Inloggen
MERAPI - ID 4229


Kroniekberichten

Datum 01 november 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen, dat de Rotterdamsche Lloyd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen een nieuwe mailboot heeft besteld, geheel type-BROMO, voor hare dienst tussen Rotterdam en Java. (opm: dit wordt de MERAPI)

Afbeelding
Datum 19 december 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het te Vlissingen voor de Rotterdamsche Lloyd in aanbouw zijnde zusterschip van de BROMO zal, naar men verneemt, de naam van CHERIBON voeren. (opm: het schip werd MERAPI genoemd)

Afbeelding
Datum 21 april 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag van de directie van de Naamloze Vennootschap de Rotterdamsche Lloyd, uit te brengen in de algemene vergadering, welke de 3e mei alhier zal worden gehouden, ontlenen wij het volgende: De winst- en verliesrekening geeft de uitkomst van twintig reizen, door de acht grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht en van de twee stoomboten die op de kleine vaart dienst doen. De reisrekeningen over 1888 laten een voordelig saldo van NLG 838.564,96; de gekweekte rentes bedragen NLG 1.290,65 en saldo van de vorige rekening was NLG 469,37½ , tezamen NLG 840.324,98½ . Daarvan moet worden afgetrokken: voor afschrijving op de boten NLG 235.571,32, voor vernieuwingsfonds NLG 150.000, voor uitkering aan commissarissen volgens art. 22 van de statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 11.264, dus tezamen NLG 398.335,32, zodat er een saldo ter verdeling overblijft van NLG 444.989,66½ . De directie stelt voor daaruit een uitdeling van 11% over het kapitaal te doen. Dat zal NLG 440.000 vorderen, zodat er NLG 1.989,66½ overblijft om op nieuwe rekening over te brengen. De hierboven vermelde reizen werden in vereniging met twee stoomschepen van de stoomvaartmaatschappij Rotterdam volbracht, waardoor de Lloyd in staat was de geregelde veertiendaagse dienst op Java te onderhouden. Gedurende het boekjaar hebben er geen grote rampen plaats gehad. De aanzeiling van de SOERABAJA met het Italiaanse stoomschip REGINA in het gezicht van Marseille heeft slechts een betrekkelijk geringe schade berokkend. Over deze aanzeiling wordt het proces te Marseille gevoerd; de pleidooien hadden 5 en 8 april plaats, nadat sedert acht maanden de tegenpartij steeds uitstelde. Enige gezagvoerders hadden het geluk boten in nood aan te treffen en te helpen, als de GELDERLAND, kapt. W. van der Sprang van Lee, sleepte het Engelse oorlogsschip SERAPIS van ter hoogte Djeddah in Suez, de ZUID-HOLLAND, kapt. S. Otto, het Engelse stoomschip VEGA van ter hoogte Perim in Aden en de BATAVIA, kapt. K.C. de Gruiter, het Engelse stoomschip CLAYMORE uit de Golf van Biscaye te Ferrol binnen. De betaalde hulplonen voor de beide eerstgenoemde schepen waren bevredigend. Het laatst is eerst onlangs door de High Court of Justice in Londen beslist. Het aan de Lloyd toegekende bedrag, dat gering is in verband tot de verleende diensten, wordt in het aanstaande boekjaar verrekend. “In het algemeen”, zegt de directie, “mogen wij wijzen op een zeer gunstig jaar dat achter ons ligt. Het nu ingetreden boekjaar, als het in diezelfde gunstige vervoertoestanden blijft delen, heeft rekenschap te houden met de verhoogde steenkoolprijzen die van 12 tot 30%, alhier en op de verschillende stations, hoger zijn dan in het afgelopen jaar. De veertiendaagse maildienst van Marseille naar Batavia en terug wordt tot nog toe door ons als proef gevaren. Thans zijn onderhandelingen met ons gouvernement aanhangig, om in gemeenschap met de stoomvaartmaatschappij Nederland de wekelijkse maildienst op vaste basis te vestigen. Onze vloot verkeert in een goede toestand. De BROMO, door de Koninklijke Maatschappij De Schelde geleverd, voldoet aan de gestelde verwachtingen; terwijl in overleg en met goedkeuring van commissarissen, besloten werd nog een nieuw stoomschip van hetzelfde type, de MERAPI, bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te bestellen om een van de andere boten te vervangen, die als extra boot blijft dienst doen. De eisen worden steeds hoger gesteld voor spoed en inrichting, waardoor wij genoodzaakt worden – willen wij met de tijd mee gaan – veelvuldiger nieuw materieel aan te schaffen en het oude spoediger te veranderen. Met het oog hierop werd in overleg met heren commissarissen en krachtens art. 24 van de statuten, een vernieuwingsfonds geopend, dat wij doteerden met NLG 150.000. Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 91.603,25. Eveneens in overleg met heren commissarissen is besloten de eigen risico te verhogen tot NLG 100.000 op elke boot.” De heer J.W. Jäger is als commissaris aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar.

Afbeelding
Datum 09 november 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 november. De voorlopige proeftocht met het mailstoomschip MERAPI van de Rotterdamsche Lloyd heeft heden in zee met het gunstigste gevolg plaats gehad. De officiële proeftocht zal zondag eerstkomende plaats hebben en de MERAPI gelijktijdig naar Rotterdam vertrekken, om aldaar, voor haar eerste reis naar Batavia die op 16 dezer zal aanvangen, te worden uitgerust.

Afbeelding
Datum 17 november 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 november. Het nieuwe stoomschip MERAPI van de Rotterdamsche Lloyd werd gisterenavond bezocht door de ministers van binnenlandse zaken, koloniën, justitie, waterstaat en oorlog en door een groot aantal aandeelhouders van de maatschappij, vergezeld van hun dames. De directie wenst te tonen hoe uitnemend dit schip is ingericht, vooral met het oog op het vervoer van passagiers. Zowel de ministers als de andere gasten waren in alle opzichte voldaan; de keurige inrichting van het schip, zoals die gemaakt was door de Koninklijke Maatschappij De Schelde en de elektrische verlichting die door de firma Van Rietschoten met gloeilampen systeem Kotinski was daargesteld, werden door iedereen geroemd. Het gehele schip, zoals het daar lag, met de op ruime schaal aangebrachte elektrische verlichting maakte een toverachtig effect.

Afbeelding
Datum 30 april 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag, door de directie van de naamloze vennootschap de Rotterdamsche Lloyd, uit te brengen in de 18e mei alhier te houden algemene vergadering van aandeelhouders, ontlenen wij het volgende: De winst- en verliesrekening geeft de uitkomst van 22 reizen door de 8 grootste stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht en van de twee stoomboten die op de kleine vaart dienst doen. De exploitatie-rekening over 1889 laat een voordelig saldo van NLG 815.022,33½ ; de gekweekte rentes bedragen NLG 8451,82 en het saldo van de vorige rekening NLG 1989,66½ ; tezamen NLG 825.463,82. Daarvan moet worden afgetrokken: voor afschrijving op de boten NLG 233.875,33; voor vernieuwings- en reservefonds NLG 200.000; voor commissarissen volgens artikel 22 der statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 9.728, tezamen dus NLG 445.103,33, latende een saldo ter verdeling over van NLG 380.360,49, waarvan de directie voorstelt een uitdeling van 9½ % over het kapitaal te doen. De hierboven vermelde reizen werden in vereniging met twee stoomschepen van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam volbracht, waardoor de geregelde veertiendaagse dienst op Java onderhouden kon worden. De twee bedoelde boten krijgen in het begin van het jaar 1891 een andere bestemming en verlaten dan de dienst van de Lloyd. Het stoomschip GELDERLAND werd, tegen de in dienst stelling van de MERAPI, geconverteerd in een cargaboot en vaart thans als extra boot tussen hier en Java; de eerste reis als zodanig gedaan, valt in het aanstaande boekjaar. Het proces inzake de aanzeiling van de SOERABAJA met het Italiaanse stoomschip REGINA werd reeds in twee instanties, wat de verplichting tot schadevergoeding betreft, in het voordeel van de Lloyd beslist. Over het bedrag van de schadevergoeding wordt nog geprocedeerd. De veertiendaagse maildienst van Marseille naar Batavia en terug, werd op de oude voet voortgezet. De onderhandelingen over een mail-contract met het gouvernement in gemeenschap met de maatschappij Nederland, zijn thans zo ver gevorderd, dat wij weldra de afsluiting tegemoet zien. De vloot van de maatschappij verkeert in goede toestand. De MERAPI, bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde gebouwd, aanvaardde de 16e november 1889 zijn eerste reis en heeft daarop goed voldaan. Na melding te hebben gemaakt van de op 28 november j.l. uitgegeven obligatie-lening van NLG 2 miljoen, vervolgt de directie: “Tot uitbreiding van ons materieel werden in overleg en met goedkeuring van commissarissen, twee stoomschepen, type MERAPI, bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde besteld, waarvan het eerste in onze dienst wordt opgenomen tegen ultimo van dit jaar en de tweede in mei 1891. Bij het oprichten van de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix, ter vervanging van de ontbonden Stoomvaart-Maatschappij Holland, die een maandelijkse dienst tussen Nederland en Java onderhield, vermeenden wij, onder goedkeuring van commissarissen, in het belang van onze deelhebbers te handelen, door ons daarbij, in vereniging met de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ruimschoots te interesseren; de aandelen in deze maatschappij ontvangen wij in het komende boekjaar. Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 133.819,98. Het eigen risico is NLG 100.000 op elke boot; dit bedrag wordt onder goedkeuring van commissarissen voorlopig niet verhoogd. Aan het vernieuwingsfonds ontnamen wij NLG 53.141,83 voor verbeteringen en veranderingen. Aan dit fonds wensen wij een wijdere strekking te geven door het te veranderen in vernieuwings- en reservefonds; wij dotereerden dat fonds met NLG 200.000.” In de balans staan de schepen van de maatschappij te boek voor NLG 4.130,882,77.
De heer Mr. J. van Gennep, president-commissaris, is volgens rooster aan de beurt van aftreden.

Afbeelding
Datum 10 augustus 1890
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Vlissingen, 9 augustus. Aan het thans verschenen verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wegens de toestand van handel, scheepvaart en nijverheid te Vlissingen, over het jaar 1889, ontlenen wij het volgende:
Een terugblik op het jaar dat achter ons ligt, levert voor Vlissingen over het algemeen stof tot dankbare tevredenheid. Over het geheel was het jaar 1889 gekenmerkt door een verblijdende mate van bedrijvigheid op ieder gebied. Moge al handel en scheepvaart binnen deze gemeente op verre na nog niet op zodanige hoogte staan als de eigenaardige plaatselijke voordelen zouden kunnen doen verwachten, en er van nieuwe ondernemingen althans in de loop van dit jaar, geen spraak zijn geweest, nog thans ging de algemene toestand van het bestaande vooruit. De sterk toegenomen uitbreiding van de bevolking en de bedrijvigheid, die over het algemeen, en niet het minst aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde zich openbaarde, veroorzaakten een grotere mate van vertier, die hoofdzakelijk de kleinhandel en de neringdoenden ten goede kwam. Ook de scheepvaartbeweging verkreeg enige meerdere betekenis; terwijl de toenemende behoefte aan woningen het aanbouwen van nieuwe huizen zeer bevorderde. Door een en ander werd aan vele handen geregeld werk verschaft en ontstond er, in vergelijking met menige andere plaats, een tamelijke mate van welvaart.
In de staat van het fabriekwezen ontstond in 1889 geen verandering. De hier bestaande fabrieken zijn, die van de Koninklijke Maatschappij De Schelde daargelaten, niet van beduidend aanvang. Over het algemeen echter was de toestand van het bestaande vrij gunstig, en kon met goed gevolg aan de concurrentie van elders het hoofd worden geboden.
Wat de hierboven bedoelde scheepsbouw- en werktuigenfabriek De Schelde betreft, deze had ruimschoots werk en bevorderde door uitbreiding van haar personeel, in aanzienlijke mate de bedrijvigheid in deze gemeente.
Aan het verslag van de directie wordt het volgende ontleend:
Van de grote bedrijvigheid op het gebied van scheepsbouw, zowel buiten- of binnenlands, had de Maatschappij haar deel, zo zelfs de verschillende aanvragen moesten worden afgewezen. Het aantal werklieden van ongeveer 600 bij de aanvang van het jaar, klom allengs tot 900 man, en zou zeker belangrijk hoger zijn geweest, ware het niet, dat, wegens de bedrijvigheid op alle werven hier te lande, er schaarste heerst aan bekwame vakmannen.
Van de gecontracteerde werken werd slechts een klein deel geheel voltooid, omdat de levering daarvan eerst in 1890 moet plaats vinden.
Met succes werden voltooid en afgeleverd, (het laatste gedeeltelijk in het begin van 1890).
- De stoomwerktuigen van triple-compound systeem 900 ipk voor de op 's Rijks Werf te Amsterdam gebouwde torpedoboot FOKA.
- Het stoomschip MERAPI van de Rotterdamsche Lloyd met quadruple-compound systeem van 1600 ipk.
- Het stoomschip RAAF voor de Gouvernements-Marine in Indië, met triple-compound stoomwerktuigen van 500 ipk.
- De compound-stoommachine voor het stoomschip CENISIO, later herdoopt in ANDALUSIA.
De niet afgeleverde of gedeeltelijk onderhanden werken bestonden uit:
- Vier stoomschepen voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, waarvan de hull (opm: het hol) voor één schip ter vervaardiging aan de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk is opgedragen.
- Een triple-compound stoomwerktuig voor het stoomschip DOELWIJK van 500 ipk gebouwd bij de heren Bonn & Mees te Katendrecht.
- Twee stel werktuigen van 750 ipk ten dienste van de bij 's Rijks Werf in aanbouw zijnde torpedoboten LAMONGAN en MAKJAN; alsmede twee stel triple-compound stoomwerktuigen van 440 ipk voor 2 aldaar te bouwen torpedoboten 2e klas No. XXI en XXII
- En twee stoomschepen met quadruple-compound werktuigen, type MERAPI, ARDJOENO en SALAK, voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam.
Als gevolg van de steeds verminderde scheepvaartbeweging, werden slechts in het geheel door 15 stoom- en zeilschepen van het droogdok gebruik gemaakt. Aan de arbeidslonen werd in 1889 uitbetaald een bedrag van NLG 428.879,83 of NLG 138.248,43 meer dan het jaar te voren.

Afbeelding
Datum 31 december 1891
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 december. Het Nederlandse stoomschip MERAPI, naar Batavia bestemd, is door lage waterstand bij de Kruithaven aan de grond gevaren.

Afbeelding
Datum 03 januari 1891
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 30 december. Het stoomschip MAASDAM ligt nog voorgaats. De MERAPI zit nog aan de grond. Wind Oost met veel drijfijs.

Afbeelding
Datum 07 januari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip ROTTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 4 dezer van New York te Rotterdam. SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 2 dezer van Buenos Ayres, naar Amsterdam; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Southampton; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Suez; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap Vincent; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 dezer van Port Said; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Genua; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 3 dezer van New York naar Rotterdam; OBDAM, van de N.A.S.M, 4 dezer van Rotterdam vertrokken naar New York, vertrok 5 dezer van Boulogne; UTRECHT, arriveerde 4 dezer van Batavia via Marseille te Rotterdam; NOORDBRABANT, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said en de 5e van Suez.

Afbeelding
Datum 11 januari 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 11 januari. Terwijl men elders duizenden bij duizenden op het spel zet om toch maar open vaarwater te maken, liep heden namiddag alhier van stapel het op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ gebouwde stoomschip ARDJOENO. Dit schip is gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam en bestemd voor de snel-maildienst naar Nederlands-Indië. De hoofdafmetingen van dit schip zijn: lengte over dek 334 Eng. voet, breedte grootspant 38 voet, holte (moulded) 27 voet. Behoudens verschillende verbeteringen is de inrichting van dit schip nagenoeg geheel gelijk aan het zusterschip MERAPI, waarvan bij de afloop een uitvoerige beschrijving is medegedeeld. De in het schip te plaatsen machine is van het quadruple-compound systeem. De afmetingen van de cilinders zijn 24”, 36”, 48”en 75” bij een slaglengte van 42”. De stoom zal worden geleverd door twee double-ended stalen stoomketels, elk met 6 vuren. De schroefbladen zullen van Stone & Martin’s brons worden gegoten. Het schip is gebouwd volgens de rules van Veritas en de Vereeniging van Nederlandsche Assuradeuren en in de hoogste klasse geclassificeerd. Te half drie was alles voor het aflopen van de ARDJOENO gereed en liep het schip, nadat door de heer D. Ruys de laatste beletselen waren verwijderd, onmiddellijk met uitstekend gevolg te water.

Afbeelding
Datum 12 januari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip MERAPI, van Rotterdam naar Java, passeerde 9 dezer Ponta te Guia; BROMO, van Java naar Rotterdam, vertrok 9 dezer van Marseille; SOENDA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Colombo; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 9 dezer van Suez; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Port Said; PRINS FREDERIK HENDRIK, arriveerde 9 dezer van Suriname te IJmuiden; P. CALAND, van de N.A.S.M, van de Plata-rivier, naar Rotterdam, vertrok 9 dezer van Boulogne.

Afbeelding
Datum 15 april 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 april. De heer G.J. Boon, achtereenvolgens gezagvoerder op de mailstomers BATAVIA, BROMO en MERAPI, zal ook het bevel voeren op de nieuwe mailstomer ARDJOENO.

Afbeelding
Datum 18 april 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Morgen heeft de proeftocht plaats van Vlissingen naar Rotterdam met het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ aangebouwd prachtig stoomschip ARDJOENO, bestemd voor de maildienst tussen Rotterdam en Java, zijnde dit het 5e stoomschip voor voornoemde rederij aan de fabriek ‘De Schelde’ gebouwd.
De afmetingen van het schip zijn iets groter dan die van haar zusterschepen; de lengte over alles is 334, breedte grootspant 38 en holte 27 Eng. voet.
Het schip zal onder stoom een waterverplaatsing van 5.300 ton bezitten, bij een diepgang van 23 Eng. voet, en heeft een laadvermogen van plusminus 3.500 ton.
Het heeft vier dekken. De twee bovenste dekken zijn van teakhout, het tussendek van staal, bekleed met Amerikaans grenenhout, terwijl het onderdek van gewoon grenenhout is.
Op het schip is de campagne met de brug verlengd door een tentdek, wat voor de passagiers een prachtige promenade geeft, en in de kuil tussen de spanten zijn geslagen ijzeren kleppen met bull-eyes (opm: bulls’ eye; glas in vaste patrijspoort, c.q. lichtrand) aangebracht, om bij slecht weer de passagiers gelegenheid te geven op dek te kunnen verblijf houden.
Een keurig ingericht ruime salon bevindt zich onder het campagnedek; vooral trekt daar de aandacht de tegelversiering tussen de patrijspoorten, welke in sepiakleur een aangenaam effect maakt. Achter het salon is een ruime middengang, waarin zich aan weerszijden de hutten van de 1e klasse passagiers bevinden voor 33 passagiers, terwijl bij die hutten ruime en nette bad- en mandiekamers aanwezig zijn.
Op het campagnedek is een keurig net damessalon en een rooksalon aangebracht. Tussendeks vooruit wordt het verblijf voor de 2e klasse passagiers aangetroffen. Ook hier is een flink net salon, waarin alles van blank hout is afgewerkt. Aan beide zijden van het salon zijn geriefelijke hutten van 24 passagiers, welke hutten alle voldoende kunnen geventileerd worden. Voor de campagne bevindt zich op het opperdek een kinderkamer.
De kapiteinshut en de kaartenkamer zijn op het brugdek geplaatst, terwijl de hutten voor de dokter met apotheek, voor officieren en machinisten zich onder de brug bevinden.
Een koude luchtmachine met koel- en vrieskamers is in de zijde van het schip aangebracht, om de scheepsvictualie in bevroren toestand te bewaren en ijs te maken; voorts bevindt zich daar de bakkerij, enz. met de keuken in twee afdelingen.
Het schip heeft een stoomstuurmachine, een stoomankerspil en een machine om zoetwater te distilleren. In het schip zijn vijf waterdichte schotten aangebracht. Onder de machinekamer en gedeeltelijk onder het groot laadruim is een waterballasttank.
Het schip is als schoenerbrik getuigd, en geheel elektrisch verlicht. De elektrische machine en keurige inrichting voor de verlichting is geleverd door de heren Van Rietschoten & Houwens.
Het stoomschip, geheel van staal, is volgens de hoogste klasse van de Rules van Veritas gebouwd, alsmede onder toezicht van de Vereeniging van Nederlandsche Assuradeuren.
De stoommachine is van het quadruple compound systeem. Dit systeem wordt door de directie van de Rotterdamsche Lloyd bij voorkeur toegepast, naar aanleiding van de gunstige verkregen resultaten met de zusterschepen BROMO en MERAPI.
De machine is in staat een vermogen van plusminus 2.000 i.p.k. te ontwikkelen.
De afmetingen van de cilinders zijn 24", 36", 48", en 75" Eng. duim, bij een slaglengte van 42 duim en 60 omwentelingen per minuut.
Behalve de gewone voedingpompen, bezit deze machine nog een compleet stel Weir's patent voedingpompen, alsmede een hulpcondensor, een verwarmingstoestel en een distilleerinrichting, waarvan laatstgenoemde in staat is 10.000 liter water per dag te maken, om zodoende het water in de stoomketels voortdurend op peil te houden, zonder bijvoeden van zout water. De krukas is 14 duim diameter, de krukpennen zijn 14½ duim. De machine wordt door middel van stoom aangezet, waardoor gelegenheid bestaat haar in 3 seconden van vooruit op achteruit te doen werken.
De voor de machine benodigde stoom wordt geleverd door twee stalen stoomketels, op een werkende drukking van 200 lbs, elk van 4 geribde vuren voorzien, en van 3'6" diameter, terwijl de diameter van de ketels is 12'2" en de lengte 18 Eng. voet.
De ketels zijn hydraulisch geklonken door een 150 ton klinkmachine.
De schroef, vierbladig, Griffith's model, heeft een diameter van 16¾ Eng. voet, bij 22 voet spoed, en is evenals de naaf uit Stone & Martin brons vervaardigd.
Het schip zal gevoerd worden door de heer G.J. Boon, vroeger gezagvoerder van de stoomschepen BROMO en MERAPI.
Op de in de vorige week gehouden proeftocht bleek, dat de vaartsnelheid 13 knopen bedroeg.
Dit stoomschip is een grote aanwinst voor de Rotterdamsche Lloyd en strekt de Nederlandse industrie in elk opzicht tot eer.

Afbeelding
Datum 01 december 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 oktober. Er is minder vraag naar scheepsruimte dan enige tijd geleden, zowel voor copra als suiker; alleen op geschikte ijzeren schepen om suiker te laden wordt gereflecteerd. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschepen SOENDA en KONINGIN EMMA naar Amsterdam, stoomschip MERAPI naar Rotterdam, stoomschip ANCHISES naar Amsterdam en Liverpool, alle met verschillende producten tot verschillende vrachtcijfers.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands schip TROMP.

Afbeelding
Datum 10 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Boulogne; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 8 dezer van Boulogne; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Kaap St. Vincent; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 7 dezer van Suez; ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, arriveerde 7 dezer te Marseille; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 8 dezer te Southampton; LAWANG, van Java naar Amsterdam, vertrok 5 dezer van Singapore; WERKENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 7 dezer van New York naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 19 februari 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram heeft het stoomschip MERAPI, van Rotterdam naar Batavia, 16 februari te Marseille aangekomen, aldaar schade geleden door aanvaring.

Afbeelding
Datum 26 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip VEENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde den 24 februari, des ochtend 8 uur, Wight; P. CALAND, van de N.A.S.M, arriveerde den 22 februari van Amsterdam te New York; EDAM, van de N.A.S.M, vertrok 24 februari van Amsterdam naar Baltimore; BROMO, van Java naar Rotterdam, passeerde 24 februari Ouessant; PRINS WILLEM I, van Suriname naar Amsterdam, passeerde 24 februari, ten 8 uur 30 min. v.m, Ouessant; LAWANG, van Java naar Amsterdam en Hamburg, is 23 februari des morgens Suez gepasseerd; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 24 februari te Port Said; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, vertrok 23 februari van Southampton; PRINS HENDRIK, vertrok 24 februari van Batavia naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 18 januari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip GLAUCUS, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 dezer Dover; MERAPI, van Java naar Rotterdam, arriveerde 17 dezer te Marseille; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 17 dezer te Suez; PRINS WILLEM I is 16 dezer van West-Indië te New York aangekomen; BATAVIA, van Java, laatst van Marseille, arriveerde 17 dezer te Rotterdam; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore, arriveerde 16 dezer te New York.

Afbeelding
Datum 11 oktober 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 11 oktober. Het stoomschip VOORWAARTS, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Perim; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Kaap del Armi; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 7 dezer van Padang; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 8 dezer te Southampton; SOERABAYA, van Rotterdam naar Java, passeerde 8 dezer Gibraltar; KONINGIN EMMA, arriveerde 9 dezer van Amsterdam te Batavia; SAMARANG, van Batavia via Marseille, arriveerde 9 dezer te Rotterdam; MERAPI, van Java naar Rotterdam, arriveerde 9 dezer te Marseille; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 9 dezer te Batavia.

Afbeelding
Datum 15 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 14 november. Het stoomschip OCEANIA, met Chinese en Indische mails, arriveerde 10 dezer nachts te Suez. De mails kunnen 16 dezer te Marseille verwacht worden; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar New York, passeerde 19 dezer Lezard; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 12 dezer te Southampton; GEDEH, van Java, passeerde 13 dezer Dover, en wordt des nachts van 13 op 14 dezer te Rotterdam verwacht; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde de 13e dezer Prawle Point; ORANJE NASSAU, vertrok 11 dezer van New York naar West-Indië; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 11 dezer van New York naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 01 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 30 november. Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 29 dezer van Rotterdam naar New York; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Genua; CONRAD, vertrok 29 dezer van Batavia naar Amsterdam; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 28 dezer te Genua; MERAPI, van Rotterdam naar Java, vertrok 29 dezer van Port Said; VEENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde de 29e dezer van New York des namiddag 4 uur 25 minuten voorgaats van den Nieuwe Waterweg.

Afbeelding
Datum 06 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 5 december. Het stoomschip DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 4 dezer des avond te 6 uur Lezard; P. CALAND, van de N.A.S.M, van New York, arriveerde 4 dezer te Rotterdam; EDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 4 dezer te New York; CARLISLE, van de N.A.T.L, van Rotterdam, arriveerde 3 dezer te New York; MERAPI, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Perim.

Afbeelding
Datum 22 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 21 december. Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 20 dezer te Suez; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 19 dezer te Port Said; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 20 dezer te Batavia; ARDJOENO, vertrok 20 dezer van Batavia naar Rotterdam; BROMO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 19 dezer te Marseille; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 20 dezer van Southampton.

Afbeelding
Datum 30 mei 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 mei. Het Nederlandse stoomschip MERAPI, op 22 dezer van Batavia naar Rotterdam vertrokken, keerde met lekke ketels derwaarts terug. De reparaties kunnen in 8 dagen verricht worden.

Afbeelding
Datum 12 juli 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juli. Volgens telegram arriveerde het stoomschip MERAPI, van Rotterdam naar Batavia, te Perim met brand in de kolenbunkers. Men heeft de brand geblust. Het schip heeft geen schade geleden en heeft de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 27 april 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

(Geen plaats of datum) In zijn verslag over het boekjaar 1898 – uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders op 13 mei – deelt de directeur der alhier (opm: Rotterdam) gevestigde Droogdok Maatschappij Tandjong Priok mede, dat, evenals ten vorigen jare de fabriek te Tandjong Priok weder geregeld werk had. Van het dok werd gebruik gemaakt door de stoomschepen der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, verschillende Gouvernements-vaartuigen, de stoomschepen PRINSES MARIE, ARDJOENO, MERAPI, enz. Het verwisselen der pontons werd geregeld voortgezet, zodat thans alle met koolteer bestreken zijn en nu vermoedelijk beter bestand zullen zijn tegen de schadelijke inwerking van het zeewater dan met de eerst toegepaste roestwerende verf. In overleg met de directeur der burgelijke openbare werken te Batavia is overeengekomen voorlopig iedere drie maanden een ponton te verwisselen, totdat gebleken zal zijn, dat met een kleiner aantal verwisselingen zal kunnen worden volstaan. Het gemiddeld aantal werklieden te Tandjong Priok in dienst nam wegens de meerdere werkzaamheden toe, zodat dit cijfer 276 bedroeg, tegen 251 in 1897. Behalve een groot aantal kleinere opdrachten van gouvernement en particulieren, waren de voornaamste werken die uitgevoerd werden de volgende: belangrijke reparatiën aan de stoomschepen MEDAN, REYNST en BAWEAN der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, reparatiën aan de zeilschepen THISTLEBANK en DAELEMONA (opm: vermoedelijk het Britse zeilschip DESDEMONA), reparatiën aan de gouvernements-vaartuigen GEDEH, ATJEH, KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, DE RUYTER, DISSELWERF en de baggermolens SALAK en MERAK. Het aantal dokkingen was 93 met 881 dokdagen, tegen 95 en 998 in 1897. Het nieuwe dok blijft bij voortduring goed voldoen, terwijl het systeem der verwisselbare pontons volkomen geslaagd mag heten, waardoor de Maatschappij in staat is gesteld door systematisch onderhoud periodieke grote herstellingen, die de meeste drijvende dokken in tropische zeeën niet kunnen ontvangen, te voorkomen.
Blijkens de winst- en verliesrekening bedraagt de opbrengst der exploitatierekening NLG 109.887,20½. Het dividend zal, gelijk wij vroeger reeds medegedeeld hebben, NLG 100 per aandeel belopen. Van de commissarissen is de heer J.V. Wierdsma aan de beurt van aftreden, doch herkiesbaar (opm.: financieel gedeelte bekort, zie ook NRC 140599)

Afbeelding
Datum 27 november 1902
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 november. Het Nederlandse stoomschip MERAPI, van Batavia naar Rotterdam, is wegens een defect aan de machine te Port Said uit zee teruggekeerd.

Afbeelding
Datum 28 november 1902
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 november. Het stoomschip MERAPI, zal, na de schade hersteld te hebben, morgen de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 27 mei 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. Wij vernemen van de directie der Rotterdamsche Lloyd, dat het door andere bladen verspreide bericht van de verkoop van het stoomschip MERAPI van alle grond ontbloot is. De MERAPI, welke volgens het vaarplan 10 juni van hier naar Java zou vertrekken, wordt, doordat de LAWOE alhier lag, door die boot vervangen. Op 5 augustus zal in plaats van de GEDÉ de MERAPI de reis naar Java aanvaarden. (opm: zie DS 241005)

Afbeelding
Datum 06 augustus 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 5 augustus vertrek naar Java van het stoomschip MERAPI (Opm:: laatste vertrek vóór verkoop).

Afbeelding
Datum 24 oktober 1905
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Verkoop schepen

Het stoomschip MERAPI van de Rotterdamsche Lloyd is verkocht aan de Handelsvereeniging Kian Gwan te Samarang.

Afbeelding
Datum 25 oktober 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 24 oktober. Wij vernemen, dat het thans van Java naar Rotterdam op reis zijnde stoomschip MERAPI naar China is verkocht (opm: onjuist, moet zijn: de Chinese Handelsvereeniging Kian Gwan, zie DS 241005). Na thuiskomst alhier zal het nog onder Nederlandse vlag naar Semarang vertrekken om aldaar te worden afgeleverd. Het stoomschip MERAPI werd in 1889 te Vlissingen aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde gebouwd en is groot bruto 2473 ton en netto 1557 ton. (opm: de uitreis naar Java, vertrek 25 november 1905 van Rotterdam, geschiedde in de gewone maildienstregeling van de Rotterdamsche Lloyd).

Afbeelding
Datum 25 november 1905
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Verkoop schepen

Het verkochte stoomschip MERAPI is heden vertrokken van Rotterdam naar Java. (opm: Volgens eerdere advertentie in NRC zou de MERAPI die dag onder kapt. G. de Boer in de maildienst naar Java vertrekken. De maildienst-afvaart van 25 november werd echter verricht door de SALAK, die met passagiers naar Java vertrok, tegelijk met de MERAPI, die dus mogelijk in ballast naar Java ging dan wel als extra cargaboot.)

Afbeelding
Datum 08 december 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 december. Het s.s. MERAPI, van de Handelsvereeniging Kian-Gian te Samarang, is met meerdere dekschade te Hong Kong aangekomen.

Afbeelding
Datum 16 februari 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 15 februari. Het vroeger onder Nederlandse vlag, maar voor Chinese rekening (Samarang Stoomvaart Maatschappij) varende stoomschip MERAPI is aan een Engelse firma in Eng.-Indië verkocht.

Afbeelding
Datum 09 juni 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Het in 1889 te Vlissingen gebouwde stoomschip MERAPI, dat geruime tijd onder Engelse vlag heeft gevaren, is door verkoop in Japanse handen overgegaan.

Afbeelding