voer, wist hij, dat hij een lastig punt in de haven naderde. De stuurman heeft hem niet onmiddellijk gewaarschuwd voor de nadering van de „Cecilia" en» betrokkene kon dit schip pas zien, toen hij de hoek van de kade had bereikt, daar de wal hoog is en de „Cecilia" slechts laag is. Betrokkene wist, dat de „Cecilia" in het hoofdwater voer en dat de „Ellewoutsdijk" dit vaartuig dus niet mocht hinderen. Betrokkene merkte* echter op, dat de „Cecilia" niet gestrekt in het vaarwater voer, maar zij leek zo te sturen alsof zij achter de „Ellewoutsdijk" langs wilde gaan of de Ertshaven in wilde varen. Betrokkene was niet zeker van de bedoeling van dat schip en wilde de „Cecilia" duidelijk maken, dat hij naar bakboord wilde draaien naar het IJ. Hij verwachtte, dat dan de „Cecilia" of vaart zou minderen of nog meer naar stuurboord houden. Betrokkene gaf b.b.-roer en 2 korte stoten op de fluit. De „Cecilia" reageerde hierop niet zoals hij had verwacht, maar begon eveneens naar bakboord te draaien, echter zonder 2 stoten op de fluit te geven. Betrokkene begreep direct, dat zijn manoeuvre niet kon slagen, en hij heeft nog, voordat de stuurman teken gaf om achteruit te slaan, de motor op volle kracht achteruit gezet. De motor had ongeveer 10 seconden achtèruitgedraaid, toen de „El­
lewoutsdijk" in lichte aanvaring kwam met de „Cecilia". Betrokkene heeft 3 korte stoten gegeven; zijn schip draaide door het achteruitslaan naar stuurboord tot zijn vorige koers. Betrokkene zag later in, dat, indien hij vaart had vermeerderd in plaats van uit te wijken naar bakboord, hij ruim vóór de „Cecilia" had langs kunnen varen. Betrokkene is van mening, dat de stuurman hem eerder van de nadering van de „Cecilia" op de hoogte had moeten brengen. De hoofdinspecteur voor de scheepvaart voert aan, dat de „Ellewoutsdijk" op 4 januari 1957 uit de Ertshaven naar het IJ wilde verstomen; zij moest bij de uitgang van de haven een lastig punt van de haven passeren. Het is gewenst, dat schepen daar een loods nemen. Blijkbaar heeft de kapitein haast gehad. Hij zou een uur op een loods moeten wachten en besloot toen maar zonder loods te verstomen. Bij het naderen van de uitgang van de haven ontstond een moment van aarzeling voor de „Ellewoutsdijk", doordat de kapitein niet goed begreep, hoe de „Cecilia" wilde varen, en daarna werd het binnenschip in de war gebracht, doordat de „Ellewoutsdijk" 2 korte stoten gaf, terwijl zij verwachtte, dat het zeeschip vóór haar langs zou gaan. Ondanks achteruitslaan van de „Ellewoutsdijk" ontstond een aanvaring. De „Ellewoutsdijk" had gelegenheid vóór de „Cecilia" langs te gaan, indien zij vaart had vermeerderd, en zij zou dan niet in overtreding zijn geweest van artikel 36, sub 3, van het B.A.R. Nu de „Ellewoutsdijk" echter aarzelde, hinderde zij de „Cecilia" en overtrad zij dus dit artikel. De „Ellewoutsdijk" is schuldig aan de aanvaring. De kapitein heeft de moeilijkheden van dat punt van het vaarwater onderschat. Hij stond alleen op de brug, de stuurman stond voorop, maar geen der matrozen was ingedeeld bij de navigatie. Er was daarom des te meer reden om op een loods te wachten. De aanvaring was niet ernstig, maar deze had bij goede navigatie voorkomen kunnen worden. De hoofdinspecteur stelt de raad voor kapitein A. Werlich voor diens schuld te straffen door het uitspreken van een berisping. Het oordeel van de raad luidt als volgt: Toen het motorschip „Ellewoutsdijk" op 4 januari 1957 moest verstomen vanuit de Ertshaven te Amsterdam naar de Shellsteiger in het IJ, heeft de kapitein besloten dit te doen zonder een loods aan boord te nemen. Aanvankelijk heeft hij dit wel willen doen, maar toen bleek, dat het schip eerder was gelost dan tevoren werd gedacht en het schip wel een uur op een loods moest wachten, wilde de kapitein niet blijven liggen. De kapitein heeft verklaard, dat hij de haven van Amsterdam goed kent; hij wist zeker, dat de uitgang van de Ertshaven een punt is, waar de navigatie lastig kan zijn, doordat aldaar vele binnenschepen voorbijvaren naar en uit het Amsterdam-Rijnkanaal. De „Ellewoutsdijk" is 48,5 m lang en lag leeg sterk achterover. De kapitein heeft wel de stuurman order gegeven voorop te gaan staan, maar deze blijkbaar onvoldoende geïnstrueerd hem tijdig te melden of bij het uitvaren van de Ertshaven schepen naderden. Ondanks herhaalde afkeuringen door de raad van het door de kapitein zelf aan het roer staan bij lastige navigatie, besloot de kapitein zelf te gaan sturen; hij nam zelfs geen matroos bij zich op de brug. Eerst toen het eind van de hoge kade was gepasseerd, zag de kapitein het binnenschip „Cecilia" naderen; de stuurman had hem tevoren daarover niet ingelicht. De kapitein kende zijn verplichting uit artikel 36, sub 3, van het B.A.R. en wist dus, dat hij bij het oversteken van het vaarwater de „Cecilia" niet mocht hinderen. Indien hij de situatie goed had overzien, zou hij, door zijn vaart een weinig te vermeerderen, ruim vóór de „Cecilia" het vaarwater hebben kunnen oversteken, zonder dat schip te hinderen, te meer daar de „Cecilia" hem daartoe de gelegenheid bood door wat naar stuurboord aan te houden. De kapitein meende, dat het nodig was dit schip zijn bedoeling duidelijk te maken. Hij verhoogde zijn snelheid niet, maar gaf 2 korte stoten op de fluit en b.b.-roer en verwachtte, zeer ten onrechte, dat de „Cecilia" nu wel vaart zou minderen of mèer stuurboorduit houden. De kapitein handelde zo in strijd met het voorschrift van artikel 36, sub 3, B.A.R. Het is te begrijpen, dat de schipper van de „Cecilia" de bedoeling van de 2 korte stoten niet begreep en b.b.-roer gaf. Toen kon, ondanks achteruitslaan door de „Ellewoutsdijk", een aanvaring niet meer worden vermeden. De gevolgen waren weliswaar niet ernstig, maar de schuld daaraan ligt ten volle bij de „Ellewoutsdijk". Op grond daarvan beslist de raad kapitein Alexander Werlich, geboren 16 juni 1903, wonende te Amsterdam, te straffen door het uitspreken van een berisping. Aldus gedaan door de heren mr. A- Dirkzwager, 1ste plv. voorzitter, C. H. Brouwer, H. A. Broere en F. van der Laan, leden, in tegenwoordigheid van 's raads secretaris, mr. A. Boosman, en uitgesproken door voornoemde voorzitter ter openbare zitting van de raad van 27 december 1957
1962-01-16: Friese koerier 16-01-1962: Vier Nederlanders bij bemanning. Kustvaarder vermist bij Noord-lerland. Rotterdam (ANP) — Men maakt zich zorgen over de 447 brt metende Nederlandse kustvaarder „Ellewoutsdijk", die nu al vijf dagen wordt vermist. Het schip verliet op 2 januari Belfast met bestemming Westport aan de lerse westkust. Daar had het drie dagen later moeten aankomen. Aan boord zijn negen man: vier Nederlandse officieren en vijf Spanjaarden. Gezagvoerder van de „Ellewoutsdijk" is gewoonlijk kapitein G. Jonk uit Schoonhoven. Maar juist voor deze reis was hij met kerstverlof naar Nederland gegaan en had hij het commando overgedragen aan stuurman J. Dost uit Groningen. Zij hebben op 10 januari voor het laatst contact met elkaar gehad in een gesprek via Scheveningenradio, waarin de heer Dost kapitein Jonk mededeelde dat hü in verband met het slechte weer voor anker was gegaan bij Rathlineiland aan de lerse noordkust. Sindsdien werd niets meer van de „Ellewoutsdijk" vernomen. Bijzonder slecht weer. Kapitein Jonk acht het mogelijk dat het schip nog in een der baaien ligt, of dat de zend-installatie is uitgevallen. Het feit dat de lerse noordkust schaars bevolkt is zou dan het uitblijven van enig nieuws verklaren. Maar even waarschijnlijk is dat zich bij de woeste Atlantische kust een tragisch ongeluk heeft afgespeeld: het weer is in de laatste dagen namelijk bijzonder slecht geweest. Het cargadoorsbedrijf Solleveld en Van der Meer ln Rotterdam, waarvoor de „Ellewoutsdijk" in charter vaart, heeft inmiddels contact gezocht met het lerse kustradiostation. Op zijn verzoek ook zond Scheveningen-radio gistermiddag om 16.40 uur een boodschap uit met de volgende inhoud: „Geen nieuws van de Nederlandse coaster Ellewoutsdijk, roepletters PDXC, sinds 2 januari. De coaster verliet Belfast op 2 januari met bestemming Westport, waar zij op 5 januari moest arriveren — stop — Laatste contact had plaats op de tiende — stop — Gegevens svp aan Scheveningen- radio". De „Ellewoutsdijk" kwam in 1948 in de vaart.
De waarheid 16-01-1962: Nederlandse coaster met 9 man vergaan? Gevreesd wordt dat de Nederlandse kustvaarder „Ellewoutsdijk" (447 brt) ter hoogte van de lerse noordkust in vliegende storm met man en muis is vergaan. Al vijf dagen is niets van het schip vernomen. Aan boord bevinden zich vier Nederlandse officieren en vijf Spaanse schepelingen. Op 10 januari had het laatste contact met de „Ellewoutsdijk" plaats in een gesprek, dat kapitein G. Jonk uit Schoonhoven, via Scheveningen-Radio had met stuurman J. Dost uit Groningen. De kapitein was namelijk voor deze reis met kerstverlof en had het commando overgedragen aan zijn eerste stuurman. Kapitein Jonk acht het nog mogelijk, dat het schip nog in een baai ligt of dat de zend-installatie is uitgevallen. Bij het cargadoorsbedrijf Solleveld en Van der Meer te Rotterdam, waarvoor de „Ellewoutsdijk" in charter vaart, wordt gevreesd dat zich bij de woeste Atlantische kust een tragisch ongeluk heeft afgespeeld. „Ellewoutsdijk" al vijf dagen vermist.
De Volkskrant 17-021-1962: De 'Ellewoutsdijk’ terecht. Den Haag, 17 jan. — Het cargadoorsbedrijf Solleveld en Van der Meer in Rotterdam heeft van de lerse kustwacht bericht ontvangen, dat de „Ellewoutsdijk" op de rede van Moville (Noordlerland) ligt, waar het schuilt voor het slechte weer. De lerse kustwacht deelde mee, dat verwacht moet worden dat het schip hier wegens de slechte weersomstandigheden nog circa 24 tot 48 uur zal blijven liggen. Het schip heeft de lerse kustwacht meegedeeld, dat het 2 januari wegens het slechte weer een schuilplaats heeft gezocht bij „Rathlin Island" (lerse kust). Later, vermoedelijk 11 januari, moest het wegens de wind verandering teruggaan naar Cushendalt Bay, vanwaar het 14 januari vertrokken is naar Moville. De „Ellewoutsdijk" is met een lading hout op weg naar Westport (West-lerland) en had daar 5 januari moeten komen. De bemanning van het schip (negen mensen) bevindt zich in goede welstand.
