Inloggen
OTTO - ID 14474


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1852-07-01 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1852
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: J. & K. Smit's Scheepswerven, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1852-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 373.00 lasts
Gross Tonnage 2: 706.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1852
Datum agenda: 1852-07-01
Register nr: 18520508
Scheepsnaam: OTTO
Type: Bark
Lasten: 373
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Smit, J.
Plaats: Nieuw Lekkerland
Kapitein op moment van verzoek: Flens Jzn., P.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-06-24 OTTO
Manager: Jan Smit, Nieuw Lekkerland, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Smit, Nieuw Lekkerland, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Nieuw Lekkerland / Netherlands

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Pieter werd geboren te Texel 15 augustus 1826 te Oudeschild op Texel ca.1829 (volgens opgave in overlijdensakte, maar geen geboorteakte gevonden ) als zoon van Johannes Flens en Marretje Zunderdorp.

Hij trouwde op 30 juni 1853 te Texel als koopvaardijkapitein met Trijntje Koning, geboren ca. 1825 te Texel als dochter van de grondeigenaar Jan Koning en Elisabeth Boon. Trijntje overleed op 20 augustus 1904 te Texel, 79 jaat, weduwe.

Pieter overleed volgens een aangifte 08 december 1868 te Texel op 26 september 1868 te Batavia 39 jaar.

 

“Heden ontving ik het voor mij zo smartelijk berigt dat mijn geliefde Echtgenoot P.FLENS JOHANZ , op den 26sten September ll te BATAVIA is overleden, in den ouderdom van ruim 39 Jaren.

BURG OP TEXEL                                                             TRIJNTJE KONING

6 November 1865                                                               Wed. P.FLENS JOHZ”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.Flens Jz was met vlagnummer R301 in de periode 1851 t/m 1856 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein P.Flens Jz met vlagnummer R301als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851                       van de bark “Otto”                                   ? last       varend voor M.Lels te Kinderdijk

*    1855                       van de bark “Johanna & Geertruida”    380 last  varend voor M.Lels te Kinderdijk

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

P.Flens                          Johanna & Geertruida            16 oktober 1857

 

In de annoncecollectie van het Centraal Bureau voor Genealogie bevindt zich een advertentie waarin wordt medegedeeld dat op 05 januari 1852 te Rotterdam in lading ligt de bark “Buitenzorg” onder kapitein P.Flens Joh. zn.. Adres ten kantore van M.Varkevisser.

 

Bouma025 vermeldt ene kapitein Flens (zonder initialen) als gezagvoerder in 1852 van de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen.

 

Bouma025 vermeldt P.Flensz Jz als gezagvoerder gedurende:

*    1853 t/m 1854 op de bark “Otto”, gebouwd in 1852 te Kinderdijk, 706 ton o.m., varend voor Murk Lels te Alblasserdam;

*    1856 t/m 1861 van de bark “Johanna & Geertruida”, gebouwd in 1855 te Kinderdijk, 690 ton o.m., varend voor Murk Lels te Alblasserdam. Het schip voer in 1862 voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam en was herdoopt in “Aeolus”;

*    1862 /m 1866 van de bark “Elisabeth Maria” ex Magdalena, gebouwd in 1850 te Amsterdam, 377 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Texel. Het schip werd in 1866 afgekeurd te Soerabaya.

 

Overige bijzonderheden

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door P.Flens Joh.z  104.

 

NRC 02 april 1851

Rotterdam, 1 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 45 schepen als:

Voor Rotterdam: GERARDINA, kapt. M. J. Witch, BUITENZORG, kapt. P. Flens; HELENA CHRISTINA, ….

 

NRC 09 april 1852

Kinderdijk, 7 april. Heden is van de werf van de heren J. & K. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten het barkschip OTTO, groot 373 gemeten lasten. Dit schip is bestemd voor de grote vaart en zal worden gevoerd door kapt. P. Flens Johz. onder boekhouderij van de heer M. Lels alhier.

 

NRC 19 juni 1852

Rotterdam, 18 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 30 schepen:

Voor Rotterdam: NOORD, kapt. H.R. Ruhaak; JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman; CORTGENE, kapt. J.A. Scott; SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak; MENADO, kapt. N.N.; GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. F. Parlevliet; WENA, kapt. J.F. des Ruelles; JULIA, kapt. J. Teygeler; OTTO, kapt. P. Flens. …..

