Inloggen
JUPITER - ID 12010


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-02-14 / 1834-05-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Technical Data

Gross Tonnage: 237.00 lasts
 
Length 1: 31.10 Meters Registered
Beam: 6.65 Meters Registered
Depth: 5.10 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-02-14
Register nr: 18140098
Scheepsnaam: JUPITER
Type: Fregat
Lasten: 237
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Mannekus, Beijers & Steur
Plaats: Maassluis
Kapitein op moment van verzoek: Kok, Johannes
Opmerkingen: Eerste zeebrief
enig eigenaar

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1814-02-14 JUPITER
Manager: Firma Mannekus, Beijers & Steur, Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Mannekus, Beijers & Steur, Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Maassluis / Netherlands

Date/Name Ship 1821-06-26 MARY EN HILLEGONDA
Manager: Firma E. Suermondt & Zn. & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma E. Suermondt & Zn. & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1832-01-28: Damaged
Rotterdam, 15 juni 1832. Het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, van Batavia naar Rotterdam, is den 28 januari bij Batavia op een klip vastgeraakt, doch, na het roer verloren te hebben, weer vlot geworden en te Batavia teruggekomen, om te repareren.
1834-05-00: Final Fate: Broken up

DC 130534
Advertentie. De veiling van het fregatschip MARY EN HILLEGONDA (opm: zie DC 030534; bouwjaar < 1814, mogelijk 1809, laatste kapitein A. Glazener) en gereedschappen, aangekondigd tegen den 27 mei 1834, zal geen voortgang hebben, zijnde uit de hand verkocht (opm: ongetwijfeld voor de sloop).

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Stadsarchief van Amsterdam bevat in archiefnummer 5081-7147 een akte Amsterdam dd 05 januari 1806, gepasseerd voor notaris Balthazar Nolthenius te Amsterdam, van koop/verkoop van de 2-mast hoeker(?) “Johan & Heinrich”. De verkoper voor NLG 6000,- was Poppe Anes van der Wall, burger van Embden, voor zijn huis van koophandel Van der Wall& Co te Embden. Het schip werd gevoerd door kapitein Johannes Kok. De koper was Petrus Johannes Wendorp, koopman te Amsterdam. 113

 

Het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevat monsterrollen op naam van kapitein Johan(nes) Kock op de:

“Ses Broeders”, dd 25 juni 1795 (Deense vlag); 07 mei 1799 (Deense vlag);

“Daphne”, dd 26 juli 1803;

“Jupiter”, dd 21 april 1815; 17 april 1816; 04 mei 1818; 19 juni 1819 en 15 mei 1820.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 30 augustus 1817114

Advertentie. R. Hoyman, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 1 september 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd JUPITER, gevoerd door kapt. J. Kok, lang 113 voet, wijd 28 en 3 vierde voet, hol 15 voet, het verdek 6 voet 8 duim; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Wellicht staat dit bericht niet bij de juiste kapitein

 

Rotterdamsche Courant 03 juni 1819114

Advertentie. R. Hoyman, J. Tentye, T. van Olivier, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 7 juni 1819, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel bezeild Fregatschip, genaamd JUPITER VAN MAASSLUIS, gevoerd door kapitein J. Kok, lang 113 voet, wijd 29 voet, hol 15 voet, het verdek 6 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

 

 

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Kok, Johannes
Overige informatie: 1814-02-14

Familiegegevens en opleiding

Hessel Glazener werd geboren te Ameland op 26 januari 1791 als zoon van Andries Glazener en Tetje Hessels. Hij huwde op 15 juli 1818 te Rotterdam met Adriana Catharina Maasdijk, geboren op 28 maart 1799  te Rotterdam als dochter van Leendert Maasdijk en Wilhelmina Johannes Loos. Hessel overleed op 13 december 1835 te Rotterdam aan de Leuvenhaven.

Hij had vier broers te weten Anne en Jacob, beiden eerst gevaren (in 1815) onder broer Hessel (zie aldaar), Nicolaas, die gezagvoerder werd op de vaart naar Scandinavië en Michiel die al vrij snel de voorkeur gaf aan een bestaan aan de wal.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.A.Glazener was met vlagnummer R34 effectief lid van het zeemanscollege "Maatschappij tot Nut der Zeevaart" te Rotterdam van 1819 t/m 1835058.

H.Glazener was van 1832-1834 “afwisselend commissaris” van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Het Jaarverslag 1835 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) meldt zijn overlijden in 1835. De weduwe Glazener “(heeft) onder voorbehoud harer wettige aanspraak, aan het Bestuur verklaard … voorlopig daarvan geen gebruik te zullen maken: de Maatschappij heeft haar verzoek toegestaan het nommer, hetwelk haar echtgenoot op de naamlijst vervulde en alzoo in zijne vlag voerde, open te houden voor het geval, dat te eeniger tijd haar zoon deszelfs plaats als Effectief Lid innemen mogt.”058.

 

De schepen van de kapitein

In 1824 was H.Glazener gezagvoerder van het Rotterdamse fregat de "Marij Hillegonda" (237 lasten). De boekhouder was A.van Hoboken012.

 

H.Glazener was kapitein op het fregat "Mary en Hillegonda" van 1821-1834. Dit fregat mat 204 last resp.386 ton. Boekhouder was A.van Hoboken te Rotterdam. Het schip werd in 1834 verkocht025.

"H.Glazenaar als kapitein van de "Geertruida Maria" van Marseille in Z.Vlie  18 januari 1819"013

   "Hessel Glazener van Marseille naar Antwerpen" (1820).013

 

In het Archief van de Waterschout te Amsterdam011 bevindt zich een monsterrol gedateerd 10 april 1819 op naam van kapitein Hessel Glazener. Het betreft de brik  “Geertruida & Hillegonda”, varend onder Nederlandse Vlag met bestemming “Port a Port” (d.i. onbenoemde bestemming, anders ook wel aangeduid als “op avontuur”) en met als boekhouder De Vries & Comp. De monsterrol vermeldt Anne Glazener als stuurman (zie aldaar) , een timmerman, kok, 3 matrozen en een scheepsjongen dus in totaal een equipage van 7 man.

 

Het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevat monsterrollen op naam van kapitein Hessel Glazener op de:

“Geertruida & Maria”, dd 10 april 1819

 

Bouma025 vermeldt H.Glazener als gezagvoerder gedurende:

*    1821 t/m 1834 op het 3-mast schip “Mary Hillegonda”, gebouwd in 1809, bouwplaats niet vermeld, 474 ton o.m., varend voor A.van Hoboken te Rotterdam;

*    1836 op het 3-mast schip “Mary & Hillegonda”, gebouwd in 1835 te Rotterdam, 750 ton o.m., varend voor E.Suermondt & Zn & Co te Rotterdam.

 

Ook was een H.Glazener van 1830-1835 gezagvoerder van het fregat de “Kortenaer”, varende voor E.Suermondt & Zn Co te Rotterdam. Dit zijn dus broers geweest. (“…gevoerd door de gebroeders Glazener…”)

 

Overige bijzonderheden

De "Astrea" bij Dwars in de Weg (eiland in Straat Soenda) en in de Indische Oceaan  kort na het vertrek uit Batavia naar Nederland057:

25 november 1833     "...hadden 2 schepen met ons zijnde de kortenaar en de marij Hillegonde beide van Rotterdam gevoerd door de gebroeders glazener ....”.

28 november 1833     "... hadden het schip de Marij Hillegonda te loevert van ons  terwijl ons lek hand over hand toenam ... kaptn glazener ons bij komende vroeg wat ons manqueerde  Wij gaven hem onze omstandigheden te kennen waarop hij beloofde bij ons te blijven om in dien het noodzakelijk wierd ons te adsisteren ...”.

30 november 1833     "... maakten in de boeg het kabelgat leeg om te ontdekken of er in de boeg iets mankeerde  zagen dat ons lek daar was doordien de sponning van de onderste gang van het barghout op de steven gesprongen was en het onmogelijk was er iets van binnen aan te doen  praaiden kapt glazener en verzogten hem bij ons te blijven alzo wij alles zouden aanwenden iets tot vermindering bij te brengen ...”.

02 december 1833      "...om 11u praaide ons kapt glazener terwijl hij zoo veel harder zeilde dan wij en horende dat ons lek niet vermeerderd was gedurende den tijd dien hij bij ons gebleven en wij nu voornemens om naar de mauritius te zeilen om ons schip na te zien  groeten ons en zetten zijl zoo veel hij kon ...”.

 

Johan Herman Marinus Struben werd per 06 juli 1821 vanuit de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart als ligtmatroos geplaatst op de “Mary en Hillegonda” onder kapitein Glazener voor een reis naar Batavia vanuit Rotterdam. Hij kwam terug op school op 18 september 1822004-531/1380.

Jan Hugo Schippers werd per 20 maart 1828 vanuit de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart als ligtmatroos geplaatst op de “Mary en Hillegonda”onder kapitein A.Glasener voor een reis naar Batavia vanuit Rotterdam. Hij kwam terug op school op 06 april 1829004-532/1544. (Bouma025 vermeldt geen A. maar wèl H.Glazener als gezagvoerder van de “Mary en Hillegonda”. Vermoedelijk dus sprake van een verschrijving in het kweekschoolverslag van Jan Schippers).

 

H.Glazener (Bossenbroek zegt hier A. Glazener, maar dat moet een fout zijn) verzorgde per 09 april 1828 vanuit Hellevoetsluis met de “Mary en Hillegonda” een troepentransport van 1 officier en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 27 augustus 1828, na 140 dagen , waarbij onderweg 1 militair was overleden065.

 

Rotterdamsche Courant 20 september 1817114

Rotterdam, 19 september. Den 24 augustus laatstleden is te Gibraltar binnengelopen het schip GEERTRUIDA EN MARIA, kapt Hessel Glazener, met verlies van voorsteng, grootmarszeil, brikboom, enz; doch zoude, volgens een brief van den 27 dito, in de loop van die dag, zijne reis naar Smirna (opm: Izmir) verder voortzetten, daar de wind zeer gunstig was.

 

Rotterdamsche Courant 29 januari 1820114

Londen, 25 januari. Het schip GEERTRUIDA, H. Glazener, van Marseille naar Antwerpen, is den 23 dezer, met verlies van de topmasten, te Dartmouth binnengelopen. (opm: zie RC 280320)

 

Rotterdamsche Courant 26 februari 1820114

Amsterdam, 24 februari. Een gedeelte der lading van het in Dartmouth binnengelopen schip GEERTRUIDA MARIA, kapt. H. Glazener, van Marseille naar Antwerpen, is gelost en zwaar beschadigd bevonden.

 

Rotterdamsche Courant 28 maart 1820114

Amsterdam, 26 maart. Het schip GEERTRUIDA, kapt. H. Glazener, van Marseille naar Antwerpen, is, na voltooide reparatie, den 17 maart van Dartmouth vertrokken.

 

Rotterdamsche Courant 29 juni 1820114

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:

Marseille: het Brikschip GEERTRUIDA EN MARIA, kapt. Hessel Glazener….

 

Rotterdamsche Courant 06 februari 1821114

Rotterdam, 5 februari. Den 2 dezer arriveerde te Helvoetsluis het schip de VRIENDSCHAP, K. Lozen, van Kemper.

Den 4 arriveerden kapt. Hammond, met de brieven van den 3, van Harwich; CERES, J. Cooke, van Stockton; de GOEDE HOOP, F. de Best, van Rouaan; de STEPHANIE, kapt. Lesesijuer (opm: Lestuijver), van St. Malo; GEERTRUIDA MARIA, H. Glazener, van Cette (opm: Sète), laatst van Gibraltar.

Den 5 zeilde kapt. Levieng, met de brieven van den 3, naar Harwich; dezelve is door de hoge zee terug gekomen; de wind N.

 

Rotterdamsche Courant 26 april 1821114

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:

Batavia: het gekoperd Fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, zeer geschikt voor passagiers…..

 

Rotterdamsche Courant 21 juni 1821114

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:

….Batavia: het gekoperd Fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, zeer

                geschikt voor passagiers…..

 

Rotterdamsche Courant 07 augustus 1821114

Rotterdam, 6 augustus.

….De GEERTRUIDA MARIA, H. Glazener, is den 4, met het uitzeilen, op de zuidpunt van het Nieuwe Gat, aan de grond geraakt en heeft een schuit bij zich tot adsistentie. (opm: den 6, ’s morgens, vlot geworden en onder de Goereese haven ten anker gekomen)

 

Rotterdamsche Courant 23 augustus 1821114

Rotterdam, 22 augustus. Den 20 zeilden van Helvoetsluis MARY EN HILLEGONDA, H. Glazener, naar Batavia.

