Inloggen
BETSY ANNA - ID 952


Kroniekberichten

Datum 11 november 1905
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip BETSY ANNA (ex ASHINGTON) is heden vertrokken van Amsterdam naar Warkworth.

Afbeelding
Datum 12 december 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA is bij vertrek uit het Westerdok op het IJ vóór de Westerdoksluis in aanvaring gekomen met het van Christiania komende stoomschip DRAMMEN, waarvan de voorsteven werd ingedrukt, terwijl de BETSY ANNA gescheurde platen bekwam aan bakboord boven de waterlijn en naar het Koninginnedok moest vertrekken om te repareren. De DRAMMEN vertrok naar de losplaats aan de Handelskade.

Afbeelding
Datum 12 maart 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 maart. Het van Singapore komende stoomschip SEYDLITZ kwam bij het instomen der pieren in aanvaring met het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA, hetwelk schade beliep. De SEYDLITZ bleef ogenschijnlijk onbeschadigd. Door de rederij van de BETSY ANNA wordt van de SEYDLITZ voor de bij de aanvaring belopen schade een borgstelling gevraagd van NLG 40.000.

Afbeelding
Datum 21 september 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 18 september. Volgens telegram uit Hull is het van daar naar Amsterdam bestemde Nederlandse stoomschip BETSY ANNA in aanvaring geweest met het van Montreal naar de Tyne bestemde Engelse stoomschip HEIGHINGTON. Het zette echter de reis voort. Of het schade bekwam is niet bekend. De HEIGHINGTON is beschadigd te Hull aangekomen. (De BETSY ANNA arriveerde 18 september te Amsterdam. Red.)

Afbeelding
Datum 22 september 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 september. Het stoomschip BETSY ANNA, dat met het stoomschip HEIGHINGTON in aanvaring was, heeft schade geleden aan de boeg.

Afbeelding
Datum 09 januari 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam. 8 januari. Het stoomschip BETSY ANNA, hedenochtend van Hull naar Amsterdam vertrokken met een lading steenkolen, is op de Humber in aanvaring geweest en beliep daarbij zware schade, zodat het weer naar Hull moest worden gesleept om te
repareren.

Afbeelding
Datum 11 januari 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 8 januari. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA, van hier met kolen naar Amsterdam bestemd, werd, terwijl het op de Humber geankerd lag, aangevaren door de hier thuis behorende stoomtrawler TROJAN, die eveneens belangrijke schade bekwam. (zie ook NRC 090110)

Afbeelding
Datum 08 maart 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden

Drie stokers en een donkeyman werden op 1 oktober 1908 te Delfzijl, ten overstaan van de Waterschout aldaar, aangemonsterd voor een reis naar Engelse havens en terug met het stoomschip BETSY ANNA, waarvan de rederij te Amsterdam gevestigd is. Op 24 oktober en volgende dagen zouden zij gezamenlijk geweigerd hebben de werkzaamheden te verrichten, waartoe zij zich verbonden hadden. Althans daarvan beklaagd, waren zij gisteren voor de rechtbank te Amsterdam gedagvaard.
De beklaagden erkenden aangemonsterd te zijn, doch zij ontkenden op de reis van
Zeebrugge naar Hull de dienst geweigerd te hebben. Twee dagen en twee nachten hadden
zij in de donkey gewerkt, toen het schip een aanvaring had in het kanaal van Brugge,
ten gevolge waarvan het logies vernield werd. Dadelijk daarop en terwijl men voor anker lag, hebben zij de gezagvoerder F. van der Laan herhaaldelijk er op gewezen, dat men zonder behoorlijke ligplaatsen niet naar zee kon, doch telkens kregen zij onheuse antwoorden. Eindelijk voegde hij hun toe: Pak jelui je zak maar, ik zal jelui uitbetalen”. De mannen gaven toen te kennen dat zij als passagier naar huis wilden, en terwijl zij bezig waren hun goed te pakken, kwam de loods aan boord en stoomde het door experts zeewaardig gekeurde schip weg. De kapitein kwam daarop naar de mannen toe en vroeg: „wie heeft van jelui de wacht?" Maar dat was volgens de woordvoerder van het viertal een lage truc van de kapitein. Immers, men behoeft geen wacht meer te doen als men bedankt is. Van dienstweigering kon dus geen sprake zijn. Dezelfde woordvoerder betuigde er zijn spijt over, dat de kapitein niet verschenen was, hoewel het schip binnen is. Hij zag in de afwezigheid van de gezagvoerder een bewijs dat deze zich schaamt te verschijnen. Waar geen van de getuigen was verschenen, werd de verdere behandeling van de zaak geschorst tot dinsdag 28 maart, met last aan de drie getuigen om te verschijnen.

