Inloggen
KONINGIN WILHELMINA - ID 3497


Kroniekberichten

Datum 13 maart 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 maart. Van het Etablissement te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij werd heden met het beste gevolg te water gelaten het nieuw van staal gebouwde schroefstoomschip KONINGIN WILHELMINA, gebouwd voor de Maatschappij voor Aanbouw en Exploitatie van de Stoomboot Koningin Wilhelmina, ten behoeve van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap voor de vaart op de zuidwestkust van Afrika.
Het stoomschip is lang 266, breed 33 en hol 18 Engelse voet en 2 duim, en heeft een draagvermogen van ongeveer 1.800 ton op een diepgang van 18 voet. Het wordt getuigd met twee masten, waarvan de voorste met drie ra’s, en wordt tevens ingericht tot vervoer van 20 passagiers.
De machine, van het triple-expansie systeem, en ketel, worden mede aan het Etablissement vervaardigd. De laatste heeft een verwarmend oppervlak van 3.060 vierkante voet. De drie cylinders hebben een middellijn van 21, 33 en 55 Engelse duim bij een zuigerslag van 36 duim.
Het fraaie en net afgewerkte vaartuig maakt de gunstigste indruk, en wordt in de hoogste klassen van Lloyd 100 A.1. opgenomen. Behalve de belanghebbenden waren een groot aantal belangstellenden met hun dames op het Etablissement aanwezig.

Afbeelding
Datum 03 mei 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Uit de Nieuwe Waterweg is heden vertrokken voor een proeftocht op de Noordzee het stoomschip KONINGIN WILHELMINA; het is dezelfde dag weder in de Nieuwe Waterweg teruggekomen.

Afbeelding
Datum 05 mei 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Maandag l.l. (opm: 2 mei) is de officiële proeftocht gehouden met het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, gebouwd door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord voor de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap en bestemd voor de vaart op de westkust van Afrika.
Het stoomschip is gebouwd van staal, van het spardektype, 250 voet lang, 33 breed en 25 hol tot het bovendek, en is opgenomen in de hoogste klasse van Lloyd's Register. De machine is van het triple compound systeem met drie krukken.
De proeftocht werd ondernomen met ¾ van de totale belading aan boord en vond plaats op de Noordzee tussen Hoek van Holland en IJmuiden en later op de gemeten mijl. Met een vermogen van 1.035 IPK werd een gemiddelde snelheid van ruim 11,5 mijl gelopen, terwijl het contract 10,5 verlangde. Alles liep zonder de minste stoornis af.
De volgende dag werd met een groot aantal genodigden een tweede proeftocht ondernomen van Rotterdam naar de Noordzee tot op de hoogte van Scheveningen; ook het gunstige weer droeg er toe bij, deze tocht tot grote tevredenheid van ieder te doen aflopen.

Afbeelding
Datum 12 mei 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 11e dezer is het nieuw gebouwde stoomschip KONINGIN WILHELMINA op de eerste reis van Rotterdam naar Banana vertrokken.

Afbeelding
Datum 03 juni 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

In het verslag van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap alhier over 1891 komt het volgende voor:
Hoewel de omvang van onze handel in het boekjaar, waarover wij thans verslag geven, ongeveer gelijk was aan die van het voorafgaande, waren de resultaten niet even voordelig. Die minder gunstige uitslag is voornamelijk te wijten aan de grote moeilijkheden, die wij in het gebied van de Congo-Vrijstaat ondervonden en aan de buitensporige belastingen, die wij daar hadden te betalen. Wij kunnen evenwel met genoegen hier vermelden, dat in de laatste maanden de verstandhouding tussen de ambtenaren van de Vrijstaat en de vertegenwoordigers van onze vennootschap belangrijk verbeterd is, welke verbetering wij voornamelijk toeschrijven aan de tussenkomst van Zijne Majesteit Koning Leopold en de verdere regering van de Congo-staat te Brussel. Intussen zullen zich de nadelige gevolgen van die vroeger ondervonden moeilijkheden nog wel in het nu lopende boekjaar doen gevoelen; in het gebied van de Boven-Congo, de hoofdzetel van de ivoorhandel, werden wij gedurende geruime tijd in onze werkzaamheid belemmerd. Daardoor werd in dat gebied belangrijk minder gekocht, waarvan het nadeel eerst blijkt bij de aanvoeren in Europa, die maanden tijd vorderen voor het vervoer uit het zover afgelegen binnenland.
In het Frans Congo-gebied breiden wij onze werkkring geregeld uit en ondergaat onze vloot daar de noodzakelijke vermeerdering. Van de zijde van de Franse autoriteiten ondervinden wij steeds de gewenste ondersteuning. De zolang bestreden invoerrechten zijn eindelijk tot stand gekomen. Hoewel wij de heffing daarvan steeds als een groot nadeel blijven beschouwen, vleien wij ons, dat de regeringen van de Congo-staten wel alles zullen doen om door milde voorschriften onnodige kwelling te voorkomen. Door de veranderde omstandigheden bleek het wenselijk, om behalve de AFRIKAAN nog een tweede stoomboot in de vaart te hebben. Het kwam ons evenwel niet geraden voor, om daarvoor een zo groot deel van het maatschappelijk kapitaal vast teleggen, en het gelukte ons een combinatie tot stand te brengen, die tegen betaling van rente en jaarlijkse aflossing een stoomschip tot onze beschikking stelt, waarvan alle voordelen voor de Nieuwe Afrikaanse Handelsvennootschap zijn bedongen en dat, nadat alle aflossingen geheel zijn voldaan, het eigendom dezer vennootschap wordt. Die stoomboot, de KONINGIN WILHELMINA, werd gebouwd bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord. Zij is thans op haar eerste reis naar de zuidwestkust van Afrika en wij geloven reeds nu te mogen zeggen, dat de bouwmeesters in elk opzicht een flink, mooi werk hebben geleverd.
Met de handel op Afrika werd na behoorlijke afschrijving op vaste eigendommen en kustvaartuigen, een winst behaald van NLG 225.042,82; de exploitatie rekening van de stoomboot AFRIKAAN liet een avans van NLG 72.701,36, totaal NLG 298.644,18. Hiervan moet worden afgetrokken; onkosten en salarissen alhier NLG 47.186,58½ en interest NLG 8.520,61, tezamen NLG 55.707,19½; blijft NLG 242.936,98½. De directie stelt voor daarvan af te schrijven: op panden alhier NLG 1.581,64; en op de stoomboten en schepen hier in administratie NLG 8.000, en over te boeken op reserve NLG 25.000; totaal dus NLG 34.581,64, waarna er overblijft NLG 208.355,34½. Daarbij gevoegd het onverdeeld saldo van het vorig jaar ad NLG 7.766,99½, blijft ter verdeling over NLG 216.122,34, welke som in staat stelt, aan de aandeelhouders uit te keren NLG 199.500, aan 2 directeuren NLG 10.349,75, en voor dividendbelasting te reserveren NLG 5.107,87, waarna er als saldo, over te boeken op nieuwe rekening, blijft: NLG 1.164,72.
De inventaris in Afrika, met alle daarop betrekking hebbende posten, bedraagt NLG 3.030.283,82, zijnde ruim NLG 200.000 meer dan vorig jaar. Dit is een gevolg van grotere uitzendingen met het oog op het verwachte in werking treden van de inkomende rechten. De post stoomboten en schepen hierin administratie is NLG 125.000, dus ruim NLG 10.000 lager dan vorig jaar. De panden te Rotterdam staan te boek met NLG 41.000, tegen NLG 45.000 vorig jaar. De reserverekening bedraagt nu NLG 400.000, terwijl de assurantiereserve, voorkomende met NLG 251.810,23, een vooruitgang toont van NLG 21.185,14.
De heer B.P. van IJsselstein heeft de boekhouding weer geregeld nagezien.
De heer G. Mees R.Az. treedt dit jaar af als lid van de commissie tot opname van de rekening en verantwoording en is volgens statuten niet dadelijk verkiesbaar.

Afbeelding
Datum 12 november 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 november. Volgens particulier bericht is het stoomschip AFRIKAAN, kapt. van Duivenbode, de 7e november van Rotterdam te Banana (monding Congo) aangekomen en vertrok het schip KONINGIN WILHELMINA, kapt. Vernes, de 3e november van Banana naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 28 februari 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Volgens particulier bericht passeerde het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, kapt. Vernes, van Banana naar Rotterdam, de 26e februari Madeira.

Afbeelding
Datum 05 oktober 1896
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 1 oktober. De Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap heeft haar stoomschip KONINGIN WILHELMINA naar Engeland verkocht, in verband met het geregeld aandoen der haven van Rotterdam door de stoomschepen der Antwerpen-Congolijn.

Afbeelding
Datum 19 mei 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop de fraaie stalen schroefstoomboot LAGUNA, 1.123 netto register ton, gebouwd en van machines voorzien in 1892 te Rotterdam door de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Afmetingen: 253 voet 5 duim lang, 33 voet 4 duim breed, 16 voet 7 duim hol. Cylinders 21 duim, 33 duim en 55 duim bij 36 duim. Draagvermogen omstreeks 1.830 ton doodgewicht bij geringe diepgang. Elegante inrichtingen voor 28 salon- en 8 tweede-klasse-passagiers. Stoomt snel bij matig kolenverbruik. Ligt nu te Hamburg. Voor nadere inlichtingen vervoege men zich tot Elder, Dempster & Co, Liverpool en Hamburg. (opm: dit is de ex-KONINGIN WILHELMINA van de Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap, Rotterdam)

Afbeelding