  Den 21 arriveerden ANNA MARIA, O. Breehan, van Drontheim; ZEEVOGEL, M. Zeplien, van Riga; de ZWAAN, J.T. Seel, van Bergen, en zeilden FRANCIS EN HENRIETTA, kapt. Dickinson, naar Petersburg, en SIDNEY SMITH, E. le Gros, naar Jersey.

 

Rotterdamsche Courant 29 september 1821114

Amsterdam, 27 september. Het schip MARIJ HILLEGONDA (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA), kapt. H. Glazener, van Rotterdam naar Batavia, is den 24 augustus op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) gepraaid door kapt. P. Hazenoot (opm: P. Haasnoot), van Amsterdam te Lissabon gearriveerd; aan boord was alles wel; de wind Oost.

 

Rotterdamsche Courant 21 mei 1822114

Rotterdam, 20 mei. Op den 7 januari laatstleden arriveerde te Batavia het schip de MARIJ EN HILLEGONDA (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA), kapt. H. Glazener, van Rotterdam; passagiers, equipagie en troepen waren allen gezond, behalve een militair, die, bij het uitzeilen reeds ziekelijk zijnde, op de reis overleden is.

 

Rotterdamsche Courant 30 maart 1822114

Rotterdam, 27 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 26 maart:….

….Den 30 januari is gepraaid op 29º29’ breedte 10º31’ oosterlengte (dat kan niet kloppen) het schip the ELVINA, Buller, van Batavia naar Antwerpen; het schip MARIA HILLEGONDA, Glazener, van Rotterdam naar Batavia, hebbende 120 dagen reis, is den 24 december gepraaid door het schip the CLAY, hetwelk den 14 december van Batavia gezeild, en den 24 dezer te Cowes gearriveerd is. ….

 

Rotterdamsche Courant 17 december 1822114

Rotterdam, 16 december. Den 13 dezer zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. korvet van oorlog EENDRAGT, kapitein Schroder, en VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieuveen (opm: driemaster, kapt. Klaas Nieveen) naar Surinamen; OROMASE (opm: brik OROMAZE, thuishaven Oostende), E. van der Zweep, naar Brazilië; WILHELMINA (opm: fregat), W. Verloop, MARIA HILLEGONDA (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA), H. Glazener en WILLEM (opm: fregat), P. van Vliet, naar Batavia; VERWISSELING, A. Schaaf (opm: hoeker, kapt. A. Schaaff), naar Lissabon; de HOOP (opm: hoeker), H. van der Kolff, naar Nantes; de VROUW PETRONELLA (opm: kof), M. Muller, naar Newry, en CORNELIA LUCIA (opm: hoeker), J. Altona, naar Marseille;

 

 

 

Datum vanaf: 1821
Kapitein: Glazener, Hessel Andriesz
Overige informatie: 1821-06-26

Familiegegevens en opleiding

Geboren te Nes op Ameland op 15 augustus 1796.

Overleden te Rotterdam op 08 maart 1879005.

 

Anne is de zoon van Andries Glazener en Tetje Hessels Schultetes. Vader Andries werd geboren te Nassau-Dietz in 1764 en is  overleden te Nes op Ameland op 06 oktober 1838. Hij vestigde zich c.1788 op Ameland en was daar "leermeester der jeugd en ontvanger van de belastingen". Andries en Tetje kregen vijf zonen: Nicolaas, Hessel, Michiel, Anne en Jacob. Naast Anne werd ook Hessel koopvaardijkapitein. Anne en Hessel voeren beiden voor (o.a.?) de firma Suermondt te Rotterdam.  Voorts werd broer Nicolaas gezagvoerder op de vaart naar Scandinavië terwijl ook Michiel heeft gevaren maar al snel de voorkeur gaf aan een baan aan de wal.

Informatie dd 09 juli 1999 van mevr. I.Glazener te Ede.

 

“In 1808 werd Andries Glazener benoemd als onderwijzer, hij volgde Enke Jcobs op. Deze Andries Glazener sprak gebrekkig Nederlands, dat is niet vreemd daar hij van Duitse afkomst was. Andries Glazener was naast schoolmeester tevens kastelein, politiebediende en kreeg later nog de functie van Rijksontvanger. Deze combinatie van functies maakte het Glazener mogelijk een woning te kopen. Hin beschikte namelijk in 1830 over een eigen woning die direct ten noorden van de dorpschool heeft gestaan. Een deel van deze woning, die gebouwd werd in 1736, bestaat nog (2001)en is eigendom van de fam. Schuurman.

Het artikel bevat een kaartje van het centrum van Nes met een aanduiding van de genoemde woning nr. 176. Later woonde kapitein Anne Glazener  inwoning nr. 174 dat eerder behoorde aan de Vlaamsche doopsgezinden.

Uit “Pollepraet”nr. 34, juni 2001

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Glazener was met vlagnummer R125 in de periode 1826 t/m 1854 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. De ledenlijsten uit de periode 1820 t/m 1825 ontbreken en het is derhalve mogelijk dat hij in één van de jaren uit de genoemde periode tot het College is toegetreden058.

A.Glazener was in 1843 afwisselende commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen vande Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Glazener met vlagnummer R125 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851        van het fregat “Admiraal van Kinsbergen”    407 last     voor E.Suermondt & Zonen & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt A.Glazener als gezagvoerder gedurende:

*    1826 t/m 1830 van de brik “Hendrika Elisabeth”, gebouwd in 1815, bouwlocatie niet vermeld, 160 ton o.m., varend voor Kuyper, van Dam & Smeer te Rotterdam;

*    1833 t/m 1835 van het 3/mschip “Maria Hillegonda”, gebouwd in 1809, bouwlocatie niet vermeld, 474 ton o.m., varend voor Suermondt & Co te Rotterdam; (Bouma geeft deze opgave voor een kapitein Glazener zonder initialen. Ik voeg hem op deze plaats omdat het past in de vaarperioden.)

*    1835 t/m 1838 op het 3/m schip “Kortenaar”, gebouwd in 1830 te Rotterdam, 590 ton o.m., varend voor E.Suermondt & Zn & Co te Rotterdam;

*    1852 op hetzelfde schip en dezelfde reder;

*    1853 t/m 1854 van het 3/m schip “Admiraal van Kinsbergen”, gebouwd in 1839 te Rotterdam, 750 ton o.m., varend voor E.Suermondt & Zn & Co te Rotterdam

 

Overige bijzonderheden

Net als broer Jacob voer Anne in 1815 bij zijn broer Hessel. Hij schreef toen een brief aan zijn ouders:

"                                                                                     Liverpool Den  Februarij 1815

Waarde En Zeer Geliefde Vaader en Moeder

Hoepe dat gij deze wijnege letteren in een Staat van Gezontheid moegen ontvangen  Wat mij aan gaat ik ben Goddank nog gezont  hoope van uw henZelfde;

Wij leggen hier nog te wagten,  bennen meest klaar om weg te gaan.  Als het vrede worden wil met Amerika dan ganen wij daar heen, maar anders bennen wij uitgedestineerd na Amelia IJland, maar hoe het gaan zal dat kan ik UE nog niet schrijven.

Hessel wil mij nu onderstuurman maaken; ik weet niet of weet niet of Hessel ook schrijft of niet.  Maar ik Zeg ook niet dat Wij Schrijven, weest maar niet ongerust  wij zijn nog alle goed in order, meer niews weet ik niet te schrijven;  Hier meede Breek ik af,  Groete Mijne lieve Broeders  Boevendien mijne lieve Vader en Moeder  Blijve met achting uwe altoos Lifhebbende Zoon

Anne Andris Glazener

Kopie ontvangen van mevr.I.Glazener,Ede, 04 augustus 1999. Spelfouten laten staan.

Per zelfde datum schreef broer Jacob die op hetzelfde schip voer, een brief aan zijn ouders. Vandaar vermoedelijk de frekwent gebruikte wij-vorm.

 

Een monsterrol dd.10 april 1819 afkomstig uit Amsterdam11 betreft  het brikschip Geertruida & Maria onder commando van Hessel Glazener (zie aldaar) . Als stuurman staat vermeld “Anne Glazener” (zie ook de opmerking over onderstuurman uit de brief hiervoor).

Het Archief van de Waterschout te Amsterdam 011 bevat één monsterrol op naam van  “Anne Glasener” (elders in de rol geschreven als Glazener) . Het betreft het fregat “Den Kortenaar”, gedateerd 11 Junij 1836, boekhouder E.Suermont & Zoon te Rotterdam. Voorst is vermeld dat het schip zal “reizen naar Helvoet en Van Daar te Varen naar Batavia onder Nederlandse vlag”. De rol bevat de namen van een “Doctor”en vijf matrozen, dus totaal een equipage van 6 man.

Een equipage van kapitein plus zes man op een fregat voor een reis naar Batavia is onwaarschijnlijk  weinig. Ik vermoed dat het schip in Hellevoetsluis (waar het immers eerst naar toe ging) de rest van de equipage heeft aangemonsterd.  Het  is te verwachten dat dit in een nieuwe of aanvullende monsterrol is vastgelegd (Rotterdam?).

 

Van Sluijs013 en Bouma025 geven de volgende informatie omtrent Anne Glazener:

*   kapitein op de "Hendrika Elisabeth" (geen jaartal). Van Hellevoetsluis naar Smirna met levensmiddelen en ziekenkost naar de Levant.(Dit gegeven zou vermeld zijn in de memoires van de marineofficier C.J.Wolterbeek (NSM BII 307), maar ik heb dit niet in het manuscript terug kunnen vinden).

*   kapitein op de "Kortenaer" van 1835-1839. Dit fregat werd op 08 augustus 1835 op de werf van St.Joris te Rotterdam te water gelaten. Scheepsbouwmeesters waren De Jong, Kortlandt en Anthony. Het schip mat 400 lasten resp. 750 ton o.m.. Boekhouders waren E.Suermondt & Zn & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1857 verkocht aan C.Smit te Alblasserdam en herbenoemd als "Bijenkorf".

 

Jan Willem Retgers werd per 22 april 1825 vanuit de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam als kajuitwachter geplaatst op de “Hendrika Elisabeth” onder gezag van kapitein A.Glazener voor een reis naar St.Jago de Cuba vertrekkend vanuit Rotterdam. Hij keerde op school terug op 26 november 1825004-532/1452

 

Mevr. Glazener uit Ede stuurde mij per brief dd 07 april 2000 een fotokopie van een portret van kapitein Anne Glazener. De foto zou omstreeks 1860/1865 genomen zijn.

 

In de Harlinger Courant van begin maart 1853 (geen datum op de fotokopie van de pagina) staat onder de rubriek GEPRAAIDE SCHEPEN het volgende096:

“Den 21sten Febr., op 29o31 WL., Admiraal van Kingsbergen, Glazener., v.Batavia n. Rotterdam.”

 

Rotterdamsche Courant 20 augustus 1822114

Rotterdam, 19 augustus. Den 16 arriveerden te Helvoetsluis MINERVA, C.C. Bos, van Oleron, en VRIENDSCHAP, H.J. Ketelaar, van Kadix, laatst van Vlieland.

Den 18 zeilden GEERTRUIDA MARIA, A. Glazenier, naar de Middellandsche Zee; de ZEEMEEUW, A. van Dijk, naar Gibraltar.

Den 19 zeilden de JONGE ELIZABETH, H.E. Hendriks, naar Smirna (opm: Izmir) en BETSEIJ, D. Cameron, naar Surinamen; de wind N.O.

 

Dordrechtsche Courant 21 januari 1823114

Hellevoetsluis, 18 januari. De brik die binnen de Goereese haven tegen de Zuidwal aan de grond gebracht is en daar nog ligt, is volgens rapport van de veerman van Dirksland vol water, beladen met krenten en rozijnen, en voert een Hollandse vlag; de naam is nog onbekend.

Den 19 dito. De brik gisteren gemeld is gevoerd door A. Glazener, GEERTRUIDA EN MARIA, van Cephalonica; van de lading is reeds een derde aan wal gebracht

 

Rotterdansche Courant 23 januari 1823114

Het schip GEERTRUIDA EN MARIA, kapt. Anne Glazener, van Cefalonia naar Rotterdam, is den 14 januari des avonds door een loodsboot uit zee binnen en, uit hoofde van het ijs Helvoet niet kunnende bereiken, onder de Goeree te anker gebracht, alwaar het de volgende ochtend door het in die nacht aangedreven ijs hoog op de wal gezet en het boord aan de stuurboordszijde ingedrukt werd, zo dat er zelfs enige inhouten door het ijs mede genomen werden en het schip geheel over zijde geworpen werd. De vaten krenten, te zwaar zijnde om over de modderige grond vervoerd te worden, heeft men gedeeltelijk moeten openbreken en in zakken bergen. 145 Zakken droge en 308 zakken natte krenten, tezamen de inhoud van een klein en 23 grote vaten uitmakende, waren den 17 gered, zo ook drie kleine en nog 20 vaten, die in hun geheel gebleven zijn, al hetwelk in een gebouw te Goeree geborgen zijn. Het schip lag met hoog tij gedeeltelijk tot op het dek onder water. (opm: de brik ging verloren,

 

Rotterdamsche Courant 08 maart 1823114

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne meesters en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de de wet, op dinsdag den 1 april 1823, des namiddags te vijf uren, in het logement genaamd Het Badhuis, in de Boompjes in het openbaar te veilen en verkopen: een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhout, enz, geborgen van het verongelukte brikschip de GEERTRUIDA EN MARIA, gevoerd door kapt. Anne Glazener, komende met stukgoederen van Cefalonia en op de slijken van Stellendam gestrand en verongelukt. Zullende voorschreven gereedschappen genummerd zijn liggende in twee pakhuizen op de Punt aan de Scheepmakershaven, alwaar dezelven den 29 maart en des morgens voor de veiling door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd.

 

Amsterdamsche Courant 10 maart 1823114

Advertentie. G. Duuring, D.H. Joosten en J.J. Verhoeff, makelaars te Rotterdam, als daartoe geautoriseerd door mijnheer de president van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen die stad, zullen, ten overstaan van de griffier van gemelde Rechtbank, na gedane aangifte, conform de wet, op vrijdag den 14 maart 1823, des voormiddag ten 11 ure, in het notarishuis, op de Geldersche Kaai, om contant geld, publiek verkopen het alhier aangebrachte geborgen gedeelte van 162/1 (opm: 162 hele) en 38/2 (opm: halve) boten (opm: mogelijk een verpakkingseenheid) krenten, geladen geweest in het van Cefalonia naar herwaarts bestemde, doch op de slijken voor Stellendam gestrande en verongelukte brikschip de GEERTRUIDA EN MARIA, gevoerd door schipper Anne Glazener, en dat bij kavelingen zoals dezelve zijn liggende in twee pakhuizen, op de Scheepmakershaven, Wijk A, no. 454. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

 

 

Datum vanaf: 1828
Kapitein: Glazener, Anne Andriesz
Overige informatie: 1828-03-07

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1815-04-21
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: JUPITER
Schipper: Kok, Johannes
Scheepstype: pink
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1814

Op 14-02-1814 wordt voor de JUPITER door Mannekus, Beijers & Steur uit Maassluis een zeebrief aangevraagd voor kapt. Johannes Kok

1815

OHC 071215
In een brief van Llerena van den 12 November wordt gemeld, dat men aldaar dien dag bericht bekomen had, dat de schepen Jacob kapt. O. O. Noorman, en Jupiter kapt. J. Kok beide van Cadix naar Amsterdam gedistineerd, in zee waren.
OHC 211215
Den 7 December is ter rede van Duins ten anker gekomen het schip Jupiter, kapt. J. Kok van Cadix naar Amsterdam, was den vorige dag reeds tot 6 of 8 mijlen yan de Goeree geweest, doch terug gestormd, zou naar Ramsgate zeilen om de geleden schade te herstellen; de kapt. meldt dat sedert hij te Duins lag aldaar 4 schepen vergaan waren. 

1816

Op 22-11-1816 wordt voor de JUPITER door Mannekus, Beijers & Steur uit Maassluis een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Johannes Kok

1817

RC 300817
Advertentie. R. Hoyman, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 1 september 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd JUPITER, gevoerd door kapt. J. Kok, lang 113 voet, wijd 28 en 3 vierde voet, hol 15 voet, het verdek 6 voet 8 duim; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

1818

Op 04-05-1818 wordt voor de JUPITER door Mannekus, Beijers & Steur uit Maassluis een zeebrief enTurkse pas aangevraagd voor kapt. Johannes Kok

1819

RC 030619
Advertentie. R. Hoyman, J. Tentye, T. van Olivier, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 7 juni 1819, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel bezeild Fregatschip, genaamd JUPITER VAN MAASSLUIS, gevoerd door kapitein J. Kok, lang 113 voet, wijd 29 voet, hol 15 voet, het verdek 6 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

1820

Op 17-05-1820 wordt voor de JUPITER door L. van  Mannekus uit Maassluis een zeebrief aangevraagd voor kapt. Johannes Kok

1821

RC 260421

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar: Batavia: het gekoperd Fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, zeer geschikt voor passagiers.
RC 210621
Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:Batavia: het gekoperd Fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, zeer geschikt voor passagiers.

Op 26-06-1821 wordt voor de MARY EN HILLEGONDA door E. Suermondt & Zonen & Co. uit Rotterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hessel Glazener

RC 230821
Rotterdam, 22 augustus. Den 20 zeilden van Helvoetsluis MARY EN HILLEGONDA, H. Glazener, naar Batavia.
RC 290921
Amsterdam, 27 september. Het schip MARIJ HILLEGONDA (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA), kapt. H. Glazener, van Rotterdam naar Batavia, is den 24 augustus op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) gepraaid door kapt. P. Hazenoot (opm: P. Haasnoot), van Amsterdam te Lissabon gearriveerd; aan boord was alles wel; de wind Oost.

1822

RC 300322
Rotterdam, 27 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 26 maart:
Den 30 januari is gepraaid op 29º29’ breedte 10º31’ oosterlengte (opm: aangenomen dat de lengte klopt moet de breedte Zuid zijn) het schip the ELVINA, Buller, van Batavia naar Antwerpen; het schip MARIA HILLEGONDA, Glazener (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener), van Rotterdam naar Batavia, hebbende 120 dagen reis, is den 24 december gepraaid door het schip the CLAY, hetwelk den 14 december van Batavia gezeild, en den 24 dezer te Cowes gearriveerd is.
RC 210522
Rotterdam, 20 mei. Op den 7 januari laatstleden arriveerde te Batavia het schip de MARIJ EN HILLEGONDA (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA), kapt. H. Glazener, van Rotterdam; passagiers, equipagie en troepen waren allen gezond, behalve een militair, die, bij het uitzeilen reeds ziekelijk zijnde, op de reis overleden is.

