Inloggen
SCHOUWEN - ID 8155


Kroniekberichten

Datum 11 juni 1847
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 5 juni. Op heden werd op de Commerciewerf dezer stad door de scheepsbouwmeester C. Mak de kiel gelegd en de stevens gericht van een bark, bestemd voor de vaart op Oost Indië, groot ruim 400 Java-lasten, genaamd SCHOUWEN, hetwelk varen zal voor een rederij onder directie van de heren W.D. de Jonge en F. Keller alhier.

Afbeelding
Datum 16 oktober 1848
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 oktober. Te Zierikzee werd de 12e oktober met het beste gevolg van de werf van de heer C. Smit te water gelaten het door de scheepsbouwmeester C. Mak gebouwde barkschip SCHOUWEN, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën, zullende hetzelve gevoerd worden door kapt. R.A. Tange, voor rekening ener rederij onder directie van de heren De Jonge & Keller.

Afbeelding
Datum 01 november 1848
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Zierikzee ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip SCHOUWEN, kapt. R.A. Tange, voerende een bekwame scheepsdoctor, om op het einde van november te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 18 december 1848
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 12 december. Heden is door de stoomboot STAD ZIERIKZEE uit deze haven naar de rede gesleept het barkschip SCHOUWEN, kapt. R.A. Tange, om bij de eerste gunstige gelegenheid de reis naar Batavia voort ter zetten.

Afbeelding
Datum 25 juni 1849
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 april. Scheepsvrachten. In weerwil der weinige vrachtgoederen, welke voor Nederland te bekomen zijn, houden de vrachten zich staande op onze vroegere notering van NLG 95 voor suiker en NLG 90 voor rijst en koffij, tot welke koers in de schepen SOOLO en SCHOUWEN wordt afgeladen. De EERSTELING, geen lading voor Nederland kunnende vinden, ligt thans naar China in lading. De vooruitzichten voor de nu nog verwacht wordende onbevrachte schepen zijn dus niet zeer gunstig, dewijl de voorraad der producten uit de laatste oogst zo goed als opgeruimd is en de aanvoeren van de nieuwe oogst nog wel een paar maanden zullen uitblijven. Het is te verwachten, dat de voor de expeditie van Bali ingehuurde schepen nog wel enige tijd in dienst zullen blijven, daar toch onze troepen het eiland zo spoedig niet verlaten zullen.

Afbeelding
Datum 02 juli 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lijst van Nederlandse schepen, welke sedert 1 januari 1850 in Engeland zijn beladen geworden:
maand schip grootte van bestemming
febr. WILHELMINA 110 ton Newport Gibraltar
maart ADMIRAAL ZOUTMAN 364 last North Shields Hong Kong
april MARGARETHA IDA 343 last Newport Singapore
WATERLOO 405 last Hartlepool Singapore
ROOMPOT 450 last North Shields Hong Kong
LOUISE MARIE 413 last id. Batavia
VRIENDSCHAP 415 last Newport Manilla
J.C.J. VAN SPEIJK 274 last id. Singapore
WHAMPOA 246 last id. Hong Kong
GEZINA 328 last Hartlepool Aden
PRESIDENT VERKOUTEREN 349 last North Shields Calcutta
mei FANNY 423 last Newport Singapore
STAD UTRECHT 354 last Hartlepool Aden
NEPTUNUS 412 last id. Singapore
SCHOUWEN 400 last Cardiff Hong Kong
REIJERWAARD 242 last Newport Manilla
CORNELIA 388 last id. Singapore
IDA ELISABETH 230 last id. Hong Kong
WILLEM DE EERSTE 473 last id. Hong Kong
LUCIPARA’S 328 last Cardiff New York
DELTA 498 last Londen Port Philip
LEEUW 219 ton Hartlepool Hong Kong
STAD AMSTERDAM - Londen Batavia
STAD ZIERIKZEE 323 last Newport Panama
EMILIE 241 last Liverpool Batavia
Voorts zijn nog te Liverpool beladen met stukgoederen:
EDOUARD ET MARIE 256 last naar Batavia en Singapore
MERCATOR 239 last id. id.
Uit deze staat blijkt dat onze reders andere uitwegen zoeken (opm: vanwege het gebrek aan uitgaande lading in Nederland), dat zij die reeds ten dele in dit jaar gevonden hebben in Engeland ten gevolge van de opheffing der navigatie-acte in dat rijk en dat, hetgeen vooral opmerking verdient, de Nederlandse schepen de concurrentie met de Engelsen kunnen doorstaan, daar de Engelse reders (opm: bedoeld zal zijn verschepers) de Nederlandse schepen bij voorkeur ter bevrachting hebben gekozen.
(opm: Zeer sterk bekort artikel over de voordelen voor Nederland van de veranderde scheepvaartwetten in Engeland en Nederland. De laadhavens doen vermoeden, dat het hier vrijwel uitsluitend ladingen steenkolen zal betreffen. In hetzelfde artikel wordt een brief van de Nederlandse consul te Riga, de heer Schröder, d.d. 8/20 maart [periode 8-20 maart] 1847 aangehaald ‘die mededeelde, dat het brengen onder Russische vlag dikwerf door Nederlandse rederijen heeft plaats gehad en dit met enige formaliteiten en kosten verbonden is. Uit die brief blijkt alzo dat Nederlandse schepen de scheepsbouw in Rusland niet behoeven te vrezen’.

Afbeelding
Datum 02 augustus 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de volgende 20 schepen, als:
Voor Rotterdam: JACATRA, kapt. Buys Jz, GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. Parlevliet Jz, JACOBA HELENA, kapt. Pfeil, LAURENS KOSTER, kapt. Kleve, JONGE JAN, kapt. ? MENADO, kapt. Rijken, MARIA MAGDALENA, kapt. Popken, SIRENE, kapt. Zwart, en EUGENIE, kapt. Bargman.
Voor Amsterdam: PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Van Duyn, DIONYSIA CATHARINA, kapt. Arenspoot, CASTOR, kapt. Noodt, MARCO BOZZARIS, kapt. De Boer Czn, SUSANNA CHRISTINA, kapt. Corbière, CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. Gollards, en JAVA, kapt. Tuk.
Voor Schiedam: OSIRIS (van Dordrecht), kapt. Stam de Jonge.
Voor Middelburg: ELIZABETH EN JOHANNA, kapt. Ballot, MERCURIUS, kapt. Veeneman, en SCHOUWEN, kapt. Kraan.

Afbeelding
Datum 01 januari 1851
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 december.
Aangekomen. De 20e dezer: Nederlands schip NEPTUNUS, kapt. J.N. Schnijder, van Batavia de 13e december. Nederlands schip DE STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel, van Pasoeroean de 29e dito. De 21e dezer: Zr.Ms. stoomschip BROMO, kapt. luitenant ter zee J.W. Stoll, van Makassar de 17e december, 2 passagiers en 12 bannelingen. Nederlandse bark ATIAT ULMAULA, kapt. Sech Sehau bin Said Baoezeer, van Grissee de 21 december. Nederlandse bark SCHOUWEN, kapt. C. Kraan, van Batavia de 14e december. Nederlandse bark ROOMPOT, kapt. H.H. de Boer, van Batavia de 6e december. Nederlandse schoener JOEDIL ILA, thans hernoemd VRIENDSCHAP, kapt. Siedin, van Grissee de 21e december. De 23e dezer: Nederlandse bark ASULTANIE, kapt. Sech Abdulla bihn Jafae Moharie, van Grissee de 23e december. Amerikaans schip AKBAR, kapt. W. Worth, van Batavia de 19e dito. De 24e dezer: Nederlandse schoener JONGE PIETER, kapt. W.A.S. Valberg, van Semarang de 21 december, 1 passagier.
Vertrokken. De 20e dezer: Nederlandse schoener KONGSING, kapt. Pa Katiea, naar Bali Ampenan over Banjoewangie. De 21e dezer: Nederlands schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. P. Arenspoot, naar Nederland over Pasoeroewan, met een ontslagen gecondemneerde. Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. H. Reiniersen, naar Nederland over Pasoeroewan. De 22e dezer: Nederlandse kotter LITTLE TOT, kapt. Katjoong, naar Pasoeroewan. De 23e dezer: Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, kapt. luitenant ter zee 1e klasse J.J. van der Moore, koers stellende om de west, 3 passagiers. De 24e dezer: Nederlandse bark FATOOR RAHIM, kapt. Intje Mohamat Alie, naar Grissee. Nederlandse bark HOKSOEN, kapt. L.J.D.A.F.C. Eschauzier, naar Molukkos. Nederlandse bark EL MACHLAAR, kapt. Said Aboebakar bin Hoesien Moelaheila, naar Amboina over Sumanap. Schepen liggende ter rede: Zr. Ms. stoomschepen BROMO, VESUVIUS, BORNEO, schoener brik BANDA, schoeners JANUS, CIRCE, roei kanonneerboot NUMMER 14, Nederlandse schepen AMBARAWA, DOROTHEA, JACOBA HELENA, DE STAD AMSTERDAM, NEPTUNIS, ROOMPOT, ALFULCK, barken FATAL MAAN, GENERAAL BARON VAN GEEN, MERCATOR, FORMOSA, CORNELIA, WILLEM DE CLERCQ, ASSAD DOLLA, SCHOUWEN, CAMBA TORIDA, ABDUL HASSIM, SALMA, LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN, JENOER, FATABOOK WAHAB, ATIAT GIMAULA, NAIM BALGIJER, brik DJOEMSTING, schoener TIO TIAUW THAIJ, HOKTHAIJ, ALBORAK, MIDGE, KIEMMAULIE thans hernoemd BIENTANG HAPLIE, DJOEDUL ILLAH thans hernoemd VRIENDSCHAP, boot GOANSING.