Afbeelding
Datum 29 juli 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Internationale staking aan de havens, te Amsterdam.
Het conflict met de bootwerkers van de Kon. Ned. Stoombootmaatschappij kan als opgelost worden beschouwd. Hedenmorgen althans werden ongeveer 300 werklieden aangenomen, onder wie een aantal ex-contractwerklieden. Naar het bestuur van Recht en Plicht ons verzekerde, is het aan deze maatschappij nog wel niet zoals het zijn moet, doch hebben de bootwerkers maar met de toestand genoegen genomen.
Bij de Kon. Hollandsche Lloyd werkten hedenmorgen 160 man, er zouden nog meer worden aangenomen. Met de lossing van het stoomschip EEMLAND van deze Mij. was nog niet begonnen. Bij de Hollandsche Lloyd zijn de Duitsers vertrokken.
Aangaande de staking van de zeelieden kan worden gemeld, dat zij, wat betreft de Maatschappij Oceaan, zal worden opgeheven. Tijdens de bootwerkersstaking toch werd een motie aangenomen, waarin genoegen genomen werd met een aangeboden verhoging van NLG 6 per maand, en met de toezegging, dat omtrent de andere eisen nader In overleg zou worden getreden. Deze motie heeft toen geen uitwerking gehad; omdat de directie te kennen had gegeven over de bootwerkers niets te zeggen te hebben, daar dit de cargadoors aanging en de zeelieden aan de staking geen einde wilden maken, als ook de bootwerkers niet tegemoet gekomen werd. Nu de bootwerkersstaking echter afgelopen is, is deze motie van kracht geworden.
Officieel is aan de directie nog geen mededeling gedaan van de opheffing van de staking. Wel werd echter hedenmorgen namens de directie aan de Zeemansbond medegedeeld, dat zij zich aan de onlangs gedane toezegging zou houden, zodat te verwachten is, dat een betrekkelijk groot aantal zeelieden spoedig weer zal aanrnonsteren.
Overigens is in de stand van de zeeliedenstaking geen wijziging gekomen. De Zeemansbond staat nog steeds op hetzelfde standpunt; dit is bemiddeling zal gaarne worden aanvaard, doch daar van de reders op een verzoek om bemiddeling geen of een afwijzend antwoord verwacht, zal er hun niet meer om worden gevraagd.
De bemanning van het s.s. EEMLAND van de Kon. Holl. Lloyd, had heden nog niet afgemonsterd, zodat nog niet bekend is, of zij staken. Men verwacht het echter wel. Maandag komt de ZEELANDIA van dezelfde maatschappij binnen.
Gisteravond en heden zijn te Amsterdam aangekomen de volgende stoomschepen: GRANIT van Newcastle, AMSTELSTROOM van Hull, PLOVER van Londen, LEDA van Frederikshaven, EEMLAND van Zuid Amerika, TENTON van Fleetwood, FLORA van Hamburg, THEMIS van de Middellandse Zee. Vertrokken zijn de stoomschepen BETSY ANNA naar Warkworth, MASCOTTE naar Leith en WESTLAND naar Newcastle,
In Engeland. Onze Londense correspondent seint: In hoeverre de stakers van de andere havens in Zuid Wales de regeling te Cardiff zullen aanvaarden, heeft de stakingscommissie te Newport gisteravond besloten de staking voort te zetten totdat zij een eigen regeling verkregen zouden hebben.
De correspondent van de Times te Cardiff seinde gisteravond, dat de kolentremmers te Cardiff en Barry de regeling afgewezen hebben. De correspondent voegt erbij, dat de algemene hervatting van het werk niet voor maandag zal beginnen, maar dat de regeling veelomvattend en bevredigend genoeg is, om het terugtrekken van de extra politie en de soldaten onmiddellijk mogelijk te maken.
De te Londen tot stand gekomen regeling is gisteravond aan het oordeel van een grote vergadering van Londense bootwerkers onderworpen. De leiders van de stakers waren vóór aanneming, ofschoon zij erkenden, dat de regeling niet geheel bevredigde. Crookes verklaarde, dat de Londense bootwerkers daardoor jaarlijks, honderdvijftigduizend pond loon meer zullen ontvangen. De meerderheid van de vergadering stemde voor aanneming van de regeling, maar velen onthielden zich, terwijl anderen luidkeels hun afkeer te kennen gaven.

Afbeelding
Datum 07 november 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 november. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA, van Amble naar Amsterdam bestemd, is te Yarmouth binnengesleept met gebroken krukas.