Op 31-10-1822 wordt voor de MARY EN HILLEGONDA door E. Suermondt & Zonen & Co. uit Rotterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hessel Glazener

RC 171222
Rotterdam, 16 december. Den 13 dezer zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. korvet van oorlog EENDRAGT, kapitein Schroder, en VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieuveen (opm: driemaster, kapt. Klaas Nieveen) naar Surinamen; OROMASE, E. van der Zweep (opm: brik OROMAZE, thuishaven Oostende, kapt. E. van der Sweep) naar Brazilië; WILHELMINA (opm: fregat), W. Verloop, MARIA HILLEGONDA (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA), H. Glazener en WILLEM (opm: fregat), P. van Vliet, naar Batavia

1823

DC 081123
Hellevoetsluis, 5 november. Den 6 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee NORDSTERN, kapt. C.D. Stare, naar Genua; TRITON, kapt. J.P. Engellau, naar Liverpool; REDIGKEIT, kapt. C.F. Kuhl, naar Marseille; HELENA, kapt. C.F. Kruse, naar Newcastle en HYPERION (opm: brik), kapt. H.S. Bruinsma, naar Suriname; nog zeilde naar zee MARIA (opm: fregat), kapt. J.H. Hazewinkel, naar Lissabon; dezelve is onder de Goerese haven ten anker gekomen. Er is een driemastschip in het gezicht uit zee komende, zijnde volgens bericht MARIA HILLEGONDA (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA), kapt. H. Glazener, van Batavia. De wind Z.
DC 111123
Hellevoetsluis, 7 november. Gisteren namiddag arriveerden uit zee MARIA HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, van Batavia en REGENT (opm: Nederlandse brik), kapt. J. Morris, van Suriname; en zeilde in zee MARIA (opm: fregat), kapt. J.H. Hazewinkel, naar Havre en FLORA (opm: hoeker), kapt. D. Rooderkerk, naar Kadix. De wind O.

1824

Op 11-06-1824 wordt voor de MARY EN HILLEGONDA door E. Suermondt & Zonen & Co. uit Rotterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hessel Glazener

RC 240624
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar: Batavia: voor goederen en passagiers het Nederlands gekoperd Fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, hebbende een hut op het dek en verder bij uitnemendheid goede inrichtingen voor passagiers, en zullende geen troepen mede nemen.
RC 140824
Te Rotterdam liggen in lading naar: Batavia:het Nederlands gekoperd Fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, hebbende een hut op het dek en verder bij uitnemendheid goede inrichtingen voor passagiers; zullende geen troepen mede nemen. Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer 
RC 220824
Te Rotterdam liggen in lading naar: Batavia: voor goederen en passagiers, het Nederlands gekoperd Fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, hebbende een hut op het dek en verder bij uitnemendheid goede inrichtingen voor passagiers; zullende geen troepen mede nemen.

1825

DC 140625
Hellevoetsluis, 6 juni. Den 12 dito. Gisteren namiddag een heden arriveerden uit zee: JANE, kapt. J.P. Schild van Charlestown, ligt in quarantaine op de rede en MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener van Batavia.
RC 160725
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor passagiers, om in de loop van de maand augustus te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende bij uitnemendheid goede inrichtingen voor logies. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.
RC 020825
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor passagiers, om in de loop van de maand augustus te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende bij uitnemendheid goede inrichtingen voor logies. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.
RC 040825
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar: - Batavia, voor passagiers, om in de loop van de maand augustus te vertrekken, het  Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende bij uitnemendheid goede inrichtingen voor logies.

Op 25-08-1825 wordt voor de MARY EN HILLEGONDA door E. Suermondt & Zonen & Co. uit Rotterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hessel Glazener

DC 170925
Hellevoetsluis, 14 september. Gisteren namiddag zeilde in zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener naar Batavia; en arriveerde uit zee: de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Fijn van St. Ubes; de VROUW JOHANNA, kapt. J.C. Stein van Stralsund en CECILIA, kapt. A. Sarheim van Bergen. De wind ZO.

1826

RC 240626
Rotterdam, 23 juni. Het schip de MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, is den 8 februari te Batavia gearriveerd; de passagiers en equipage waren allen welvarende.
AC 040826
Te Batavia zijn aangekomen: Den 25 maart, DE ONDERNEMING, kapt. H. Murk Lels, van Amsterdam. – Den 4 april is van daar vertrokken: DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Peter, naar Rotterdam; nog zouden binnen enige dagen vertrekken, de schepen CORNELIA EN HENRICA, kapt. Jan Sipkes Fz., naar Amsterdam en MARY EN HILLEGONDA, kapt. N. Glazener, naar Rotterdam.
RC 220826
Amsterdam, 20 augustus. Scheepvaartberichten: Volgens brief van Batavia van den 18 maart, zou het overige van de lading van het geabandonneerde Nederlandse schip JORINA, kapt. F. Rietmeijer, van Canton komende met het Nederlandse schip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, naar Rotterdam worden verzonden; laatst gemelde schip is den 5 april van Batavia vertrokken.
DC 020926
Hellevoetsluis, 29 augustus. Gisteren namiddag zeilde in zee: PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd naar Londen. Heden arriveerde uit zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener van Batavia; en zeilde in zee: Zr.Ms. paketbrik van oorlog ZWALUW, luitenant Ambt naar Curaçao; JOHANNA ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk naar Brest; COMMERCE, kapt. S. Golder naar Londen; EDINA, kapt. R. Cant naar Leith; FRIENDS, kapt. W. Cunningham naar Bristol en EENIGKEIT, kapt. H. Weijdeman naar Londonderry. De wind Z.
RC 191026
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende voortreffelijke inrichting tot het overvoeren van passagiers en zullende half december vertrekken.

Op 31-10-1826 wordt voor de MARY EN HILLEGONDA door E. Suermondt & Zonen & Co. uit Rotterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hessel Glazener

RC 161126
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende voortreffelijke inrichting tot het overvoeren van passagiers en zullen  half december vertrekken.
DC 261226
Hellevoetsluis, 17 december.Den 21 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: ANN’S RESOLUTION, kapt. T. Thornton naar Londen en PRINS KATOUSOFF, kapt. L. Hall naar Liverpool. Heden zeilden in zee: ZWEI GEBRŰDER, kapt. J.J. Steinort naar de Oostzee; en zeilde naar zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener naar Batavia; deze is onder de Goereese haven geankerd. De wind ZZW.
DC 281226
Hellevoetsluis, 26 december.Van de morgen zeilden naar zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, naar Batavia en ACORN, kapt. R. Holland, naar Yarmouth. De wind NO

1827

BC 080527
Te Batavia zijn gearriveerd: den 6 mei de schepen MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, met twee passagiers, den 26 december vertrokken van Rotterdam, en BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Peter, met 8 passagiers en 73 man Zr.Ms. troepen, den 26 december van Amsterdam vertrokken.
RC 111027
Rotterdam, 10 oktober. Men meldt de 9e van Helvoetsluis,De 9e, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis Het fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, gevoerd door kapt. H. Glazener, is de 6e mei laatstleden te Batavia gearriveerd.
RC 151127
Rotterdam, 13 november. Volgens een brief van kapt. H. Glazener, voerende het fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, naar Rotterdam bestemd, gedagtekend Douvres de 10e november, is hij aldaar door de sterke N.N.O. winden ter rede geankerd; zijnde de 25e juli laatstleden van Batavia vertrokken.
RC 171127
Rotterdam, 16 november. De 16e, des morgens arriveerde te Helvoetsluis MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, van Batavia en zeilde PHOENIX, kapt. A. Anderson, naar Londen.
RC 221127
Amsterdam, 20 november. Zr.Ms. korvet POLLUX, kapt.-luitenant Eegh, van Batavia komende, laatst van Mauritius, is de 25e september op 35 gr. zuiderbreedte en 19 gr. lengte, oostwaarts koers stellende, gepraaid door kapt. H. Glazener, van Batavia te Helvoet binnen.

1828

RC 100128
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende bij innemendheid goede inrichtingen voor passagiers, om bij open water in de loop der maand maart te vertrekken.

Op 07-03-1828 wordt voor de MARY EN HILLEGONDA door E. Suermondt & Zonen & Co. uit Rotterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Anne Glazener

RC 100428
Rotterdam, 9 april. De 9e, des morgens, zeilden CECELLA, kapt. A. Hook, naar Antwerpen; NEÉRLANDS KONING, kapt. K. Schinkel en MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, naar Batavia.
RC 220428
Rotterdam, 21 april. De 19e dezer, des morgens arriveerde te Helvoetsluis GUIANA, kapt. F. Popke, van Suriname. De 20e, des morgens, zeilden NEÉRLANDS KONING, kapt. K. Schinkel en MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, naar Batavia
JC 280828
Batavia, 26 augustus. Gisteren arriveerde alhier het schip ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, de 7. april vertrokken van Amsterdam, en heden de schepen MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, met Zr.Ms. troepen, de 20. april vertrokken van Rotterdam, en HENRIETTA CLASINA, kapt. L.F. Heijde, met twee passagiers, de 30. april vertrokken van Amsterdam.

1829

RC 050229
Amsterdam, 3 februari. Het schip SUSANNA, kapt. P.C. de Roth, zou de 11e oktober, en de schepen IMMAGONDA SARA KLASINA, kapt. H. Zoetlief en MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, vóór de 15 dito van Batavia vertrekken; de beide eerste naar Amsterdam en het laatste naar Rotterdam.
RC 210229
Rotterdam, 20 februari. De 19e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis MARIA WILHELMINA, kapt. O. Reins, van Bordeaux; met behulp van ijssloepen op de haven gekomen en MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, van Batavia, welke bij de Kwade Hoek ten anker ligt.
RC 240229
Rotterdam, 23 februari. Van Hellevoetsluis wordt van de 21e dezer gemeld, dat het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, met behulp van ijssloepen, beoosten de haven, tussen beide hoofden, aan de palen is vastgemaakt.

1830

RC 280130
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het op nieuw gekoperd fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener; hebbende uitmuntende inrichtingen tot logies voor passagiers. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.
RC 040330
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar: Batavia, om in de loop deze mand maart te vertrekken, het opnieuw gekoperd Nederlands fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. Anne Glazener, hebbende uitmuntende inrichtingen tot logies voor passagiers. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig & Blokhuijzen.

Op 04-03-1830 wordt voor de MARY EN HILLEGONDA door E. Suermondt & Zonen & Co. uit Rotterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Anne Glazener

RC 030430
Rotterdam, 2 april.De 2e dezer, des morgens, MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, naar Batavia
RC 200730
Rotterdam, 19 juli. Uittreksel uit de Lloyds List van de 16e juli:
De MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, van Rotterdam naar Batavia, is de 12e mei op 3 gr. breedte en 20 gr. lengte gepraaid; de ONS GENOEGEN, kapt. Zamaren, van Amsterdam naar Batavia, de 21e mei op 8 gr. breedte en 23 gr. lengte en de PRINS VAN ORANJE (opm: brik), van Antwerpen naar Rio-Janeiro, de 26e mei op 3 gr. breedte en 22 lengte.
JC 050830
Batavia, 3 augustus. Heden arriveerde alhier het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, met een passagier, de 2. april vertrokken van Rotterdam.

1831

DC 170231
Hellevoetsluis, 8 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE HOOP, kapt. L. Teunis (opm: brik, kapt. Lourens Teunis Kerkstra) van Nickerie en ALKMAAR, kapt. I. Heath van Londen. Van de morgen arriveerde uit zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener van Batavia, laatst van Dartmouth.
RC 140631 + RC 140731
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Batavia, het Nederlands fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. Anne Glazener.

Op 25-06-1831 wordt voor de MARY EN HILLEGONDA door E. Suermondt & Zonen & Co. uit Rotterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Anne Glazener

JC 191131
Batavia, 16 november. Heden arriveerden alhier de schepen MARY HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, den 24 juli vertrokken van Rotterdam, en HELENA, kapt. D. Grun, met twee passagiers, eveneens den 24 juli vertrokken, van Amsterdam.

