Inloggen
REMBRANDT - ID 8327


Kroniekberichten

Datum 11 april 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Het stoomschip REMBRANDT, kapt. T.W. de Jong, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam, is, volgens bericht van Glasgow, de 8e dezer herwaarts vertrokken om een geregelde dienst tussen Amsterdam en Leer te openen.

Afbeelding
Datum 14 april 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 12 april. Heden arriveerde alhier het stoomschip REMBRANDT, van Glasgow (opm: eerste reis) en vertrok het stoomschip CUBA PACKET van hier naar Havana (opm: eerste commerciële reis).

Afbeelding
Datum 02 mei 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Amsterdam - Koningsbergen via Kopenhagen.
Het nieuw gebouwde, uitmuntend voor passagiers en goederen ingerichte ijzeren schroefstoomschip REMBRANDT, kapt. T.W. de Jong, zal op woensdag 13 mei aanstaande, van hier naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) vertrekken.
Informatiën zijn te bekomen ten kantore van de directie, Keizersgracht, tussen de Reestraat, L.L. 267, en bij de heren Dade en Houtkooper, en de overige cargadoors van de maatschappij.
Amsterdam, 30 april 1857 De directie

Afbeelding
Datum 06 augustus 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Carga lijsten

Cargalijsten.
Te Rotterdam is aangekomen het schip MINERVA, kapt. J.A. van Boven, van Colombo, met 400 balen tinnevelly (opm: soort; vgl. tinneroy) katoen, 1370 vaten en 1110 balen plantation koffij en 1000 balen native koffij. Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Te Amsterdam zijn aangekomen de schepen TJAPKO SCHURINGA, kapt. Drent, van St. Petersburg met 1200 tschetwert rogge, adres order, en REMBRANDT, kapt. …, van Dantzig met 8205 sch. (opm: schepel, 0,1 hl) koolzaad, 382½ sch. tarwe en 6 balen hennep, adres: order.

Afbeelding
Datum 14 september 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen (opm: Kaliningrad), 9 september.De Nederlandse stoomboot REMBRANDT, kapt. P.D.H.B. de Haan, van Pillau (opm: Baltiysk) op hier bestemd, is eergisteren avond op de Peijserhaken aan de grond geraakt en was, alhoewel men een gedeelte van de lading gelost had, hedenmorgen nog niet vlot. (opm: zie NRC 160957)

Afbeelding
Datum 16 september 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Het stoomschip REMBRANDT, kapt. De Haan, op de Peijser Haken, tussen Pillau (opm: Baltiysk) en Koningsbergen (opm: Kaliningrad) aan de grond vastgeraakt – zie ons nommer van 14 dezer – is weder in vlot water gekomen en was bezig voor herwaarts te laten.

Afbeelding
Datum 22 september 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 september. Het stoomschip REMBRANDT, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is alhier wegens stormweder en met gebrek aan steenkolen binnengelopen, doch zal onmiddellijk de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 27 april 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlie, 24 april. Kapt. P.D.H.B. de Haan, met het stoomschip REMBRANDT alhier van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) gearriveerd, rapporteert, dat hij gisteren op 55º 44’ N.B. en 6º55’ O.L. gepasseerd is een door het volk verlaten schoener, welke bij nader onderzoek bleek te zijn het schip INGER CLAUSINE, van Drammen. Het schip was vol water en dreef op de houtlading. De masten waren gekapt en van de inventaris bevond zich niets meer aan boord dan 2 ankers met de kettingen; ook de scheepspapieren waren niet meer aanwezig.

Afbeelding
Datum 26 juni 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 juni. De Nederlandse stoomboot REMBRANDT, kapt. H. Haack, gisteren alhier om de Zuid gepasseerd, kwam hedenmorgen terug, koers zettende naar Kopenhagen en op sleeptouw hebbende de Nederlandse stoomboot RUBENS, kapt. Miedema (opm: S. van der Wielen Miedema); welk vaartuig schade aan de schroef heeft.

