Inloggen
NEREUS - ID 4591


Kroniekberichten

Datum 20 juli 1898
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 juli. Van de werf der heren Rijkee & Co te Katendrecht werd heden het voor de K.N.S.M. te Amsterdam gebouwde stalen stoomschip NEREUS te water gelaten.

Afbeelding
Datum 17 augustus 1898
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 augustus. Na een succesvolle proefvaart op de Noordzee arriveerde heden te IJmuiden het door Scheepswerf Rijkée & Co te Katendrecht voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Mij alhier nieuwgebouwde stoomschip NEREUS.

Afbeelding
Datum 23 februari 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Volgens een telegram uit Reval is het Nederlandse stoomschip NEREUS van Amsterdam aldaar aangekomen met verlies van drie schroefbladen. Er is een waarloze schroef aan boord.

Afbeelding
Datum 23 november 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart deed gistermiddag uitspraak in de zaak van de aanvaring tussen het stoomschip NEREUS van de Holl. Stoomboot Mij. (opm: moet zijn Kon. Ned. Stoomboot Mij.), kapitein O.H. Blauw, en het Engelse stoomschip JUNO, 16 september op het Noordzeekanaal.
De Raad overwoog dat de aanvaring het gevolg was van de poging van de kapitein van de NEREUS, die getracht heeft de JUNO voorbij te lopen. Waar het zeer langzaam stomen van de JUNO de kapitein tot deze poging moest brengen, vindt de Raad geen aanleiding tot het toepassen van enigen tuchtmaatregel.

Afbeelding
Datum 20 juni 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden

Zeeliedenstaking. Van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. zijn gisteren te Amsterdam binnengevallen de stoomschepen NEREUS, DIANA, NIOBE, IRIS en AURORA; van de Holl. Stoomboot Mij. de IJSTROOM en de AMSTELSTROOM; van de Maatschappij Oostzee de HILVERSUM. Het merendeel van de bemanningen van al deze schepen heeft zich, voor zover de monsterrol dit toelaat, bij de stakers aangesloten.
Hoewel zaterdag jl. door het stakingscomité de staking van de zeelieden officieel door aanplakbiljetten werd kenbaar gemaakt, heeft dit te Delfzijl op de gang van zaken geen invloed gehad. Alleen van het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND weigerden drie matrozen, welke nog voor 9 reizen gemonsterd waren, mee te gaan. Direct zijn deze door andere vervangen. De boot vertrok dan ook zonder oponthoud gisteren naar Hull. Noch bij de andere schepen, noch bij het transportbedrijf bestaat neiging aan de staking mee te doen.
De bond der zeelieden constateert, dat meer dan 180 Engelse schepen in verschillende havens van het Verenigd Koninkrijk stilliggen.

Afbeelding
Datum 22 juni 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden

Zeeliedenstaking. Amsterdam, 22 juni. De NEREUS en THEMIS van de Kon. Ned. Stoomboot Mij., zijn hedennacht met volle bemanning op tijd vertrokken. De directie van de Stoomvaart Mij. „Nederland" deelt mede, dat de KONINGIN WILHELMINA vanmiddag uitvaart.

Afbeelding
Datum 31 juli 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam – Staking in de haven.
Het aantal stakende zeelieden heeft zich weer aanzienlijk uitgebreid, doordien het stoomschip ZEELANDIA van de Kon. Holl. Lloyd. met een bemanning van omstreeks 150 koppen is binnengevallen, en ook deze bemanning besloten was zich bij de stakers aan te sluiten. Heden in de namiddag zou zij met het (bestuur van de Zeemansbond een vergadering houden, doch dit bestuur twijfelde er niet aan, of ook deze mannen zouden weigeren opnieuw te monsteren. In het laatst van de vorige week is de bemanning van de FRISIA, ongeveer 100 man, van dezelfde maatschappij, de gelederen van de stakers komen versterken, zodat hun aantal nog altijd groter wordt. Sinds de opheffing van de bootwerkersstaking en andere stakingen, wordt van militaire maatregelen minder gemerkt. De meeste detachementen zijn naar hun garnizoenen terug (vandaag vertrok dat van het 1ste reg. infanterie). Alleen de aanwezigheid van de marechaussee herinnert er nog aan, dat alles in de haven nog niet zijn normale gang gaat.
De vertrekken van stoomschepen van de verschillende maatschappijen hebben met volkomen regelmaat plaats. Als bewijs, dat de scheepvaart geen feitelijke storing ondervindt, kan dienen, dat gisteren en heden een groot aantal schepen zijn binnengevallen, nl. de JUNO van de Kon. Ned. Stoomboot Mij., de SCHELDESTROOM, van de Holl. Stoomb. Mij., de CALDER (Goole), de FLORES (Maatschappij Nederland); de NIOBE (K.N.S.M.), de GRANGEMOUTH, de IJSTROOM (Holl. Stoomb. Mij.). Vertrokken zijn de GRANIT naar Newcastle, de MAASSTROOM naar Londen, de ARIE naar Goole, de HARALD naar West Hartlepool, de EEMSTROOM naar Leith en de NEREUS naar Esbjerg. Het besteken van de bootwerkers verliep overal normaal.

Afbeelding
Datum 11 april 1912
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 april. Het stoomschip NEREUS, van Koningsbergen is bij het binnenkomen met het achterschip tegen de pier gevaren. De schroef is beschadigd en het schip heeft lekkage. Het schip is geassisteerd door 2 sleepboten alhier binnengekomen.

Afbeelding
Datum 06 september 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Gisteravond heeft op het IJ een aanvaring plaats gehad tussen het tjalkschip WILHELMINA en het stoomschip NEREUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. Het tjalkschip moest, om zinken te voorkomen, aan de noordwal gebracht worden door de sleepboot ZWALUW. De opvarenden van de WILHELMINA konden zich in eigen boot redden.

Afbeelding
Datum 01 oktober 1912
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart deed gistermiddag uitspraak omtrent de aanvaring op 4 september jl. op het IJ tussen het stoomschip NEREUS, gezagvoerder J.C. v. d. Laag te Amsterdam en het tjalkschip WILHELMINA, schipper en eigenaar J. Tigelaar te Groningen.
Naar het oordeel van de Raad had de loods Groeneveld, die erkent de fluitseinen en de roercommando's te hebben gegeven, in plaats van voor de tweede maal 2 korte stoten te doen horen en daarbij hard bakboordroer te geven, terstond moeten stoppen en volle kracht achteruit moeten slaan, waarbij zo nodig een of meer ankers hadden kunnen worden gepresenteerd. Aan het nalaten van die manoeuvre is de aanvaring, die ongeveer 50 meter ten zuiden van de grens van het grootscheeps-vaarwater plaats had, te wijten. Van de WILHELMINA mocht niet worden verwacht, dat dit schip de zuidwal, die het steeds gehouden heeft en nog hield, zou verlaten, enkel en alleen omdat de NEREUS geliefde haar bakboordwal op te zoeken, en dit zonder noodzaak, immers, terwijl haar voorgeschreven andere manoeuvre mogelijk was.

Afbeelding
Datum 28 november 1912
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 26 november. Het Nederlandsche stoomschip NEREUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. is naar het buitenland verkocht.
(Het stoomschip NEREUS werd in 1898 gebouwd en meet 782 br. reg. ton).

Afbeelding
Datum 06 december 1912
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 5 december. Het stoomschip NEREUS, van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. te Amsterdam, 1.050 ton zwaar goed ladende, is voor 145.000 Kronen aan Pettersen & Ullenaess te Porsgrund (Noorw.) verkocht en zal in de Europese vaart worden gebezigd.

Afbeelding