Afbeelding
Datum 19 januari 1912
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 januari. Het naar zee bestemde Nederlandse stoomschip BETSY ANNA kan vanwege het ijs de haven van Delfzijl niet verlaten.

Afbeelding
Datum 12 februari 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 februari. Het stoomschip ISTRAR, liggende *) in het Noordzeekanaal is met het van Amsterdam komende stoomschip BETSY ANNA, tijdens mist, in aanvaring geweest. Het laatste stoomschip keerde ernstig beschadigd naar Amsterdam terug. De ISTRAR beliep ook averij. - *) Van andere zijde wordt gemeld, dat het stoomschip ISTRAR opvarende was en dat de BETSY ANNA schade aan het voorschip beliep.

Afbeelding
Datum 12 februari 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Volgens nadere berichten is het stuurboord anker van het stoomschip ISTRAR door de aanvaring met het stoomschip BETSY ANNA losgerukt en op het laatstgenoemde stoomschip gevallen, die het naar Amsterdam heeft meegenomen.

Afbeelding
Datum 13 februari 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Het stoomschip BETSY ANNA is om te repareren naar het Koninginnedok vertrokken. (opm: Zie ook NRC 120212)

Afbeelding
Datum 22 juli 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA geraakte gisteren tijdens slecht weer op Vlieland aan de grond. Na vlot te zijn gekomen vertrok het stoomschip naar Harlingen en hedenochtend 06.00 uur is de BETSY ANNA gesleept van Harlingen naar Amsterdam om aldaar te repareren. Men deelde ons mee dat tijdens de stranding geen loods aan boord was.

Afbeelding
Datum 24 juli 1913
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juli. Het te Harlingen van Sunderland binnengekomen Nederlandse stoomschip BETSY ANNA, kapt. De Jong, beladen met. steenkolen, heeft bij het met laagwater binnenkomen van het Stortemelk bij de zwarte ton No. 1 gestoten en geraakte daarna vast tussen de rode tonnen 2 en 3. Het schip werd direct door zware brekers belopen, waarop 5 man van de equipage de stuurboord-reddingboot te water lieten en in de richting van Vlieland roeiden. Met het opkomende tij kwam de boot, na herhaaldelijk gestoten te hebben, na verloop van een half uur vlot en stoomde daarop naar binnen, waarbij de 5 man, die van boord waren gegaan, onder de kust weer werden opgepikt, de sloep sloeg hierbij stuk en men liet deze drijven. De machine was ten gevolge van de stranding ontzet, zodat slechts halve kracht kon worden gestoomd. De bakboord verschansingstutten zijn ontzet door de overlopende zeeën, terwijl de bakboordboot werd vernield. Het schip maakte water, dat echter door de pompen kon worden bijgehouden. Na lossing is de BETSY ANNA dinsdagochtend via Nieuwediep naar Amsterdam vertrokken, begeleid door een sleepboot. Het stoomschip zal te Amsterdam repareren. (opm: zie ook AH 250813 en AH 020913)

Afbeelding
Datum 25 augustus 1913
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad de Scheepvaart stelde heden een onderzoek in inzake het omhoogvaren in het Stortemelk op 21 juli jl. van het stoomschip BETSY ANNA, rederij H.W. Berghuys te Amsterdam.
De enige getuige in deze zaak gehoord, de gezagvoerder H.P. de Jonge, verklaart, dat het schip, met 16 koppen bemand, de 19e juli van Sunderland was gegaan met 1.158 ton kolen in lading, met bestemming naar Harlingen. De wind was oost; flauwe koelte. De volgende dag was de wind aangewakkerd tot WNW. 's Avonds 8 uur zag hij het Terschellinger vuurschip; stuurde naar binnen, maar zag geen loodsboot. De wind was tot storm toegenomen.
Getuige hield het schip met de kop op de zee, tot 's morgens 02.30 uur van de 21e. Hij hield 5 mijl bewesten het vuurschip, maar ondanks het herhaalde seinen met flambouwen was geen loodsboot te zien. Langer buiten blijven wilde getuige niet, daar de presennings van het grote luik waren opengescheurd. Hij had geen zwaar weer verwacht. Zijn eerste werk was de luiken te laten dichtspijkeren. Inmiddels daalde de barometer, de wind nam toe en zware zeeën sloegen over het schip. Getuige belegde scheepsraad met de stuurman en de machinist. Besloten werd naar binnen te gaan. Getuige zegt al meermalen het Stortemelk te zijn naar binnen gevaren. Hij zag de eerste, daarna de tweede verkenningston; deze laatste eerst aan bak-, daarna aan stuurboord. Hij liep even naar zuid door, ten einde de rode ton op de kop te lopen, doch zag noch zwarte nog rode. Plotseling zag hij echter de rode, onder water en gaf nu bakboord roer. Toen kreeg het schip een stoot op de wang en zware zeeën over. Getuige zag boei 2 en liet toen even opstomen, maar het schip kreeg toen weer, een stoot en zat vast. Nu liet getuige een boot uitzetten en 5 man daarin plaats nemen. Wederom gaf hij bakboord roer en raakte vlot. Intussen was echter de vanglijn losgeraakt. Toch gelukte het, de boot op te pikken en langszij te krijgen. Weldra kwam nu een loodsboot opdagen.
De schade aan het schip bepaalde zich tot de takels, die door de zware zeeën waren stukgeslagen.
Het raadslid Bakker maakte de opmerking, dat de gezagvoerder met een schip van 600 ton best buiten had kunnen blijven, maar vond het toch een kranig stuk om zonder loods het Stortemelk binnen te gaan. De Raad zal later uitspraak doen. (opm: zie ook NRC 220713 en AH 020913)

Afbeelding
Datum 02 september 1913
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. In de hedenmiddag door de Raad voor de Scheepvaart gehouden zitting, werd uitspraak gedaan betreffende het bij het inlopen van het zeegat Stortemelk bij Vlieland aan de grond raken op 21 juli van het stoomschip BETSY ANNA. Gezagvoerder H.P. de Jong; rederij Berghuys Kolenhandel, beiden te Amsterdam. Naar de mening van de Raad is de oorzaak van de scheepsramp hierin gelegen, dat de koers van de BETSY ANNA iets te zuidelijk is geweest, waardoor het schip de rode ton in plaats van aan S.B. aan B.B. kreeg en buiten het vaarwater geraakte. De Raad heeft zich de vragen gesteld of het in de gegeven omstandigheden te verantwoorden was zonder loods naar binnen te gaan, en, zo ja, of dan met de nodige zeemanschap is gemanoeuvreerd. Beide vragen meent de Raad bevestigend te moeten beantwoorden. Het is begrijpelijk, dat de scheepsraad na het scheuren van de presennings met enig recht vrezende voor het inslaan van het grootluik en met het oog op de gevolgen, welke dit voor het schip bij het stormachtige weer zou hebben, besloot naar binnen te gaan, zulks te meer, waar de gezagvoerder met het zeegat bekend was. Dat het inderdaad zeer stormachtig weer was, blijkt, behalve uit de verklaringen van de door de Raad en de inspecteur v.d. scheepvaart gehoorde hierboven genoemde getuigen, ook uit de verklaring van de commissaris van de loodsen te Harlingen, behelzende, dat de loodskotter noodzakelijk ten gevolge van de weers- en zee toestand zee had moeten kiezen en eerst in de voormiddag van 21 juli 1913 op zijn kruispost zou komen.
De gezagvoerder heeft verder blijk gegeven de toegang tot het Stortemelk goed te kennen. Toegegeven moet worden, dat hij de koers iets te zuidelijk heeft genomen, hiervan is hem echter geen verwijt te maken. Immers, het was noord gaand getij, waarvan de kracht, gelijk de Raad bekend is, daar ter plaatse zeer sterk kan zijn en vaak onverwacht een schip uit zijn koers kan leiden en de gezagvoerder moest alles aanwenden om te voorkomen, dat de BETSY ANNA ten noorden van de zwarte tonnen, dus ten noorden van het vaarwater, dat daar ter plaatse allerminst breed is, kwam, wijl het schip dan meer en meer door het getij op de ondiepten zou zijn gedreven en onherroepelijk verloren was geweest. Daarbij komt, dat de rode ton No. 1, waarop men meende recht aan te sturen, naar mededeling van getuige De Jong, welke ook geheel strookt met de verklaring van de commissaris van de loodsen aan het slot van diens voormeld proces-verbaal, bij de hoge, schuimende zee bijna niet te onderkennen was en eerst zichtbaar werd, toen men in de directe nabijheid was. Was deze ton groter van afmeting en dus meer van verre te zien geweest, dan was de ramp naar alle waarschijnlijkheid niet voorgekomen. Het is de Raad gebleken, dat aan boord van de BETSY ANNA niet de kaart van het Vlieree-gat was, onder No. 205 uitgegeven door het Dep. van Marine, afd. Hydrografie; hoewel de Raad niet mag zeggen, dat, indien deze kaart aan boord was geweest, het ongeval niet zou hebben plaats gegrepen, wenst de Raad hier toch als zijn oordeel uit te spreken, dat de Nederlandse zeeschepen voorzien behoren te zijn van de nieuwste kaarten van onze zeegaten, welke geregeld door hen bezocht worden en dat zowel de rederijen als de gezagvoerders gehouden zijn daarvoor zorg te dragen.

Afbeelding
Datum 17 november 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 november. Het stoomschip BETSY ANNA heeft bij het naar zee gaan 2 schroefbladen afgeslagen en is ter reparatie naar Amsterdam teruggekeerd.

Afbeelding
Datum 17 december 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 december. Volgens nadere berichten is het door het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA te Grimsby binnengesleepte Engelse stoomschip LOCKSLEY een klein, met gebrande erts geladen, stoomschip. Het is een in 1884 te Wallsend gebouwd stoomschip, groot bruto 121 en netto 74 register ton en behoort aan de rederij L.C. Carr & Co. te Newcastle.

Afbeelding
Datum 17 december 1913
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 december.
Volgens bij de firma W.H. Berghuis ontvangen telegram, heeft het stoomschip BETSY ANNA gisteren het Engelse stoomschip LOCKSLEY van Newcastle, met defecte machine te Grimsby binnengesleept. (opm: zie ook NRC 171213)

Afbeelding
Datum 02 februari 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Egmond aan Zee, 31 januari. Gisteravond strandde bij Paal 45 het stoomschip BETSY ANNA van Hartlepool met steenkolen naar Amsterdam. De equipage, bestaande uit 17 man, is met de reddingboot gered.

Afbeelding
Datum 03 februari 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 januari. Het stoomschip BETSY ANNA is door de sleepdienst Zur Muhlen vlot gebracht en wordt naar hier gesleept.
1 februari. Het stoomschip BETSY ANNA is opgesleept naar Amsterdam met assistentie van drie sleepboten. Het had 4 duim water in de voorpiek, doch is overigens dicht.

Afbeelding
Datum 04 februari 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. De lading gaskolen van het stoomschip BETSY ANNA, dat bij Paal 7 bezuiden Egmond aan de grond heeft gezeten, is door zeewater beschadigd.

Afbeelding
Datum 11 februari 1914
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Stranding van het stoomschip BETSY ANNA. Hedenmiddag stelde de Raad voor de Scheepvaart een onderzoek in betreffende de stranding op 30 januari jl. bezuiden Egmond van het stoomschip BETSY ANNA. Gezagvoerder H.P. de Jonge; reder W.M. Berghuys te Amsterdam. Het stoomschip BETSY ANNA is op reis van Hartlepool met steenkolen naar Amsterdam, op 30 januari jl. bij mistig weer bij Egmond (paal 45) gestrand. De equipage bestaande uit 17 koppen, werd met de reddingboot aan land gebracht; het schip werd de volgende dag door de sleepboten HERCULES, ATLAS en de CYCLOP van de sleepdienst “Zur Mühlen" vlot gebracht en te IJmuiden binnen gesleept. Bij onderzoek bleek het schip weinig water te maken. De gezagvoerder H. P. de Jonge werd door de voorzitter meegedeeld dat het onderzoek ook zal lopen over de vraag of de ramp ook te wijten is aan een daad of nalatigheid zijnerzijds. Deze getuige buiten ede gehoord deelt mee, dat het schip op 29 januari van West-Hartlepool vertrok, beladen met steenkolen bestemd voor Amsterdam. De diepgang bij vertrek bedroeg voor 13.9 en achter 16.1 voet. Te 11 uur vm. werd het vuurschip van Flamborough Head op 4 mijl afstand gepasseerd. De verschillende koersen met de afstanden die daarna gestuurd zijn werden door getuige op de kaart afgezet. De 30e januari 's namiddags te 3 uur werd het mistig en werd er gestopt om te loden. De eerste stuurman loodde met het zware lood en bevond 9 vadem water, zand met schelpen. Daar getuige bang was dat hij te dicht in zou staan werd er uitgestuurd met een koers van ZW ¼ W, 2½ mijl en loodde toen 9½ vadem water. Te 4 uur tot 4.15 uur werd toen 1½ mijl ZZW ¼ W gestuurd met langzaam werkende machine; het was inmiddels geheel dik geworden. Te 5.45 uur werd 10 vadem water gelood en Z ¾ W gestuurd en daarna ZO ¼ O gedurende 10 minuten, toen het schip over de grond schoof en vast geraakte. Het was nagenoeg hoog water. Hij heeft daarop hard stuurboord roer gegeven en volle kracht vooruit gestoomd; het schip draaide wel tot NO, doch bleef vast zitten. Het bleef dik van mist tot 9 uur en er werden noodseinen gegeven. Er kwam toen een sleepboot in het zicht aan wie de gezagvoerder vroeg om in de nabijheid te blijven. De sleepboot verwijderde zich echter. Het schip kreeg toen zware slagzijde en kwamen er zware zeeën over. Te 12 uur kwam de reddingsboot langszij en werd er scheepsraad belegd en besloten het schip te verlaten, omdat men bang was dat het zou breken. De gehele equipage ging daarop van boord. De volgende morgen heeft hij getracht met een vlet aan boord te komen, hetgeen niet gelukte door de hoge branding. Inmiddels was de sleepboot HERCULES gekomen, die een sloep met mensen aan boord bracht, vastmaakte en met behulp van de sleepboten ATLAS en CYCLOP het schip vlot sleepte en te IJmuiden binnen bracht, waar hij weer aan boord ging. De gezagvoerder was van oordeel dat het onmogelijk was, bij de toestand waarin het schip verkeerde, aan boord te blijven. Eén van de leden van de Raad is van oordeel, dat indien de gezagvoerder bij het vast raken volle kracht achteruit in plaats van volle kracht vooruit gestoomd had, het schip hoogstwaarschijnlijk vlot was gekomen. De gezagvoerder dacht niet op de kust, maar op de een of andere bank, die zich aan de kust gevormd had, vast te zitten.

Afbeelding
Datum 16 februari 1914
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Door de Raad werd de volgende uitspraak gedaan: Uitspraak betreffende de stranding op 30 januari bezuiden Egmond van het stoomschip BETSY ANNA. Gezagvoerder H.P. de Jonge. Reder W.H. Berghuis te Amsterdam. De Raad is van oordeel, dat de oorzaak van de stranding van de BETSY ANNA geweten moet worden aan de toen heersende dikke mist, waardoor niet met enige zekerheid de plaats, waar het schip zich bevond, kon, worden bepaald. De gezagvoerder heeft alle hem ten dienste staande middelen om te verkennen aangewend, speciaal het lood, waarop hij in deze in hoofdzaak was aangewezen, voortdurend gebruikt. Toen de gezagvoerder echter, langs de kust sturende, meer water loodde en daaruit merkte, dat hij niet op de plaats was, waar hij volgens zijn bestek meende te zijn, had hij, naar 's Raads oordeel, uit de wal moeten sturen in plaats van daarop aan te houden, te meer waar de zeilaanwijzingen er uitdrukkelijk tegen waarschuwen, dat, wanneer de diepten onregelmatig worden en worpen van 10 vaam en minder voorkomen, men met mist uit de wal moet houden tot het is opgeklaard. Waar echter de gezagvoerder met voorzichtigheid heeft gevaren en steeds heeft gelood, acht de Raad geen termen aanwezig hem voor deze fout een straf op te leggen. Hoewel voorts achteraf gebleken is, dat de bemanning zonder gevaar aan boord van de BETSY ANNA had kunnen blijven, dat het schip dicht is gebleven en later door sleepboten behouden te IJmuiden is binnengebracht, meent de Raad, dat de gezagvoerder gerechtigd was het schip onder de gegeven omstandigheden te verlaten, nu hij geen directe hulp van een sleepboot kon verkrijgen en de schipper van de reddingboot, die geacht mocht worden met de toestanden aldaar geheel bekend te zijn, oordeelde, dat het schip gevaarlijk zat en er kans bestond, dat het weer slechter zou worden, waardoor het gevaar zou lopen door te breken. Bovendien helde het schip naar de loefkant over en sloeg de zee over het dek, zodat het gevaar groot was, dat bij toenemende wind en zee de luiken zouden worden ingeslagen en het schip daardoor verloren gaan. Eindelijk was, na gehouden scheepsraad, de bemanning eenparig van oordeel, dat het beter was het schip te verlaten. Op deze gronden acht de Raad geen termen aanwezig om ter zake van het verlaten van het schip een strafmaatregel op de gezagvoerder toe te passen.

Afbeelding
Datum 15 augustus 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 augustus. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA, van Sunderland herwaarts, zit in het Zuiderrak aan de grond. De sleepboot CONCORDIA vertrok ter assistentie. (opm: zie ook RN 170814)

Afbeelding
Datum 17 augustus 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 augustus. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA is na twee lichters gelost te hebben, met het tij van hedenmiddag, met assistentie van de sleepboot CONCORDIA, vlot en in de haven gekomen.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1914
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 oktober. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA heeft hedenmorgen, nabij het Steenen Hoofd geankerd liggend, door aanvaring met een met steenkolen geladen lichter van de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij aan het stuurboordachterschip een klein gat bekomen boven de waterlijn.

Afbeelding
Datum 09 december 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 december. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA, geladen met steenkool voor Nederland bestemd, wordt te Wakworth opgehouden.

Afbeelding
Datum 19 december 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 17 december. Heden arriveerde alhier, 14 dagen over tijd, het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA, met een lading steenkolen, van Warkworth. Zonder opgaaf van redenen was het schip 8 dagen door de Engelse autoriteiten opgehouden en het heeft veel moeite gekost vergunning tot vertrek te krijgen en daarna moest het schip 8 dagen blijven liggen wegens stormweer. Van de zeeslag of van oorlogsschepen had men op de BETSY ANNA niets bespeurd, ofschoon men de avond te voren de geteisterde kustplaatsen gepasseerd was. In tegenstelling met andere reizen was men ditmaal eerst hoofdzakelijk om de zuid gevaren in plaats van als gewoonlijk dwars over te steken.

Afbeelding
Datum 13 augustus 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 augustus. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA, van Amsterdam naar Newcastle bestemd, is 2 mijl ten zuiden van Flamborough Head gestrand. De BETSY ANNA van de firma W.H. Berghuys meet 880 ton bruto en is gebouwd in 1890.
Later bericht. Het stoomschip BETSY ANNA zal vermoedelijk bij vloed vlot komen.

Afbeelding
Datum 14 augustus 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Flamborough Head, 11 augustus. Het stoomschip BETSY ANNA is heden namiddag 4 uur vlot gekomen en heeft ogenschijnlijk onbeschadigd de reis voortgezet. (Zie ook RN 130815)

Afbeelding
Datum 31 augustus 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad heeft gisteren een onderzoek ingesteld betreffende het op 11 augustus jl. bij Flamborough Head aan de grond lopen van het stoomschip BETSY ANNA, rederij firma Berghuijs te Amsterdam.
Volgens de gezagvoerder, de heer H. Ebes uit Apeldoorn, was het schip op 10 dezer 's morgens met ballast uit Amsterdam vertrokken. Tot 4 uur van die dag stond getuige op de brug. Daarna nam de 1e stuurman de wacht over. Het was goed zicht. Het schip liep 8 à 8½ mijl. Tegen half zes hoorde de kapitein mistsignalen en ging naar boven. Het was mistig geworden en getuige liet signalen geven. De vaart werd tot 6 mijl verminderd. De 1e stuurman zei een boei te hebben gezien. Daar men meende dat het een bekende boei was, werd niet gelood. Op eens liep het schip vast, doch het kwam met eigen kracht weer spoedig vlot. Er was hulp gevraagd, doch deze kwam niet. Onbeschadigd kon het schip naar New Castle voortstomen.
Een van de leden van de Raad maakte de opmerking, dat de boei niet was bestemd voor de navigatie en dat het dus verkeerd was er op af te gaan. De kapitein antwoordde, dat hij zich in acht moest nemen voor de mijnen. De stuurman Y. Vos verklaarde, dat het schip om 05.10 een rode kegelvormige boei op 2 mijl afstand passeerde. Het Curtonhouse had herhaaldelijk gewaarschuwd binnen de boeien te blijven. Na het passeren van de boei kwam er mist en om 05.40 was het dik. Er is herhaaldelijk geseind. Getuige dacht niet aan loden, daar hij het schip veilig achtte.
De Raad, onmiddellijk uitspraak doende, was van oordeel, dat het ongeluk niet te wijten is aan nalatigheid, daar de stuurman aanleiding had te menen dat het een boei was, die hij kende. Noch de stuurman, noch de kapitein treffen enige blaam. Nochtans hoopt de Raad, dat het geval er toe zal leiden voortaan het lood te gebruiken. (Zie ook RN 130815 en 140815 en NRC 140915)

