Inloggen
PRINSES MARIE - ID 8323


Kroniekberichten

Datum 17 april 1879
Krant JB - Javabode

Batavia, 17 april. De directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland annonceert, dat haar stoomschepen voortaan, te beginnen met het stoomschip MADURA, de 16e maart van hier vertrokken, te IJmuiden zullen binnenvallen en voortaan te Amsterdam zullen lossen.
In de passagiersinrichting van de bekende boten zijn grote verbeteringen aangebracht, waardoor de meeste hutten van drie couchettes vervielen en ingericht werden voor twee personen. Verder, dat na 19 april een 14-daagse maildienst zal worden ingevoerd en dat zij haar getal boten met twee heeft vermeerderd, n.l. PRINSES MARIE en KONINGIN EMMA.

Afbeelding
Datum 02 mei 1879
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 30 april. Naar wij vernemen is het stoomschip PRINSES MARIE, kapt. Hissink, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland maandag (opm: 28 april) het nieuwe droogdok in het IJ binnengevaren om te dokken. Daar het evenwel niet gelukte om het boven water te brengen, heeft men het er weder uit moeten laten en ligt het thans in het bassin in de Rietlanden.

Afbeelding
Datum 03 mei 1879
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 1 mei. Ter verbetering van het in ons vorig nummer opgenomen bericht aangaande het nieuwe droogdok (Koninginnedok) dient, dat het stoomschip PRINSES MARIE op verzoek van de bouwmeesters van het dok voor beproeving daarin was geplaatst. Het behoefde, als pas nieuw van de werf gekomen, natuurlijk niet te dokken.

Afbeelding
Datum 12 mei 1879
Krant AH - Algemeen Handelsblad

IJmuiden, 10 mei. Het stoomschip PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Indië vertrokken, was heden ’s namiddags te 5 uur behouden in zee (opm: vertrek voor eerste reis naar Indië van dit nieuw gebouwde schip)

Afbeelding
Datum 07 juli 1879
Krant SH - Soerabaijasch Handelsblad

Gistermorgen hadden wij het voorrecht een bezoek te kunnen brengen aan de PRINSES MARIE, de nieuwste en na de PRINSES AMALIA de grootste boot van de Maatschappij Nederland. Wanneer wij hier zeggen, dat het een prachtig en geheel volgens de nieuwste bouworde en vinding van de wetenschap vervaardigd en ingericht vaartuig is, dan herhalen wij slechts als leek, wat deskundigen zowel in Engeland als hier uit één mond hebben verklaard. Haar snelheid is op de eerste reis gebleken. De Franse mail, die haar enige dagen voor was, haalde zij in en eerder nog dan deze – bedriegen wij ons niet, zelfs acht dagen – was de boot in de Indische wateren.
Is de dienst van de Maatschappij Nederland vooral gevestigd op het overbrengen van passagiers, haar boten zijn er geheel voor ingericht en uitgerust. Zo is de PRINSES MARIE, om maar eens iets te noemen, verdeeld in 8 delen, die ieder op zich zelf waterdicht zijn, door sluizen met elkander is gemeenschap kunnen worden gebracht en het water tot een of meer afdelingen kunnen beperken. Zo zijn er vijf stoompompen, die heel wat lekkage kunnen neutraliseren en vier stoombrandspuiten, een pyroleter en een extincteur ter blussing, afgescheiden nog van de kranen, die iedere afdeling afzonderlijk onder water kunnen zetten.
In iedere couchette is een zwemgordel en op het achterdek een toestel met "Holmeslicht" en reddingboei. Acht sloepen hangen aan weerszijden en om vlotten te maken zijn hout en vaatwerken genoeg aan boord. Voor veiligheid en reddingsmaatregelen is zodoende al het gene voorhanden, wat in tijd van nood het meest kan dienstig zijn.
Een groot voordeel van de hier besproken boot is haar uitmuntende ventilatie. In de hutten en benedendeks zijn ruime poorten, die een brede luchtstroom gelegenheid tot circulatie geven.
De couchettes zelf zijn voor een, twee en meer personen. Badkamers en andere inrichtingen zijn doelmatig en ruim. Boven is de zogenaamde rooksalon, een ruim netjes ingericht vertrek; beneden de grote salon, die inderdaad rijk is gestoffeerd en geornamenteerd. Een pianino en bibliotheek vindt men er tot een aangenaam tijdverdrijf. Ook de gelegenheid voor passagiers 2e klasse, hoewel uit de aard van de zaak minder kostbaar, is degelijk en netjes. Tussendeks kunnen enige compagnieën militairen voldoende ruimte vinden. Enige hutten zijn daar tevens, die zo nodig kunnen dienen voor hospitaal.
De machines zijn van de nieuwste samenstelling. Wat zij vermogen bewees de eerste uitreis. Voor ons was de manier, waarop op dit schip signalen worden gegeven, iets vreemds. Dit geschiedt n.l. met wijzers, die met elkander corresponderen. Op een plaat op het achterschip daarmede de ene of andere order aanwijzende, geeft een wijzer op een soortgelijke plaat op het voorschip hetzelfde aan. Het sturen door middel van stoom komt zeker ook nog op niet veel schepen voor en veroorlooft met gemak aan een man, om te doen wat anders grote inspanning aan vier kost.
Wij zagen daar touwwerk van staal, dat zeer goed voldoet; kompassen van een nieuwe vinding en allerlei utensilien, even praktisch als solide, goed onderhouden en sierlijk afgewerkt.
Het geheel geeft een indruk van veiligheid, spoed, comfort en orde, die u onwillekeurig doet zeggen: Wat zou ik op zo'n boot graag meegaan! Een oudgast, die anders aan repatriëren haast meer denkt, krijgt op zulk een bodem weer Sehnsucht naar zijn vaderland en het had ons, ware er geen Soerabaijaasch Handelsblad in de wereld – niet kunnen schelen, wanneer de commandant gisterochtend ons had verrast door onder stoom en dadelijk naar Europa door te gaan. Door zulke boten in de vaart te hebben, moet de Maatschappij Nederland met andere maildiensten, waar ter wereld ook, kunnen concurreren.

