Inloggen
REAEL - ID 5415


Kroniekberichten

Datum 15 september 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 september. De vier bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij in aanbouw zijnde stoomschepen hebben de namen ontvangen van BOTH, REAEL, COEN en MAETSUYCKER.

Afbeelding
Datum 02 januari 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schepen in aanbouw op 1 januari 1890:
Bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam:
Stoomschip PRINS WILLEM II, voor de Koninklijke West Indische Maildienst alhier, lang over alles 264 Engelse voet, breed 36 Engelse voet, hol 23 Engelse voet, bruto inhoud 1700 ton, ipk 1250.
De stoomschepen REIJNST, VAN GOENS en SPEELMAN, voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij alhier, lang over alles 220 Engelse voet, breed over alles 30'10" voet, hol 15.9 Engelse voet, bruto inhoud 1089 ton, ipk 700.
Raderstoomboot FRIESLAND voor de stoombootveerdienst Enkhuizen – Stavoren, lengte 53.20 m, bruto inhoud 220 ton, ipk 450.
Zr.Ms. pantserdekkorvet SUMATRA, voor de Indische Militaire Marine, lengte over alles 70 m, breedte 11.25 m, holte 6.70 m, waterverplaatsing 1708 m³, ipk 3750.
Zr.Ms. ramschip REINIER CLAESZEN, voor de Koninklijke Ned. Marine, lengte 70 m, breedte 13.50 m, holte 5.05 m, waterverplaatsing 2490 m³, ipk 2400.
Zr.Ms. pantserdektorenschip PRINSES WILHELMINA DER NEDERLANDEN, voor de Koninklijke Nederlandse Marine, lengte 100 m, breedte 14.90 m, holte 8.93 m, waterverplaatsing 4600 m³, ipk 5900.
Bij de heren Huijgens & Van Gelder te Amsterdam:
Het stoomschip CAMPHUIJS voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
Het stoomschip OBERON voor de Koninklijke Nederlandsch Stoomboot Maatschappij.
Bij de heer F.F. Groen te Amsterdam:
Een stalen zeilschip voor de grote vaart, groot ongeveer 2100 ton draagvermogen, voor rekening van de bouwmeester.
Bij de heren Rijkee & Co. te Katendrecht:
Een stalen zeilschip (opm: bark), groot plm. 1150 reg. tonnen, voor rekening van een rederij onder boekhouderschap van de heer J. Vroege te Alblasserdam.
Bij de Maatschappij De Maas te Rotterdam:
De stoomschepen SWAARDECROON en REINIERSZ, beide groot plm. 800 ton, voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
Bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen:
No. 10 en No. 13 loodsschoeners voor het Nederlands Loodswezen. De stoomschepen BOTH, REAEL en COEN, alle groot 1590 ton met 1000 ipk, voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
(opm: de lijst is incompleet)

Afbeelding
Datum 04 mei 1890
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 mei. Heden namiddag, precies te 3 uren, toen door de dochter van de heer P.E. Tegelberg, een der leden van de directie van de Paketvaart Maatschappij, de laatste beletselen waren verwijderd, liep alhier van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde statig en met het beste gevolg te water, het ijzeren schroefstoomschip REAEL, zijnde het 2e schip, type A, geheel gelijk alzo aan het stoomschip BOTH, voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam gebouwd en bestemd voor de maildienst in Nederlands Indië. Daarbij waren de directie van de Koninklije Paketvaart-Maatschappij en de administrateur, de heer W. van Hasselt, tegenwoordig. De machines en ketels voor deze boot zijn mede aan de genoemde fabriek vervaardigd en staan gereed om in het schip te worden geplaatst.

Afbeelding
Datum 05 juni 1890
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip REAEL. Dit is het tweede schip, type A, van de vier voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam te bouwen stoomschepen, Het schip is bestemd voor de maildienst in Nederlands-Indië. De machines en stoomketels, mede op de fabriek De Schelde vervaardigd, staan klaar om in de boot te worden geplaatst.

Afbeelding
Datum 10 juli 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 8 juli. Het stoomschip BOTH, kapt. Reudter, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, dat gisteren van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen was overgenomen, arriveerde heden van Vlissingen te IJmuiden na een in alle opzichten voldoenende tocht. Te 6 uur van Vlissingen vertrokken, arriveerde het schip te 12 uur 30 min. te IJmuiden en stoomde door naar Amsterdam, om van daar binnen weinige weken naar Batavia te vertrekken. De inrichting van het schip en van de machineriën worden om het zeerst geroemd en doen de bouwmeester alle eer aan.
Dit is het eerste stoomschip, type A, gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde. De overige drie zullen binnen korte tijd achtereenvolgens worden afgeleverd en allereerst het stoomschip REAEL.

Afbeelding
Datum 20 augustus 1890
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 augustus. Gisteren ochtend te 7 uren is het tweede schroefstoomschip type A, REAEL genaamd, gevoerd door kapt. A. de Bruijn, gebouwd op de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier, buitenlangs naar Nieuwediep vertrokken, om, na aldaar op de gemeten mijl te hebben proef gevaren, door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam te worden overgenomen. Er wordt thans met alle kracht aan de beide laatste boten van dit type op bovengenoemde fabriek gewerkt, opdat die nog voor 1 november kunnen worden afgeleverd.
Nader vernemen wij, dat gisteren avond te 8 uur de REAEL na een prachtige zeereis in de beste orde te Nieuwediep op de rede is aangekomen en alzo de eerste reis met succes heeft gemaakt.

Afbeelding
Datum 21 augustus 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 augustus. Het tweede schroefstoomschip type A, genaamd REAEL, gevoerd door kapt. A. de Bruijn en gebouwd aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, deed heden een welgeslaagde proeftocht, langs de gemeten mijl 11,54, en is hier binnengelopen om door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam te worden overgenomen.

Afbeelding
Datum 07 september 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 september. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het stoomschip REAEL, van Amsterdam naar Batavia, te Gibraltar in aanvaring geweest met het ten anker liggende stoomschip DASIZ ? (redactie) waardoor laatstgenoemde enige schade leed. De REAEL heeft de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 14 oktober 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 11 oktober. Heden arriveerde alhier van Amsterdam het nieuw gebouwde stoomschip REAEL.

Afbeelding
Datum 05 november 1890
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 november. Heden morgen te ruim 8 uur vertrok uit de grote sluis tot aanvaarding van de eerste reis en met bestemming buitenom naar Amsterdam, het nieuw gebouwd stoomschip MAETSUYCKER, kapt. C.J. Peters, om aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam te worden afgeleverd. Dit is het 4e stoomschip groot model, type A, door de Koninklijke Maatschappij De Schelde gedurende dit jaar aan bovengenoemde maatschappij afgeleverd. Het schip zowel als de machine is geheel gelijk aan de stoomschepen BOTH, afgeleverd 8 juli, REAEL, afgeleverd 18 augustus en COEN afgeleverd 3 oktober. (opm: de MAETSUYCKER vertrok op 13 november op de eerste reis, van Amsterdam naar Batavia)

Afbeelding
Datum 10 februari 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 10 januari. Het Nederlands-Indische stoomschip REAEL, van hier naar Oleh-Leh, werd ter hoogte van Poeloe Bodjo door een zware storm belopen, die 16 uur aanhield. Door zware stortzeeën kwam er 4 voet water in de machinekamer, waardoor de dynamo’s van het elektrische licht onklaar geraakten en een tewater gelaten sloep omsloeg, waardoor twee personen verdronken. De REAEL kwam 24 uur te laat te Oleh-leh aan.

Afbeelding
Datum 12 december 1901
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 december. Volgens telegram uit Padang zit het stoomschip VAN IMHOFF, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, bij de toegang tot de haven van Padang, bij Siboentar, aan de grond. Het stoomschip REAEL van dezelfde maatschappij is ter assistentie daarheen vertrokken.

Afbeelding
Datum 30 april 1914
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Droogdok Maatschappij ‘Tandjong Priok’.
In het verslag over 1913 zegt de directie van de Droogdok Maatschappij “Tandjong Priok", alhier, dat er het afgelopen jaar ruim voldoende werk was aan de inrichtingen te Tandjong Priok, doch het gebrek aan geschikt werkvolk deed zich nog steeds gevoelen, zodat men verplicht was een groter aantal Chinese werklieden in dienst te nemen dan tot dusverre gebruikelijk was. Het aantal werklieden - inclusief koelies - steeg tot het hoogste cijfer dat tot dusverre bereikt werd, nl. 950, tegenover 840 in 1912. In 1913 werden 116 dokkingen uitgevoerd met 338 dok dagen, tegenover 101 dokkingen met 328 dok dagen in 1912.
De sleephelling was gedurende 215 dagen bezet, tegenover 257 dagen in 1912; deze inrichting blijft goed voldoen en stelt in staat meer langdurige reparaties uit te voeren, die anders het dok te zeer in beslag zouden nemen. Van het dok werden wederom 9 pontons verwisseld en op de gewone manier geschilderd en onderhouden. De voornaamste werken bestonden in min of meer belangrijke reparaties aan de stoomschepen REYNIERSZ, REAEL, VAN RIEBEECK, VAN DIEMEN, VAN OUTHOORN, BANTAM en BIAK van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, aan de stoomschepen BRAK en ORION van de Indische Marine en aan het stoomschip GRETHE van het departement van de B.O.W.
De levering van materieel aan particulieren en anderen wordt een belangrijk onderdeel van het bedrijf. In 1913 werden geleverd 5 prauwen en enige baggervaartuigen werden in elkaar gezet en geklonken. Op 31 december ll. waren afgeleverd of onderhanden 22 motorboten van verschillende afmetingen, waarvan 3 in Nederland gebouwd werden en in haar geheel werden uitgezonden. In Nederland gebouwd en stoomklaar uitgezonden werd voorts 1 sleepboot, terwijl op 31 december nog in bestelling was 1 ijzeren entrepotloods, 1 sleepboot, 2 prauwen en 6 klepschouwen, welke laatsten, in platen en spanten uitgezonden, in Indië in elkaar gezet en geklonken werden. De directie gaat steeds voort, nieuwe werktuigen en gereedschappen uit te zenden, Deels ter vervanging van oude en deels ter tegemoetkoming aan de steeds zwaardere eisen die aan het bedrijf worden gesteld. Het saldo van de exploitatierekening bedraagt NLG114.373, (v.j. NLG 112.154), gevende met het saldo a°.p°. en interest een totaal van NLG 123.398 (NLG 123.260). Gelijk reeds gemeld, wordt hiervan wederom 15 pct. dividend en NLG 97,29 (NLG 97,15) per oprichtersbewijs uitgekeerd. Op nieuwe rekening gaat NLG 581 over.

Afbeelding