Inloggen
TIENDAAGSCHE VELDTOGT - ID 17986


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 183?
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Buis
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer:
Technical Data

 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1838
Datum agenda: 1838-02-23
Register nr: 18380040
Scheepsnaam: TIENDAAGSCHE VELDTOGT
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Varkevisser, P.
Plaats: Scheveningen
Kapitein op moment van verzoek: Keus, L.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1837-00-00 TIENDAAGSCHE VELDTOGT
Manager: Pieter Varkevisser, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Varkevisser, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands

Ship Events Data


Algemene informatie

1837
 

29 juli 1837
RC - Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 28 juli. Den 27 zeilden van Maassluis TJETINA, H.F. Bakker, naar Hamburg, en GEZINA JACOBA, J.J. Wever, naar St. Petersburg. De wind Z.W.Den 28 zeilde TIENDAAGSCHE VELDTOGT, J. den Dulk, naar de Noord Zee.

1838

LCO 150138
De Scheveningse visserspinken de TIENDAAGSCHE VELDTOGT, stuurman, J. den Dulk, JOHANNA  CORNELIA stuurman Baas en de JONGE PIETER, stuurman Baas, zijn den 7 januari te Yarmouth binnengelopen.

Op 23-02-1838 wordt voor de TIENDAAGSCHE VELDTOGT door P. Varkevisser uit Scheveningen een eerste zeebrief aangevraagd voor kapt. L. Keus.

AB 280838
Maassluis, 27 augustus. Binnengekomen TIENDAAGSCHE VELDTOGT, J. den Dulk van de Noordzee.

1839

OHC 090739
De Scheveningse pink de TIENDAAGSCHE VELDTOGT, stuurman Varkevisser, was 30 juni op de hoogte van Southwold en heeft aldaar aan wal gezet een persoon zich noemende P.J. Stephanus du Tort.

1841 - 1843

UPS 200943
In den Times, van den 4 dezer, vindt men, onder het opschrift: Lofwaardige menschlievendheid, een brief van de Britse luitenant ter zee, E. Medley, waarbij deze meldt, dat de stuurman Leendert van der Borden, voerende het Scheveningse buisschip de TIENDAAGSCHE VELDTOGT, toebehorende aan den heer P. Varkevisser, den 15 juli 1841, terwijl hij zich ter haringvisserij bij Hitland bevond, vier man, die met een boot, van een naburig eiland door een hevige storm gedreven waren en in het dreigendste gevaar verkeerden, gered, drie dagen bij zich aan boord gehouden, dezelve met de meeste menslievendheid behandeld en te Lerwick, op Shetlands, aan wal gebracht heeft; als mede, dat dezelfde stuurman, den 15 juli dit jaar, ter zelfde hoogte, opnieuw zes man in een boot, die insgelijks van een der eilanden afgedreven waren, in het grootste gevaar verkeerden en aan wie een Britse schoener bijstand geweigerd had, opgenomen en voor een gewisse dood bewaard heeft. Hij gaf hun, de briefschrijver, de nodige verkwikkingen, handelde in alle opzichten als de barmhartige Samaritaan en bracht hen naar de plaats, waar zij te huis behoorden. De luitenant Medley voegt er ten slotte bij, dat het hem aangenaam is, dit nog te kunnen mededelen, dat de lords- commissarissen der admiraliteit hem vereerd hebben met den last, om de goedkeuring hunner lordschappen over deze daad te betuigen en tot de overbrenging van een geschenk van twintig ponden sterling (ƒ 240 Nederlands).
Gaarne maken wij, van onze zijde, deze edele daden ook hier te lande bekend, te meer, omdat voornoemd buisschip gedeeltelijk bemand is met zeelieden, behorende tot de, onder het bestuur van den heer P. Varkevisser te Scheveningen gevestigde reddingsboot, waarmede zij meermalen blijken van moed en zelfopoffering gegeven hebben.

1845

AH 050345
Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping te Vlaardingen, op den 14den maart 1845, des morgens ten 10 ure, van een wel bezeild buisschip, genaamd de TIENDAAGSCHE VELDTOGT, met des zelfs grote en bezaan mast, rondhout, staand en lopend wand en completen inventaris, bestaande in ankers, kabels, zeilen, koks- en kajuitsgoed en uitgeboette haringvleet. Eerst in kavelingen en daarna in massa. Nader onderricht te bekomen ten kantore van de notarissen Verkade en Knottenbelt, te Vlaardingen voornoemd.

Bronnen

Jaar: 1837
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
AB = Avondbode
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
UPS = Utrechtsche Provinciale en Stadscourant