Inloggen
PROVINCIE GRONINGEN (De) - ID 10174

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1837-09-13 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1837
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Hindrik Johannes Limborgh, Groningen, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1836-00-00
Launch Date: 1837-03-22
Delivery Date: 1837-09-05
Technical Data

Net Tonnage: 320.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 169.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 30.14 Meters Registered
Beam: 5.49 Meters Registered
Depth: 4.35 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1837
Datum agenda: 1837-09-13
Register nr: 18370368
Scheepsnaam: PROVINCIE GRONINGEN
Type: Bark
Lasten: 169
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Kranenborg & Zonen
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Brandt, J.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-09-05 PROVINCIE GRONINGEN (DE)
Manager: Firma Kranenborg & Zonen (Nanno Kranenborg), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 32 van 1837, schip PROVINCIE GRONINGEN - eigenaren per primo september 1837

firma Kranenborg & Zoon, Amsterdam (boekhouders en   4/32e part)

Z.M. de Koning                                                                      (4/32e part)

H. Hovy Jr., Amsterdam                                                       (2/32e part)

Mr. P.A. Brugmans, Amsterdam                                          (1/32e part)

J.R. van Maanen, Amsterdam                                              (1/32e part)

Mr. D.C. Nijkerk, Amsterdam                                               (1/32e part)

firma Jeremias Meijjes & Zoonen, Amsterdam                  (1/32e part)

C. Klap, Amsterdam                                                              (1/32e part)

firma H. Bolte & Zoon, Groningen                                       (3/64e part)

firma B. Onnes & Zoon, Groningen                                      (1/32e part)

H.S. Calkema, Hoogezand                                                    (3/64e part)

Mr. J.F. Viëtor, Winschoten                                                  (2/32e part)

Mr. H.J. Engelkens, Winschoten                                           (1/32e part)

P.J. Huisinga, Pekela                                                             (1/32e part)

U.F. Zuiderveen, Pekela                                                        (1/32e part)

Jan Kranenborg, Pekela                                                        (1/64e part)

T.H. Hut, Pekela                                                                    (1/64e part)

J.S.L. Lewe van Nijenstein, Zuidbroek                                  (1/32e part)

Douairière Lewe van Nijenstein, geboren Alberda van Bloemersma, Zuidbroek (1/32e part)

H.J. Limborg, Groningen                                                       (5/64e part)

Mr. C.M. Nap, Groningen                                                     (1-64e part)

A.Sanson, Groningen                                                            (1/32e part)

B.H. van der Haer, Rensumageest                                       (1/32e part)

 

Ship Events Data

1836-11-25: Building History
26 november 1836
DC - Dordtsche Courant
Dordrecht, 25 november. Uit Groningen wordt thans gemeld, dat het aldaar in aanbouw zijnde barkschip, niet geheel voor Amsterdamse rekening is aangekocht, maar integendeel de meeste aandelen in deze bodem, die de PROVINCIE GRONINGEN zal genaamd worden en onder de directie van de heren Kranenborg en Zonen, cargadoors te Amsterdam, zal varen, aan ingezetenen der PROVINCIE GRONINGEN toebehoren.
1837-03-22: Building History
31 maart 1837
LC - Leeuwarder Courant
Groningen, 23 maart. Gisteren hadden Groningens ingezetenen het genoegen, zich in een schouwspel te verlustigen, dat door ieder, die belang stelt in de algemene welvaart, onder de meest geliefkoosde nationale feesten mag gerangschikt worden. Het barkschip genaamd de PROVINCIE GRONINGEN, groot ongeveer 370 ton, bestemd voor de vaart op Oost-Indië, en alhier op de Noorderwerf door de scheepsbouwmeester H.J. Limborgh gebouwd, zullende bevaren worden door J.H. Brandt, is omstreeks de middag van stapel gelopen. Nimmer is hier ter stede een vaartuig van zodanige grootte en destinatie vervaardigd, en daarom was de belangstelling, door de grote menigte aanschouwers bij deze gelegenheid aan de dag gelegd, zeer groot; onder dezelve bevond zich de Hoog Edele Gestrenge Heer Gouverneur dezer Provincie, benevens andere hoge autoriteiten, daartoe in een afzonderlijk locaal door de Heren Reders genodigd. Het ongewone van zulk een groot gevaarte in onze haven te zien, ofschoon dan nog slechts tot op de berghouten gereed, maakte een zeer aangename indruk op de zamengevloeide menigte, en niet minder droeg de sierlijke en hechte constructie van hetzelve de goedkeuring van kenners weg. Vele ingezetenen dezer stad uitten de wens, dat de vermoedelijke gunstige uitslag van deze onderneming deze kundige bouwmeester weldra in de gelegenheid moge stellen, om op nieuw de kiel voor een soortgelijk schip te leggen.
1837-08-11: Meetbrief No. 91 d.d. 11 augustus 1837 van scheepsmeter C.E. Barlinckhoff, Groningen.
1840-00-00: Damaged
29 oktober 1840
AH - Algemeen Handelsblad
Het schip de PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, is de 27e oktober het Nieuwe Diep binnengekomen met adsistentie van twee loodsen, zwaar lek, met gebroken mast, verlies van zeilen en meer andere schade.

30 oktober 1840
PGC - Provinciale Groninger Courant
Het schip de PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, is 27 oktober in het Nieuwe Diep binnengekomen met adsistentie van twee loodsen, zwaar lek, gebroken mast, verlies van zeilen en meer andere schade.
1842-00-00: Damaged
17 januari 1842
AH - Algemeen Handelsblad
Scheepstijdingen. Het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Batavia te Samarang gearriveerd heeft volgens brief van Batavia dd. 2 oktober een der masten verloren.

03 februari 1842
RC - Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 2 februari. Het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Batavia te Samarang met gebroken mast aangekomen, had, volgens brief van daar van de 7e oktober, een nieuwe mast ingezet en zou binnen acht dagen gereed worden om de reis langs de kust voort te zetten.
1842-04-15: Damaged
15 april 1842
AH - Algemeen Handelsblad
Stadsnieuws. Hedenmorgen is in het entrepot-dok het barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, terwijl men bezig was het laatste gedeelte der lading te lossen, plotseling omgekanteld; zodat de masten tegen de pakhuizen de 4 Jaargetijden geslagen zijn. De kapitein bevond zich in de kajuit en verscheidene matrozen op en tussendeks; gelukkig echter heeft niemand bij dit ongeval enig letsel bekomen.

19 april 1842
AH - Algemeen Handelsblad
Amsterdam, 18 april. De wederoprichting van het driemast-schip PROVINCIE GRONINGEN, in het entrepôt-dok, is jongstleden zaterdag (opm: 16 april) gelukkig tot stand gebracht en wordt bij deze gelegenheid bijzonder geroemd de vriendelijke hulpvaardigheid van de heer A. Roepel, equipagemeester aan ’s Rijks werf alhier, die behalve door het beschikbaar stellen van een ’s lands kiellichter, met de benodigde manschap, ook vooral door zijn persoonlijk toezicht en bestuur, zeer veel tot het welslagen der zaak heeft toegebracht.

19 april 1842
GRC - Groninger Courant
Amsterdam, 14 april. Gistermorgen tussen 10 en 11 uren is het driemastschip de PROVINCIE GRONINGEN, liggende in het Entrepot-Dok, varende voor rekening van de heren Kranenborg en Zonen, terwijl de kapitein J.H. Stoelman ziek te bed lag, bij het lossen van het laatst gedeelte van de lading gekanteld en met de masten tegen het pakhuis, genoemd juni, geslagen; dit laatste was in zo verre gelukkig, dat, zo de kanteling naar de andere zijde gebeurd was, er waarschijnlijk mensenlevens mee gemoeid geweest zouden zijn, thans hebben er geen andere persoonlijke ongelukken bij plaats gehad, dan dat de havenmeester van het Dok, genoemd Arend Drost, enig letsel, maar van zeer weinig betekenis aan het been bekomen heeft. Heden was men bezig met het schip weer te richten.
1843-00-00: Damaged
23 december 1843
RC - Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 22 december. Het schip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van de Wijnkoopersbaai naar Amsterdam, te St. Helena gearriveerd, had, volgens brief van daar van de 6e november, gedurende de overtocht veel slecht weer doorgestaan en schade bekomen, waarom het zou gelicht worden, ten einde de nodige reparaties te kunnen bewerkstelligen.
1843-00-00: Final Fate: History

23 december 1843
LP - Le Précurseur (Antwerpen)
St. Helena, 10 november. Het Nederlandse schip PROVINCIE GRONINGEN (opm: bark, bouwjaar 1837; kapt. J.H. Stoelman) is hier op 30 oktober vanuit Batavia met bestemming Amsterdam met schade aangekomen. Het schip is afgekeurd. (opm: zie RC 231243, AH 251243, PGC 291243 2x)

23 december 1843
RC - Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 22 december. Het schip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van de Wijnkoopersbaai naar Amsterdam, te St. Helena gearriveerd, had, volgens brief van daar van de 6e november, gedurende de overtocht veel slecht weer doorgestaan en schade bekomen, waarom het zou gelicht worden, ten einde de nodige reparaties te kunnen bewerkstelligen.

29 december 1843
PGC - Provinciale Groninger Courant
Het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, van de Wijnkoopersbaai naar Amsterdam, te St. Helena aangekomen, heeft, volgens brief van daar van 2 november, op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop veel slecht weder doorgestaan en zware zeeën overgekregen, waardoor het hek ontzet geraakt en veel water in het schip gekomen was. Hetzelve was aanvankelijk nagezien geworden en had de koffie uit de piek beschadigd gelost, waarna een nadere inspectie zoude plaats hebben. Volgens nader bericht van kapt. Charlau, van Batavia te Brouwershaven binnen, is het schip PROVINCIE GRONINGEN de 7e november te St. Helena afgekeurd. (opm: zie LP 231243)

29 december 1843
PGC - Provinciale Groninger Courant
Het te St. Helena afgekeurde schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, zal aldaar met de inventaris en het beschadigde gedeelte der lading verkocht worden, terwijl de gezonde lading naar Amsterdam zal worden vervoerd. (opm: zie LP 231243)

08 januari 1844
AH - Algemeen Handelsblad
St. Helena, 20 november. Het schip de PROVINCIE GRONINGEN (opm: bark, bouwjaar 1837), kapt. J.H. Stoelman, van Wijnkoopersbaai naar Amsterdam, alhier afgekeurd, heeft, nadat de Inventaris bevorens was verkocht geworden, in publieke veiling GBP 70 opgebracht; van de lading waren 200 balen koffie zwaar beschadigd verkocht en men vreesde echter nog 200 à 300 balen wegens beschadigdheid te zullen moeten verkopen.

13 maart 1844
AC - Amsterdamsche Courant
St. Helena, 23 januari. Kapt. Richardson, GEORGIANA, uitgezeild naar Amsterdam met een gedeelte der lading van het aldaar afgekeurde schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Wijnkopersbaai (opm” zie PGC 291243).

02 januari 1845
DC - Dordtsche Courant
Gedurende het jaar 1844 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2.216 schepen, waaronder 109 van Java en Sumatra, 1 van Manilla, 3 van Canton, 1 van Macao en 2 van St. Helena, met de lading van het aldaar afgekeurde schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman (opm: zie PGC 291243), van Batavia naar Amsterdam. In het jaar tevoren waren aldaar 182 schepen minder aangekomen, namelijk in alles 2.034, waaronder 100 van Java en Sumatra, 2 van Manilla en 22 van Canton.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Brandt, Jan Hendrik
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

J.H.Stoelman was getrouwd met Antje Hulsteede, geboren 20 mei 1800 en overleden in juli 1860.118

 

Jan Hendrik Stoelman werd per 28 februari 1814 “ingenomen” als leerling aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Hij was toen 5 voet/1 duim lang, 15 jaar en had”de kinderziekten gehad”. Hij werd volgens doopceduul nr. 1146 gedoopt op 10 februari 1799 te Amsterdam als zoon van Jan Hendrik Stoelman uit Neezen, en Helena Louisa Poestman. Ten tijde van de inschrijving van hun zoon was de moeder overleden en de vader “gewezen modderman”, wonende op de Brouwersgracht in de Steenkopersgang te Amsterdam. Het gezin was luthers.

Van de schoolvorderingen werden 3-maandelijkse rapporten bijgehouden die geen spectaculaire gegevens opleveren. Daarnaast zijn de volgende mededelingen gedaan:

14 juni 1814              “bij Do Lage”.

16 november 1814   “bij den Constapel”.

05 augustus 1814     “heeft met L.A.J.Boulet, A.H.Crombach en C.Clarisse na den Eereprijs in de Stuurmanskunst gedongen, doch is bij loting aan C.Clarisse te beurt gevallen”.

01 december 1815    “geplaatst als Cajuitwachter op het Schip de 3 Vrienden Captn Machiel Charlau naar Suriname voor de Hr van Heukelom”.

31 oktober 1816       “terug van de reise met goede attestatie”.

05 augustus 1817     “heeft den Eere Prijs behaald als de meest gevorderde in de Stuurmanskunst en dien prijs zijnde een octant bekomen”.

30 oktober 1817       geplt als ligtmatroos op het Schip de Colonist kaptn Jacob Riewers (volgens de monsterrol011 is dat Jacob Rievertsz) naar Demmemarij door verzoek van commissn te Middelburg”.

11 februari 1818       “aan de Vader een Certificaat van Vrijstelling van de Nat.Militie afgegeven”.

19 augustus 1818     “in Middelburg binnen gekomen”.

07 september 1818   ïn het(sic) kweekschool van zijne reise terug met goede attestatie”.

18 september 1818   “ontslagen met honorabele attestatie …”004-1146.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.H.Stoelman (met adres de Haarlemmer Houttuinen nr. 90) werd met vlagnummer 489 per 17 september 1839 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein H.K.Dijkhuis. Als zijn schip wordt genoemd de “Provincie Groningen”. Toegevoegd is “overleden” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Stoelman en zijn vrouw 40 resp. 39 jaar. Ingeschreven waren 2 dochters uit 1826 en 1836002a

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 10/17 september 1839 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Hendrik Stoelman, oud 40 jaar, voerend de bark “Provincie Groningen”, wonende in de Haarlemmerhouttuinen 90 te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.K.Dijkhuis023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 oktober 1839 vraagt J.H.Stoelman of hij als voortdurend deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds kan worden ingeschreven. Dit wordt afgewezen omdat hij “boven de jaren” is.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 30 mei 1844 staat een bericht van kapitein J.H.Stoelman dat hij op reis ziek is geworden. Het Bestuur vraagt om een bewijsverklaring. In de notulen dd 25 juli 1844 staat een brief van J.H.Stoelman “geleidende een declaratoir wegens zijn ongesteld heid … “ 042

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 01 februari 1853 staat een verzoek om een uitkering door de weduwe van kapitein J.H.Stoelman, die in de vergadering van 24 februari 1853 wordt toegekend met ingang van 01 november 1852.042

In de notulen van de Algemene Vergadering van 08 maart 1853 staat de mededeling dat aan de weduwe van kapitein J.H.Stoelman een uitkering is toegekend per 01 november 1852.023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer   periode     type          naam van het schip                                boekhouder/reder

     489            1839-1843 bark          De Provincie Groningen                       Kranenborg & Zn

                          1844-1845 geen vermelding van schip en boekhouder

                          1846-1852 sch.kof     Groningen                                              Kranenborg & Zn

 

Bouma025 vermeldt J.H.Stoelman als gezagvoerder gedurende:

  • * 1840 t/m 1844 van de bark “Provincie Groningen”, gebouwd in 1837 te Groningen, 304 ton o.m., varend voor Kranenborg & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1844 afgekeurd op St.Helena;
  • * 1847 t/m 1852 op de sch.kof “Groningen”, gebouwd in 1845 te Pekela, 183 ton o.m., varend voor Kranenburg & Zn te Amsterdam. Het Handelsblad dd 25 oktober 1852 maakt melding van een brief van stuurman J.C.Meyer dat kapitein Stoelman op 14 oktober 1852 in het Engels Kanaal door het overslaan van de brikszeilboom overboord werd geslagen en verdronk.

 

Overige bijzonderheden

“De Drie Gebroeders” uitzeilende van Nieuwe Diep op weg naar Paramaribo057:

06 oktober 1839      “... hadden 4 hollandsche bij ons met ons uitgezeild zijnde ... kaptijn Stoelman bark Provincie Groningen ...”.

Hedenborgen, 12 april 1842, is in het Entrepotdok het barkschip Provincie Groningen, terwijl men bezig was het laatste gedeelte der lading te lossen, plotseling gekanteld, zoodat de masten tegen de pakhuizen de 4 jaargetijden geslagen zijn. De kapitein, J.H. Stoelman, bevond zich in de kajuit en verscheidene matrozen op en tusschendeks. Gelukkig echter heeft niemand letsel bekomen.

De wederoprichting van voorgenoemd schip is 16 april tot stand gekomen onder de vriendelijke hulp van de heer A. Roepel, equipagemeester van de Rijkswerf met een ‘s lands kiellichter en benoodigde manschappen.

De bark Provincie Groningen, 304 ton, was in 1837 gebouwd in Groningen voor de reder Kranenborg & Zn. te Amsterdam. In 1844 werd de bark te St. Helena afgekeurd

Bron: www.grotezeilvaart.nl

 

Journaal fregat “De Twee Gebroeders” onder kapt. S.Veenstra.

16 september 1834 vanuit Amsterdam gearrriveerd in Nieuwediep. Aan bakboordwacht de opperstuurman J.H.Stoelman.

Stadsarchief Amsterdam 491-216

 

 

Datum vanaf: 1843
Kapitein: STOELMAN, JAN HENDRIK

Algemene informatie

17 oktober 1837

RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 oktober. Kapitein W. Groen, van Batavia in Texel binnen, heeft den 7 dezer, op de hoogte van de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness), in goede staat gepraaid de bark DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Brand, van Groningen naar Batavia (opm: eerste reis).

 

24 oktober 1837

PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 23 oktober. Volgens brief van kapt. J.H. Brandt, van 10 oktober, was het barkschip de PROVINCIE GRONINGEN, gedestineerd naar Batavia, destijds zeilende op de hoogte van Wight en voldeed het schip in zeilen en sturen zeer goed. (opm: eerste reis)

 

14 december 1837

RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 december. Heden is van Batavia binnengekomen het schoener-brikschip SYLPH, gevoerd door kapt. P.D. Nap, hetwelk den 5 juni van Helvoetsluis naar Falmouth vertrok, van waar het den 14 juni naar Batavia zeilde. Het genoemde schip heeft dus de reis van Hellevoetsluis naar Batavia en terug met inbegrip van het noodzakelijke oponthoud voor Java, in 6 maanden en 8 dagen afgelegd, en indien men Falmouth voor het punt van vertrek wil nemen, de Indische reis in een dag minder dan een half jaar volvoerd. Deze reis overtreft nog weder in korter duur die van het schip MARIA, kapt. D. Keus, waarvan wij vroeger melding maakten (opm: zie PGC 071137) en waaromtrent toen werd aangemerkt, dat nog wel nimmer een Nederlands schip zulk een korte heen en terugreis naar Indië had gedaan. Kapt. Keus had toch de weg van Hellevoetsluis naar Batavia en terug met het oponthoud voor die stad in 6 maanden en 26 dagen volvoerd.

Kapitein Nap rapporteert gepraaid te hebben, den 28 juni, op 29º25’ NB 18º25’ WL de bark HOOP, kapt. F.W.E. Schuchard, van Rotterdam naar Batavia; den 12 september, in Straat Sunda, onder Anjer het schip AZIA, kapt. A. Ritchie (opm: Amerikaanse vlag), van Batavia naar Middelburg, en KONING DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Batavia naar Dordrecht; den 13 november, op 2º3’ ZB 38º23’ WL het schip (opm: bark) PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Brand, van Amsterdam naar Batavia; zijnde aan boord van alle deze schepen alles wel.

Nog rapporteert gemelde kapitein, dat van Batavia zijn vertrokken, den 17 september, J.J. Remkes (opm: fregat MARIA), naar Amsterdam, en den 23 dito J. Keyzer (opm: fregat BATO) naar Dordrecht; dat ter rede van Batavia zijn gearriveerd, den 18 september, de schepen VROUW MARIA en ANNA, en den 20 HOLLAND, kapt. Kooy; alsmede dat den 22 van de rede van Anjer vertrokken is het schip ADELAAR, kapt. W. Smit, naar Rotterdam.

 

13 juli 1838

LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 12 juli. Van Groningen wordt gemeld: op den 3 juli j.l. is binnen Texel en later te Amsterdam van Batavia gearriveerd het hier gebouwde barkschip de PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Brandt. Met veel genoegen wordt hier het wel gelukken van de eerste reis van dit schip vernomen; hetzelve heeft, naar men verneemt, goed voldaan; de proef is derhalve op een voldoende wijze doorgestaan en geeft gegronde hoop, dat ook het nu bijna voltooide, op dezelve werf gebouwde, tweede barkschip (opm: ADOLF VAN NASSAU) mede aan zijn bestemming zal voldoen, en dat deze nieuwe bron van welvaart, voor deze stad en dit gewest, voortdurend zal blijven bestaan.

 

07 augustus 1838

AH - Algemeen Handelsblad

Schepen in lading te Amsterdam: NaarBatavia: het gekoperde tweedeks barkschip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Brandt, adres bij Kranenborg & Zn., en de wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.

 

23 mei 1839

ZP - Zeepost

De 12e januari. Volgens brief van Batavia van de 12de januari zouden van daar vertrekken de schepen MARIA, kapt. Ingerman, naar Amsterdam, tegen ultimo januari, MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, naar Rotterdam, primo februari, DOROTHEA, kapt. Dekker, naar Amsterdam, in de loop der maand februari, JAVA’S WELVAREN, kapt. Van Delden, WALCHEREN, wijlen kapt. Bart, naar Amsterdam, STAD DORDRECHT, kapt. Van Nassau, en KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Sipkes, naar Dordrecht, PADANG, kapt. Parlevliet, ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. Heykoop, VASCO DA GAMA, kapt. Zeeman, naar Rotterdam, de laatste alle ultimo februari. Nog waren aldaar bezig met laden de schepen DRIE GEBROEDERS, kapt. Parma, voor Amsterdam en PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Sikkens voor Padang, laatstgemelde om de 13e januari te vertrekken.

 

13 augustus 1839

PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 augustus. Vrijdag 9 dezer is van hier naar Zoutkamp vertrokken om van daar de reis naar Oost-Indië te vervolgen het door scheepsbouwer H.J. Limborg gebouwde barkschip ADOLF VAN NASSAU, hetwelk ruim 400 tonnen groot is en bevaren wordt door kapitein J.H. Brandt. Dit is het derde barkschip, hetwelk door genoemde scheepsbouwer gebouwd is en is bestemd voor de vaart op Oost-Indië, terwijl voor diezelfde bestemming een vierde schip in aanbouw is, hetwelk de naam RABENHAUPT zal voeren en voor een vijfde de kiel is gelegd. De reizen van de twee eerstgebouwde barkschepen, PROVINCIE GRONINGEN en PRINS HENDRIK, hebben reeds alleszins voldoende uitkomsten opgeleverd en daardoor een aanmoedigend voorbeeld gegeven tot verder voortzetting van deze belangrijke tak van de scheepsbouw binnen deze stad.

Dat in dit gewest de aanbouw van schepen met kracht wordt voortgezet is gebleken uit het onlangs in deze courant geplaatste verslag van Gedeputeerde Staten dezer provincie, volgens hetwelk in 1838 binnen dit gewest tachtig nieuwe bodems ter zeevaart zijn uitgerust, terwijl in dit voorjaar wederom vele nieuwe schepen naar zee zijn gegaan en er op genoegzaam alle scheepstimmerwerven, tengevolge van de bestellingen nieuwe kielen gelegd zijn.

 

27 juli 1840

ZP - Zeepost

De 9e april lagen ter rede van Batavia de schepen HENDRIK JAN, kapt. Ruysch, STAD SCHIEDAM, kapt. De Boer, STAD UTRECHT, kapt. Rolff, de laatste om medio mei te vertrekken, STAADSRAAD BAUD, kapt. Seepe, PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. Teunissen, ANNA EN LOUISA, kapt. De Jong, PHOENIX, kapt. Eeltjes, SARA MARIA, kapt. Rembrandt, PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, CERES, kapt. Ketler, en CORNELIA HENRIETTE, kapt. Bruijning.

 

31 juli 1840

PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Batavia van den 10 april, zoude van daar vertrekken vóór den 20 dito het schip de PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, naar Amsterdam.

 

21 augustus 1840

PGC - Provinciale Groninger Courant

Ter rede van Batavia was den 15 april liggende het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, in lading naar Amsterdam.

 

14 april 1841

AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. De 25e dezer zal in het Nieuwe Diep zeilree liggen het gekoperd tweedeks barkschip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Z.H. Stoelman. Personen of families voor de overtocht naar Java van deze bodem gebruik willende maken of iemand enige goederen derwaarts te verzenden hebbende, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors Kranenborg & Zonen, te Amsterdam.

 

11 mei 1841

PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, van Amsterdam naar Batavia, is de 1e mei ter rede van Deal binnengelopen, doch heeft de 3e dito de reis voortgezet.

 

28 augustus 1841

JC - Javasche Courant

Batavia, 23 augustus. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, vertrokken van Rotterdam de 23e april, de dito bark PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, vertrokken van Amsterdam de 29e april, het dito schip LUCIA MARIA, kapt. H. Winte, vertrokken van Amsterdam de 17e april, en de dito bark het ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes Lzn., met een passagier, vertrokken van Middelburg de 1e mei.

 

01 maart 1842

PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Jaski, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 18e december op 34º50’ ZB 23º13’ WL, gepraaid te hebben het schip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman naar Batavia naar Amsterdam (opm: reisbestemming onduidelijk).

 

18 maart 1842

PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Visser, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 4e januari op 32º31’ ZB 14º17’ OL gepraaid te hebben het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, van Batavia naar Amsterdam.

 

31 maart 1842

AH - Algemeen Handelsblad

Carga-lijsten Amsterdam: PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Batavia met koffie, suiker, tin, bindrotting.

 

28 april 1842

AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping, ten overstaan van de deurwaarder J. Copius Peereboom, op vrijdag de 29e april 1842, ten 10 ure precies, aan het Pakhuis De Paarel, op de Wittenburgergracht, te Amsterdam, van een partij beschadigde scheepsgoederen, provisies, enz., alles afkomstig van het barkschip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman. Alles om contant geld, te bezichtigen des morgens ten 7 ure op de dag der verkoping.

 

21 februari 1843

AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia: het barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, gevoerd door kapt. J.H. Stoelman en voerende een bekwame scheepsdokter, zal vermoedelijk in de maand maart van Amsterdam naar Batavia vertrekken. Personen van deze gelegenheid voor de overtocht naar Neerlands-Indien als passagiers wensen gebruik te maken of enige goederen derwaarts te laden hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Kranenborg & Zonen.

 

22 februari 1843

AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Schepen in lading. Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.

 

13 maart 1843

AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia het barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, gevoerd door kapt. J.H. Stoelman en voerende een bekwame scheepsdokter, zal de 15e maart in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen. Personen van deze gelegenheid voor de overtocht naar Nederlands Indien, als passagiers wensende gebruik te maken of enige goederen derwaarts te verzenden hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Kranenborg & Zonen.

 

12 juli 1843

JC - Javasche Courant

Scheepsberichten. Batavia. Aangekomen. 9 juli. Nederlandse bark DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J. Stoelman, vertrokken van Amsterdam de 9e maart; dito schip PIETER FLORISZ., kapt, D. Boes Lutjens, vertrokken van Amsterdam de 26e maart.

10 juli. Nederlands schip HELENA CHRISTINA, kapt. L. Visser, vertrokken van Rotterdam de 21e maart.

 

Nog extra kapitein nog niet in het systeem: 1838 T.D. Sikkens.

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1837 – no. 32

BIJLBRIEF de Provincie Groningen

plaats en datum acte Groningen, 4 september 1837

type schip barkschip

kapitein

Bouwwerf Hendrik Johannes Limborgh, scheepsbouwmeester te
Groningen, werf de Noorder Werf

Eigenaar Kranenborg & Zoonen en c.s., cargadoors te Amsterdam

te voeren door kapt. Jan Hendrik Brandt, Amsterdam

grootte in tonnen 320 tonnen

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen 30,14 x 5,49 x 4,35 m hol

kiellegging 1836

tewaterlating 1837

plaats / nr van registratie Groningen, deel 26 folio 29 verso vak 2

datum registratie 5 september 1837

notaris

prijs

bijzonderheden meetbrief No. 91 d.d. 11 augustus 1837 van scheepsmeter
C.E. Barlinckhoff, Groningen

Naam PROVINCIE GRONINGEN (de)
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1837
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1837.32

deel VII, foto 2 – 07,08
CEDULE

Naam schip PROVINCIE GRONINGEN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 9 september 1837

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. J.H. Brandt

grootte in tonnen 169 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Groningen

plaats / datum registratie Amsterdam, 9 september 1837

nummer registratie deel 34, folio 109, recto, vak 6

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Groningen.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Nanno Kranenborg voor zijn firma Kranenborg & Zoon en voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.


1837.09.13 Eerste zeebrief voor een schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Brandtresearcher/datum research: ML / 310516
Bijlage bij acte 32 van 1837, schip PROVINCIE GRONINGEN
eigenaren per primo september 1837

firma Kranenborg & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 4/32e part)
Z.M. de Koning (4/32e part)
H. Hovy Jr., Amsterdam (2/32e part)
Mr. P.A. Brugmans, Amsterdam (1/32e part)
J.R. van Maanen, Amsterdam (1/32e part)
Mr. D.C. Nijkerk, Amsterdam (1/32e part)
firma Jeremias Meijjes & Zoonen, Amsterdam (1/32e part)
C. Klap, Amsterdam (1/32e part)
firma H. Bolte & Zoon, Groningen (3/64e part)
firma B. Onnes & Zoon, Groningen 1/32e part)
H.S. Calkema, Hoogezand (3/64e part)
Mr. J.F. Viëtor, Winschoten (2/32e part)
Mr. H.J. Engelkens, Winschoten (1/32e part)
P.J. Huisinga, Pekela (1/32e part)
U.F. Zuiderveen, Pekela (1/32e part)
Jan Kranenborg, Pekela (1/64e part)
T.H. Hut, Pekela (1/64e part)
J.S.L. Lewe van Nijenstein, Zuidbroek (1/32e part)
Douairière Lewe van Nijenstein, geboren Alberda van Bloemersma, Zuidbroek (1/32e part)
H.J. Limborg, Groningen (5/64e part)
Mr. C.M. Nap, Groningen )1-64e part)
A.Sanson, Groningen (1/32e part)
B.H. van der Haer, Rensumageest (1/32e part)


ML / 310516

Naam PROVINCIE GRONINGEN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1837
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

Bronnen


Jaar: 1837
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: BIJLBRIEF: archiefnummer 5074 – 1420 – 1837 – no. 32

Jaar: 1837
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: Archiefnummer AMS 5074.1417.1837.32 - deel VII, foto 2 – 07,08

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
GRC = Groninger Courant
JC = Javasche Courant
LC = Leeuwarder Courant
LP = Le Précurseur (Antwerps dagblad)
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
RN = Rotterdamsch Nieuwsblad
ZP = Zeeuwsche Post