Inloggen
SKANDIA - ID 5941


Kroniekberichten

Datum 22 november 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 november. Op 17 dezer werd van de werf der firma W. Doxford & Sons Ltd te Sunderland te water gelaten het voor de firma Wm. H. Müller & Co te Rotterdam nieuw gebouwde turret-stoomschip SKANDIA. Het is het vijfde turret-stoomschip en heeft de volgende afmetingen: 409 x 50 x 28.6 voet. Het schip is speciaal bestemd voor de ertsvaart en is in de hoogste klasse van Bureau Veritas opgenomen.

Afbeelding
Datum 20 januari 1900
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Het voor rekening van de firma Wm.H. Müller & Co te Rotterdam bij William Doxford & Sons Ltd te Sunderland gebouwde stalen schroefstoomschip SKANDIA, dat 21 november j.l. te water liep, is na een goedgeslaagde proeftocht gisteren alhier van Sunderland aangekomen. Evenals de MAUD CASSEL is de SKANDIA speciaal ingericht voor het vervoer van ertsladingen.

Afbeelding
Datum 05 april 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Wm. H. Müller & Co.’s Algemeene Scheepvaart Maatschappij. Uit het verslag van de directie van Wm. H. Müller & Co.’s Algemeene Scheepvaart-Maatschappij, alhier, over 1899, nemen wij het volgende over:
Onze vennootschap werd de 29e juni 1899 opgericht, doch volgens overeenkomst met de firma Wm. H. Müller & Co. namen wij hun inbreng over per 1 januari 1897, zodat alle bedrijfsoverschotten van die datum af ten onzen gunste kwamen, waartegen wij hun 6% rente per jaar op het inbrengkapitaal van NLG 400.000 te vergoeden hadden. Uit de balans van inbreng per 1 januari 1897 en de balans per 1 januari 1899, waarmee de boeken geopend werden, blijkt dat over de jaren 1897 en 1898, na uitkering van bovengenoemde interest à 6% per jaar, 5% op de ingebrachte waarde jaarlijks werd afgeschreven, buitendien een reservefonds groot NLG 16.240 werd gecreëerd, terwijl er dan nog per 1 januari 1899 een onverdeeld winstsaldo groot NLG 67.066,62 beschikbaar bleef. Van het maatschappelijk kapitaal is NLG 400.000 aan de firma Wm. Müller en Co. ter hand gesteld als compensatie voor de door haar overgedragen inbreng. Behalve deze NLG 400.000 in aandelen werd nog uitgegeven NLG 200.000 zodat per 31 december 1899 het geplaatste kapitaal NLG 600.000 bedraagt. De verder met de uitgegeven 4½ % obligatielening, groot NLG 600.000 verkregen gelden dienden ter gedeeltelijke betaling van het intussen in januari 1900 aan de maatschappij afgeleverde stoomschip SKANDIA. De uitkomsten van het bedrijf over het boekjaar zijn gunstig, zowel die van de eigen vaartuigen, als in het algemeen het deelnemen van de maatschappij bij derden, hetgeen voor een zeer groot gedeelte bestaat uit ondernemingen onder het beheer van de firma Wm. H. Müller & Co. De SKANDIA kwam in de vaart; tot nog toe voldoet het schip in ieder opzicht aan de verwachtingen. Daar verschillende van de bezittingen wegens haar lage boekwaarde niet meer voor directe afschrijving in aanmerking komen en buitendien op vele daarvan reeds door de betrokken rederijen zelve ruimschoots wordt afgeschreven, heeft de directie voorgesteld, wel wederom 5% van de inbrengwaarde uit de winsten te reserveren, doch van dit bedrag (NLG 16.217,85) NLG 5.975,13 af te schrijven op de waarden, die daarvoor vatbaar zijn en het overige ad NLG 10.242,72 over te brengen naar het buitengewoon reservefonds. De vennootschap loopt op zeer bescheiden schaal risico op vaartuigen bij welke zij betrokken en waarvan de boekwaarde lager is dan het verzekerde bedrag. Schadevergoedingen uit dezen hoofde hadden niet plaats, door premies en rente steeg het assurantiefonds van NLG 18.297,90 tot NLG 22.125,95. De directie stelt voor, de storting in het reservefonds te brengen op NLG 8.000, waardoor dit fonds, dat per 1 januari 1899 NLG 16.240 bedroeg, per 31 december 1899 tot NLG 24.604,98 stijgt (met inbegrip van gekweekte rente). Voorts stelt de directie voor, de oprichtingskosten ad NLG 4899,72 geheel af te schrijven. Het beschikbaar winstsaldo zal alsdan NLG 77.272,44 belopen, in staat stellend het dividend te bepalen op 8 % op de aandelen 1-600. Na aftrek van de tantièmes blijft er dan nog NLG 26.274,44 hetgeen, gevoegd bij het onverdeeld winstsaldo per 1 januari 1899 ad NLG 67.066,62, het onverdeeld winstsaldo per 31 december brengt op NLG 93.341,06. “Ofschoon”, zegt de directie, “de beschikbare winsten uitdeling van een groter dividend toelaten, menen wij niet, daartoe te moeten adviseren, daar voorzichtig financieel beleid en daarmee verbonden grotere stabiliteit in uitkeringen onzes inziens in het belang van aandeelhouders is en het vertrouwen van obligatiehouders slechts kan versterken.”