1962-02-06: Het Vrije Volk 06-02-1962: Weerongerustheid over Ellewoutsdijk. (Van een onzer verslaggevers) Voor de tweede keer binnen enkele weken heeft er enige ongerustheid bestaan over het lot van de Rotterdamse coaster Ellewoutsdijk. Het 448 ton metende schip van de rederij Solleveld zou donderdag uit Waterford in lerland zijn vertrokken naar Falmouth aan de Engelse zuidwestkust. Deze beide havens liggen nog geen 200 mijl van elkaar, en toen het schip gisteravond nog niet op zijn plaats van bestemming was aangekomen, begon men in Falmouth te vrezen dat er iets met de coaster was gebeurd. Prompt werd de scheepvaart verzocht naar de Ellewoutsdijk uit te kijken. Kuststations werd gevraagd of en wanneer zij iets van het schip hadden gehoord, maar er was vooralsnog niemand die opheldering kon geven. Hoewel het de laatste dagen In het gebied van de lerse Zee zwaar weer was geweest, vreesde men nog niet het ergste. De kans bestond dat de Ellewoutsdijk in een dun bevolkte streek een baai had opgezocht om voor de storm te schuilen. Dat leek zelfs niet onwaarschijnlijk na wat er zich enkele weken geleden met deze coaster had afgespeeld. Ook toen was het schip dagenlang spoorloos, naar later bleek omdat het in een afgelegen baai voor anker was gegaan. Wie schetst echter de verbazing van de reder, toen hij vannacht van de opsporingsactie hoorde. Hij wist niet beter of de Ellewoutsdijk lag nog rustig in lerland en na een enkele informatie bleek dat ook juist. De kapitein had gisteren nog met zijn kantoor gebeld. Uit.... Waterford, waar hij voor de oversteek op beter weer lag te wachten. Falmouth is ijlings gerustgesteld en aan boord van de coaster heeft men beleefd maar dringend gevraagd om het in het vervolg, als de kapitein doet wat een goed zeeman behoort te doen, niet al te dol te maken.....
Friese koerier 06-02-1962: Nederlands schip bij Ierland vermist. Falmouth (Rtr) — Het Nederlandse ms „Ellewoutsdijk" (448 ton) dat donderdag uit de lerse plaats Waterford met zes bemanningsleden is vertrokken, is maandag in Falmouth als vermist gemeld. Aan de scheepvaart en de kustwacht is verzocht naar het schip uit te zien.
1962-09-05: Algemeen handelsblad 05-09-1962: Waterweg: 20.000ste Twaalf dagen eerder dan vorig jaar is maandag het 20.000ste schip de Nieuwe Waterweg binnengevaren. Het was de kustvaarder Ellewoutsdijk van Solleveldt van de Meer in Rotterdam, die met een lading erts uit Gyon kwam. Het schip — vorig jaar in het nieuws omdat het in een stormperiode enige dagen werd vermist — ging naar de Waalhaven.
1963-07-03: Met een schuldenlast van hfl. 164.000 executoriaal verkocht aan Peter en Steven (N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij).
1975-01-10: Final Fate:
Tijdens een reis van Gdansk naar Stockholm met een lading zout aan de grond gelopen bij Hogby aan de oostkust van het eiland Oland. In april vlotgebracht en naar Oskarshamn gebracht en voor de sloop verkocht aan Gustafsson in Oskarshamn. Reparatie bleek te duur te zijn.

Afbeeldingen


Omschrijving: ELLEWOUTSDIJK
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ELLEWOUTSDIJK
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ELLEWOUTSDIJK
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ELLEWOUTSDIJK
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ELLEWOUTSDIJK
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: NORDFORS
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: NORDFORS
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Mac Fie, D. (Donald)

Omschrijving: NORDFORS
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown