Inloggen
STAD AMSTERDAM - ID 8352


Kroniekberichten

Datum 15 december 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 december. In de Glasgow Herald van 11 december komt een beschrijving voor van het nieuwe stoomschip STAD AMSTERDAM, dat voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij voor de vaart tussen Amsterdam en New York gebouwd is door de heren A. & I. Inglis, te Glasgow. De afmetingen van het schip zijn 358 x 38 x 29 voeten en het heeft een laadvermogen van 3.000 ton. Het is gebouwd onder toezicht van de heer David Croll. ingenieur van de Maatschappij en zal voorzien worden van compound engines van 450 paardenkrachten. Een tweede schip van dezelfde afmetingen staat op stapel voor dezelfde Maatschappij en zal in januari gereed zijn.

Afbeelding
Datum 02 december 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Wij vernemen dat de beide stoomschepen STAD HAARLEM en STAD AMSTERDAM, metende 1.800 ton (opm: pl.m. de netto tonnage) en voorzien van machines van 450 paardenkracht en indertijd gebouwd voor een lijn tussen Amsterdam en New York gecharterd zijn door de Occidental and Oriental Steam Company, om dienst te doen op de Panama en San Francisco Lijn, in verband met de China en Japan Lijn van deze Maatschappij. Genoemde stoomschepen zullen te Liverpool laden en naar Japan stevenen. Waarschijnlijk zullen zij de 16e december vertrekken.
De STAD AMSTERDAM in dok te Amsterdam, foto waarschijnlijk uit 1879 (coll. Marhisdata)

Afbeelding
Datum 23 december 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 20 december. Het stoomschip STAD AMSTERDAM, bestemd naar Hiogo, ligt alhier tot vertrek gereed.

Afbeelding
Datum 28 december 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 25 december. Het stoomschip STAD AMSTERDAM is heden van hier naar Japan vertrokken.

Afbeelding
Datum 01 augustus 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 31 juli. Alhier is binnengekomen het stoomschip STAD AMSTERDAM, van Londen, hetwelk is ingehuurd door de Maatschappij Nederland voor een reis naar Batavia, in plaats van het stoomschip PRINSES AMALIA, te Glasgow reparerende.

Afbeelding
Datum 17 december 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 november. Vrachten. Onder de invloed van de ruime voorraad disponibele ruimte, schijnt de stemming voor vrachten minder vast te zijn, maar worden de gezagvoerders van schepen nog weinig bereid gevonden om lager koersen aan te nemen. De afsluitingen zijn: De Nederlandse MAASSLUIS, naar Rotterdam, hout van Soerabaja naar Tjilatjap à NLG 25 per kub. el, laadt daar koffie à NLG 75 per last; de Nederlandse JEDO, naar Rotterdam, NLG 70 koffie, NLG 55 suiker; de Nederlandse JACATRA, naar Melbourne, GBP 1.12,6 te Samarang te laden; de Nederlandse BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, naar Rotterdam, NLG 70 koffie, NLG 52,50 suiker; de Nederlandse KINDERDIJK, naar Rotterdam, ligt aan NLG 70 koffie; het Nederlandse stoomschip STAD AMSTERDAM, naar Marseille, Ffrs. 95, in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte schepen: De Nederlandse JONGE JAN, ZES GEZUSTERS, CORNELIA, MARY, TROMP, ORTELIUS, DORDRECHT II, INDUSTRIE, HOEK VAN HOLLAND, BESTEVAER, PIETER ADOLF en ZUID-HOLLAND.

Afbeelding
Datum 05 februari 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. De stoomboot STAD AMSTERDAM van de Maatschappij Nederland, ten elf ure te IJmuiden, was ten 2¾ uur voor de stad en loste enige saluutschoten. Na in de Oosterdoksluis voor de spoorwegbrug gehaald te zijn, werd deze ten 3¾ uur geopend, en een uur later lag het lange schip gemeerd aan twee ducdalven in het Oosterdok. (opm: dit stoomschip was eigendom van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Zie ook NRC 060277).

Afbeelding
Datum 06 februari 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Nopens de gisteren hier aangekomen stoomboot STAD AMSTERDAM, kapt. Boon, vernemen wij nog, dat dit schip behoort aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en primitief (opm: aanvankelijk) bestemd was voor de vaart op Amerika; thans echter is de boot in huur bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en de officieren dragen dan ook het uniform van die maatschappij. Het is een gewichtig feit voor Amsterdam, dat zulk een stoomschip door het nieuwe kanaal is binnengekomen, vooral zo kort na de gewoed hebbende stormen, die deden vrezen voor verzanding in de havenmond. Een menigte mensen waren dan ook langs de buitenkant en aan de Oosterdoksluis getuige van het schouwspel, dat het met vlaggen getooide schip de sluis doorging.
Ook de burgemeester en andere autoriteiten waren op de sluis tegenwoordig.De doortocht van de Oosterdoksluis ging gemakkelijk; alleen het geheel rondzwaaien van het schip, waarbij een tweetal sleepbootjes assistentie verleende, kostte enige moeite. Wij vernemen dat de diepgang 52 decimeter bedraagt en dat een groot deel der lading te Marseille is gelost, o.a. in een stoomboot der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, die toch met weinig lading naar Nederland bestemd was. Enige kolonialen en 8 schepelingen der marine waren als passagiers nog aan boord.

Afbeelding
Datum 16 februari 1877
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomschip STAD AMSTERDAM te zien. Het is gebleken, dat veel dames en heren, die gaarne het prachtige stoomschip wensen te bezichtigen, bevreesd zijn om met de aan de Kalmarkt zijnde kleine schuitjes over te varen, dientengevolge hebben de gezamenlijke gestationeerde jollevaarders besloten, en daartoe van het havenbestuur permissie gekregen, om vanaf vrijdag 16 februari aldaar af te varen met 2 flinke zolderschuiten, welke op klokslag van alle hele en halve uren vanaf de steiger en van het schip zullen heen en weder varen, tegen betaling van 10 cent de persoon heen en 10 cent terug. De gelden moeten door de personen zelf in de daarvoor bestemde bus gestort worden aan het huisje op de steiger.

Afbeelding
Datum 03 maart 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Het stoomschip STAD AMSTERDAM is heden ten elf ure, onder het lossen van saluutschoten, van de stad vertrokken. Het schip heeft gedurende zijn verblijf alhier druk bezoek gehad van belangstellenden en is dus een goede bekende geworden.
Wij vernemen dat de stomer in ballast naar Londen gaat om daar lading in te nemen voor China, en nu niet meer in dienst is van de Maatschappij Nederland.

Afbeelding
Datum 31 mei 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 30 mei. Heden werd alhier de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Vertegenwoordigd waren 292 aandelen, uitbrengende 46 stemmen. Uit het verslag bleek dat de maatschappij voor de tweede maal sinds haar 20-jarige bestaan ongelukkig gewerkt had en er geen dividend uitgekeerd kon worden. Verschillende omstandigheden hadden daartoe medegewerkt: zoals de gedrukte toestand van handel en nijverheid, de geringe uitvoer van geraffineerde suiker, vroeger zo'n machtig voedend element voor de lijnen der maatschappij naar Italië en de havens der Levant, een reeks van ongelukken aan de stoomschepen overkomen, hetzij door aanzeiling, hetzij door stranding, hetzij wegens opsluiting door het ijs in de havens van Regal en Riga, hetgeen de maatschappij NLG 32.000,- kostte, en het niet op voldoende wijze kunnen exploiteren der twee grote schepen STAD AMSTERDAM en STAD HAARLEM, bestemd voor de vaart op Amerika, welke vaart, met het oog op de ongunstige tijdsomstandigheden in Amerika, nog niet geopend was.
De winst-en-verliesrekening toont een verlies aan van NLG 386.516,17,-, gevoegd bij dat van 1875, geeft een totaal van NLG 501.844,80,-, hetwelk verminderd wordt met NLG 115.479,78,- door de waarde van het thans overgeboekte reservefonds. In het verlies van zijn begrepen NLG 160.000,- afschrijving aandelen in de Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Door uitloting van obligaties aan schuld werd gedelgd NLG 129.000,-. De directeur had geen vrijheid gevonden al was het in strijd met de geest der statuten, om de sommen voor de afschrijving op het materiaal te besteden ter vermindering der verliescijfers. Door de uitbreiding der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland vermeerderen de werkzaamheden, aan haar beheer verbonden, hetgeen vooral door de verre afstand grote moeilijkheden oplevert. Dientengevolge is aan Z.K.H. Prins Hendrik en commissarissen der Maatschappij Zeeland verzocht, het bestuur aan anderen op te dragen, aan welke wens weldra gevolg zal worden gegeven.
Daarna werd overgegaan tot de verkiezing van een commissaris, in plaats van de aftredende heer J. van Heukelom, die sedert de oprichting der maatschappij aan haar als commissaris verbonden, met het oog op zijn leeftijd, niet meer in aanmerking wenste te komen. Uit het voorgestelde drietal, bestaande uit de heren C. van der Oudermeulen te 's-Gravenhage, H. van Eeghen en A.R.J. Cramerus alhier werd na herstemming met laatstgenoemde de heer C. van der Oudermeulen gekozen.
Hierna besprak de voorzitter de reeds verleden jaar gedane vraag: wat te doen met de grote schepen, bestemd voor de vaart op Amerika? De directie en ook commissarissen achtten het niet wenselijk, die vaart thans reeds te openen. De uitvoer van landverhuizers heeft bijna geheel opgehouden en de hoge tarieven op de uitvoer der handelsartikelen is ook zeer schadelijk. Stil liggen is voor de schepen ook zeer nadelig, de kosten daaraan verbonden vrij aanzienlijk. Het zou kunnen gebeuren dat door een of andere maatschappij verzocht werd de schepen 1 à 2 jaren af te staan, en ofschoon directie en commissarissen het dan ook wenselijker vinden een onmiddellijk te verkrijgen winst aan te nemen, dan te wachten op en zich gebonden te houden aan vroeger gekoesterde illusies voor de vaart op Amerika, zo zouden zij gaarne vernemen of daartegen, alsook tegen eventuele verkoop, bezwaren gemaakt worden. Een der aandeelhouders meende dat de statuten de directie wel enigszins bonden, doch hij voor zich koesterde het volle vertrouwen in het beleid van het bestuur, zodat hij wenste de beantwoording dier vragen aan de inzichten van het bestuur over te laten. Geen der aanwezigen verklaarde zich daartegen.
Een der aandeelhouders richtte de vraag tot directie en commissarissen of de toelagen thans wel groot genoeg waren. Hij deed dit met het oog op de omstandigheid dat een grote verandering in de laatste tijd gekomen was in het college van commissarissen en de directie. Het aandeel uit de winst kon bij het grote geleden verlies niet uitgekeerd worden, ja men moest wachten totdat dit weer was opgewerkt. Voor de betrekking van directeur en commissaris wordt vooral tegenwoordig grote inspanning van krachten gevorderd en daarom zou hij, mocht werkelijk de toelage te gering zijn, voorstellen die te verhogen. De voorzitter vond het zeer loyaal dat, met het oog op de ongunstige balans, die vraag gedaan werd, doch èn directie èn commissarissen achtten het indienen van een dergelijk voorstel niet nodig, de toelage bevredigend en wilden de dagen van voorspoed op de thans bestaande voet afwachten. Hierna werd de vergadering gesloten.

Afbeelding
Datum 30 oktober 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 27 oktober. Het stoomschip STAD AMSTERDAM, van Londen naar Adelaide bestemd, alhier aangekomen, heeft de grote steng en dwarszaling verloren.

Afbeelding
Datum 31 oktober 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 28 oktober. Het naar Adelaide bestemd stoomschip STAD AMSTERDAM heeft oponthoud, dewijl men ontdekt heeft dat de krukas niet in orde is.
Plymouth, 29 oktober. Het bericht dat het stoomschip STAD AMSTERDAM, grote steng en dwarszaling verloren zou hebben, volgens de Lloyds List, is onjuist, zijnde dit het schip EDYTH, kapt. Brown, van Londen naar Cetta (opm: mogelijk Ceuta, of Sète).

Afbeelding
Datum 02 april 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip STAD AMSTERDAM, van Adelaïde, is de 30e maart met slecht weder en gebrek aan kolen te Lissabon binnengelopen, heeft dezelfde avond de reis voortgezet naar Plymouth en is de volgende dag Kaap Carvoera gepasseerd.

Afbeelding
Datum 06 mei 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Het stoomschip STAD AMSTERDAM, dat voor drie jaren tegelijk met de STAD HAARLEM voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij werd gebouwd, werd heden met een ballast van steenkolen enz. ter zwaarte van 3.319 scheepslasten of 3.330,900 kilo, in het nieuwe Koninginne-dok gelaten, om schoongemaakt en van onderen opnieuw geschilderd te worden. Ten ongeveer 2 uur was het schip gedokt en alle machines bleken in de beste orde te zijn. Door dit feit is voorgoed een einde gemaakt aan de minder gunstige berichten, die omtrent het nieuwe dok in omloop waren gebracht.

Afbeelding
Datum 11 mei 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

In het Nieuws van den Dag komt het bericht voor, dat het grote stoomschip STAD AMSTERDAM van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, dat wegens de ongunstige handelsomstandigheden niet in de vaart op Amerika gebracht kon worden, voor NLG 450.000 verkocht zou zijn aan de Franse maildienst der Messageries. Naar wij onderricht zijn, is dit bericht voorbarig en onjuist.

Afbeelding
Datum 11 mei 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het bestuur der Amsterdamsche Droogdok Maatschappij heeft bij circulaire aan de verschillende rederijen enz. bekend gemaakt, dat de proefdokking in het Koninginnedok met het stoomschip STAD AMSTERDAM, uitnemend is geslaagd, waarom zij zich, onder overlegging van reglement en tarieven, aanbeveelt.

Afbeelding
Datum 15 mei 1879
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 13 mei. Het stoomschip STAD AMSTERDAM van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is verkocht aan de Compagnie Générale Transatlantique te Parijs. Het vaartuig zal genaamd worden VILLE DE MARSEILLE en vermoedelijk in de vaart komen tussen Marseille en de Golf van Mexico. Het is heden reeds van Texel in zee gegaan naar Marseille.

Afbeelding
Datum 31 mei 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Het stoomschip STAD AMSTERDAM, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, is verkocht aan de Compagnie Générale Transatlantique te Parijs. De boot, thans genaamd VILLE DE MARSEILLE, zal dienst doen tussen Marseille en Colon.

Afbeelding