Afbeelding
Datum 03 januari 1852
Krant JC - Javasche Courant

Te Batavia angekomen schepen:
December 30 – Nederlandse bark HONG GOAN thans hernaamd ENGTHAIJ, kapt. Tjan Tongsang, van Cheribon de 24ste December – dito HAP GEEN, kapt. Naridien, van Samarang de 16de dito – dito schoener TJINSENG REMBANG, kapt. The Bianseng, van dito de 15de dito.
December 31 – Nederlandse brik PASEKAN, kapt. Tan Pikgiok, van Pekalongan de 23ste december – dito schip WADIE ATOOL RACHMAN, kapt. Said bin Hoesien Segaf, van Indramaijoe de 27ste dito passagier de heer T. Ebeling, en mevr. de wed. Ebeling – ditto bark ELLEN, kapt. H. Chevalier, van Samarang de 24ste dito.
Januari 1 – Nederlandse brik TARTAR, kapt. Sie Kongpat, van Pekalongan de 20ste december – dito bark MAGMOEDIE, kapt. T. Mckenzij, van Brama de 2de december – dito dito BATAVIA, kapt. Tan Inghok, van Pekalongan de 31ste dito – dito schip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Onrust.
- Van Batavia vertrokken schepen:
Dec. 31 – Bremer schip ERNST MORITZ ARNDT, kapt. A. Haake, naar Nederland – Nederlands dito ALFULCK, kapt. Sech Abdul Kadier Baradja, naar Soerabaija – dito bark AMA NATTER RACHMAN, kapt. Abdul Jalil, naar Indramaijoe – dito dito JACOBA HELENA, kapt. J.M. Pfeil, naar Onrust.
Januari 1 – Nederlandse bark POLKUS SA-ADA, kapt. Oewa Lamoong, naar Pontianak.
Januari 2 – Nederlands schip OEIJ SINJO, kapt. Kwee Samiang, naar Cheribon.
- Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr. Ms. korvet BOREAS, VAN SPEIJK, stoomschip SURINAME, MERAPI, schoener ARUBA, gouvernements schoener ZEEMEEUW, ANADIJOMENE; Nederlandse schepen AMANA TULBARIE, ZEEMEEUW, LUCONIA, DILIGENTIA, MARSOEK, INDIA, DJOEDOEL WADOED, de STAD DORDRECHT, WADIE ATOOL RACHMAN; barken HOKSOEN, BATAVIA WADIE ATOOL BARIE, BALGIS, J.C.J. VAN SPEIJK, JOAN, NOORD, SEGAFFIE, TREMBANG, FATAHOOL HAER ATIAT TOOLBARIE, JAN DANIEL, AZIA, CHRISTINA, de VROUW ANNA HENDRIENA, BORNEO, MARIJ EN HILLEGONDA, GENERAAL MICHIELS, INDRAMAIJOE, REIJERWAARD, FATHOOL HAIR, SCHOUWEN, GELDERLAND, JENOER, HONG GIAN thans hernaamd ENGTHAIJ, ELLEN, MAGMODIE; brikken HAP HEEN, PASEKAN, TARTAR, schoeners JONGE PIETER, BENKOELEN, MARY ANN SOPHIA, TJINSENG REMBANG – Engels schip THOMAS CHODWICK bark LONDEN –Zweedse schepen SWEA, MARIA CHARLOTTE; brik ALCYOA – Pruisisch schip RICA – Hamburgs schip SINCAPOER – Frans schip PATRIE – Deens schip HARPIJE – Bremer schip PATRIOT, HERDER.
- Van Indramaijoe vertrokken schepen:
December 26 – Nederlandse bark ANJER, kapt. P. Esink, naar Amsterdam via Batavia.
December 27 – Nederlandse bark WADIE ATOOL RACHMAN, kapt. Said Sech bin Hoesin Segaf, naar Batavia.
- Ter rede van Idramaijoe liggende schepen:
Nederlandse bark JAVAAN.
- Te Cheribon aangekomen schepen:
December 22 – Nederlandse schoener GAI GOAN, kapt. Tan Houtjoan, van Batavia de 17de december.
December 23 – Nederlandse schoener TJINSING REMBANG, kapt. Thee Biangsing, van Samarang de 15de december.
December 26 – Nederlandse schoener GOANLIE, kapt. Sotisiang, van Batavia de 20ste december.
- Van Cheribon vertrokken schepen:
December 23 – Nederlandse schoener TJINSING REMBANG, kapt. Thee Biangsing, naar Batavia.
December 24 – Nederlandse schoener GAI GOAN, kapt. Tan Houtjoan, naar Rembang – dito bark HONG GOAN thans hernaamd ENG THAIJ, kapt. Tjan Tongsan, naar Batavia.
- Ter rede van Cheribon liggende schepen:
Nederlands schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, bark THETIS, schoener GOANLIE, en ALMAS.
- Te Tagal aangekomen schepen:
December 22 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, van Cheribon de 19de december.
- Van Tagal vertrokken schepen:
December 23 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, naar Rembang.
- Ter rede van Tagal liggende schepen: Nederlandse bark FLORA.
- Te Pekalongan aangekomen schepen:
December 21 – Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I-Hingliem, van Cheribon de 18de december.
December 23 – Nederlandse bark LACHMADIE, kapt. Sech Achmat bin Sadik Jamanie, van Batavia de 5de december.
December 24 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, van Tagal de 23ste december.
- Van Pekalongan vertrokken schepen:
December 22 – Nederlands schip LODEWIJK ANTHONIE, kapt. J. van der Meulen, naar Nederland.
December 23 – Nederlandse brik PASEKAN, kapt. Tan Pikgiok, naar Batavia.
December 24 – Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I-Hingliem, naar Grissee.
December 26 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, naar Grissee.
December 27 – Nederlandse kotter ELISABETH, kapt. L. Bordondao, naar Soerabaija.
- Ter rede van Pekalongan liggende schepen:
Nederlands schip JAVA, bark LACHMADIJ.
- Van Pasoeroewan vertrokken schepen:
December 18 – Nederlandse bark de AMSTEL, kapt. J. van Duijn, naar Amsterdam.
- Ter rede van Pasoeroewan liggende schepen:
Nederlandse schepen FLEVO, ANNA EN ELISE, en bark MATHILDA.
- Van Probolingo vertrokken schepen:
December 24 – Nederlands schip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, naar Nederland via Panaroekan.
- Te Banjoewangie aangekomen schepen:
December 12 – Nederlands schip WALVISCH, kapt. Th. Schmit, van Pasoeroewan de 30ste november – dito dito GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, van Pasoeroewan de 30ste dito – dito dito MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes, van Soerabaija de 21 dito.
December 13 – Nederlands schip TRITON, kapt. H. Olie, van Soerabaija, de 1ste december.
December 14 – Nederlands schip VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, van Pasoeroewan de 10de december – dito dito CLARA HENRIETTE, kapt. N.D. de Boer, van Soerabaija de 7de dito.
December 15 – Nederlands schip MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker, van Pasoeroewan de 10de december – dito dito ’S GRAVENHAGE, kapt. C.J.N. Blok, van dito de 11de dito – dito dito ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, van Soerabaija de 11de dito.
December 16 – Nederlands schip HECTOR, kapt. Persille, van Sumanap de 12de december – dito dito ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra, van Samarang de 10de dito.
December 17 – Z.M. schoener brik SIJLPH, luitenant ter zee 1ste klasse Siedenburg, van Soerabaija de 13de december, passagiers de pembekel Noersiman en echtgenote, met 4 bedienden.
December 18 – Nederlands schip DUIVELAND, kapt. J.C.. Kreije, van Pasoeroewang de 13de december.
- Van Banjoewangie vertrokken schepen:
December 13 – Nederlandse schoener ARROW, kapt. Pa Oonrust, naar Soerabaija.
December 14 – Nederlands schip de HOOP VAN CAPPELLE, kapt. D.T. Browning, naar Nederland – dito dito GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, naar Amsterdam – dito dito WALVISCH, kapt. T.H. Schut, naar dito – dito dito MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes, naar dito
December 15 – Nederlands schip TRITON, kapt. H. Olie, naar Amsterdam – dito dito ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, naar Tjilatjap.
December 16 – Nederlands schip CLARA HENRIETTE, kapt. N.D. de Boer, naar Amsterdam – dito dito MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker, naar Rotterdam.
December 17 – Nederlands schip PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, naar Amsterdam – dito dito HECTOR, kapt. Persille, naar Tjilatjap – dito dito VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, naar Amsterdam.
December 18 – Nederlands schip EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot, naar Amsterdam.
- Ter rede van Banjoewangie liggende schepen:
Nederlandse schepen ’S GRAVENHAGE, ELISABETH ANTHONIA, DUIVELAND, en Zr.Ms. schoener brik SIJLPH.
- Te Sumanap aangekomen schepen:
December 17 – Nederlandse brik SIE KANOEGRAHAM, kapt. Palembang, van Palembang de 24ste november.
December 19 – Nederlandse schoener MARIA, kapt. Pa Talieman, van Grissee de 16de december.
- Van Sumanap vertrokken schepen:
December 20 – Nederlandse schoener Mooftah Halvaradje Ketjil, naar Soerabaija.
- Te Tjilatjap aangekomen schepen:
December 24 – Nederlandse bark ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, van Soerabaija,
- Van Tjilatjap vertrokken schepen:
December 24 – Nederlandse brik VICE ADMIRAAL LUCAS, kapt. J.K. de Weerd, naar Schiedam.
- Ter rede van Tjilatjap liggende schepen:
Nederlandse barken ZORGVLIED, en CHARLOTTA.
- Van Panaroekan vertrokken schepen:
December 18 – Nederlands schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J.M. Kleinhouwer, naar Rotterdam.
December 21 – Nederlands schip OOST-INDIEN, kapt. E.E. Mos, naar Amsterdam.
- Te Wijnkoopsbaai aangekomen schepen:
December 22 – Nederlands schip JEANNETTA EN CORNELIA, kapt. T.K. Veldman, van Batavia.
- Van Wijnkoopsbaai vertrokken schepen:
December 20 – Nederlands barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veldman, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 16 februari 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 december. Scheepsvrachten. Van Nederlandse schepen zijn gecharterd: de NOORD naar Rotterdam met rijst voor NLG 68, suiker NLG 80, cassia (opm: Padang-cassia = valse kaneel, heeft scherpere smaak dan goede Ceylon-kaneel) NLG 100, en arak NLG 115, en enige dagen later de ZEEMEEUW naar Amsterdam tot NLG 62,50 voor een lading rijst, terwijl de VAN SPEYK geheel en de JACOBA HELENA en JAN DANIEL grotendeels voor eigen rekening worden beladen. De NIEUW LEKKERLAND verzeilde naar Soerabaija ter lossing van een lading steenkolen. In de laatste dagen zijn nog gearriveerd de SCHOUWEN en REIJERSWAARD, welke beide ter bevrachting zijn aangeboden, benevens de RIDDERKERK van China naar Samarang bestemd. De bevrachtingen van vreemde schepen waren in deze maand zeer belangrijk, als: naar Hamburg en Bremen de MARQUIS OF BUTE, SWEA en RIGA tot GBP 2.15/-, INCONSTANT, SINGAPORE en HERDER tot GBP 2.17/6, wordende alle met rijst en suiker beladen; naar New York, de HARPEY tot GBP 3.2/6, en zijn nog bovendien hier ladende MARIA CHARLOTTA voor Zweden, en de ERNST MAURITS ARENDS voor Bremen, welke beide in Europa waren gecharterd, terwijl het Bremer schip PATRIOT, en het Engelse schip THOMAS CHODWICK onlangs van China aangekomen, nog geen bestemming hebben.

Afbeelding
Datum 07 januari 1853
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Volgens particulier bericht is het barkschip SCHOUWEN, kapt. H.A.W. van Reede, van Rotterdam naar Macasser, na tweemaal uit het Kanaal teruggestormd te zijn, de 1e dezer op de hoogte van Margate ten anker gekomen. Het schip had geen schade als het verlies van een ra.

Afbeelding
Datum 02 februari 1853
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn in de loop der maand januari bevracht geworden de volgende schepen, als:
Voor Rotterdam: DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. J. Krol; INDIA, kapt. R.J. Rijken; JACATRA, kapt. Th. Ruijs Jz; JAN VAN GALEN, kapt. P.H. de Boer; JONGE JAN, kapt. W. van Hoogenstraten; LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve; MARIA ADRIANA, Kapt. S. van der Held; HENDRIKA, kapt. P. Admiraal; MAPPA, kapt. J. Muller.
Voor Amsterdam: DIONYSIA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski; OOST INDIA PACKET, kapt. B. Bakker Gz; GRAAF DIRK III, kapt A.J. van Nouhuis (van Dordrecht),’s HERTOGENBOSCH, kapt. E.J. v.d. Braak (van dito); BIESBOSCH, kapt. M. van Rijn van Alkemade (van dito); CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. G. Groeneveld; ALIDA WILLEMINA, kapt. G.E. Doornbos; CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman (*); ZWALUW, kapt. H.D. Visser (*). Voor Dordrecht: OSIRIS, kapt. G. Crans; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel.
Voor Schiedam: LOOPUYT, kapt. C.C. Bouwmeester; SOOLO, kapt. M. Korteland.
Voor Middelburg: SCHOUWEN, kapt. H.A.W. van Reede.
NB. Uitgezonderd de beide met (*) getekende, hebben wij reeds van tijd tot tijd de bevrachtingen van bovenstaande schepen medegedeeld.

Afbeelding
Datum 02 februari 1853
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 1 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn in de loop der maand januari bevracht geworden de volgende schepen, als:
Voor Rotterdam: DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. J. Krol; INDIA, kapt. R.J. Rijken; JACATRA, kapt. Th. Ruijs Jz; JAN VAN GALEN, kapt. P.H. de Boer; JONGE JAN, kapt. W. van Hoogenstraten; LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve; MARIA ADRIANA, Kapt. S. van der Held; HENDRIKA, kapt. P. Admiraal; MAPPA, kapt. J. Muller.
Voor Amsterdam: DIONYSIA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski; OOST INDIA PACKET, kapt. B. Bakker Gz; GRAAF DIRK III, kapt A.J. van Nouhuis (van Dordrecht),’s HERTOGENBOSCH, kapt. E.J. v.d. Braak (van dito); BIESBOSCH, kapt. M. van Rijn van Alkemade (van dito); CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. G. Groeneveld; ALIDA WILLEMINA, kapt. G.E. Doornbos; CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman (*); ZWALUW, kapt. H.D. Visser (*). Voor Dordrecht: OSIRIS, kapt. G. Crans; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel.
Voor Schiedam: LOOPUYT, kapt. C.C. Bouwmeester; SOOLO, kapt. M. Korteland.
Voor Middelburg: SCHOUWEN, kapt. H.A.W. van Reede.
NB. Uitgezonderd de beide met (*) getekende, hebben wij reeds van tijd tot tijd de bevrachtingen van bovenstaande schepen medegedeeld.
NRC 040853
Amsterdam, 3 augustus. Heden namiddag is op de werf De Witte Olifant van J. Meijjes & Zoonen met goed gevolg te water gelaten het barkschip HENRICUS GERARDUS, groot 200 gemeten lasten en gevoerd zullende worden door kapt. Prins.
Onmiddellijk daarna heeft men de kiel gelegd voor het barkschip THEODORA MACHTELDA, groot 250-270 lasten. Beide schepen zijn voor rekening van de heer B.W. van Starkenborg van Straten.

Afbeelding
Datum 10 januari 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 januari. Het schip SCHOUWEN, kapt. Van Reede, van Batavia (opm: Djakarta) naar Middelburg, alhier binnen, heeft een anker gebroken en meer andere geringe schade bekomen.

Afbeelding
Datum 30 juni 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 27 schepen, als:
Voor Rotterdam: JULIA, kapt. A. van der Kolff; NIJVERHEID, kapt. E.L. Kerkstra; MINISTER THORBECKE, kapt. A. Bennik.
Voor Amsterdam: IDA, kapt. F.W. Mulder; ZORGVLIET, kapt. F.H. Groote; JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. J. Verloop; JOHANNA HENDRIKA, kapt. K. Hoek; PEKING, kapt. A.J.T. Tydeman; DOROTHEA, kapt. A. van der Kolk; JACOB ROGGEVEEN, kapt. J. Vos van Marken; CASTOR, kapt. P. Esink; ALIDA WILLEMINA, kapt. G.E. Doornbos; AMSTERDAM, kapt. C. Tjebbes; TASMANIA, kapt. B.J. Jonker; SENIOR, kapt. K.L. Swart; LOUISA, kapt. J.C. Siedenburg; FACTORIJ, kapt. J. Jansen, TONIA, kapt. C.F. Zeeman, en KEMANGLEN, kapt. H.H. Smit, alle drie van Rotterdam; LOOPUYT, kapt. C.C. Bouwmeester, van Schiedam; ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J. Koning, en OUD ALBLAS, kapt. N.N, beide van Dordrecht.
Voor Schiedam: JACOBUS MARTINUS, kapt. J. Gagestein; H. WILLEBRORDUS, kapt. J. de Boer.
Voor Dordrecht: ORION, kapt. C.M. Borghorst.
Voor Middelburg: SCHOUWEN, kapt. J. Kroll; MINERVA, kapt. J.A. van Boven.

