Inloggen
HOLLANDIA - ID 2874


Kroniekberichten

Datum 22 oktober 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 oktober. Naar wij vernemen zal op de werf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord a.s. dinsdag (opm: 24 oktober), omstreeks 2 uur 30 de HOLLANDIA te water worden gelaten.
(opm: zie NRC 251082)

Afbeelding
Datum 25 oktober 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Van het te water laten van de HOLLANDIA is niets gekomen. Het weer was zó onstuimig, dat het voor het schip zelf en voor andere vaartuigen op de rivier gevaarlijk moest geacht worden tot de operatie over te gaan. Niettegenstaande de regen en de tot storm aanwakkerende wind, waren verschillende belangstellenden op de werf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord bijeengekomen, die natuurlijk onverrichter zake huiswaarts moesten keren.
De HOLLANDIA, die te water zal worden gelaten zodra het weer het gedoogt, zag er op de helling flink en krachtig uit. Het schip is gebouwd voor rekening van de heren Wm.H. Müller & Co. alhier en is bestemd voor de vaart op Bilbao en de Middellandse Zee. Het schip is van staal gebouwd, het eerste koopvaardijschip alzo dat tot dusver in Nederland van dat materiaal is vervaardigd. Het heeft een totaallengte van 76,25 meter. De grootste wijdte bedraagt 10,20 meter en de holte 6,10 meter. De vermoedelijke bruto tonnenmaat is 1.275 en het draagvermogen 2.000 ton. De machine is van ongeveer 750 indicateur paardenkracht, hoge drukcilinder van 301/2 Engelse duim, lage drukcilinder van 56 en slaglengte 39 Engelse duim. De stoomketel is lang 16 Eng. voet, bij een diameter van 12 voet 9 duim en een stoomdruk van tachtig pond.

Afbeelding
Datum 12 november 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het schroefstoomschip HOLLANDIA, in aanbouw op het Etablissement te Fijenoord van de Nederlandse Stoomboot Maatschappij, woensdag 25 oktober ll. te water gelaten, is heden gemeerd onder stoom beproefd. De werktuigen, compound systeem, met oppervlakcondensatie, zijn in staat 750 indicateur-paardenkracht te ontwikkelen. De middellijn van de hoge drukcilinder is 0,755 meter, van de lage drukcilinder 1,42 meter en beider slaglengte 0,99 meter. Het afkoelingsoppervlak van de condensor is 135 m². De dubbele krukas is van staal vervaardigd. De stoom wordt geleverd door één cilindervormige ketel, waarvan de lengte is 4,90 meter, de middellijn 3,90 meter, de werkende druk 5½ atmosfeer, het verwarmend oppervlak 200 m² en het gewicht, zonder vuurroosterwerk en trekking, 40.000 kilogram. Behalve de machine-lenspompen, het hulpwerktuig en de handpomp, die onder meer ook ingericht zijn om water af te voeren uit al de compartimenten, zowel voor als achter in het schip, is in de machinekamer nog één Cameron’s pomp geplaatst, door buizen van 0,127 meter verbonden met de waterballastruimte en mede ingericht om zo nodig het schip lens te pompen. Buckley’s patent pakkingringen en veren voor de cilinderzuigers, Horn’s patent houten ringen tot bevestiging van de geelkoperen getrokken condensorpijpen, Brown’s patent aanzettoestel, Chadburn’s telegrafen, Weir’s patent hydrokineters en Murdock’s patent regulateur zijn alle in toepassing gebracht. Een lierketel van 1,60 meter middellijn en 3,66 meter hoogte levert stoom voor de vier stoomlieren, de stoomankerspil en de stoomstuurinrichting; al deze toestellen zijn ook in verbinding gebracht met de grote stoomketel. Het schip zal binnenkort een proeftocht doen op het Haringvliet.

Afbeelding
Datum 17 december 1882
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 16 december. Heden ochtend is van Rotterdam alhier aangekomen het stoomschip HOLLANDIA, kapt. De Jong, tot het doen van een proeftocht op het Haringvliet. Het heeft goed voldaan en is weer naar Rotterdam opgestoomd.
(opm: nieuw vrachtschip van Wm.H. Müller & Co., Rotterdam)
NRC 181282
Amble, 15 december. 150 balen stro en 100 pakken hoepels zijn uit het gestrande stoomschip AMULET gelost. Men gaat steeds voort met lossen.

Afbeelding
Datum 01 februari 1883
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 januari. Een inkomend stoomschip, naam onbekend, is op de Westbaar vastgeraakt doch zonder hulp vlot gekomen en benoorden de Waterweg geankerd. Het laat nog voortdurend blauwe lichten op en heeft dus vermoedelijk schade, weshalve assistentie derwaarts vertrekt.
Maassluis, 30 januari. Het stoomschip is genaamd HOLLANDIA, van Bilbao naar Rotterdam bestemd. De gezagvoerder bedoelde met het afsteken van blauwe lichten het verkrijgen van een loods.

Afbeelding
Datum 13 februari 1883
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Volgens telegram, alhier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het stoomschip HOLLANDIA, van Rotterdam naar Bilbao, met schade te Cowes binnengelopen. Het zal repareren.

Afbeelding
Datum 16 februari 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 14 februari. Het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA, van Rotterdam naar Bilbao, hier met enige schade aan het stuurtoestel binnen gelopen, heeft na herstel van de schade de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 20 juli 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de aanvaring van de Vlissingse loodsschoener No.3, gisteren kortelijk gemeld, kunnen nog de volgende bijzonderheden vermeld worden:
Genoemde loodsschoener, gevoerd door de loodsschipper 1ste klasse J.P. Baljé, bevond zich des voormiddags circa half elf ure van de 17de dezer in het Engelse Kanaal, peilend het vuurschip van de Owers NtW miswijzend, liggende Zuid over, bijgedraaid over bakboord, de wind WtN ger. m/z koelte, hoge zee, toen een stoomboot ontwaard werd, komende van om de West. Zij zette blijkbaar koers op de schoener, welke bijgedraaid bleef liggen, vermenende dat een loods verlangd of gepraaid zou worden. De stoomboot was inmiddels zó nabij gekomen, noch van haar koers veranderend, noch haar vaart verminderende, dat de opvarenden van de schoener weldra inzagen dat een aanvaring niet meer te vermijden was. Men beproefde wel op het laatste ogenblik met roer en zeilen deze af te wenden, doch tevergeefs: de stoomboot liep de schoener op de hoogte van zijn fokkewant in de zijde, waarna deze bijna ogenblikkelijk zonk en de uit 7 personen bestaande bemanning nog slechts even de tijd had zich met achterlating van alles wat zij aan boord had, langs toegeworpen lijnen op het stoomschip te redden, hetwelk bleek te zijn de HOLLANDIA, komende van Bilbao, bestemd naar en te huis behorende te Rotterdam.
De geredde bemanning werd door stuurlieden, machinisten en mindere schepelingen der stoomboot, gedurende de overtocht naar Rotterdam, met menslievendheid ontvangen en bejegend. Niet hetzelfde kan gezegd worden van de gezagvoerder De Jong, die van de schipbreukelingen niet de minste notitie heeft genomen.

Afbeelding
Datum 21 augustus 1883
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 augustus. Het stoomschip EIDER heeft de gehele lading, een gedeelte van de inventaris en der kolen gelost, benevens het water uit de ketels gepompt, ten einde het schip te lichten. De sleepboten MAGNET II en VOORWAARTS zijn er bij en er worden maatregelen tot vlotbrengen voortgezet. Het stoomschip HOLLANDIA, gisteren van Londen hier aangekomen, is hedenmorgen geretourneerd met de derwaarts bestemd lading van de EIDER.

Afbeelding
Datum 30 augustus 1883
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 augustus. De pogingen om met tjalken het stoomschip EIDER te lichten en af te brengen hebben weinig succes; het stoomschip HOLLANDIA wordt heden van Londen binnen verwacht en zal trachten de EIDER vlot te brengen, waarop enige kans bestaat, indien het getij flink hoog opkomt.

Afbeelding
Datum 30 augustus 1883
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 augustus. De EIDER is met hoogwatergetij hedenavond niet vlot gekomen. Het stoomschip HOLLANDIA en de sleepboot MAGNET II, benevens zeilvaartuigen, liggen ter assistentie bij het schip; men verwacht hoger getij morgenochtend.

Afbeelding
Datum 01 september 1883
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 augustus. De EIDER is heden met assistentie van het stoomschip HOLLANDIA vlot gekomen en met behulp der sleepboot MAGNET II in de haven gekomen.