1832

RC 240332
Rotterdam, 23 maart. Den 16 november 1831 is te Batavia gearriveerd het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener.
RC 160632
Rotterdam, 15 juni. Het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, van Batavia naar Rotterdam, is den 28 januari bij Batavia op een klip vastgeraakt, doch, na het roer verloren te hebben, weer vlot geworden en te Batavia teruggekomen, om te repareren.
RC 030732
Rotterdam, 2 juli. Kapitein Witzen (opm: gezagvoerder op de 3/m ZEEMANSHOOP), van Batavia in Texel, bericht, dat den 13 maart laatstleden ter rede van Batavia aan gekomen is het schip DE ADMIRAAL DE RUITER, kapt. P. Kraay en den 7 dito van daar naar Rotterdam is vertrokken het schip MARIA HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, en den 17 dito het schip DE DRIE MARIA'S, kapt. J. Glazener, welk laatste hij buiten de Straat Sunda uit het gezicht heeft verloren; ook heeft hij den 11 mei, op 26°16’ ZB 05°26’ OL. gepraaid kapt. Meyer, voerende het schip DE HOOP van Alblasserdam, verder meldt hij, dat het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek op 17 december 1831 met een detachement Europese troepen en Afrikaanse rekruten van St. George
RC 140832
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:- Naar Batavia, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. Peter Landberg, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve zeer goede inrichtingen heeft, om den 1 september te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Naar Batavia, het Nederlands, gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Anne Glazener, mede voor passagiers, waartoe hetzelve goede inrichtingen heeft is. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Op 24-09-1832 wordt voor de MARY EN HILLEGONDA door E. Suermondt & Zonen & Co. uit Rotterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Anne Glazener

1833

JC 070333
Batavia, 4 maart. Heden is alhier gearriveerd het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, de 23 oktober vertrokken van Rotterdam.
RC 060833
De 4e maart is te Batavia gearriveerd het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, van Rotterdam; zijnde aan boord alles wel.

1834

RC 010334
Rotterdam, 28 februari. Het schip KORTENAER, kapt. H. Glazener, de uitreis naar Batavia in 90 dagen volbracht hebbende, is nu in 94 dagen van Batavia terug gekomen, zijnde de 25e november 1833 van daar vertrokken en de 12e januari 1834 van St. Helena te gelijk met het schip DE DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener.
Het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, is de 24e oktober van Soerabaya over Passaroeang en Batavia naar Nederland vertrokken.
RC 080434
Rotterdam, 7 april. Kapt. Anne Glazener, van Batavia in Helvoetsluis binnen, rapporteert het volgende: op de 28e november laatstleden, op 08º ZB 101º50’ OL, toonde de brik ASTREA, kapt. Parma, van Batavia naar Amsterdam, een noodsein, waarop ik haar inwachtte. De kapitein gaf mij te kennen, dat zijn brik zeer lek was en verzocht, dat ik enige dagen bij hem zou blijven. De 3e december meldde kapt. Parma  mij, dat de lekkage hetzelfde bleef, hij met een pomp het schip lens kon houden en voornemens was het eiland Mauritius aan te doen, zijnde op 13º40’ ZB 89º30’ OL.
DC 080434
Hellevoetsluis, 4 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARGARETHA SUSANNA, kapt. W.J. Warnekes, van Emden, en de VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Ditzum. Heden morgen zeilde in zee: Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Van Frank; en arriveerden uit zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, van Batavia, en JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur, van Liverpool.
DC 030534
Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag 27 mei 1834, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, publiek te veilen het hol van het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip MARY EN HILLEGONDA, laatst gevoerd door kapt. A. Glazener, lang 31,10 ellen, wijd 5,48 ellen, hol 5,10 ellen en alzo groot 386 tonnen of 204 lasten, benevens alle deszelfs gereedschappen, bestaande in kettingkabel, kanonnen, ankers, touwen, zeilen, rondhout enz., zo als hetzelve bij kavelingen genummerd zal zijn liggende als bij notities zal worden aangewezen; zijnde het schip met de gehele inventaris inmiddels uit de hand te koop. (opm: zie DC 130534)
DC 130534
Advertentie. De veiling van het fregatschip MARY EN HILLEGONDA (opm: zie DC 030534; bouwjaar < 1814, mogelijk 1809, laatste kapitein A. Glazener) en gereedschappen, aangekondigd tegen den 27 mei 1834, zal geen voortgang hebben, zijnde uit de hand verkocht (opm: ongetwijfeld voor de sloop).

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Nationaal Archief – Den Haag Archiefnummer 2.01.21 – 877c - 493

USB-stick foto IMG 9162-9164
REDERIJ - CEDULE

Naam schip JUPITER ex. BRIGHT

plaats en datum acte Maassluis, 30-06-1810

type schip Pinkschip

bouwwerf/verkoper Engeland

gevoerd door kapt. Johannes Kok

eigenaar/koper Mannekus, Beijers en Steur, Maassluis

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 290 rogge/ 194 gemeten lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Maassluis, 30-06-1810

nummer registratie fol: 221

notaris/bestuur

prijs

Bijzonderheden: De eed
researcher/datum research: EJ / 06-01-2014

Naam JUPITER
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1810
Toegang 2.01.21
Inventaris 877B

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.114a __________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: JUPITER

Plaats en datum acte koop/verkoop, Rotterdam, 30 december 1820

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Leendert van Mannekus

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper De Vries & Co., Amsterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 671 tonnen of 237 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang, 31,10 m., breed 6,65 m., hol niet genoemd

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris Jan van Enschot, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/031106


Naam JUPITER
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1821
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.114b __________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: JUPITER, thans MARY EN HILLEGONDA

Plaats en datum acte koop/verkoop, Rotterdam, 19 juni 1821

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Jan Hendrik van Dam, particulier te Rotterdam als gemachtigde van De Vries & Co, cargadoors te Amsterdam

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Evert Suermondt & Zoonen & Co, kooplieden te Rotterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 671 tonnen of 237 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang, 31,10 m., breed 6,65 m., hol niet genoemd

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 21 juni 1821

Nummer van registratie folio 79, recto, vak 1 en 2, deel 12

Notaris Mr. Adam Schadee, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 10.000,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/031106


Naam MARY EN HILLEGONDA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1821
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen

Jaar: 1814
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Bronnen
Nationaal Archief Den Haag, diverse zeebrieven
Rott.3.03.56.114a
Rott.3.03.56.114b
AC = Amsterdamsche Courant
BC = Bataviasche Courant
DC = Dordtsche Courant
JC = Javaansche Courant
OHC = Opregter Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant