Inloggen
BATAVIER - ID 8134


Kroniekberichten

Datum 30 maart 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 maart. Van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren stoomschip BATAVIER, bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Londen.

Afbeelding
Datum 04 augustus 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 augustus. Het stoomschip BATAVIER is heden van hier naar zee vertrokken.

Afbeelding
Datum 08 december 1855
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 4 december. Het alhier ter rede gearriveerde schip ANNA CROWELL, is de 2 dezer op de rivier in aanzeiling geweest met het te Rotterdam te huis behorende stoomschip BATAVIER, kapt. W. Smith, van hier naar Rotterdam bestemd. De ANNA CROWELL bekwam daarbij zware schade, en ook de stoomboot bekwam zoveel schade in de boeg, dat zij hevig lek werd en dientengevolge genoodzaakt was om de reis op te geven.

Afbeelding
Datum 03 november 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 november. Heden namiddag was alhier een gerucht in omloop, dat men aan boord van de stoomboot BATAVIER, in Brielle binnen, op de kust een Oost-Indiëvaarder had zien vergaan en men noemde reeds als zodanig het schip VIJF VRIENDEN, kapt. Johan, van Samarang op hier bestemd. Wij hebben dienaangaande informaties ingewonnen en kunnen met zekerheid mededelen dat dit gerucht geheel onwaar is. De gezagvoerder van het stoomschip BATAVIER heeft op zijn overtocht zeer goed weder gehad en op de kust niets anders gezien dan twee op reis zijnde stoomboten.

Afbeelding
Datum 29 november 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 28 november. De stoomboot BATAVIER, op Maasdroogen vastgezeten, heeft sein op voor een sleepboot. Twee derwaarts vertrokken ijssloepen zijn teruggekomen.

Afbeelding
Datum 30 november 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 november. Het stoomschip BATAVIER, kapt. Smith, van Londen naar Rotterdam, gisteren op Maasdroogen aan de grond geraakt, is, zonder assistentie vlot gekomen en arriveerde hier heden morgen ten 9 ure. Noch schip, noch lading hebben het minst geleden; morgen ten 12 ure zal de BATAVIER de reis naar Londen weer aanvaarden.

Afbeelding
Datum 16 juli 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bewijs van hoogachting.
Op woensdag de 5de juli 1865 hadden de heren S. Allen en J. Lethem het genoegen om kapitein William Smith, bevelvoerder van de stoomboot BATAVIER, een bewijs van hoogachting aan te bieden, bestaande in een Zilveren Servies.
De gelden tot aankoop zijn door een klein aantal vrienden bijeen gebracht, als een bewijs van achting voor des kapitein's hoffelijkheid, oplettendheid en bekwaamheid, waarvan zij de ondervinding hebben opgedaan op menige reis tussen Londen en Rotterdam.
Kapitein W. Smith betuigt bij deze zijn dank en uit zijn beste wensen voor deze welwillende
vrienden, die op zulk een beleefde wijze hun welwillende gevoelens jegens hem hebben aan de dag gelegd, die hij immer, met een dankbaar hart, zal op prijs stellen.

Afbeelding
Datum 16 december 1865
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Rotterdam – Londen (via Thameshaven overtocht gemiddeld 15 uren).
- BATAVIER, kapitein W. Smith, december 1865.
Van Rotterdam naar Londen, dinsdag 19 december des voormiddags 11 ure.
Van Londen naar Rotterdam, zondag des morgens ten 10 ure van de ligplaats Hermitage-Tier.
Per spoor van Fenchurchstreet Station naar Blackwall, ’s morgens 10½ ure.
Van Blackwall naar Rotterdam, ’s morgens 11 ure.
Passagiersvrachten:
Grote kajuit                                        NLG 15,00
Idem               heen en terug             NLG 22,50
Voorkajuit                                           NLG 9,00
Idem               heen en terug             NLG 13,50
Kinderen beneden 10 jaar de helft van de vracht.
- Schroefschoener FIJENOORD, kapitein M. van ’t Hoff.
Van Rotterdam naar Londen, zondag 17 december des morgens 7 ure.
Van Londen naar Rotterdam, donderdag 21 december des morgens 8 ure.
De dienst van beide stoomschepen staat in verbinding met de naar en van Mannheim en tussen gelegen plaatsen aan de Rijn varende stoomboten van de Nederlandsche Stoomboot-Reederij.
Nadere informaties zijn te bekomen bij de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en haar cargadoors D.A. van Oordt & Co, in de Boompjes te Rotterdam en bij alle agenten van de Nederlandsche Stoomboot-Reederij.

Afbeelding
Datum 17 april 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Gisteren morgen is met de stoomboot BATAVIER van Londen alhier aangekomen D.B.N. Piebes, gezagvoerder van het Nederlandse schoenerschip ADRIANUS. Onder verdenking liggende van pogingen te hebben aangewend om dit schip op de hoogte van Scilly te doen zinken, waarvan in ons nummer van 9 dezer uitvoerig melding is gemaakt, werd hij bij zijn aankomst alhier onmiddellijk door de politie aangehouden en naar het huis van arrest overgebracht.

Afbeelding
Datum 08 november 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 november. Sedert de 2e dezer is de Noord als het ware gevuld met stoomboten en schepen, die aan de grond komen. De stoomboten BATAVIER, LEITH en HARWICH zitten aan de grond. (opm: men week uit naar de te ondiepe vaarweg via Dordrecht wegens de stremming van het Voornsch Kanaal)
De BATAVIER is heden nacht vlot gekomen door lichters. Heden ochtend zijn nog in den Noord aan de grond gevaren de stoomboten TELEGRAAF, STAD BONN, NIJMEGEN, VLISSINGEN, STAD ZIERIKZEE, enz. Ten 11 ½ ure zijn alle boten vlot gekomen, behalve de HARWICH en de LEITH. Deze laatste is echter ongeveer 1½ uur later los geraakt en naar Rotterdam opgestoomd ; doch de HARWICH is blijven zitten.

Afbeelding
Datum 18 februari 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 17 februari. Het stoomschip BATAVIER, komende van Londen, zit op de Schulpenplaat aan de grond en is met hoog water blijven zitten.

Afbeelding
Datum 19 februari 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 18 februari. De stoomboot BATAVIER is heden nacht en ook dit tij met hoog water weder blijven zitten.

Afbeelding
Datum 21 februari 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 20 februari. Het stoomschip BATAVIER, op de Schulpenplaat aan de grond gevaren, heeft het sein om een sleepboot gehesen.

Afbeelding
Datum 22 februari 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 21 februari. Het stoomschip BATAVIER is met assistentie vlot gekomen en naar zee gestoomd.

Afbeelding
Datum 17 mei 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

De 14e dezer werd alhier de 48e gewone algemene vergadering gehouden van deelhebbers in de Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij, onder het voorzitterschap van de heer Joost van Vollenhoven, burgemeester.
Deze onderneming, de oudste van die soort in ons vaderland, ook een der eerste en weleer de beste op het vasteland van Europa, rijk in lotgevallen en vroeger ook in voorspoed, was in de laatste jaren door de pers en in mondelinge geruchten voorgesteld, als in kwijnende staat te verkeren. Niet alleen bij de deelhebbers en andere rechtstreeks belanghebbenden werd daardoor soms bezorgdheid gaande gemaakt, maar ook bij hen, die het bestaan en de bloei van een grote, krachtige inrichting voor de bouw van ijzeren stoomschepen en de vervaardiging van machinerieën in dit deel van ons land onmisbaar achten.
Hetgeen thans door de deelhebbers vernomen en gezien werd, was alleszins geschikt om een geruststellende indruk te geven. Als een bevestiging van de gunstige uitkomsten volgens de balans, werd het verslag van het bestuur over de toestand en het bedrijf der maatschappij gedurende 1869 met het meeste genoegen gehoord.
Feiten en cijfers getuigen van bloei zowel in de stoompakketvaart als in de werkzaamheid te Fijenoord. Door ernstig aangevangen en volhardend doorgezette hervormingen was men op de hoogte gekomen, om in beide takken van het bedrijf aan de mededinging met voordeel het hoofd te kunnen bieden.
De BATAVIER werd van een nieuw stel stoomketels voorzien en nog een schroefschip, te Fijenoord gebouwd en MAASSTROOM genaamd, in de pakketvaart op Londen gebracht. Er is derhalve kans op bestendiging der bevredigende uitkomsten, met die dienst in 1869 verkregen, indien een betere waterweg naar zee bijtijds tot stand komt.
Behalve hetgeen verricht werd tot instandhouding en verbetering van het materieel der werktuigenfabriek en scheepswerf, zijn enige der voornaamste werkplaatsen door nieuwe aanbouw en door wijziging belangrijk uitgebreid, en meer ingericht naar de tegenwoordige vereisten. Een en ander kwam tot stand met bestrijding der uitgaven uit het bedrijfskapitaal.
Het verslag wees voorts als een gunstig verschijnsel op de toeneming van het werk voor particuliere en eigen rekening, naarmate de voortbrenging tot lage prijzen meer werd bereikt.
In dat voorname opzicht staat thans het etablissement Fijenoord gelijk met iedere andere inrichting in het binnen en buitenland.
Nopens het gouvernement- stoomschip ARGUS werden, op aanzoek van een deelhebber, ophelderingen gegeven en mededelingen gedaan, die de wens tot verdere openbaarmaking uitlokten, ten einde ook naar buiten de maatschappij te vrijwaren van de blaam, die men getracht heeft te dier zake op haar te werpen.
De exploitatie van pakketvaart en etablissement te samen leverde een voordelig saldo op van NLG 139.968,- waarvan NLG 99.312 zijn aangewend tot afschrijving op de waarden der bezittingen en het overige grotendeels tot uitkering bestemd.
Bij het bezoek na afloop der vergadering aan Fijenoord gebracht, werden de leden, inzonderheid zij die zich sedert enige jaren niet derwaarts hadden begeven, aangenaam getroffen bij de aanschouwing der ruime, luchtige, goed verlichte ateliers, evenals de terreinen de kenmerken tonende, dat orde, netheid en overleg worden betracht. Overal viel een goed geregelde bedrijvigheid waar te nemen, gepaard met een rustige gang van zaken en een tevreden stemming.
Terwijl de deelhebbers betreurden geen groter aantal te hebben zien opkomen om door persoonlijke overtuiging de ongegrondheid van geruchten te leren kennen, gingen zij uiteen met het volle vertrouwen op de levenskracht en de toekomst der Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij, en op haar geschiktheid om, even als nu gedurende bijna een halve eeuw, een kweekschool en bakermat te blijven voor de ontwikkeling van stoomvaart, fabriek- en stoomwezen hier te lande en in de overzeese bezittingen.
Moge zij lang werkzaam zijn voor het publiek belang, voor Rotterdam en de omliggende streken, onze werkmanstand en onze nationale eer.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 oktober. Wij vernemen heden nog de volgende bijzonderheden nopens het verongelukken van het stoomschip BATAVIER op de rivier de Theems. Terwijl het tussen 12 en 1 uur ’s namiddags van Blackwall naar Gravesend de rivier afvoer, met bestemming naar Rotterdam en een volle lading, benevens een aantal passagiers aan boord, ontmoette men een groot stoomschip onder Turkse vlag, naar gissing van 1.500 ton, zoals later bleek de CHARKEISH genaamd, dat met de vloed achter zich in volle vaart de koers naar Londen zette. De BATAVIER bleef in de goede richting doorvaren en gebruikte het roer zoveel nodig was om de tegenligger op ruime afstand te mijden. Doch het andere schip schijnt een overeenkomstige manoeuvre in geheel verkeerde zin te hebben gemaakt. Althans het kwam buiten zijn koers in volle vaart dwars in de zijde van het Nederlandse schip lopen, overstoomde het letterlijk en met zoveel geweld, dat het over de gehele breedte van de BATAVIER inliep, die, nadat de Turkse stomer de werktuigen achteruit deed slaan, tussen de voorkajuit en de fokkemast in tweeën gescheiden was, spoedig vol water liep en binnen weinige minuten in een diepte van meer dan dertig voet wegzonk. De meerderheid van de passagiers en opvarenden hadden ternauwernood de tijd om in allerijl en met achterlating van alles op het Turkse stoomschip over te klimmen; zij keerden daarmee naar Londen terug en werden door de zorg van de agenten van de Nederlandsche Stoomboot-maatschappij over Harwich met een van de boten van de Great Eastern Steam Navigation Company naar Rotterdam bestemd. Zodra kapt. Stranack van de WATERLOO, een van de stomers van de General Steam Naviagation Company, die de BATAVIER, met gelijke bestemming, van nabij volgde, het onheil ontdekte, zond hij enige sloepen tot hulp, in welke vier personen zich redden, die heden ook met de WATERLOO, dankbaar voor de goede bejegening, hier zijn aangekomen. Onder hen bevond zich een kantoorbeambte van de Nederlandsche Stoomboot-maatschappij, die alleen door van het zinkende schip in het water te springen nog een van de sloepen kon bereiken. Indien de ramp in de duisternis had plaats gehad, zou zeker meer dan een mensenleven te betreuren zijn geweest.

Afbeelding
Datum 30 oktober 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

De Times meldt, dat de Board of Trade eerstdaags een gerechtelijk onderzoek te Greenwich zal laten instellen naar de omstandigheden van het verongelukken van de BATAVIER op de Thames. Het lichten van het wrak laat zich bezwaarlijker aanzien dan men vermoedde, daar met elke dag zich in de romp meer zand en modder ophopen. Men is derhalve bezig door middel van duikers een deel van de zware lading op te halen; en inmiddels worden de toebereidselen tot het lichten met kracht voortgezet. Kisten en balen worden voortdurend geborgen. Ook zijn verscheiden koffers en passagiersgoederen opgehaald en tijdelijk gedeponeerd bij de heer Hodds, opzichter van een van de Gouvernementskruitmagazijnen. De CHARKEIH blijft in Millwall Docks aan de ketting.

Afbeelding
Datum 30 oktober 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 oktober. Volgens rapport is de kist met geld (GBP 725) van de passagier van de BATAVIER door de sleepboot DAY STAR gevist en in entrepot gebracht. De gouvernementslichters van Sheerness zijn nog niet bij het wrak aangekomen.

Afbeelding
Datum 03 november 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Men hoopt, dat het wrak van de BATAVIER a.s. maandag (opm: 4 november) zal kunnen gelicht worden. In de Daily News wordt verzekerd, dat een massa passagiersgoed reeds geborgen is. Onder andere zou de kist van een koopman, bevattende zijn gehele kapitaal, een GBP 800, opgevist en aan de eigenaar teruggegeven zijn.

Afbeelding
Datum 11 november 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 november. Terwijl men bezig was het stoomschip BATAVIER te lichten, scheurde het voorste gedeelte af, welk gedeelte, ongeveer 50 voet lang, op strand werd gesleept. Men denkt het gehele wrak in de loop der volgende week op het droge te krijgen.

Afbeelding
Datum 16 november 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 14 november. Men bericht dat het lichten van de BATAVIER weer niet geslaagd is.
Aanstaande zaterdag of maandag zullen andermaal pogingen aangewend worden om het wrak te lichten.

Afbeelding
Datum 24 november 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 22 november. Een gedeelte der lading, bestaande in balen tabak, katoen, wol, enz. is uit het wrak van de BATAVIER geborgen en in Queens Warehouse opgeslagen ; men denkt nog meer te bergen.

Afbeelding
Datum 17 januari 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

London, 15 januari. Het wrak van het stoomschip BATAVIER zal, zo als het thans aan de Noordzijde van de rivier ligt, op 23 januari publiek verkocht worden.

Afbeelding