 

NRC 30 juni 1852

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw, extra op de zeilage gebouwd en gekoperd barkschip OTTO, kapt. W. Flens Jr. Dit schip is voorzien van een toestel om zeewater drinkbaar te maken en voert een geëxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen. (opm: eerste reis)

 

Javasche Courant 27 oktober 1852

Batavia, 26 oktober. Alhier zijn aangekomen: …..

…..De 22e oktober het Nederlandse schip OTTO, kapt. P. Flens, vertrokken van Rotterdam de 23e juli……

 

NRC 26 augustus 1853

Rotterdam, 25 augustus. Volgens de Engelse bladen lagen l.l. zaterdag te London niet minder dan 17 Nederlandse bodems naar verschillende havens van Australië bevracht, als:…..

….. Naar Hobart Town: OTTO (379 ton), kapt. P. Flens; JACOB ROGGEVEEN (756 ton), kapt. J. Vos van Marken; en MACASSAR (437 ton), kapt, W. Timmermans……

 

NRC 16 maart 1855

Kinderdijk, 15 maart. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heren J. en K. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten het barkschip genaamd JOHANNA EN GEERTRUIDA, groot circa 400 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, voor rekening ener rederij onder directie van de heer M. Lels, te Alblasserdam, zullende worden gevoerd door kapt. P. Flens…..

 

NRC 18 juli 1856

Door de Nederlandse Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende negen schepen, als: Voor Rotterdam: OLIVIER VAN NOORD, kapt. F. Guijt; JOHANNA EN GEERTRUIDA, kapt. P. Flens Jz. ….

 

NRC 08 mei 1860

Rotterdam, 7 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 38 schepen, als:

Voor Rotterdam: JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Flens Jzn; ….

 

NRC 02 april 1861

Alblasserdam, 1 april. Volgens bericht van kapt. P. Flens, Johzn, voerende het schip JOHANNA EN GEERTRUIDA, van Banjoewangie naar Rotterdam, had hij op de hoogte van de Kaap veel slecht weder doorgestaan. In de morgen van de 9e februari werd men weder door stormweder overvallen en had men tegen een hoge wilde zee te worstelen, zodat het schip herhaaldelijk met de boegspriet onder water stampte. De kluiverboom met twee zich daarop bevindende mannen, die bezig waren de losgewaaide kluivers beter vast te maken, sloegen weg en een derzelve verdween in de golven. Kort daarna brak de voorsteng en groot bramsteng en was men verplicht door de hoog lopende zee en het zware werken van het schip het gebrokene zo spoedig mogelijk weg te kappen. Het schip is dicht en liep de 15e februari de Tafelbaai binnen om de geleden schade te herstellen.

 

NRC 02 augustus 1861

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als last hebbende van hun meester, op dinsdag de 27e augustus 1861,des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend, tot het vervoer van passagiers bijzonder ingerichte, gekoperd en kopervast Nederlands campagne barkschip JOHANNA GEERTRUIDA, laatst gevoerd door kapt. P. Flens Jzn, volgens meetbrief lang 41 el 55 duim, wijd 7 el 17 duim, hol 5 el 21 duim, en alzo groot 690 ton of 364 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Haringvliet binnen deze stad.

 

Java Bode 23 oktober 1861

In Nederland geveilde schepen en scheepsparten.

Te Rotterdam de 27e augustus 1861:

-  Schip JOHANNA EN GEERTRUIDA, kapt. Flens (opm: de bark JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Flens Jzn), gebouwd in 1855, groot 364 lasten, voor NLG 62.500 verkocht aan de rederij A. van Hoboken & Zn te Rotterdam. (opm: herdoopt in AEOLUS)……

 

NRC 01 april 1865

Kaap de Goede Hoop, 23 februari. Het Nederlandse oorlogsschip ’t LOO vertrok op 15 januari uit Tafelbaai naar Nederland. Het enige Nederlandse schip dat sedert de vorige mail in deze haven aankwam, was de ELIZABETH EN MARIA (opm: bark), kapt. P. Flens, van Montevideo, vracht zoekende.

 

NRC 13 mei 1865

Rotterdam, 12 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de

navolgende 22 schepen, als:….

…..- Voor Amsterdam: JACOB EN ANNA, kapt. M.C. Bonger; ELISABETH EN MARIE; kapt. P. Flens Jzn; ….

 

NRC 05 januari 1866

Batavia, 29 november. Het Nederlandse schip ELISABETH EN MARIA, kapt. Flens, 9 november van hier naar Nederland vertrokken, is heden uit zee teruggekomen.

 

NRC 06 januari 1866

Batavia, 29 november. Het Nederlandse schip ELISABETH MARIA, kapt. Flens, de 19e dezer uit zee teruggekomen, is lek.

 

NRC 03 april 1866

Amsterdam, 2 april. Volgens brief uit Soerabaja, d.d. februari, is het Nederlandse schip MARIA ELISABETH, kapt. Flens, van Batavia herwaarts, lek uit zee terug gekomen (vroeger gemeld) aldaar afgekeurd; de lading zal in een ander schip worden overgescheept.

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Flens Jz, Pieter
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Wijbrand Gerritsz Rotgans werd geboren op 18 februari 1823 te Terschelling en overleed op 15 juli 1868 aan boord van de "Krimpen aan de Lek". Hij was doopsgezind (zoals bijna alle Rotgansen) Hij was gehuwd met Antje Jacobs Bakker, dochter van Ds. Jacob S.Bakker van Ameland en Grietje Siebes. Zij kregen 6 kinderen, waaronder Jacob Rotgans (1859-1948), één van de oprichters van het Kankersinstituut. Hij was lid van het Amsterdamse zeemanscollege "Zeemanshoop" met vlagnummer 746 en van het Rotterdamse college "Maatschappij tot Nut der Zeevaart" met nummer R424. Hij was gezagvoerder van:

1855-1861                 Otto, bark gebouwd in 1852

1864-1868                 Krimpen aan de Lek, gebouwd in 1856

Informatie van mevr.M.G.M.Weber, Hilversum. April 1999 en 16 februari 2002.

 

Wijbrand Gerrit Rotgans werd geboren te Terschelling (in februari 1823) als zoon van Gerrit Rotgans en Grietje Schaap, beiden te Terschelling overleden. Hij overleed te Rotterdam aan de Coolsingel Wijk 15 nr. 323 op 15 juli 1868 om 10 uur in de leeftijd van 45 jaar en 5 maanden, echtgenoot van Antje Bakker, zijnde geweest scheepsgezagvoerder, geboren te Terschelling005. (ik heb de overlijdensakte in het Gemeentearchief van Rotterdam ingezien. Voorgaande gegevens zijn de juiste en niet die van mevr. Weber, zie hiervoor)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.G.Rotgans werd met vlagnummer 746 per 13 juli 1858 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van H.P.Mooi. Zijn schip was de "Otto". Toegevoegd is "bedankt"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 06/13 juli 1858 staat vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Wijbrand Gerrits Rotgans, oud 35 jaar, voerend de bark “Otto”, voor rekening van M.Lelsz te Alblasserdam, op voordracht van kapitein H.P.Mooi.023.

 

W.G.Rotgans was met vlagnummer R424 in de periode 1855 t/m 1868 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren         type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       746                     1858-1860    bark                Otto                                                       M.Lelsz te Alblasserdam

 

Vermelding van vertrek en aankomst in Amsterdam093

Naam kapitein                                    Naam schip                      vertrek                                      terugkomst

W.G.Rotgans                                       Otto                                   16 februari 1860                     07 februari 1861

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein W.G.Rotgans met vlagnummer R424 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1855, 1858,

     1859, 1862           bark “Otto”                           373 last                varend voor M.Lels te Alblasserdam

*   1863 t/m 1867     bark “Krimpen aan de Lek  371 last              varend voor M.Lels te Alblasserdam

 

Bouma025 vermeldt W.G.Rotgans als gezagvoerder gedurende:

*   1855 t/m 1862 op de bark “Otto”, gebouwd in 1852 te Kinderdijk, 706 ton o.m., varend voor Murk Lels te Alblasserdam;

*   1864 t/m 1868 van de bark “Krimpen aan de Lek”, gebouwd in 1856 te Krimpen aan de Lek, 703 ton o.m., varend voor Murk Lels te Alblasserdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 04 maart 1867 vertrok van Macao de bark "Krimpen aan de Lek" onder kapitein W.G.Rotgans, passeerde op 20 maart Straat Soenda en kwam op 27 juni 1867 te Havanna aan. "Gedurende de reis waren 5 (emigranten) overleden, de overige 127 waren nog gezond. Schip en tuig en equipagie waren in goede orde" Rapporteerde de Kapitein met vreugde. Op 27 Juli verliet men het schoone Havanna weer en kwam 13 Augustus voor New York, na 16 dagen reis dus. Den 26en October werd de reis naar Amsterdam aanvaard en eenige dagen voor Kerstmis (1867) lag het schip in de Amsterdamsche haven"026(39/070).

 

Obe Douwes van der Wal meldt dat hij c. 1860 vanuit Londen vertrekt op de “Otto” naar Newport. New South Wales om een lading steenkolen in te nemen.

 

Otto. CSR 439/94: 595 tons. 23 crew. Captain = W.G. Rotgans. Departed Hartlepool, England on 23 November 1858 with a cargo of coals and arrived at Albany on 23 March 1859. Where intended bound – Batavia. 110.

 

Volgens monsterrol 1850 dd 15 mei 1850 in het Gemeentearchief van Dordrecht was W.G.Rotgans, wonend te Terschelling, oud 27 jaar, voor een gage van f 40,- 2e stuurman van het fregat “Ida Willemina” onder kapitein P.B. van Wijland, voor een reis naar Batavia en terug naar Nederland. In het boek van binnengekomen schepen (Gemeentearchief Dordrecht) komt hij met de “Ida Willemina” te Dordrecht binnen op 11 juli 1861.

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Rotgans, Wijbrand Gerritsz

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

S.Stheeman Tresling was met vlagnummer R183 in de periode 1863 t/m 1874 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. (als lid voor de vlag mocht men wèl de nummervlag van het College voeren, maar kon men aan het lidmaatschap geen financiële rechten ontlenen)058.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein S.Stheeman Tresling met vlagnummer R183 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*     1863 t/m 1867            van de bark “Otto”            373 last varend voor Murk Lels te Alblasserdam

 

Bouma025 vermeldt S.Stheeman Tresling als gezagvoerder gedurende:

  • * 1863 t/m 1874 op de bark “Otto”, gebouwd in 1852 te Kinderdijk, 706 ton o.m., varend voor Murk Lels te Alblasserdam.

 

Overige bijzonderheden

De bark “Otto” van Murk Lels onder kapitein S.Stheeman Tesling, “was op 3 April (1867) zeilklaar, 6 April te Hellevoetsluis en verliet op den 29sten April Brouwershaven. Na een reis van 104 dagen kwam het schip (dat een inrichting had om van zeewater drinkbaar zoet water te maken) op 12 Augustus te Singapore aan. Verliet 31 Augustus de reede, om op 13 October voor Hongkong te ankeren, na 42 dagen gezeild en gedreven te hebben026(39/070).

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Stheeman Tresling, S.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Kantongerecht Sliedrecht Archiefnummer NAHaag 3.03.37.137.81

foto 0368 - 0370

Cedule
Naam schip OTTO

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Sliedrecht, 24 juni 1852

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan Smit, Nieuw Lekkerland, enig eigenaar

te voeren door kapt. Pieter Flens Johanneszoon

grootte in tonnen 373 lasten

tuigage/aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Nieuw Lekkerland

plaats / datum registratie Papendrecht, 21 juni 1852

nummer van registratie deel 17, blad 161 verso vak 2

notaris Mr. Antonie Paulus Weggeman Guldemont, kantonrechter te Sliedrecht

prijs

bijzonderheden: Getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans Nieuw Lekkerland


researcher/datum research: FM 02/1215

Naam OTTO
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1852
Toegang 3.03.37
Inventaris 137

Bronnen


Jaar: 1852
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer Kantongerecht Sliedrecht 3.03.37.137.81