Afbeelding
Datum 29 oktober 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 oktober. Het Nederlandse stoomschip SKANDIA, van Rotterdam naar Oxelösund, is bij het binnenvaren van de haven in aanvaring geweest, doch heeft geen schade geleden.

Afbeelding
Datum 24 december 1900
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 december. Het naar Oxelösund uitgaande stoomschip SKANDIA is gisteren t.h.v. St. Janshaven in aanvaring gekomen met het stoomschip ENGLAND. De SKANDIA is in de wal gelopen maar heden vlot gebracht.

Afbeelding
Datum 18 april 1905
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 april. Het Duitse zeeschip OTTO en het Ned. s.s. SKANDIA, van Oxelösund naar Rotterdam met een lading ijzererts, zijn in het Kaiser Wilhelm Kanaal met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgemeld stoomschip is zwaar beschadigd te Kiel binnengelopen. De SKANDIA heeft de reis voortgezet en passeerde heden Brunsbüttel.

Afbeelding
Datum 31 augustus 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 30 augustus. Volgens een Duits blad zou het Nederlandse stoomschip SKANDIA aan de Zweedse Trafik A/B. Grängesberg-Oxelösund verkocht zijn om op 1 januari 1906 geleverd te worden. Wij vernemen, dat van verkoop geen sprake is, doch dat de SKANDIA onder Zweedse vlag zal gebracht worden en op Rotterdam blijft varen.

Afbeelding
Datum 30 december 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 december. Het stoomschip SKANDIA arriveerde heden alhier van Oxelösund. (opm: laatste aankomst vóór vlagwisseling naar Zweden)

Afbeelding
Datum 19 januari 1906
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 15 januari. Inzake de aanvaring op 16 april in het Kaiser Wilhelm Kanaal tussen het Duitse s.s. OTTO en het Ned. s.s. SKANDIA deed het Seeamt heden uitspraak. De OTTO wilde oplopen, maar kwam door de zuiging van de SKANDIA hiermee in aanvaring. De OTTO had behoren te wachten tot een wissel was bereikt en werd derhalve alleen schuldig verklaard.

Afbeelding
Datum 27 maart 1906
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Het stoomschip SKANDIA, vroeger eigendom van de firma Wm. H. Müller & Co alhier, vertrok gisteren van hier naar Oxelösund, voor het eerst onder Zweedse vlag. Het was op 29 december vorig jaar onder Nederlandse vlag aangekomen van Oxelösund met een lading ijzererts en heeft na overdracht aan de Zweedse eigenaar een belangrijke vertimmering ondergaan. De onkosten voor verbouw en inrichting belopen ongeveer NLG 100.000.

Afbeelding
Datum 27 april 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van Wm. H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart Maatschappij N.V, Rotterdam: De stoomschepen MAUD CASSEL, SKANDIA en GRÄNGESBERG vonden, evenals in 1904, geregeld emplooi in de Zweedse ertsvaart. Verkocht werd het stoomschip SKANDIA onder verlenging voor een reeks van jaren van de overeenkomst voor het vervoer van erts van Zweden naar Rotterdam. Het stoomschip TEUTONIA vond emplooi in de algemene vrachtvaart, evenals de stoomschepen HISPANIA en RHENANIA in de vaart op Noord Spanje. Het stoomschip IBERIA voer in de geregelde vaart Rotterdam – St. Petersburg, terwijl het stoomschip CALEDONIA de dienst op Aberdeen en Middlesbrough onderhield. De stoomschepen BATAVIER IV en BATAVIER V voeren, met de aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij toebehorende stoomschepen BATAVIER I, BATAVIER II en BATAVIER III op Londen en de BATAVIER VI op Hamburg. In de loop van 1905 werd aan de firma Rijkee & Co alhier de bouw opgedragen van een motortankschoener, groot 500 ton, voor het vervoer van petroleum van Hamburg naar Oostzee-havens. De bruto winst bedraagt NLG 529.806,61 (1904: NLG 449.486,61) Voorgesteld wordt om over 1905 een dividend van 7% (1904: ook 7%) uit te keren.

Afbeelding
Datum 19 april 1907
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Uit het jaarverslag over 1906 van W.H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaartmij:
Het s.s. SKANDIA was reeds verkocht en het s.s. MAUD CASSEL ging verloren. In de tweede helft van 1906 werden twee nieuwe stoomschepen besteld van 7900 en 8300 ton.
Per 31 december 1906 bestond de vloot der vennootschap, afgezien van de schepen in aanbouw, van deelnemingen bij derden, lichterschepen en een sleepboot, uit negen zeestomers, een Rijntankschip en een tankschoener. Het saldo der exploitatierekening bedroeg NLG 466.119 (vorig jaar NLG 579.355). Voorgesteld wordt een dividend van 7% (1905 eveneens 7%).

Afbeelding
Datum 19 juni 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 juni. De gezagvoerder van het van Sundsvall alhier aangekomen stoomschip KALMAR rapporteert ter hoogte van Utklippen het stoomschip SKANDIA te hebben aangetroffen, dat pogingen deed de met defect roer drijvende schoener ANNETTE op sleeptouw te nemen. (opm: zie ook NRC 180612)

Afbeelding