Inloggen
CONCORDIA CONSTANS - ID 1452


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1916-12-18 / 1917-10-15 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1916
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 8537 GRON 1916
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Jac. Smit, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1916-12-00
Technical Data

Gross Tonnage: 66.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 52.00 Net tonnage
Deadweight: 145.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 25.75 Meters Registered
Beam: 5.85 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.08 Meters Depth, moulded
Draught: 1.83 Meters Other
Ship History Data

Date/Name Ship 1916-12-00 CONCORDIA CONSTANS
Manager: Wouter den Dulk Jaczn., Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Wouter den Dulk Jaczn., Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands
Callsign: NKSB

Ship Events Data

1914-00-00: Op stapel gezet voor Kap. Joachim Brunckhorst uit Schulau-Wedel, Holstein, Duitsland. Kon door de oorlogsomstandigheden niet afgenomen worden. Joachim Brunckhorst werd opgeroepen voor dienst in het leger.
1916-12-09: Dagregister deel 20, nummer 848, den veertienden December 1900 zestien. Ondergetekende Jac. Smit, scheepsbouwer te Sappemeer, verklaart hiermede in het jaar 1916 te hebben volbouwd het stalen zeilschoenerschip “Concordia Constans” voor Scheveningen, hebbende een dek en twee masten, groot volgens meetbrief bruto vijf en zestig vijftig honderdste tonnen 65,50 en netto twee en vijftig en zestien honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter in vollen en vrijen eigendom toehoorende aan den heer W. den Dulk Jac. Zn., Reeder te Scheveningen. Sappemeer, den 9 December 1916. Jac. Smit. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 18 December 1916 no. 32 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk: 8537 GRON 1916.
1917-05-05: Nieuwe Tilburgsche Courant 05-05-1917: De Nederlandsche schoener „CONCORDIA CONSTANS'', uit Scheveningen, welke Donderdagavond met een lading gezaagd hout van Christiania naar Amsterdam bestemd, te IJmuiden binnenkwam, heeft op de Noordzee, volgens de „N. C." een ontmoeting met een Zeppelin gehad. Op de thuisreis, Dinsdag 1 Mei, des morgens, bevond het zeilschip zich eenige mijlen ten N. W. van het Ter schellinger-Vuurschip, toen eensklaps een Zeppelin van zeer groote afmetingen uit het Oosten kwam opdagen in de richting van het vaartuig. Het gevaarte naderde tot juist boven den schoener, doch men kon uit het luchtschip vermoedelijk niet dadelijk de nationaliteit van het zeilschip vaststellen. Tot driemaal toe kwam de L. 43, zoo was de Zeppelin gemerkt, terug en koerste steeds precies boven den schoener. De gezagvoerder van de „Concordia Constans" die niet kon begrijpen wat de Zeppelin-commandant wilde, liet de Nederlandsche driekleur zoo-ver mogelijk over de deklading hout uitspreiden. Toen het luchtschip voor de derde maal over het zeilschip koerste, bemerkten de luchtvaarders vermoedelijk dat de schoener een "Nederlandsche" was en verdween de L. 43 snel in Noord-Oostelijke richting. De „Concordia Constans" zette daarna verder ongemoeid de reis naar IJmuiden voort.
1918-00-00: Final Fate:
Algemeen Handelsblad 11-06-1918: Raad voor de Scheepvaart. Ook werd behandeld het vermoedelijk met man en muis vergaan op de reis van Frederikstad naar Rotterdam op of na 22 October j.l. van het zeilschip „CONCORDIA CONSTANS" reeder W. den Dulk Jac.zn., te Scheveningen. Uit informaties, ingewonnen bij het ministerie van buitenlandsche zaken, aldus deelde de voorzitter mede, is gebleken, dat noch in Skandinavië, noch in Duitschland iets van de „Concordia Constans" bekend was. Allen wist men dat het schip den 15en October uit Frederikstad is vertrokken en een certificaat van deugdelijkheid bezat. De inspecteur voor de scheepvaart voegde hieraan nog toe, dat de „Concordia Constans" een nog betrekkelijk nieuw schip was en alleszins voor haar taak berekend. Uitspraak in deze zaak volgt later.
1918-00-00: Algemeen Handelsblad 25-06-1918: De Raad deed verder de volgende uitspraken: Betreffende het met man en muis vergaan van het zeilschip „CONCORDIA CONSTANS". De Raad is van oordeel, dat het zeilschip "Concordia Constans" op de reis van Frederiksstad, 15 October 1917 met man en muis is vergaan. De oorzaak kan niet met zekerheid worden vastgesteld; De Raad acht het niet onmogelijk, dat deze verband houdt met de oorlogsomstandigheden.


No. 70. Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart betreffende het met man en muis vergaan van het zeilschip Concordia Constans. Het uitblijven van het zeilschip Concordia Constans deed het vermoeden rijzen, dat dit schip een ongeval zou zijn overkomen. Overeenkomstig het voorstel van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart, besloot eene commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, dat deze een onderzoek naar de vermoedelijke ramp en haar oorzaak zou instellen, welk onderzoek plaats had in 's raads openbare zitting- van 10 Juni 1918. De raad nam kennis van de gegevens door de scheepvaartinspectie, de reederij en den cargadoor verstrekt omtrent het schip en omtrent het vertrek en het uitblijven van het vaartuig, zoomede van de berichten van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken betreffende het mogelijk verblijf van de Concordia Constans in Engelsche, Duitsche of Scandinavische havens. Uit een en ander is den raad het navolgende gebleken: Het zeilschip Concordia Constan-s, in 1916 te Sappemeer gebouwd, eigendom van den reeder W. den Duik Jaczn. te Scheveningen, stond onder beheer van den cargadoor M. J. van der Eb, te Rotterdam. Het schip, groot 52,16 netto, 65,50 bruto reg. ton, was geclasseerd bij den Germanischen Lloyd, + 100 A/4, Noorden Oostzee, en was in het bezit van een certificaat van deugdelijkheid letter E (de Oostzee, de Noordzee tot de lijn Okneys, Shetlandseilanden, Stavanger en het Kanaal tot de lijn Landsend—Kaap St Mathieu), geldig tot 1 December 1918. 15 October 1917 vertrok de Concordia Constans, geheel zeewaardig uitgerust, met eene lading veldspaat van Frederikstad in Noorwegen met bestemming- Amsterdam, onder kapitein W. Eltingh, uit Groningen. De bemanning bestond uit 4 personen. Er waren 5 zwemgordels, 2 reddingsboeien, alsmede eene reddingboot aan boord, terwijl de inventaris nog in den aanvang van het jaar door de ambtenaren der scheepvaartinspectie was nagezien. Sinds den datum van vertrek uit Noorwegen — 15 October 1917 — is omtrent liet schip of opvarenden hier te lande niets meer vernomen, terwijl ook in Duitsche, Zweedsche of Deensche havens, evenmin als in de havens aan de Oostkust van Engeland iets omtrent de Concordia Constans bekend is. De raad is van oordeel, dat het zeilschip Concordia Constans op de reis van Frederikstad naar Amsterdam op of na 15 October 1917 met man en muis is vergaan. De oorzaak kan niet met zekerheid worden vastgesteld: de raad acht het niet onmogelijk, dat deze verband houdt met de oorlogsomstandigheden. Aldus gedaan op 10 Juni 1918 door de heeren mr. G. Kirberger, plaatsvervangend voorzitter W. Allirol, L. Koosenburg. C. L. J. Kotting, D. H. Hinlopen, leden; J. Mooi, buitengewoon lid in tegenwoordigheid van 's raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door den plaatsvervangend voorzitter ter openbare zitting van, 24 Juni 1918. (get. J G. Kirberger, W. Allirol, L. Roosenburg,. C. L. J. Kotting. Hinlopen, J. Mooi. H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjenk Willink, Secretaris.

Afbeeldingen


Omschrijving: De CONCORDIA CONSTANS, liggende in de Oosterhaven te Groningen.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: "Concordia Constans" 1916 (Het schip ligt bij de werf in Sappemeer.)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Werf
Overige afbeeldingen


Omschrijving: Beschrijving (1) van de Concordia Constans 1916 in 1932 door Jac. Smit.

Omschrijving: Beschrijving (2) van de Concordia Constans 1916 in 1932 door Jac. Smit.
Algemene informatie

NRC 190117
Verkochte schepen. Amsterdam, 19 januari. Door de heer Wouter den Dulk Jacz. Te Scheveningen is een stalen schoener aangekocht, welke twee jaar geleden voor Duitse rekening op de werf van de firma E.J. Smit & Zoon te Sappemeer gebouwd (opm: moet zijn Jac. Smit te Sappemeer), doch door de opdrachtgevers niet geaccepteerd werd. Het schip wordt met de naam CONCORDIA CONSTANS in de vaart gebracht en vertrok gisteren voor de eerste reis van Amsterdam naar Londen.

 

Bronnen
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk