Inloggen
ADRIANA PETRONELLA - ID 9177


Kroniekberichten

Datum 04 september 1853
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 3 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester A. Pot te Bolnes van stapel gelopen het barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 320 lasten, voor een rederij onder directie der heren P. Varkevisser & Zonen, gevoerd zullende worden door kapt. A.A. Brockx, en is daarna de kiel gelegd voor het barkschip SCHEVENINGEN, groot 380 lasten.
Tegelijker tijd is op de werf van J. van Duivendijk te Papendrecht de kiel gelegd voor het barkschip GUURTJE EN MARIA, groot 380 lasten, insgelijks voor rekening van genoemde heren.

Afbeelding
Datum 01 april 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op 31 maart bevracht de navolgende 19 schepen, als:
Voor Rotterdam: ARLEQUIN, kapt. C.A. Malbrane; CORNELIS SMIT, kapt. H.H. Ruhaak; KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. E. von Lindern; KAREL AUGUST, kapt. A.G. Bouten; ADRIANA PETRONELLA, kapt. A.A. Brocx; NEDERLAND, kapt. J. Ruyter.
Voor Amsterdam: EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot; AMSTEL, kapt. H.H. Rademaker; IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. J. Snoek; WILLEM DE CLERCQ, kapt. P. Ouwehand; VIER GEBROEDERS, kapt. G.F. Wiegmink; ANNA EN CHRISTINA, kapt. J.C. Joon; ELISABETH ANTOINETTE, kapt. H.A. Bezier; HERMINA MARIA ELISABETH, kapt. U. Bonjer; DE ZWIJGER, kapt. P.P. Hoogland (van Dordrecht).
Voor Dordrecht: FLORA, kapt. A.A. van der Wijk; MARIA JACOBA, kapt, K.F. Lammerts. Voor Middelburg: PAULINE, kapt. B.J. Post; WEST-KAPELLE, kapt. M. Rooderkerk.

Afbeelding
Datum 13 september 1854
Krant JB - Javabode
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

In het Soerabayasch Nieuws- en Advertentieblad van de 6e september wordt medegedeeld, dat in het laatst der verlopen maand het Nederlandse schip ADRIANA PETRONELLA, dat anders een voorspoedige reis had van Australië, op een onbekende bank nabij de Kangean-eilanden gestoten heeft. Het is gelukt het schip van de bank te krijgen, doch het maakte zo veel water, dat de kapitein genoodzaakt is geweest het schip op het eiland Sapoedie op strand te zetten ten einde hetzelve te behouden. De kapitein is gisteren te Soerabaija gearriveerd en, naar men verneemt, is de stoomboot LANGEN LAMONGAN naar Sapoedie gestoomd en zal, bij aankomst, door het stoomschip JAVA gevolgd worden ten einde het gestrande vaartuig zo mogelijk derwaarts te brengen.

Afbeelding
Datum 20 september 1854
Krant JB - Javabode
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vendutie. Op vrijdag de 6e oktober aanstaande zal alhier bij publieke veiling voor rekening van belanghebbenden worden verkocht het wrak van het Nederlandse schip ADRIANA PETRONELLA (opm: bark, kapt. A.A. Brockx, zie o.a. NRC 181154), zoals hetzelve is liggende of niet liggende in de nabijheid van het eiland Sepoedie, beoosten Madura. Voorts de te Soerabaija aanwezige rondhouten, zeilen, ankers, kettingen, tuig en verdere scheeps-inventaris, meest alles nieuw of slechts op één reis gebruikt.
Soerabaija, 14 september 1854, de agenten Fraser, Eaton & Co.

Afbeelding
Datum 18 november 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 september. De ADRIANA PETRONELLA (opm: bark, bouwjaar 1853, haar eerste reis), van Sydney (opm: onderweg naar Batavia) komende, heeft de 30e augustus op het eiland Kangean, beoosten Madura, gestoten en is totaal weg.
Men schrijft van Sumanap, de 1e september:
Het Nederlandse schip ADRIANA PETRONELLA, gevoerd door A.A. Brockx, thuis behorende te Rotterdam, heeft op de 30e augustus jl. des namiddags omstreeks één uur op een onbekende en bij de kaarten niet vermelde bank, ongeveer vier mijlen WNW van het eiland Kangean, gestoten, ten gevolge waarvan het zodanig lek is geworden, dat de gezagvoerder voor het behoud van het schip, en om niet te zinken, verplicht is geweest het op ondiep water bij het eiland Sapoedie te brengen, alwaar het nu op vijftien voeten, doch vol water is liggende, zijnde door de gezagvoerder en de equipage verlaten, en aan het hoofd van het eiland overgegeven, die het onder zijn bewaking heeft genomen. De gezagvoerder is heden avond met de equipage en enige goederen alhier (opm: Sumanap) aangekomen. Hij zal morgen ochtend met een der kruisschoeners naar Soerabaija vertrekken, om assistentie te verkrijgen, ten einde het vaartuig weer in vlot water en naar Soerabaija te brengen; zijnde hij van gevoelen dat die bodem nog behouden kan worden.
(opm: schip gaat uiteindelijk verloren; zie voorts NRC 211154)

Afbeelding
Datum 19 november 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 september. De commissie tot verbetering der Indische zeekaarten brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het Nederlandse koopvaardijschip ADRIANA PETRONELLA, gezagvoerder Brocx, onlangs (opm: zie NRC 181154) heeft gestoten op een tot dus verre geheel onbekende en op geen kaart aangetekende blinde koraalklip, gelegen ten westen van het eiland Kangeang, ongeveer 2 mijlen noordelijker dan Karang Takat. Het genoemde schip ging 12 voeten diep, schoof in een paar minuten over de droogte heen en bekwam een zwaar lek. Terwijl men op de droogte was, werd gepeild de noordwesthoek van Kangeang O½N. Tanjong Batoe Tettie OZO¼O.

Afbeelding
Datum 21 november 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 19 september. Het schip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Brockx, van Sydney naar Batavia, bij het eiland Kangeang gestrand, als vroeger gemeld, is geheel weg. Een gedeelte der inventaris is geborgen.
(opm: zie ook NRC 090355)

Afbeelding
Datum 09 maart 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 januari. Het in Straat Sapoedie (opm: Selat Sapudi) gestrande Nederlandse schip ADRIANA PETRONELLA, gevoerd geweest door kapt. A.A. Brockx – zie ons nommer van 18 november 1854 – is met hoog tij van de klippen geraakt en onmiddellijk gezonken.

Afbeelding