Inloggen
KONINGIN WILHELMINA - ID 3499


Kroniekberichten

Datum 14 april 1896
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 11 april. Hedenmiddag te drie uur werd van de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier, te water gelaten het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, gebouwd voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam, ten behoeve van haar maildienst op Java. Dit is het eerste schip van die maatschappij, waarvan de bouw aan de Nederlandse industrie werd toevertrouwd, het grootste in afmetingen van haar bestaande stoomschepen en het grootste schip, immer in Nederland gebouwd. Het heeft de volgende afmetingen: grootste lengte 396, grootste breedte 45, hol tot opperdek 29 en hoogte tot de bovenkant kaartenkamer 41½ Eng. voet.
Het schip is gebouwd van staal volgens de hoogste klasse van Lloyd’s en onder toezicht van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren. Het heeft vier vaste dekken; alle dekken die aan de lucht zijn blootgesteld, zijn van Moulmain teak. Het schip liep op een craddle te water. De laatste beletselen werden weggenomen door mejuffrouw M. Boissevain, dochter van de heer J. Boissevain, directeur der Maatschappij Nederland. (opm: zie ook PGC 150496)
Een talrijk publiek woonde het steeds aantrekkelijke schouwspel bij.

Afbeelding
Datum 15 april 1896
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 13 april. Zaterdagmiddag (opm: 11 april) werd van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen te water gelaten het stoomschip KONINGIN WILHELMINA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland ten behoeve van haar maildienst op Java. Dit is het eerste schip van die maatschappij, hetwelk op een Nederlandse werf is gebouwd en tevens het grootste schip. Het is gebouwd van staal, heeft 4 vaste dekken, is ingericht voor eersteklasse passagiers op het bovendek met hutten voor 60 personen. De tweede klasse bevindt zich op het opperdek midscheeps met inrichting voor dertig passagiers. Het boventussendek in het voor-, groot- en achterlaadruim is ingericht voor troepenvervoer, met hospitalen, mailkamers en bagageruimten. Het schip zal een draagvermogen hebben van 3700 wichttonnen of 1700 Javalast, en is voorts voorzien van alle mogelijke gemakken en van een groot aantal bijmachines, alles volgens de nieuwste uitvindingen. Het bevel over het vaartuig zal opgedragen worden aan de heer C.A. Bakker, laatst gezagvoerder van de PRINS HENDRIK. (opm: zie ook ZZN 140496)

Afbeelding
Datum 14 juli 1896
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 juli. Heden vertrok van de werf van de Kon. Mij. ‘De Schelde’ het aldaar gebouwde stoomschip KONINGIN WILHELMINA van de Stoomvaart Mij. Nederland te Amsterdam, bestemd voor haar maildienst op Java. Dit schip, waarvan reeds vroeger bij het te water laten een beschrijving werd gegeven, vertrok naar Nieuwediep, na beladen te zijn met ballast tot op 20 voet gemiddelde diepgang. Het zal maandag a.s. in tegenwoordigheid van de verschillende directies en commissarissen, alsmede een groot aantal genodigden met hun dames, op de rede van Texel op de gemeten mijlproef varen en na afloop daarvan een pleziertocht maken naar zijn bestemmingsplaats Amsterdam.

Afbeelding
Datum 16 juli 1896
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Volgens bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen telegram uit Nieuwe Diep, heeft haar nieuw gebouwd stoomschip KONINGIN WILHELMINA bij de heden gehouden proeftocht uitstekend voldaan.

Afbeelding
Datum 31 juli 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam. Hedenmiddag is het nieuwe stoomschip KONINGIN WILHELMINA van Stoomvaart Maatschappij Nederland door enige genodigden bezichtigd. De geriefelijke en kostbare inrichting van het schip maakte blijkbaar indruk op de bezoekers. De 8e augustus aanvaardt het schip haar eerste reis naar Indië, gezagvoerder is kapitein Bakker.

Afbeelding
Datum 01 augustus 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Het stoomschip KONINGIN WILHELMINA vertrok de 27e dezer van Banana herwaarts.

Afbeelding
Datum 03 november 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 november. Volgens telegram van Lloyd’s uit Londen wordt het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, te Port Said opgehouden door het breken der drijfstang. Het zal vermoedelijk dinsdag de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 12 november 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 november. Het Nederlandse mailschip KONINGIN WILHELMINA, hedenochtend van Batavia te Genua aangekomen, zal daar een nieuwe drijfstang inzetten, die derwaarts wordt afgezonden.

Afbeelding
Datum 11 oktober 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s keerde het Nederlandse stoomschip KONINGIN WILHELMINA, van Amsterdam naar Batavia, op 9 oktober te Aden uit zee terug met defecte schroef.

Afbeelding
Datum 11 oktober 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is de KONINGIN WILHELMINA door duikers onderzocht. Er werd geconstateerd, dat één schroefblad afgebroken is. Het stoomschip heeft zonder reparatie de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 13 oktober 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 oktober. De KONINGIN WILHELMINA vervolgt heden de reis naar Batavia.

Afbeelding
Datum 23 oktober 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 oktober. Volgens telegram van Singapore is er brand in de kolenbunkers van het van Amsterdam naar Batavia bestemde stoomschip KONINGIN WILHELMINA ontstaan. Het vuur is nog niet geblust en nog steeds wordt er water in de kolenbunkers gespoten. De verwachting is, dat er nog maar weinig schade is.

Afbeelding
Datum 26 oktober 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 oktober. De Stoomvaart Maatschappij Nederland deelt ons mee, dat volgens uit Singapore ontvangen berichten de brand op het stoomschip KONINGIN WILHELMINA grotendeels met eigen middelen is geblust. Er is geen schade aangericht en het schip vervolgt op tijd zijn reis naar Batavia.

Afbeelding
Datum 04 december 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad heeft gisteren uitspraak gedaan in de op 22 november onderzochte zaak van het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’, gezagvoerder J.R. de Brouwers, in welk schip op 21 september l.l., bij het instomen van het westgat van Soerabaja, een ontploffing in een van de kolenbunkers plaats had, ten gevolge waarvan twee opvarenden ernstige brandwonden bekwamen. De Raad sprak als zijn mening uit, dat de ontploffing niet haar oorzaak vindt in het ontploffen van een of ander springmiddel in de kolen, omdat dan de gevolgen voor het schip veel ernstiger zouden zijn geweest. De oorzaak is de broeiing in de kolen. Bij kolenbroeiing moeten de bunkerdeksels enz. alle zijn gesloten, omdat het toelaten van lucht, het ventileren van de lucht vermeden moet worden. Echter, bij pas uit de mijn gekomen kolen — in casu Ombilienkolen, te Sabang ingenomen — dient er voor gezorgd te worden, dat door oppervlakte-ventilatie het mijngas een uitweg kan vinden. Reeds bij het vertrek van Semarang was er brand in de kolen ontdekt. En het is de Raad opgevallen, dat in het scheepsjournaal geen melding wordt gemaakt van de broeiing in de kolen, doch alleen van de ontploffing. Dit wijst z.i. op geringschatting van de gezagvoerder, ook van elders gebleken. De gezagvoerder had, meent de Raad, tijd gehad om na te gaan of de broeiing in de kolen gevaar voor het schip opleverde. Hij had zich daarvan persoonlijk moeten overtuigen en het onderzoek daarnaar niet moeten overlaten aan de tweede officier. Ook had hij te Soerabaja aan boord moeten blijven tot de brand geblust was.

Afbeelding
Datum 22 juni 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden

Zeeliedenstaking. Amsterdam, 22 juni. De NEREUS en THEMIS van de Kon. Ned. Stoomboot Mij., zijn hedennacht met volle bemanning op tijd vertrokken. De directie van de Stoomvaart Mij. „Nederland" deelt mede, dat de KONINGIN WILHELMINA vanmiddag uitvaart.

Afbeelding
Datum 29 november 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 28 december. Volgens het Handelsblad is het stoomschip KONINGIN WILHELMINA van de Stoomvaat Maatschappij Nederland, verkocht aan een Franse rederij. Het komt vermoedelijk in de vaart op de Middellandse Zee.

Afbeelding
Datum 29 december 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 28 december. Naar gemeld wordt is het stoomschip KONINGIN WILHELMINA van de Mij. Nederland aan een Franse rederij verkocht.

Afbeelding