Afbeelding
Datum 03 augustus 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. Het schip (opm: kof) ALBERDINA, kapt. S.A. Wilkens, van Dantzig naar Amsterdam, is, na onder Riis-hoofd (opm: Rixhöft) stengen, ra’s en zeilen verloren te hebben, de 30e juli door het stoomschip REMBRANDT drijvende gevonden en te Pillau binnengesleept.

Afbeelding
Datum 23 oktober 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 oktober. Het stoomschip REMBRANDT, kapt. Vermeulen, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam bestemd, is hier heden middag wegens gebrek aan steenkolen binnengelopen.

Afbeelding
Datum 10 april 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Kamer van Koophandel en Fabrieken acht zich verplicht de handel opmerkzaam te maken op het vermoedelijk opbrengen van het Nederlands stoomschip REMBRANDT, terugkomende van de haven van Swinemünde, welke door de Deense regering in staat van blokkade is verklaard, en ten gevolge ener daartoe ontvangen aanleiding, ernstig te waarschuwen tegen het verbreken der aangekondigde blokkade, daar op de berichten als zou die niet effectief zijn, niet te rekenen valt.
Rotterdam, 9 april 1864.
De Kamer voornoemd, Van Rijckevorsel, Pres., J.C. Reepmaker, Secr.

Afbeelding
Datum 13 april 1864
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant

Volgens te Amsterdam ontvangen bericht, is het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Stettin naar Amsterdam bestemd, door een Deens oorlogsschip genomen en te Kopenhagen opgebracht.

Afbeelding
Datum 14 april 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 11 april. Nadat het zich bevestigd heeft dat het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, dat 4 dezer van hier naar Amsterdam vertrok, in open zee, circa 40 mijlen van Swinemünde, door de Denen is prijs gemaakt en naar Kopenhagen opgebracht, schijnen de rederijen er van af te zien hun schepen hierheen te zenden, ten minste sedert 4 dezer hadden wij geen enkel arrivement. De Deense oorlogschepen houden zich echter schijnbaar op grote afstand, ten minste men ontdekt ze zelden. De 9e dezer kwamen vier Deense oorlogschepen in het gezicht en onmiddellijk daarop gingen de Pruisische oorlogschepen naar buiten. De Denen zetten echter koers om de West en geraakten uit het gezicht, zodat onze oorlogschepen retourneerden zonder dat het tot een treffen was gekomen.

Afbeelding
Datum 21 november 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 november. Het stoomschip REMBRANDT, van Stettin herwaarts, wegens verbreking der blokkade te Kopenhagen opgebracht, doch sedert tegen borgstelling ontslagen, is, volgens telegram, bij uitspraak van het hoog gerechtshof, met de lading vrijgegeven.

Afbeelding
Datum 09 januari 1865
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 januari. Heden heeft het stoomschip REMBRANDT, kapt. J. Hendriks, beproefd door het Noord-Hollands kanaal te komen, maar het heeft het niet verder kunnen brengen dan tot aan het Zand. Er ligt hier een zeer groot aantal schepen, die met ongeduld de opening van de vaart tegemoet zien. Naar men verwacht zullen maandag a.s. de stoomboten voor passagiers en goederen op het Noord-Hollands kanaal hun dienst hervatten. De stoomboot tussen deze plaats en Texel v.v. vaart thans ook weer geregeld.

Afbeelding
Datum 30 november 1865
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 26 november. De stoomboten REMBRANDT, kapt. J. Hendriks, van Koningsbergen en IMPERIAL, kapt. Roberts (opm: buitenlander), van Danzig, beiden naar Amsterdam, zijn wegens noodweer en gebrek aan kolen hier uit zee teruggekomen.

Afbeelding
Datum 30 maart 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 maart. Heden is alhier door het stoomschip REMBRANDT binnengesleept de Zweedse brik WINGOLF, masteloos en zonder equipage. Bij Vlieland is gevonden een lading hout.

Afbeelding
Datum 04 april 1868
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 30 maart. Door het stoomschip REMBRANDT, van Dantzig in Texel binnen, is hier binnengesleept de Noorse brik WINGOLF, gevoerd geweest door kapt. Sörensen, met hout van Drammen naar Amsterdam bestemd, zijnde mastloos en zonder volk, doch met visserlieden aan boord, bij Vlieland drijvende gevonden.
Volgens ontvangen bericht, is de bemanning van dit schip door kapt. Wills, van het stoomschip MARIE, gered en te Elseneur aangebracht.

Afbeelding
Datum 27 september 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 24 september. Het stoomschip REMBRANDT, van Amsterdam naar Koningsbergen, is hier met schade aan de stoomketel door de stoomboot MEDEA, van Amsterdam, binnengesleept.

Afbeelding
Datum 22 maart 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen. Verscheidene stoomschepen zijn van Pillau alhier aangekomen. De stoomboot REMBRANDT, is gisteren van Pillau vertrokken en was ’s avonds nog niet teruggekeerd, zodat de vaart waarschijnlijk als geopend mag worden beschouwd.

Afbeelding
Datum 29 oktober 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dantzig, 25 oktober. Aan boord van het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, alhier van Amsterdam gearriveerd, is brand in de kajuit ontstaan, die echter zonder veel schade aangericht te hebben, is geblust.

Afbeelding
Datum 03 november 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 november. Ter gelegenheid van het kanaalfeest was gisteren te Amsterdam een illuminatie ontstoken. Daaronder muntten uit die aan het stadhuis, het kantoor van de Kanaalmaatschappij, de Nederlandsche Bank, de Handelmaatschappij en verder de woningen van alle directeuren en commissarissen van de feestgevende en feestvierende maatschappij, die schitterend waren verlicht. Onderscheiden stoommaatschappijen, het huis des burgmeesters, Zeemanshoop, het Zeemanshuis, de fabriek van Van der Made, alsook het bureel van het Handelsblad, waren van sierlijke illuminaties voorzien, en duizenden bewogen zich in de straten om een kijkje te nemen, ook bij de verlichtingen van kleinere afmetingen, door particulieren. Het vuurwerk, dat te 10 uur op het IJ voor de Nieuwebrug werd afgestoken, voldeed bijzonder en een daverend hoezee klonk uit duizenden kelen toen het slotstuk in schitterende kleuren een schip vertoonde met de Nederlandse vlag in top.
Hedenavond wordt in het Paleis voor Volksvlijt een soiree gegeven.
Het eerste schip, dat gisteren na de plechtige opening van het Noordzeekanaal van de nieuwe waterweg gebruik maakte, was het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, gevoerd door kapt. L.W. Binkhorst en behorende aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

Afbeelding
Datum 02 december 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 december. Volgens rapport van kapt. Binkhorst, voerende het Nederlands stoomschip REMBRANDT, van Koningsbergen alhier binnen, heeft hij op de hoogte van Hornrifs (opm: Hornsrev) een zware mast ontdekt, ongeveer 6 voet boven water uitstekende, aan de top waarvan 2 blikjes met enig touwwerk bevestigd waren. Deze mast is uiterst gevaarlijk voor de scheepvaart.

Afbeelding
Datum 22 december 1878
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 19 december. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT is heden wegens het ijs op de Swine alhier teruggekeerd en zal hier lossen. De goederen gaan per spoor naar Stettin.

Afbeelding
Datum 24 december 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 20 december. Heden namiddag is men begonnen de lading van het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Amsterdam, te lossen.

Afbeelding
Datum 26 januari 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het stoomschip REMBRANDT, van Amsterdam naar Danzig, is wegens storm te Cuxhaven binnen gelopen.

Afbeelding
Datum 05 november 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. Het stoomschip REMBRANDT is te Elseneur binnengebracht, moet een kleine reparatie ondergaan, aan de ketel en zal waarschijnlijk morgen de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 06 november 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. Het stoomschip REMBRANDT is niet, zoals gemeld, te Elseneur binnengesleept, maar op eigen kracht aldaar binnengelopen en heeft 4 november de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 08 februari 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het stoomschip REMBRANDT, van Bordeaux naar Amsterdam vertrokken, lag 4 dezer wegens storm nog te Verdon geankerd.

Afbeelding
Datum 27 september 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 september. Volgens een telegram uit Kopenhagen is het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, kapt. M. Geest, van Danzig naar Amsterdam, in aanvaring geweest met het stoomschip DANNEBROG. Eerstgenoemde is niet beschadigd, laatstgenoemde licht beschadigd.

Afbeelding
Datum 30 september 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 25 september. De lichte schade, die de DANNEBROG bekomen heeft bij de aanvaring op de buiten rede met de stoomboot REMBRANDT, kan zonder de haven in te gaan hersteld worden.

Afbeelding
Datum 16 april 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 15 april. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Rotterdam naar Kopenhagen, heeft te Ven (opm: Zweden) aan de grond gezeten. Het is met assistentie er af gehaald en te Kopenhagen binnen gebracht met schade beneden de waterlijn. Voor de verleende assistentie werd 15.000 kronen bedongen (opm: zie ook NRC’s 180486 en 040586).
Het eiland Ven, Zweden, liggend in de Sont (coll. Google Earth, André Bonacin)

Afbeelding
Datum 18 april 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 15 april. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, kapt. Brinkhorst, van Rotterdam naar hier en Stettin met stukgoederen, is bij het eiland Ven (opm: Zweden) aan de grond geraakt, doch kwam in de loop van die dag met assistentie van twee Svitzer sleepboten vlot en hier op de rede (opm: zie NRC 160486). Volgens rapport van duikers, die het stoomschip onderzocht hebben, is één der voorste platen van de bodem gescheurd en maakt het 1 duim water per uur.

Afbeelding
Datum 04 mei 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 april. De rederij der sleepboot die het Nederlandse stoomschip REMBRANDT alhier binnen bracht, na bij Ven (opm: eiland in de Sont) aan de grond te hebben gezeten, heeft het hulploon van 15.000 kronen op 14.000 kronen verminderd.

Afbeelding
Datum 07 februari 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Bordeaux herwaarts, werd tot gisteren wegens storm op de Gironde opgehouden.

Afbeelding
Datum 07 december 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 4 december. Het stoomschip REMBRANDT is bij het dokken in het Roath-dok tegen de kade gestoomd, waardoor het schade leed aan de boeg. Het is in Morel’s droogdok opgenomen.

Afbeelding
Datum 22 januari 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 18 januari. Het stoomschip REMBRANDT, naar Amsterdam bestemd, is weder teruggekeerd wegens een gebrek aan de schroef.

Afbeelding
Datum 27 januari 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, te Bordeaux liggende, heeft schade aan de machine.

Afbeelding
Datum 28 januari 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 23 januari. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van hier naar Amsterdam, uit zee teruggekomen, is op de sleephelling gehaald om een geheel nieuwe schroef aan te brengen.

Afbeelding
Datum 05 februari 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 28 januari. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT heeft niet behoeven te lossen om de schade te herstellen. De reparatiekosten worden op ca. FFR. 3000 begroot.

Afbeelding
Datum 16 juli 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juli. Het stoomschip REMBRANDT, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) en Kopenhagen naar Amsterdam, werd de 12e dezer door het te Gothenburg thuis behorende stoomschip GEFLE met gebroken krukas van Anholt naar Elseneur (opm: Helsingör) gesleept. De reparaties zullen ongeveer 3 dagen duren. Accoord werd niet gemaakt.

Afbeelding
Datum 19 juli 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 15 juli. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, hier met gebroken krukas binnengesleept, behoeft niet te lossen.

Afbeelding
Datum 21 juli 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 14 juli. Voor het binnenbrengen van het Nederlandse stoomschip REMBRANDT werd 10.000 kronen gevraagd.

Afbeelding
Datum 22 juli 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 18 juli. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT heeft na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 30 juli 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 juli. De door het Nederlandse stoomschip REMBRANDT gemaakte kosten bedragen 1021 kronen. Het gevraagde hulploon van 10,000 kronen is niet toegestaan.