Afbeelding
Datum 07 november 1855
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 november. De 4e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse brik KAREL AUGUST, kapt. Gerrebrands, de 29e juni vertrokken van Rotterdam, en de dito bark SCHOUWEN, kapt. J. Kroll, de 22e juli vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MINISTER THORBECKE, kapt. Bennik, komende van Rotterdam, en de dito schepen TONIA, kapt. C.F. Zeeman, komende van Rotterdam, en GOEDE VERWACHTING, kapt. Boysen, komende van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 03 april 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 februari. Vrachten. Het getal der bij het vertrek der vorige mail nog onbevrachte schepen werd door talrijke arrivementen weder vergroot, waardoor de vooruitzichten nog ongunstiger te noemen zijn, en ook weer iets lagere vrachten geaccepteerd werden. De volgende Nederlandse schepen werden gecharterd naar Amsterdam: WILHELMINA CATHARINA à NLG 67,50 voor suiker en NLG 65 voor rijst te Samarang te laden; ALBATROS NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor rijst, te Soerabaja te laden; LEWE VAN NYESTEYN NLG 65 voor suiker en NLG 62,50 voor rijst, hier te laden; WATERGEUS NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor rijst te Soerabaja in te nemen; ADRIANA PETRONELLA à NLG 65 voor suiker te Samarang te laden; VLAARDINGEN bedingt NLG 70 voor suiker te Soerabaja te laden; ZEENIMPH NLG 67,50 voor suiker te Pekalongan; TELEGRAPH laadt koffij te Padang à NLG 82,50; VAN BOSSE bedingt NLG 5000 per maand van Samarang naar Shanghai, RESIDENT VAN SON is voor twee reizen van Sumanap naar Tjilatjap met zout à NLG 1000 per reis ingehuurd. Voor eigen rekening laden HENDRINA, OUDERKERK AAN DE AMSTEL, JANNETJE, BEZOEKIE en NOORDSTER. MARY HILLEGONDA laadt rijst te Samarang naar Shanghai à USD 0,60 per picol. Door de agenten wordt beladen Nederlands MARIA AGNES.
De volgendeNederlandse schepen zijn nog zonder destinatie waarvan echter nog verscheidene hier en op de kust moeten lossen: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, ZUID-BEVELAND, LAURENTIUS EN EMILIA, NEDERLAND, JASON, CORNELIA, IDA ELISABETH, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, MARGARETHA JOHANNA, MARIANNE, ZWARTE ZWAAN, FACTORY, SCHOUWEN, CHRISTIAAN HUIJGENS, KANDANGHAUER.
Het Nederlandse schip ZWARTE ZWAAN is gecharterd à NLG 82,50 naar Nederland om te Makasser en op Java te laden.

Afbeelding
Datum 29 april 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 maart. Vrachten verkeren ten gevolge van de talrijke arrivementen en het sterk afnemen van de producten voorraad in een gedrukte positie. Sedert het vertrek van de laatste mail werden de volgende Nederlandse schepen vercharterd: IDA ELIZABETH à $ 0,50 per picol rijst naar Hongkong met $ 0.20 verhoging naar Shanghai. KANDANGHAUER voor NLG 15.500, voor een reis naar Hongkong. MARGARETHA JOHANNA en NEDERLAND à NLG 60, voor rijst naar Amsterdam. FACTORIJ NLG 67.50 voor suiker naar Rotterdam, te Amsterdam voor scheeps rekening te leveren. ZUID BEVELAND à NLG 65 voor suiker te Semarang te laden voor Amsterdam. SCHOUWEN voor rijst van Indramajoe naar Banka à NLG 0.40 per picol. HERCULES à NLG 70 voor koffie te Padang te laden voor Amsterdam. Te Soerabaja is de Nederlandse COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEYM à NLG 65 voor suiker naar Amsterdam gecharterd. Door de agenten worden voor reders- of charters-rekening beladen de Nederlandse schepen JASON en ECONOMIST. Ter verdere ontlossing vertrok naar Singapore het Nederlandse schip SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN.
De onderstaande Nederlandse schepen, die gedeeltelijk nog hier en op de kust moeten lossen, zijn nog zonder charter: LAURENTIUS EN EMILIA, CORNELIA, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, MARIANNE, CHRISTIAAN HUYGENS, EUTERPE, CALYPSO, PROVINCIE DRENTHE, PRESIDENT VAN BUREN, PETRONELLA CATHARINA, JAN PIETERSZOON KOEN, VRIJE HANDEL, JONKHEER MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, KOSMOPOLIET, STAD UTRECHT en ALBRECHT BEYLING.
Men zegt dat de Nederlandse schepen PROVINCIE DRENTHE NLG 52,50 en PRESIDENT VAN BUREN NLG 54 voor rijst hebben geaccepteerd. Aan het laatste schip werd vroeger te vergeefs NLG 60,- geboden.

Afbeelding
Datum 30 augustus 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 juli. Scheepsvrachten. De meeste bevrachtingen in deze maand waren voor China. SENIOR, ELISE, SUSANNE, ALMONDE en LAURA EN ADÈLE werden allen tot 50 cent van de dollar (opm: per picol à 61,7613 kg) voor rijst naar China bevracht. SALATIGA werd te Soerabaja bevracht tot NLG 80 voor tabak, NLG 85 voor suiker en rijst en NLG 90 voor huiden naar Amsterdam. WELTEVREDEN, bekwam NLG 80 voor rijst en suiker van Soerabaja naar Nederland. JACOB ROGGEVEEN NLG 95 voor suiker van Samarang naar Amsterdam. BELLATRIX NLG 100, waarvoor 8000 picol rijst te Indramaijo in te nemen en verder hier met andere goederen vol te laden. Voor een militaire expeditie naar Timor zijn door het gouvernement ingehuurd de schepen: HENDRIK JAN, FERNANDINA EN EMMA, STAD MIDDELBURG, LANDBOUW, BAREND WILLEM en HELENA EN ANNA.
De nu nog disponibele schepen zijn: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, JACOBUS MARINUS, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en SCHOUWEN N.B. Het schip KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB is intussen bevracht tot NLG 95 voor rijst en NLG 105 voor suiker hier en op de kust en NLG 110 voor koffij te Padang te laden naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 02 oktober 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 augustus. Scheepsvrachten. Gedurende de laatste maand hebben de volgende bevrachtingen plaats gehad: de KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB bekwam NLG 95 voor rijst en NLG 105 voor suiker te Soerabaya en Batavia en NLG 110 voor koffij te Padang te laden. JACOBUS MARTINUS NLG 190 voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Rotterdam, op de kust te laden. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN heeft de lading van de JOHANNES MARINUS (welke bodem alhier verkocht is) (opm: zie o.a. NRC 010957; nieuwe naam SINGAPOERA) overgenomen tot NLG 100, MARY EN HILLEGONDA NLG 100 voor rijst, NLG 105 voor suiker en NLG 115 voor arak (opm: rijstbrandewijn) naar Amsterdam, op de kust en hier te laden. SCHOUWEN werd door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht tot NLG 100 voor rijst, suiker en lichte goederen naar Rotterdam, op de kust te laden. JAN PIETERSZOON KOEN NLG 105 voor koffij en suiker naar Amsterdam, op de kust te laden. JACOBA HELENA NLG 105 voor suiker, NLG 115 voor arak, huiden en lichte goederen naar Rotterdam, hier en op de kust te laden, LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN NLG 105 voor suiker en lichte goederen en NLG 115 voor arak naar Amsterdam, hier en te Soerabaya te laden. QUATRE BRAS bekwam 55 cents van de dollar voor rijst naar China. De nu nog disponibele schepen zijn TERNATE, EERSTELING, HENRIETTE CORNELIA, CLARA HENRIETTE, WILHELMINA CLARA en KANDANGHAUER.
De JACOB CATS is te koop aangeboden (opm: zie JB 100957 en NRC 291057).

Afbeelding
Datum 06 februari 1858
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 2 februari binnengekomen PRINSES CHARLOTTE, kapt. H.L. Hille, SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. L. Klein, beide van Batavia.
Den 3 dito VESTA, kapt. J.C.P. Gerrebrands, van Padang, CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans.
Den 4 dito SCHOUWEN, kapt. J. Kroll, beide van Batavia alle naar Rotterdam.