Afbeelding
Datum 14 september 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad heeft gisteren de volgende uitspraak gedaan betreffende de stranding van het stoomschip BETSY ANNA.
De Raad is van oordeel, dat de oorzaak van het ongeval gelegen is in de weersgesteldheid, namelijk de dikke mist, welke het onmogelijk maakte de kust te zien; wellicht ook was de boei, waarbij de koers is veranderd in NW ¼ W niet de boei, welke men op vorige reizen had gezien, of lag zij, indien het dezelfde boei was, niet op de gewone plaats. Hoogstwaarschijnlijk was het ongeval voorkomen, indien men tijdens de mist het lood had gebruikt; hoewel hiertoe inderdaad aanleiding was geweest, acht de Raad het nalaten daarvan in de gegeven omstandigheden toch niet van die aard, dat deswege op de kapitein of de stuurman een maatregel van tucht moet worden toegepast. Immers reeds bij tal van reizen was men sturende met de koersen, welke men mede op deze reis stuurde, bij een boei gekomen, gelijk aan die, welke men ook thans zag, op al die reizen had men bij de boei de koers veranderd in NW ¼ W en steeds was men goed uitgekomen.
Men kan de kapitein en de stuurman geen verwijt ervan maken, dat zij ook deze reis vertrouwden op hetgeen reeds zo menigmaal als juist was gebleken.
(Zie ook RN 130815 en 140815 en NRC 310815)

Afbeelding
Datum 30 december 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 29 december. Het stoomschip BETSY ANNA, van de rederij W.H. Berghuys alhier, is naar Noorwegen verkocht.

Afbeelding
Datum 31 december 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 29 december. Het stoomschip BETSY ANNA, van de rederij W.H. Berghuis, alhier, is naar Noorwegen verkocht voor naar men zegt NLG 350.000. (Opm: Zie ook RN 301215)

Afbeelding
Datum 19 januari 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 januari. Na de bemanning, waarvan gisteren een groot gedeelte deserteerde, weer aangevuld te hebben, is het stoomschip BETSY ANNA van hier naar Newcastle vertrokken.

Afbeelding
Datum 22 januari 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 21 januari. De stoomschepen BENGALEN en BETSY ANNA, onlangs naar Noorwegen verkocht, brachten respectievelijk, op NLG 1.300.000 en NLG 350.000. Noorse reders schijnen tweedehands Nederlandse schepen zeer op prijs te stellen, hetgeen blijkt uit het feit, dat een Rotterdamse makelaar van zijn principalen in Noorwegen de opdracht gekregen heeft zekere stoomschepen aan te kopen, ongeacht de te betalen prijs, een limiet werd zelfs niet gesteld.

Afbeelding
Datum 16 januari 1918
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad deed onderzoek inzake de aanvaring op de Theems op 20 oktober 1917 van het stoomschip BETSY ANNA met een Engels stoomschip. Als getuige wordt gehoord de kapitein van de BETSY ANNA, H. Ebes. Deze deelt o.a. mee, dat men de 20e oktober met een lading rijst en zemelen voor het Belgische Reliefcomité uit Londen vertrok. Voor de BETSY ANNA voer een ander schip. De BETSY ANNA is toen met een Engels schip in botsing gekomen, doordat zoals uit het onderzoek blijkt, de Engelsman er niet aan heeft gedacht dat de Theems op de plaats van de aanvaring een bocht maakt, waardoor een vergissing heeft plaats gehad in de kleur van de verschillende lichten. De 1e stuurman IJ. Vos, onderschrijft de mededelingen van de kapitein. Hij kan evenwel geen verklaring geven over de oorzaak van de aanvaring en zegt, dat het Hollandse schip voortdurend de goede zijde van het vaarwater heeft gehouden.
De Raad zal later uitspraak doen.

Afbeelding
Datum 24 januari 1918
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. - Uitspraak. De Raad deed de volgende uitspraak:
Betreffende de aanvaring van het stoomschip BETSY ANNA met het Engelse stoomschip WENDY, is de Raad, die de kapitein van de WENDY niet persoonlijk kon horen, doch slechts kon afgaan op diens verklaring afgelegd voor de Board of Trade te Londen, van oordeel, dat de oorzaak van de aanvaring is te wijten aan het stoomschip WENDY. Immers, toen men aan boord van de WENDY het groene licht van de tegenkomende BETSY ANNA zag, had men moeten denken, dat dit zijn oorzaak kon vinden in de ter plaatse, waar men elkaar tegenkwam, bestaande bocht in de Theems bij Lower Hope Point en dat dus het zien van het groene licht allerminst een bewijs was, dat de BETSY ANNA de verkeerde zijde, de noordwal, van het vaarwater hield. Blijkbaar heeft men dit op de WENDY niet overwogen en is men maar dadelijk naar de zuidwal overgestoken, niettegenstaande men tot tweemaal toe hoorde, dat de BETSY ANNA één stoot op.de fluit gaf en hoewel men, na even het groene licht te hebben gezien, het rode licht van dit vaartuig, dat kennelijk steeds de goede zijde van het vaarwater heeft gehouden, waarnam.

Afbeelding