Afbeelding
Datum 23 juni 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia. 13 mei. Scheepsruimte neemt langzaam toe, maar bij gebrek aan ter verscheping gereed product zijn er haast geen afsluitingen tot stand kunnen komen. Nederlands stoomschip UTRECHT naar Rotterdam, NLG 90 voor koffie en tabak, NLG 120 voor huiden op de Zuidkust, NLG 80 voor koffie en tabak op de Noordkust te laden, NLG 40 voor tin, NLG 120 voor indigo, stoomschip PRINSES MARIE naar Amsterdam, NLG 80 voor thee en tabak, NLG 90 voor koffie, NLG 110 voor huiden, NLG 120 voor indigo, NLG 40 voor tin.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KANAGAWA, VELOX en KITTY.

Afbeelding
Datum 27 november 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De quarantainemaatregelen, ten gevolge van in Indië heersende ziekten, in Egypte en Italië genomen, geven veel vertraging in de thuisreizen der stoomschepen.
De PRINSES MARIE, eergisteren hier aangekomen verloor drie dagen in het Suezkanaal.
Nu is het weder de MADURA, die een soortgelijk oponthoud heeft. Te Suez aangekomen 19 november, is het stoomschip eerst de 24e november te 6 uur ’s namiddags van Port Said vertrokken. De goederen in doorvracht voor de Middellandse Zee kunnen daar niet worden gelost, en, zoals uit de advertentie van de stoomvaartmaatschappij “Nederland” is gebleken, moeten die naar Napels worden medegenomen. Ook daar verbiedt de gele vlag de lossing, maar op de quaranteineplaats Nisida nabij Napels kan de ontscheping geschieden.
De WYBERTON heeft soortgelijke bezwaren te Marseille ondervonden, en de UTRECHT, kapt. Boon is, volgens telegrafisch bericht uit Suez, aldaar ook aan quarantaine onderworpen.
De reden van het verbazende oponthoud in de kanaalreis is, dat schepen, die in quarantaine varen, geen loods aan boord mogen hebben. De loods gaat in een stoombarkas of ander klein vaartuig voor het stoomschip uit, en het behoeft niet gezegd te worden, dat dit een gebrekkig hulpmiddel is voor het doorloodsen van een nauw kanaal. Aanhoudend moet worden gestopt en telkens geraakt een schip vast, waardoor dan al de schepen, die in hetzelfde kanaalpand zijn, evenzeer worden opgehouden.
Het is te hopen, dat de betrokken autoriteiten een middel zullen vinden om aan dit grote bezwaar tegemoet te komen. Het grote belang van een ongestoorde kanaalvaart moet naar andere middelen doen uitzien dan dit, om de vaart in quarantaine door het Suez-kanaal mogelijk te maken.

Afbeelding
Datum 06 maart 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 februari. Ook ditmaal is geen verbetering in koersen te melden. De stemming blijft flauw en er is meer dan voldoende scheepsruimte aanwezig om aan de zich slechts zelden voordoende vraag naar ruimte te kunnen voldoen. Schepen van groot laadvermogen zijn dan ook moeilijk onder dak te brengen, en zou men om tot zaken te kunnen komen een gevoelige concessie moeten toestaan. Handige scheepjes van 8.000 tot 10.000 picols zouden gemakkelijker emplooi vinden. De suikercampagne ten einde lopende, en afschepers nog engagementen hebbende met in den vreemde gecharterde steamers, waarvan het laadvermogen zeer moeilijk vooruit met enige zekerheid te bepalen is, houden zich met hun restanten suiker zeer geretireerd, wat meewerkt om de stemming nog flauwer te maken. Diverse Amerikaanse schepen die alleen reflecteerden op suiker naar Amerika, wat niet te verkrijgen was, zijn uit de markt genomen om te gaan laden te Manilla voor Amerika, tot dollar 11 à 13, maar schijnt in de laatste dagen ook dat débouché te zijn opgehouden. Naar Nederland werd niets afgedaan. Gouvernement koffie, tin en ander zwaar goed is voorlopig onverkrijgbaar, wat wel jammer is, daar speciaal in de Oosthoek nog diverse partijen licht goed te verkrijgen zouden zijn, ofschoon men daarvoor niet meer de laatst besteedde vrachtcijfers aanleggen wil. Naar het Kanaal was bitter weinig vraag. Een in Amerika afgesloten houten schip bedong GBP 2.12/6 voor natte suiker, welk vrachtcijfer hier graag door afschepers zou zijn besteed, ofschoon in de regel ijzeren schepen daarvoor geprefereerd worden, beweerde men, daarmee afschepende, minder gewichtsverlies te hebben. Naar Amerika vond weer een scheepje emplooi tot GBP 3 voor koffie van Padang naar New York, en zal hiermee de voorraad af te schepen koffie wel uitgeput zijn. Naar Australië blijft af ten toe vraag bestaan, speciaal voor Melbourne, en zou voor een klein scheepje wellicht GBP 1.7/6 zo geen GBP 1.10/- te bedingen zijn. De laatst gesloten bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES MARIE NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 120 indigo, NLG 40 tin naar Amsterdam, en AMSTERDAM ligt aan naar dito, tot geheim gebleven cijfers.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KOSMOPOLIET III, ORTELIUS, MARIE, GEDEH, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIA.

Afbeelding
Datum 11 juni 1883
Krant SH - Soerabaijasch Handelsblad

Uit Nederland bericht men:
De stoomschepen der Maatschappij Nederland zullen achtereenvolgens hun ijzeren schroefassen tegen stalen verwisselen. Het stoomschip PRINS HENDRIK moet binnen enkele dagen deze bewerking ondergaan en zal daarom de 23e mei a.s. niet naar Indië vertrekken, doch vervangen worden door het stoomschip PRINSES MARIE.

Afbeelding
Datum 12 september 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 10 september. De lagedrukcilinder aan boord van het stoomschip PRINSES MARIE, is defect.

Afbeelding
Datum 16 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 16 december. Vrachten zonder zaken. Het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE laadt koffie en huiden tot NLG 75 naar Amsterdam en suiker tot Sh.30/- per ton. Het Nederlandse stoomschip SAMARANG rijst tot NLG 40, koffie en huiden NLG 75, tabak (krossoks) NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: CORNELIA, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOOR, LOTOS en SMEROE.

Afbeelding
Datum 15 november 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 12 november. Volgens telegram uit Londen, hier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het stoomschip PRINSES MARIE, kapt. Turfboer, van Batavia naar Amsterdam, te Lissabon binnengelopen; oorzaak onbekend. Volgens particulier telegram zou dit stoomschip lek zijn.

Afbeelding
Datum 20 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 19 november. Het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE is bij de Velser brug in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip HARVEST. Laatst genoemde bekwam belangrijke schade, de PRINSES MARIE slechts weinig schade.

Afbeelding
Datum 11 december 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 9 december. Volgens ontvangen bericht wordt het stoomschip PRINSES MARIE, kapt. Weber, sedert gisteren wegens stormweer opgehouden om van Southampton te vertrekken.

Afbeelding
Datum 05 februari 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 2 januari. Vrachten. Markt vast; afschepers minder ongenegen hogere koersen te besteden. Nederlands stoomschip PRINSES MARIE koffie NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50, tabak NLG 65 per last, naar Amsterdam; stoomschip ZUID-HOLLAND koffie NLG 85, damar NLG 65, huiden NLG 95, zwarte peper NLG 80, rijst NLG 50, tabak NLG 65, krossoks (opm: inheemse tabak van slechte kwaliteit) NLG 50, tin NLG 35 per last, naar Amsterdam en koffie FF 85, damar FFr 65, huiden FFr 95, zwarte peper FFr 80 per ton, naar Marseille.

Afbeelding
Datum 24 juni 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 20 mei. Markt onveranderd; er zijn weinig schepen beschikbaar maar er heerst ook zeer geringe vraag. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip ZUID-HOLLAND koffie NLG 85,00, huiden NLG 90,00, tabak NLG 65,00, indigo NLG 120,00 per last, naar Rotterdam, en koffie Ffrs. 85.00, huiden Ffrs. 95,00, indigo Ffrs. 120,00 per ton, naar Marseille; stoomschip PRINSES MARIE en stoomschip SOENDA koffie NLG 85,00, tabak NLG 65,00, tin NLG 35,00, huiden NLG 95,00, indigo NLG 120,00 per last, naar Amsterdam, en damar Ffrs. 65,00, zwarte peper Ffrs. 80,00 per ton, naar Genua.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands zeilschip ANTONIA.

Afbeelding
Datum 22 oktober 1891
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 20 oktober. Het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE is heden morgen te 6 uur 30, na 6 lichters gelost te hebben, met assistentie van 4 sleepboten vlotgekomen en naar hier opgevaren.

Afbeelding
Datum 07 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 6 november. Het stoomschip MAASDAM, van de N.A.S.M, arriveerde de 4e november van Plymouth te Rotterdam; LOCH MAREE, van de N.A.T.L, vertrok 4 dezer van Rotterdam naar New York; SAMARANG, van Rotterdam naar Java, passeerde 3 dezer Carvoeiro; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 dezer van Padang; BURGEMEESTER DEN TEX vertrok 4 dezer van Amsterdam naar Batavia; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 4 dezer van Rotterdam naar New York; LOCH LOMOND, der N.A.T.L, vertrok 4 dezer van New York naar Rotterdam; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 3 dezer Perim.

Afbeelding
Datum 31 maart 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaja, 20 februari. Het stoomschip PRINSES MARIE, van Amsterdam, heeft een groot gedeelte van de lading beschadigd gelost. Kort na het vertrek van Southampton werd zwaar stormweder ondervonden.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 20 oktober. De Nederlandse mailboot PRINSES MARIE, gisteren van Batavia naar Amsterdam vertrokken, geraakte volgens telegram uit eerstgenoemde haven op strand, kwam echter weer vlot en is lek uit zee naar Batavia teruggekeerd. De lading zal moeten gelost worden om te dokken en te repareren.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 20 oktober. Volgens bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen bericht heeft de PRINSES MARIE gestoten, waardoor een lek in het achterruim is ontstaan. Het stoomschip zal te Tandjong Priok moeten dokken, teneinde de schade te herstellen.

Afbeelding
Datum 24 oktober 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 22 oktober. Bij onderzoek van het stoomschip PRINSES MARIE in het droge dok te Tandjong Priok is gebleken dat het schade heeft aan roer, schroefraam en kiel. De lading is onbeschadigd.

Afbeelding
Datum 10 november 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 9 november. Van de directie van de Mij Nederland: Het te Tandjong Priok in averij liggende stoomschip PRINSES MARIE zal op 14 januari 1899 te Batavia publiekelijk worden verkocht.

Afbeelding
Datum 18 november 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op de 14e januari 1899 zal te Batavia worden geveild het aldaar in averij liggende mailstoomschip der Stoomvaart-Maatschappij Nederland PRINSES MARIE.
Nadere bijzonderheden zijn te verkrijgen bij de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, Prins Hendrikkade 160, en bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant 1, beide te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 30 november 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Batavia, 14 november. Het stoomschip PRINSES MARIE werd, nadat het te Tandjong Priok terugkeerde, in het droogdok gezet en voorlopig dichtgemaakt, waarna het aldaar de lading heeft gelost. Er werd aangeboden de schade tijdelijk te herstellen voor NLG 57.785. Reeds werd medegedeeld, dat het schip te Batavia wordt verkocht.

Afbeelding
Datum 26 januari 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, op 14 januari te Batavia in veiling opgehouden (opm: zie PGC 150299), is uit de hand verkocht (opm: zie NRC 010399) aan de firma Engers in Soerabaja (opm: PGC geeft Batavia als plaats van vestiging).

Afbeelding
Datum 15 februari 1899
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Batavia, 17 januari. Het hoogste bod voor het op de 14e dezer in veiling opgehouden Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE was NLG 49900.

PGC 160299
Rotterdam, 15 februari. Het stoomschip SPAARNDAM, gisteren van hier te New-York aangekomen, ondervond zwaar stormweer, waarin twee boten werden weggeslagen. Het schip zou 17 dezer weder van New-York vertrekken.

Afbeelding
Datum 03 maart 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 31 januari. Het uit de hand verkochte Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE zal worden gesloopt. (opm: zie NRC 260199 en enkele latere berichten)

Afbeelding
Datum 25 maart 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 maart. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij hield hedenavond in het Paleis van Justitie een zitting ter voortzetting van de behandeling van het ongeval het stoomschip PRINSES MARIE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland de 19e oktober 1898 overkomen op de reis van Batavia naar Nederland. De PRINSES MARIE is de 19e oktober uit de haven van Tandjong Priok vertrokken, koers nemende bezuiden Toppershoedje en daarna benoorden de stroomklip. Door sterke nederzetting om de zuid moest de koers veranderd worden van west op noord-west. Bij kokende zee werd op een halve mijl van de stroomklip verwijderd plotseling een lichte schok gevoeld, waarop het schip voor een ogenblik zwaar overhaalde. Al dadelijk bleek, dat het schip in het achterruim water maakte, dat langzaam bleef rijzen, hoewel met twee stoompompen gepompt werd. Buitendien deed de machine 65 in plaats van 60 slagen, waaruit werd opgemaakt, dat de schroef onklaar was geraakt. De gezagvoerder, kapt. T. van der Lee, belegde scheepsraad. Met algemene stemmen werd besloten naar Tandjong Priok terug te keren, waar men de 20e ’s morgens aankwam. De averij bleek later van zo ernstige aard, dat de maatschappij besloot het vaartuig niet meer in de vaart te houden en in Indië te verkopen.
Hedenavond werd de gezagvoerder door de Raad gehoord. Hij heeft reeds vroeger verklaard, dat hij zeer vele malen de stroomklip is gepasseerd op dezelfde afstand als nu, weshalve hij meent, dat in de zeebodem daar ter plaatse een verandering is gekomen, welke niet op de zeekaarten of in de gidsen is aangegeven. Een sterke stroom zoog het schip naar de klip, waarom de koers veranderd werd. Bij vertrek van Tandjong Priok was het goed weer. Ook bij de stroomklip was de lucht helder en kalm. Maar het scheen of het water van de bodem der zee opgedreven werd. Omstreeks half drie stootte het schip.
Later heeft kapt. Van der Lee met het rijksvaartuig LUCIFER een onderzoekingstocht naar de klip medegemaakt. Men vond toen vlak aan de klip nog 6 vaam water en binnen een afstand van 600 meter op ’t minst 12½ vaam diepte, overigens diepten van 24, 30 vaam.
De door andere reeds gehoorde leden der equipage afgelegde verklaringen werden de kapitein voorgelezen. In twee dier verklaringen – die van de roerganger en de kwartiermeester – wordt gezegd, dat het schip op het ogenblik van het stoten slechts één scheepslengte van de klip was verwijderd. Die mededeling is volgens de kapitein onjuist. Men was zeker nog op een halve Engelse mijl afstand van de klip. Trouwens het lager scheepsvolk schat de afstanden en lengten slecht. De lengte der klip boven water schatten zij op 15 meter, terwijl die later bij meting 50 meter bleek te zijn. Vier dagen voor de uitreis van Tandjong Priok las men in een Indische courant het bericht, dat de equipage van de CELEBES ter hoogte der stroomklip een licht boven het water had gezien en een dichte damp had waargenomen. Deze omstandigheid wettigt het vermoeden, dat de zeebodem bij de stroomklip wellicht onderhevig was aan een vulkanische werking.
De heer Boom, lid van de Raad, zei de vaart benoorden de stroomklip altijd gevaarlijk te achten en vooral onder de gegeven omstandigheden, waarop de kapitein antwoordde, dat hij met een mailschip de kortst mogelijke weg behoort te nemen als die weg veilig is gebleken, en de meeste zijner collega’s de koers benoorden de stroomklip nemen, die hij zelf ook meermalen, dichter dan nu onder de klip, langs gevolgd is.
Na de kapitein werd gehoord de eerste officier Stobbe, die onder meer verklaarde, dat het schip niet een scheepslengte maar een halve Eng. mijl van de klip verwijderd was op het ogenblik van het stoten.
De heer Boom meende, dat de gezagvoerder en de officier te veel op peiling, te weinig op het gezicht van het dreigend gevaar hadden gestuurd en al eerder de koers noord-west hadden moeten nemen. Het bleek, dat de PRINSES MARIE haar vorige reis ook langs dezelfde weg had genomen en op slechts weinig grotere afstand langs de klip was gestoomd.
Na korte beraadslaging in raadskamer werd de kapitein nogmaals gehoord. Bij deze gelegenheid legde hij enige tussen glaasjes opgesloten monsters slib van de zeebodem over, monsters genomen van het stof, dat na de stoot op het dek van de PRINSES MARIE werd waargenomen, welke monsters in Indië door deskundigen onderzocht zijn (opm: zie volgend bericht). Tevens bleek, dat kapt. Van der Lee onlangs is bekroond met de gouden medaille voor de door hem ingeleverde meteorologische journalen.

Afbeelding
Datum 26 maart 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. Amsterdam, 25 maart 1899. Aan de redactie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant te Rotterdam.
Mijne heren! In het tweede blad van uw courant van heden zaterdag 25 maart, komt voor onder uw verslag van de zitting van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij: ‘Bij deze gelegenheid legde hij enige tussen glaasjes slib van de zeebodem over, monsters genomen van het stof, dat na de stoot op het dek van de PRINSES MARIE werd waargenomen, welke monsters in Indië door deskundigen onderzocht zijn’. Dit nu is onjuist en moet zijn ‘van de bodem der PRINSES MARIE onder getuigen afgenomen tijdens haar opname in het droogdok te Tandjong Priok, en wel daar, waar die bodem de duidelijkste blijken droeg in aanraking geweest te zijn, waar op genoemd stoomschip in Straat Sunda, tijdens het ongeval op 19 oktober 1898 stootte’.
Met verzoek dit nog in uw blad te willen verbeteren of herplaatsen, Hoogachtend,
Uw d.w. dienaar J. van der Lee, Gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.

Afbeelding
Datum 31 mei 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 2 mei. (De courant) De Locomotief verneemt uit Soerabaja, dat het stoomschip PRINSES MARIE, toebehoord hebbende aan de Stoomvaart Maatschappij Nederland en met schade naar Soerabaja verkocht zijnde, door de kopers na verkoop van de kolen en een gedeelte van de inventaris, weder verkocht is aan een Chinese kongsi voor de prijs van NLG 39000. De bedoeling van deze kongsi is het schip naar Singapore te doen slepen, het aldaar te doen repareren en het dan naderhand weer in de vaart te brengen.

Afbeelding