NRC 070258
Amsterdam, 6 februari. Het schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. F. de Winter, zou volgens bericht van Bombay van 8 januari, naar Damon (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld: Daman, 20º25’ N.B. 72º49’ O.L.) verzeilen om te repareren.

Afbeelding
Datum 21 april 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff, te Rotterdam, zijn van mening op last van hunne meesters, op dinsdag de 11e mei 1858, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakerhaven, Wijk 1, no. 499, publiek te verkopen: het extra snelzeilend, gekoperde en kopervaste Nederlandse barkschip SCHOUWEN, laatst gevoerd door kapt. J. Kroll, volgens meetbrief lang 37 el 65 duim, wijd 6 el 83 duim, hol 5 el 58 duim(opm: 37,65 x 6,83 x 5,58 m.), en alzo groot 638 tonnen met al deszelfs staande en lopend want, zeilen, kettingen, touwen, ankers en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Vlugthaven binnen deze stad.
Voornoemd schip is het laatst in 1856 voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht geweest en zal vermoedelijk nu spoedig bevracht worden.

Afbeelding
Datum 12 mei 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Publieke verkopingen In de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, no. 499: Het extra snelzeilend, gekoperd en kopervaste Nederlandse barkschip SCHOUWEN, groot 638 tonnen, laatst gevoerd door kapt. Kroll, voor NLG 36.600.

Afbeelding
Datum 13 mei 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Volgens bericht van Batavia, in dato 24/26 maart, is het schip CATHARINA MARIA, kapt. A. van den Tak, de 14e maart bij de hoek van Indramayoe, ¾ mijl van de wal, aan de grond geraakt. De 22e maart heeft de stoomboot BANDA, van Samarang komende, getracht het schip in vlot water te slepen, doch zonder gevolg. De nodige prauwen en koelies waren nu gezonden om het schip te lichten. Volgens brief van kapt. Van den Tak van 22 maart, aan de agenten van het schip te Batavia, zat de CATHARINA MARIA gelukkig gemakkelijk, werkte niet en bleef dicht.

Afbeelding
Datum 16 april 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 35 schepen als:
Voor Rotterdam: SOUBURG, kapt. M.W. Zwart; CORNELIA HENDRIKA, kapt. J. van der Meulen; KONINKLIJKE NEDERLANDSE YACHT-CLUB (opm: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB), kapt. T.L. Zack; JULIE, kapt. R. Brem; MARIA ANNA, kapt. J.D. Van Monnom; MADURA, kapt. B.A.T. van Bruggen; HOLLANDS TROUW, kapt. N.H. Keuker; LUCONIA, kapt. C.J.D. Hulshof; CATHARINA MARIA, kapt. A. van der Tak; PIETER, kapt. H. Hoogewerf; RHIJNVIS FEITH, kapt. A.F. Lammerts.
Voor Amsterdam: PRINS HENDRIK, kapt. J. Verloop; STAD ASSEN, kapt. H.J. Haverbult; GEBROEDERS, kapt. C. de Groot; WILHELMINA EN CLARA, kapt. C. Abrahamsz Jz; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. T.P.J. Jaski; JACOB ROGGEVEEN, kapt. J. Vos van Marken; AZIA, kapt T. Molenaar; WILLEM DANIEL, kapt. T. de Meester; CAPELLA, kapt. P.H. Landweer; TJILLINGSIE (opm: TJIELINGSIE), kapt. P. Ouwehand; ZWAAN, kapt. K.J. van Hemert; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. H.A.C. Henny; MINISTER VAN HALL, kapt. C. de Haas; DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. J.C. Strootman; EUGENIE, kapt. E.J. Bergman (van Rotterdam); ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J. Koning; EERSTELING, kapt de Zeeuw Bagchus Wz; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel (de drie laatsten van Dordrecht).
Voor Dordrecht: HELLEVOETSLUIS, kapt. W.J. Vos; EUTERPE, kapt. A. Kuipers; KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten.
Voor Schiedam: H. LIDUINA, kapt. A. van Brink; JUNO, kapt. W.H. Nicolai (van Rotterdam). Voor Middelburg: REGINA MARIS, kapt. P. Ouwehand.
Behalve deze 35 schepen heeft de Nederlandsche Handel-Maatschappij nog in deze bevrachting opgenomen voor Rotterdam het schip JULIA, kapt. A. van der Tas, en voor Amsterdam het schip COLOMBINE, kapt. C.A. Malbrone (van Rotterdam). Voor deze beide schepen werd de bevrachting echter niet geaccepteerd.

Afbeelding
Datum 01 maart 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Schepen in lading
- te Rotterdam:
Naar Baltimore het Amerikaanse fregat ISABELLA, kapt. John E. Allen.
Adres Wambersie & Zoon.
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark ALCOR, kapt. F.J. van Oppen.
Adres Vlierboom en Suermondt.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse fregat PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. C. Vermij. Adres Wm. Ruys & Zonen.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse clipper-fregat NOACH, kapt. P. Wierikx.
Adres de bevrachters 't Hoen, Hudig & Co. en de cargadoors Hudig & Pieters, alhier en Vriesendorp & Gaade te 's Gravenhage.
Naar Batavia de Nederlandse brik BENGALEN, kapt. H.F. Planten.
Adres Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Batavia, Samarang en Soerabaija het Nederlandse clipper-campagne-fregat JAN DE WITT, kapt. F. Guijt Jr. Adres Kuyper, van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuijzen en bij de reders Corn. Balguerie & Zoon.
Naar Batavia de Nederlandse bark HUYDECOPER, kapt. C.J.N. Blok. Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
Naar Batavia het Nederlandse fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade.
Adres C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
Naar Batavia de Nederlandse campagne-bark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder. Adres Vaesen & Steinhaus, alhier en de Coningh & Co. te Amsterdam.
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, kapt. F. Heymerichs. Adres 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters, Vroege, Nieuwkamp & de Wijs en P. Varkevisser & Zoon.
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark JOHANNA CHRISTINA, kapt. S. le Clercq. Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse clipper-fregat INDIA, kapt. C. Vonck. Adres Bonke & Co. en Wambersie & Zoon.
Naar Batavia de Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. A.J. Bus. Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Batavia de Nederlandse bark KRIMPENERWAARD, kapt. F.W. van Heijningen. Adres Slingerland & Lehr of D. Burger & Zoon.
Naar Belfast de Nederlandse galjoot BARTELD HERMAN. Kapt. F.M. Rasker. Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Boston de Nederlandse brik PRESTO, kapt. F.F. Cremer. Adres Hudig & Blokhuyzen.
Naar Boston de Oldenburger bark FALKE, kapt. B.H. Kassebohm. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Bremen het Hannoverse schip ALIDA IKEA, kapt. L.B. Pieper. Adres Seeuwen & Co.
Naar Decima en Kanagawa de Nederlandse brik JAPAN PACKET, kapt. A.M.C. den Exter van den Brink. Adres C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suemondt en P.A. van Es & Co. Naar Dublin de Nederlandse kof JAKOBUS, kapt. J.H. Koning. Adres Hudig & Blokhuyzen.
Naar Gibraltar de Nederlandse hoeker WILHELMINA, kapt. A. Koster. Adres Seeuwen & Co.
Naar Glasgow het Engelse fregat MAJESTIC, kapt. J. Jones. Adres R. Twiss Hz.
Naar Guernsey de Engelse schooner CAROLINE, kapt. Chs. Allcock. Adres Hudig & Pieters.
Naar Hamburg het Nederlandse schip SOPHIA, kapt. L. Vonk. Adres Seeuwen & Co.
Naar Harburg en Hamburg de Nederlandse kof JANTINA ROELFINA, kapt. E.G. Broekema.
Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Java het Nederlandse campagne- clipper-fregat TERNATE, kapt. T. Cars Tz. Adres bij de reder H. Van Rijckevorsel en de scheepsmakelaars Hudig & Blokhuyzen en Kuypers, van Dam & Smeer.
Naar Jersey de Engelse schoener UNITE, kapt. W. Colverson. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Jersey en Guernsey het kotterschip MARCO, kapt. Wm. Richardson. Adres Hudig & Blokhuyzen.
Naar Lissabon de Nederlandse schoener POMONA, kapt. D. Haddeman.
Adres Seeuwen & Co.
Naar Melbourne (Hobson Bay) en eventueel Sydney (N.S.W.) de Nederlandse bark SOUBURG, kapt. M.W. Zwart. Adres Kuyper, van Dam & Smeer alhier, de Vries & Co. te Amsterdam, en bij Dörschlag & Gerbaulet.
Naar Melbourne (Hobson Bay) en eventueel Sydney (N.S.W.) het schip VREDE, kapt. J.L. ter Bruggen. Adres Hudig & Pieters alhier, of de Vries & Co., te Amsterdam, of bij Dörschlag & Gerbaulet.
Naar New York de Nederlandse bark NEDERLAND, kapt. J.T. Meermans. Adres Hudig & Blokhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar New York het Amerikaanse fregat FAIRFIELD, kapt. B. Hull. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Padang de Nederlandse bark CATHARINA MARIA, kapt. A. van der Tak.
Adres van Overzee & Co., Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer alhier, en de Coningh & Co. te Amsterdam.
Naar Philadelphia de Nederlandse schoener PAULINA EN CORNELIA, kapt. K.K. Hagedoorn. Adres P.A. van Es & Co. alhier, de Groot, Roelants & Co. te Schiedam en Oolgardt & Bruinier te Amsterdam.
Naar Quebec het Noorse fregat SCANDINAVIEN, kapt. M. Gude. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Samarang (direct) de Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan. Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Singapore en Hongkong de Nederlandse 3 mast schoener D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden. Adres Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Singapore en Hongkong de Nederlandse bark CHINA, kapt. E. Tofield. Adres W. Ruys & Zonen.
Naar Soerabaija (direct) de Nederlandse bark KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Soerabaija (direct) de Nederlandse bark NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L.T. van Ruyven. Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen alhier.
Naar Soerabaija en Macassar de Nederlandse bark EDOUARD MARIE, kapt. A. van der Kolf. Adres 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en Chs. Cornelder & Zonen.
Naar Stettin (opm: Szczecin) de Pruisische Brik MARGARETHA, kapt. A. Radloff. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Stettin (opm: Szczecin), eventueel Kopenhagen het Pruisische schroefstoomschip HUMBOLDT, kapt. L. Mehring. Adres Chs. Cornelder & Zonen.
Naar Sydney (N.S.W.) de Nederlandse bark JAVA, kapt. F.G.C. Mann. Adres Vlierboom & Suermondt alhier, de Vries & Co. te Amsterdam, en Dörschlag & Gerbaulet.
- te Vlaardingen:
Naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. H. den Breems. Adres Kuyper, van Dam & Smeer te Rotterdam.
- te Amsterdam:
Naar Batavia de Nederlandse bark HERMAN DE RUITER, kapt. P.J. Feijnt. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Buenos Aires de Nederlandse schoener-brik GEZUSTERS, kapt. …..
Adres Petrus Scheffer & Zoon.
Naar Dantzig (opm: Gdansk) de Hannoverse ESPERANCE, kapt. A.J. Dirksen. Adres A. Spekman.
Naar Genua de Deense bark SVENDBORG, kapt. A. Thuroe. Adres Hurrelbrinck & Co.
Naar Kanagawa, met vrijheid Batavia aan te doen het Nederlandse schip (opm: brik) DOLFIJN, kapt. T.D. Gollards. Adres de Coningh & Co., alhier en Hudig & Pieters te Rotterdam.
Naar Macassar, via Amboina de Nederlandse bark MACASSAR, kapt. P. Vitrings Coulon. Adres Canne & Balwé alhier en C.W. Koning Jr. en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
Naar Samarang de Nederlandse bark ALBRECHT BEYLING, kapt. G.L. Muller. Adres Oolgaardt & Bruinier alhier, P.A. van Es & Co. te Rotterdam en de Groot Roelants & Co. te Schiedam.
Naar Samarang de Nederlandse bark WAALSTROOM, kapt. P.W.B. Mellink. Adres Oolgardt & Bruinier.
Naar Soerabaija de Nederlandse bark HENRIËTTA, kapt. J. Portengen Jr. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Soerabaija (direct) de Nederlandse bark OTTOLINA, kapt. A. Eeleman. Adres de Coningh & Co. te Amsterdam, en Kuiper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
- Riviervaart van Rotterdam:
Naar Antwerpen en Brussel het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. E. v.d. Kuyl.
Adres H. Braakman & Co.
Naar Biebrich en Frankfort het schip PAULINE, kapt. P. Kroll. Adres H.A.T. Koek.
Naar Dusseldorp het schip STOLZENFELS, kapt. G. Hendriks. Adres H.A.T. Koek.
Naar Gent het schip PAULINE, kapt. P.J. de Landtsheer. Adres H. Braakman & Co.
Naar Gent het schip VROUW MARIA, kapt. J. Koster. Adres H. Braakman & Co.
Naar Maastricht de stoomboot ELPIS. Adres J. v.d. Maaden.
Naar Maastricht, Luik en Aken het schip JOHANNA CORNELIS, kapt. J.P. Oomes.
Adres H. de Groot.
Naar Maastricht, Luik en Aken het schip DE CORNELIA, kapt. H.J. Oomes.
Adres H. de Groot.
Naar Mannheim en Ludwigshafen het schip HOFFNUNG, kapt. S. Hartmann. Adres H.A.T. Koek.

Afbeelding
Datum 02 april 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Schepen in lading:
- te Rotterdam:
Naar Batavia. Nederlandse bark HUYDECOPER, kapt. C.J.N. Blok. Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
Naar Batavia. Nederlands fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. Van Rijn van Alkemade. Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
Naar Batavia en Soerabaja. Nederlandse campagne-bark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder. Adres: Vaesen & Steinhaus, alhier en de Coningh & Co., te Amsterdam.
Naar Batavia en Soerabaja. Nederlandse bark STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, kapt. F. Heymerichs. Adres: 't Hoen, Hudig & Co,. Hudig & Pieters, Vroege, Nieuwkamp & de Wijs en P. Varkevisser & Zoon.
Naar Batavia en Soerabaja. Nederlandse klipper-fregat INDIA, kapt. C. Vonk. Adres: Bonke ? & Co. en Wambersie & Zoon.
Naar Batavia. Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. A.J. Bus. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Naar Batavia. Nederlandse bark KRIMPENERWAARD, kapt. F.W. Van Heijningen. Adres: Slingeland & Lehr of D. Burger & Zoon.
Naar Batavia. Nederlandse clipper-fregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten. Adres: Visser & van der Sande te Rotterdam en te Dordrecht.
Naar Batavia. Nederlandse driemast-schoener ZEPHIR, kapt. W.H. Scheij. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Naar Batavia en Soerabaja. Nederlandse bark MARIA DIEDERICA, kapt. A. van Marion. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen alhier en de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.
Naar Bahia. Bremer brik BAHIANA, kapt.A Koster. Adres: Wambersie & Zoon.
Naar Boston. Nederlandse brik PRESTO, kapt. F.F. Cremer. Adres: Hudig & Blokhuyzen.
Naar Bremen. Hanoverse kof FRAU JOHANNA, kapt. J.H. Jacobs. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Dantzig. Hanoverse schip KEA, kapt. H. Buss. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Dantzig. Nederlandse kof JOHANNA WILHELMINA, kapt. T.K. Faber. Adres: Vlierboom & Suermondt.
Naar Decima en Kanagawa. Nederlandse brik JAPAN PACKET, kapt. A.M.C. den Exter van den Brink. Adres: C.Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt en P.A. Van Es & Co.
Naar Gibraltar. Nederlandse schoener DE HOOP, kapt. J. Manneken. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Hamburg. Nederlandse galjoot MARTHA, kapt. H.H. Nieboer. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Harburg en Hamburg. Hanoverse kof CATHARINA MARIA, kapt. H.H. de Roth. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Hongkong direct. Nederlandse bark JUNO, kapt. H.W. Nicolai. Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
Naar Java. Nederlandse campagne-clipper-fregat TERNATE, kapt. T. Cars Tz. Adres bij de reder H. van Rijckevorsel en de scheepsmakelaars Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Lissabon. Nederlandse hoeker BOREAS, kapt. J. van Dijk. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Melbourne Hobsons-Bay en eventueel Sydney N.S.W. Nederlandse bark SOUBURG, kapt. M.W. Zwart. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer alhier, de Vries & Co. te Amsterdam en bij Dörschlag & Gerbaulet.
Naar Melbourne Hobsons-Bay en eventueel Sydney N.S.W. Nederlands schip VREDE, kapt. J.L. ter Bruggen. Adres: Hudig & Pieters, alhier, of de Vries & Co. te Amsterdam of bij Dörschlag & Gerbaulet.
Naar Montevideo en Buenos-Aires. Nederlandse schoener STAD APPINGADAM, kapt. G.S. Prange. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar New York. Engelse bark CABOT, kapt. J. Mc. Gregor. Adres: Wambersie & Zoon.
Naar New York. Noorse brik TORDENSKJOLD, kapt. A. Hansen. Adres: P.A. Van Es & Co.
Naar New York Engelse brik ADELAÏDE, kapt. John Mc Cough. Adres: Hudig & Blokhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar New York. Noorse brik LAMARTINE, kapt. P.N. Zernichow. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer en Wambersie & Zoon.
Naar New York. Bremer bark ST. BERNHARD, kapt. C.L. Deetjen. Adres: Wambersie & Zoon.
Naar New York. Nederlandse bark LUCONIA, kapt. C.J.D. Hulshoff. Adres: Wambersie & Zoon.
Naar Padang. Nederlandse bark CATHARINA MARIA, kapt. A. van der Tak. Adres: van Overzee & Co., Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer, alhier en de Coningh & Co. te Amsterdam.
Naar Quebec. Noors fregat SCANDINAVIEN, kapt. M. Gude. Adres: P.A. van Es & Co.
Naar Singapore en Hongkong. Nederlandse driemast-schoener D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden. Adres: Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Singapore en Hongkong. Nederlandse bark CHINA, kapt. E. Tofield. Adres: W. Ruys & Zonen.
Naar Singapore en Hongkong na arrivement Deense bark JURGEN LORENTZEN, kapt. Reimer. Adres: Vlierboom & Suermondt.
Naar Soerabaja en Macassar. Nederlandse bark EDOUARD MARIE, kapt. A. van der Kolf. Adres: 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en Chs.Cornelder & Zonen.
Naar Stettin, eventueel Kopenhagen. Pruisisch schroefstoomschip HUMBOLDT, kapt. L. Mehring. Adres: Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Stettin. Pruisisch stoomschip HERMANN, kapt. Robt. Klock. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Sydney N.S.W. Nederlandse bark JAVA, kapt. F.G.C. Mann. Adres: Vlierboom & Suermondt alhier, de Vries & Co. te Amsterdam en Dörschlag & Gerbaulet.
Naar Sydney N.Z.W. Nederlands fregat ELISABETH, kapt. H.A. Harms. Adres: P.A. van Es & Co. en Nolda & Dewing.
- te Amsterdam:
Naar Buenos Aires. Nederlandse schoener-brik GEZUSTERS, kapt. … Adres: Petrus Scheffer & Zoon.
Naar Dantzig. Hannoverse schoener ESPERANCE, kapt. A.J. Dirksen. Adres: A. Spekman.
Naar Dantzig. Nederlandse galjoot GEORGE, kapt. B.B. Mulder. Adres A. Spekman.
Naar Decima. Nederlandse bark COPERNICUS, kapt. J. Algra. Adres: de Vries & Co., alhier en Vlierboom & Suermondt te Rotterdam.
Naar Kaap de Goede Hoop, Kaapstad, Port Elisabeth en Port Natal. Nederlandse campagne-bark WILLEM HENDRIK, kapt. J. Beckering. Adres : Hoyman & Schuurman.
Naar Koningsbergen via Kopenhagen. Deense stoomschip L. N. HVIDT, kapt Harböe. Adres: W.J. Langeveld junior & Co.
Naar Koningsbergen, via Kopenhagen. Het schroefstoomschip HIPPEL, kapt. B. Wendt. Adres: B.J. van Hengel.
Naar Padang. Nederlandse brik CONSTANCE, kapt. T. Sipkes. Adres: Canne & Balwé en de Coningh & Co. alhier en Kuyper, van Dam & Smeer te Rotterdam.
Naar Samarang direct. Nederlandse bark WAALSTROOM, kapt. P.W.B. Mellink. Adres: Oolgaardt & Bruinier.
Naar Samarang direct. Nederlandse bark ALMELO, kapt. R.P. Tjebbes. Adres: Hoyman & Schuurman.
Naar Samarang direct Nederlandse campagne-bark HENRIETTA, kapt. J. Portengen. Adres: Oolgaardt & Bruiner.
Naar Soerabaja direct. Nederlandse bark ALETTA AUGUSTA, kapt. J.A. Tinholt. Adres: de Coningh & Co., alhier en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
- Riviervaart Rotterdam:
Naar Antwerpen en Brussel. Het schip DE HOOP, kapt. J. van den Berg. Adres: H. Braakman & Co.
Naar Biebrich en Frankfurt. Het schip FORTUNA, kapt. F. Leinweber. Adres: H.A.T. Kock.
Naar Dusseldorf. Het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Jansen. Adres: H.A.T. Kock.
Naar Gent. Het schip LA PAULINE, kapt. P.J. De Landtsheer. Adres: H. Braakman & Co.
Naar Maastricht, Luik en Aken. Het schip HENDRIKUS JOHANNA, kapt. A.J. Oomes. Adres: H. de Groot.
Naar Mannheim en Ludwigshafen. Het schip ELEONORE, kapt. H. Mundschenk. Adres: H.A.T. Kock.

Afbeelding
Datum 17 april 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 29 schepen, als:
voor Rotterdam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J. Bakker; LOEVESTEYN, kapt. C.J.D. Hulshoff; CATHARINA WILHELMINA, kapt. J.O. Kluin; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. J. Vermey; JAN DANIËL, kapt. A.K. Zweede; BULGERSTEYN, kapt. G. Geerling; HUGO GROTIUS, kapt. T. Vogelsang; COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. J. van Zanten.
Voor Amsterdam: KIJKDUIN, kapt. K.C. Dekker; GRAAF VAN HEYDEN REINESTEIN, kapt. B.H. Boer; STAD ASSEN, kapt. H.J. Haverbult; GEBROEDERS, kapt. C. de Groot; WILHELMINA EN CLARA, kapt. C. Abrahamsz Jr.; GOUVENEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. C.E. Hoeksma; CATHARINA MARIA, kapt. D. van Amerongen; ANNA, kapt. Bok; LUCONIA, kapt. J. Admiraal Jz.; KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. F.L. Zack; DUIVELAND, kapt. J.G. Marcussen; AZIA, kapt. F. Molenaar; WILHELMINA JOHANNA, kapt. L.P. Anderson; MINISTER VAN HALL, kapt. O. de Haas; SCHOONDERLOO, kapt. S.K. Otto; PIETER SCHOENMAKERS, kapt. J.J. Van Varelen. Voor Dordrecht: BONI, kapt. J.W. Möller; JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. A. Romijn; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel.
Voor Middelburg: DE NOORDSTER, kapt. J. Luteyn.
Voor Schiedam: HEILIGE LIDWINA, kapt. A. van Brink.

Afbeelding
Datum 12 januari 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 10 januari. Aangekomen: ALBERDINA, kapt. Boerhave, v. St.Petersburg; HELENA, kapt. Gortmaker, en ERNST REINHARD, kapt. Ellerman, beiden van Riga; CERES, kapt. Rieckleff, van Libau; VICTOR. kapt. Jensen, van Odensee, allen met assistentie van sleepboot en ijssloepen. De stoomboot LEVANT is geschut, heeft geprobeerd in het Kanaal door het ijs te breken, doch heeft het moeten opgeven en is blijven liggen. De wind O.
Brouwershaven, 10 januari Aangekomen: ENGELINA, kapt. Smith, van Libau.
Vertrokken: LOODSKOTTER NO. 6, kapt. De Neef, Geen ijs. ZZO.
Van Batavia vertrokken: 3 november. JOHANN, kapt. Verduin, en 5 nov., CORN. ANTHONY, kapt. Reinders, beiden naar Nederland; 6 nov., IDA WILLEMINA, kapt. Rotgans, en CORNELIS GIPS, kapt. Seyfert, beiden naar Soerabaija; 8 nov., INDIA, kapt. Vonck, en  CATHARINA MARIA, kapt. v. Amerongen, beiden naar Nederland; HELLEVOETSLUIS, kapt. Steffens, naar Pekalongang; 13 nov, ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder; BONI, kapt. Möller; 16 nov., SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee; 18 nov., CHERIBON, kapt. Coers; JAN DANIËL, kapt. Zweede ; 19 nov., SUSANUA ELISABETH, kapt. Ouwehand; 22 nov., HENRIETTE, kapt. Drijver qq.; 26 nov., WATERGEUS, kapt. Giezen; GOEDE VERWACHTING, kapt. Hellenius; KORTENAAR, kapt. Schuchard; RUDOLF, kapt. Meinsma, en CORNWALLIS, kapt. Bliek, allen naar Nederland.
Van Samarang vertrokken, 28 nov., KOSMOPOLIET, kapt. Koning, naar Batavia.
Van Passaroeang vertrokken, 9 nov., JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Romijn, naar Ned. Van Banjoewangie vertrokken, 29 okt., MACASSAR, kapt. Vitringa Coulon, naar Rotterdam;
A.R. FALCK, kapt. Van Duyvenboden, naar Amsterdam.
Van Tjilatjap vertrokken, 12 nov., KIJKDUIN, kapt. Dekker, naar Amsterdam.
Te Hongkong aangekomen, 29 nov., ANTH. PETRONELLA, kapt. Van de Velde, van Cardiff.

Afbeelding
Datum 09 maart 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 5 Maart. Het schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Amerongen, van Batavia naar Amsterdam, is alhier met lekkage in het bovenschip en met gebroken steng binnengelopen.

Afbeelding
Datum 11 maart 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens ontvangen telegram heeft het schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Amerongen, van Batavia naar Amsterdam, te Plymouth binnen, heden de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 15 maart 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: SARA, kapt. J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen; ACTIVE, kapt. Th. Kimnersley, van Londen, met 20 ⅔, last raapzaad; ALIDA PRONK, kapt. J.F. Walerius, van Girgenti, met 3260 cantares ruwe zwavel; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel, van Passaroean, met 2465 kranjangs suiker, 8644 balen koffie, 865 schuitjes tin en 1025 bossen bindrotting.
Helvoet, 13 maart. Aangekomen: PELICAN, van Liverpool; LOUISA HELENA, kapt. Van Aggen, van St. Petersburg.
Vertrokken: PRINS VAN ORANJE, naar Duinkerken; FIJENOORD, naar Londen; PRINCESS ALICE, naar Harwich; VOLUNTEER, naar Leith. De THERESE, ADM. CATOR en ADM. VERHUELL zijn naar zee gestoomd.
Brouwershaven, 13 maart. Aangekomen: CORNELIS ANTHONY, kapt. Reinders, van Batavia; MARY, kapt. Southern, van Shields.
Te Texel aangekomen, 12 maart, CATHARINA MARIA, kapt. Van Amerongen, van Batavia, laatst van Plymouth.
Helvoet, 14 maart. Aangekomen: SEAHORSE, stoomboot, en SWALLOW, stoomboot, beiden van  Hull; NORA, stoomboot, van Londen; OSBORNE, stoomboot, van Leith; CLEMENCE, kapt. Meulendijk, van Newcastle; AUGUSTUS, kapt. Erichs; PALLADIUM, kapt. Gray; ADRIANA FRANCISCA, kapt. Van Eyk; MYRTLE, kapt. Eason, THOMPSON, kapt. Richardson, en VOLONTEER, allen van Brouwershaven; ELLIDA JOHANNA, kapt. Pahlson, van Malmö; Zr.Ms. stoomboot DEN BRIEL, van Vlissingen.
Brouwershaven, 14 maart. Vertrokken: CORNELIS ANTHONY, kapt. Reinders, naar Helvoet.
Te Hull aangekomen, 11 maart, BROWN, kapt. Frennie, van Dordt.
Van Batavia vertrokken, 28 januari, DOELWIJK, kapt. Hoefman, naar Nederland,
Zeilklaar, 30 januari, ZANZIBAR, kapt. Haack, naar Nederland.
Anjer gepasseerd, 22 janaar, HERMAN DE RUITER, kapt. Esink, van Batavia naar Amsterdam.
Te Singapore aangekomen, 26 januari, POSTILLON, kapt. Grove, en 1 febr., HOLLANDIA, kapt. Ruige, beiden van Amoy; ALBR. BEYLING, kapt. v.d. Burg, van Schiedam, laadt voor Batavia; 5 dito, ALMELO, kapt. Tjebbes, van Amsterdam, laadt voor Macassar. Vertrokken, 3 dito, MARIA ADRIANA, kapt. v.d. Held, naar Calcutta.
Te Hongkong aangekomen, 25 januari, ONRUST, kapt. Jonker, van Nieuw-Zeeland.

Afbeelding
Datum 07 december 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Schepen in lading te Rotterdam naar:
- Batavia en Soerabaija. De Nederl. bark LAMMINA ELISABETH, kapt. F. Pot.
Adres: Vlierboom & Suermondt.
- Batavia en Soerabaija. De Nederl. bark MARIA ANNA, kapt. J.D. van Monnom.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Batavia. Het Nederl. clipper-fregat NOORD BRABANT, kapt. J.C.W. Loos.
Adres: P.A. van Es & Co.
- Batavia. De Nederlandse bark CATHARINA MARIA, kapt. D. van Amerongen.
Adres: van Overzee & Co, Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en De Coningh & Co te Amsterdam.
- Belfast. De Nederl. galjoot GEZINA, kapt, P.M. Ei.
Adres: Kuyper, van. Dam & Smeer.
- Buenos Aires. De Nederlandse schoener-brik HERSTELLING, kapt. W.A. Ligthart.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer of bij Gerbaulet & Co.
- Buenos Aires. De Nederl. brik ANTONETTE, kapt. P.K. Gnodde.
Adres: Wambersie & Zoon of bij Gerbaulet & Co.
- Decima en Kanagawa. De Nederlandse clipper-brik DUODECIMA, kapt. A. Euwes.
Adres: P.A. van Es & Co te Rotterdam, De Groot, Roelants & Co te Schiedam en De Coningh & Co te Amsterdam.
- Havana. De Nederlandse schoener CERES, kapt. C. Boog.
Adres: Hudig & Blokhuijzen.
- Kaapstad (Kaap de Goede Hoop). De Nederlandse brik CONCORDIA, kapt. A. van Zanten. Adres: Chr. Cornelder & Zonen alhier en Gerard Mauritz te Dordrecht.
- Lissabon. Het Nederlandse schip (opm: hoeker) VEREENIGING, kapt. G. van Duffelen.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Lissabon. Het Nederlandse schip (opm: hoeker) KLEINKINDEREN, kapt. G. de Jong.
Adres: Seeuwen & Co.
- Lissabon. De Nederl. schoener ANTON EN JACOB, kapt. A. Bot.
Adres: Jan Daniels & Zn & Arbman te Amsterdam en Hudig & Blokhuijzen te Rotterdam.
- Lissabon en Gibraltar. Het Nederlandse schip (opm: hoeker) KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. C. Brouwer.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Malta via Gibraltar. De Nederlandse schoener POMONA, kapt. D. Haddeman.
Adres: Seeuwen & Co.
- Melbourne (H.B.) en Sydney (N.S.W.). Het Nederlandse fregat NIEUWE WATERWEG, kapt. F. Heijmeriks.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer, of bij Gerbaulet & Co.
- Samarang. De Nederlandse brik NAGASAKI, kapt. A.F.A. Horner.
Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse bark HENRIETTE ELISABETH SUSANNE, kapt. A. Meyboom.
Adres: P.A. van Es & Co te Rotterdam, De Groot, Roelants & Co te Schiedam en De Coningh & Co te Amsterdam.
- Triëst. De Nederlandse galjoot HENDRIKA, kapt. W. van Wattum.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.

Afbeelding
Datum 20 december 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt tot laden gereed naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip CATHARINA MARIA, kapt. D. van Amerongen, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres: de reders Van Overzee & Co, de cargadoors Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en De Coningh & Co te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 10 april 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 17 schepen, als:
Voor Amsterdam: VERTROUWEN, kapt. D.J. Seinstra, 360 lasten, vracht NLG 90,94; KANDANGHOUWER, kapt. W. Zeelt, 382 last, NLG 92,80; PIETER ADOLF, kapt. C. Jaski, 449 last, vracht NLG 92,74; MARIA CATHARINA, kapt. A. Blom, 399 last, vracht NLG 91,49; MENTOR, kapt. H.W. Buthenuth, 293 last, vracht NLG 93,68; GALILEÏ, kapt. B.S. van der Mey, 392 last, vracht NLG 93,68; IDUNA, kapt. W.J. Du Sar, 161 last, vracht NLG 89,50; ALDEBARAN, kapt. B.G. Meyboom, 319 last, vracht NLG 89,90; WILHELMINA EN CLARA, kapt. A.A.H. van Herwerden, 342 last, vracht NLG 91,91; GEBROEDERS VAN DER BEEK, kapt. J.F.H. Göbel, 655 last, vracht NLG 91,48.
Voor Rotterdam: PRESIDENT PLATE, kapt. C.D. Julius, 396 last, vracht NLG 90,--; CATHARINA MARIA, kapt. D. van Amerongen, 337 last, vracht NLG 88,90; HENDRIKA, kapt. M. van der Valk, 352 last, vracht NLG 93,45; CORTGENE, kapt. P. Wemmerus Pzn, 397 last, vracht NLG 90,--; SUSANNA JOHANNA, kapt. J.P. Peeters, 261 last, vracht NLG 91,--; KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten, 569 last, vracht NLG 91,98.
Voor Schiedam: PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J.A. Vrijman, 394 last, vracht NLG 89,88.

Afbeelding
Datum 09 juli 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen als:
voor Amsterdam: JAVA, kapt. B.L. Bakker, 683 lasten, NLG 70,99 vracht; NOORDZEE-KANAAL, kapt. R.P. Tjebbes, 439 lasten, NLG 73,98 vracht; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. S.P. Kuyper, 306 lasten, NLG 74,37 vracht; KITTIJ, kapt. Z. Mulder, 458 last, NLG 74,94 vracht; NICOLAAS WITSEN, kapt. C. de Groot, 352 last, NLG 74,94 vracht; JACOB ROGGEVEEN, kapt. J. Vos van Marken, 377 last, NLG 74,94 vracht; MARIA ADOLFINA, kapt. W. Bakker Wz., 347 last, NLG 74,99 vracht.
Voor Rotterdam: CATHARINA MARIA ,kapt. F.H.D.C. Riecks qq., 337 last, NLG 74,45 vracht; MINISTER FRANSEN VAN DER PUTTE, kapt. J. Bouwmeester, 828 last, NLG 75,99 vracht.

Afbeelding