Afbeelding
Datum 04 augustus 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 juli. Door arbiters is het hulpbetoon betreffende het stoomschip REMBRANDT op 5000 kronen vastgesteld.

Afbeelding
Datum 30 december 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Bordeaux alhier aangekomen, heeft door het ijs zware lekkage bekomen.

Afbeelding
Datum 18 november 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 november. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van de Middellandse Zee alhier aangekomen, heeft op de reis zwaar stormweder gehad en levert de lading beschadigd uit.

Afbeelding
Datum 31 maart 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, heden van hier naar Danzig (opm: Gdansk) vertrokken, heeft te IJmuiden vastgemaakt wegens slecht weder.

Afbeelding
Datum 03 december 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Het stoomschip REMBRANDT, gisteren van hier naar Bordeaux vertrokken, is met losgewerkte schroef teruggekeerd en in het Koningsdok gedokt.

Afbeelding
Datum 30 november 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT is de 27e dezer te Barcelona aangekomen met het stoomschip LORRAINE van de Société Générale de Transports Maritimes op sleeptouw, welk stoomschip de as had gebroken en de schroef verloren had.

Afbeelding
Datum 29 december 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 december. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Amsterdam naar Bordeaux, alhier met schade binnen, zal na een kleine reparatie te hebben ondergaan de reis voortzetten. De lading in het voorruim is als totaal beschadigd gelost. De goederen in het middenruim worden nog onderzocht.

Afbeelding
Datum 11 februari 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Voor het te Barcelona binnenslepen van het Franse stoomschip LORRAINE is aan het Nederlandse stoomschip REMBRANDT GBP 320 als hulploon toegekend.

Afbeelding
Datum 02 juli 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Hamburg naar Amsterdam met stukgoederen, lek te Cuxhaven binnengelopen.

Afbeelding
Datum 04 juli 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Het stoomschip REMBRANDT is met zoet water in het grootruim te Cuxhaven binnengelopen. De lading wordt gelost en zal in het stoomschip PENELOPE, dat morgen van Hamburg herwaarts vertrekt, worden overgeladen.

Afbeelding
Datum 04 juli 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 juli. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Hamburg met stukgoederen naar Amsterdam, is zwaar lek uit zee teruggekeerd en hier in de haven gekomen. Men tracht het schip met de machinepompen lens te houden. De stomer MÖWE ligt gereed om assistentie te verlenen.

Afbeelding
Datum 06 juli 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juli. Het s.s. PENELOPE is hedenmiddag van Hamburg naar Cuxhaven vertrokken om de lading over te nemen van het aldaar binnengelopen s.s. REMBRANDT.

Afbeelding
Datum 07 juli 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 juli. Het Nederlandse s.s. PENELOPE is in de haven gekomen om de lading van het hier met schade binnengelopen s.s. REMBRANDT over te nemen.

Afbeelding
Datum 27 maart 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen (opm: Kaliningrad) (opm: Kaliningrad), 26 maart. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, hier aangekomen van Amsterdam, heeft in de Noordzee met slecht weer te kampen gehad en beliep daardoor enige schade aan de boeg.

Afbeelding
Datum 01 juli 1903
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Verkoop schepen

Het stoomschip REMBRANDT van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Mij te Amsterdam is behoudens inspectie verkocht naar Engeland.

Afbeelding
Datum 17 juli 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Londen, 16 juli. Het oudste stoomschip van de KNSM, de REMBRANDT, in 1857 te Dumbarton gebouwd van ijzer, is volgens Fairplay aan een Engelse rederij verkocht.

Afbeelding
Datum 19 juli 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken op 18 juli van IJmuiden naar Newcastle het stoomschip BYTHINIA, ex-REMBRANDT.

Afbeelding
Datum 15 november 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Londen, 12 november. Het onlangs naar Engeland verkochte Nederlandse stoomschip REMBRANDT, dat in 1857 werd gebouwd, is thans verkocht aan Ph. Christidi te Piræus en herdoopt in BYTHINIA.

Afbeelding