Afbeelding
Datum 15 augustus 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Heden ochtend te 9½ uur geraakte nabij Maassluis het Nederlandse barkschip MARIE, kapt. Van Overklift, komende van Indië, met de achtersteven aan de grond, waardoor het vaartuig wegens de sterke stroom rondgedreven werd en in aanvaring kwam met de stoomboot HOLLANDIA, uitgaande naar Bilbao, die aldaar voor anker lag. Hierbij verloor de MARIE de kluiverboom, doch de HOLLANDIA bekwam geen belangrijke schade.

Afbeelding
Datum 16 oktober 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bilbao, 14 oktober. Het stoomschip HOLLANDIA, van Rotterdam hier aangekomen, heeft een anker met 90 vadem ketting verloren, benevens twee bladen van de schroef.

Afbeelding
Datum 19 oktober 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bilbao, 14 oktober. Het stoomschip HOLLANDIA ging van de ankers op drift, toen het buiten de baar ten anker lag. Het stoomschip arriveerde de 12e, na het verlies van 2 schroefbladen en een anker met 90 vadem ketting.

Afbeelding
Datum 16 augustus 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bilbao, 10 augustus. Het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA kwam in aanvaring met het Engelse stoomschip SPEARMAN, hetwelk te San Nicolas gemeerd lag, waardoor laatstgenoemde enige schade aan de verschansing leed.

Afbeelding
Datum 08 maart 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 3 maart. Het hier binnengelopen stoomschip HOLLANDIA is, na bij Port Sabinal op de klippen gezeten te hebben, lek. De waterballastketel in de voorste afdeling is vol water. In de midden- en de achterste ketel is ruim 3 decimeter water. Na onderzocht te zijn, is het voldoende zeewaardig bevonden om naar Gibraltar te vertrekken om te repareren.

Afbeelding
Datum 10 maart 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. Volgens telegram van Malaga van 7 maart is het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA op de binnenrede gekomen. Er komt geen water meer in het schip. De duiker is bezig de bodem te onderzoeken en hoopt de lekkage dicht te maken.

Afbeelding
Datum 12 maart 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. Volgens telegram uit Malaga van 7 maart is het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA op de binnenrede gekomen. Er komt geen water meer in het schip. De voorballastketel is geheel vol water. Een duiker is bezig de bodem te onderzoeken en hoopte de lekken dicht te maken.

Afbeelding
Datum 13 maart 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens particulier bericht heeft het stoomschip HOLLANDIA van de assuradeuren order bekomen om de reis naar Genua voort te zetten.

Afbeelding
Datum 16 maart 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 maart. Het meermalen vermelde stoomschip HOLLANDIA, vetrok zaterdag l.l. van Malaga naar Genua. Het was fraai weder.

Afbeelding
Datum 28 maart 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 maart. Volgens ontvangen telegram uit Genua, d.d. gisteren, heeft het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA 1581 ton der lading gelost. Het schip zal dokken, het heeft geen zeeschade.

Afbeelding
Datum 08 april 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 3 april Het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA, dat hier gedokt werd, is tijdelijk gerepareerd. Het is gisteren van hier vertrokken.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 oktober. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde de 16e oktober het stoomschip HOLLANDIA te Bilbao, de 19e oktober te Liverpool het schip WILHELMINA, en van Rio de Janeiro voor 28 september het schip VOORWAARTS, naar Paranagua.

Afbeelding
Datum 21 april 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 april. Het stoomschip HOLLANDIA, op 6 april van Cardiff vertrokken, arriveerde de 18e dezer te Genua met gebroken lagedrukzuiger. Het stoomschip had gedurende vijf dagen alleen met hoge druk gestoomd. Het bekomt aldaar een nieuwe zuiger en het oponthoud zal 8 à 10 dagen duren.

Afbeelding
Datum 14 december 1891
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 9 december. De gezagvoerder van het stoomschip STANHOPE rapporteert, dat 2 platen in de stuurboordsboeg en spanten gebroken zijn, door aanvaring met het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA, bij het vertrek van Bilbao.

Afbeelding
Datum 14 februari 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, is het stoomschip HOLLANDIA van Rotterdam naar Bilbao, met een vuurschip van de Goodwin Sands in aanvaring geweest, waardoor de HOLLANDIA schade heeft geleden aan het grootwant. Het heeft de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 16 februari 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 13 februari. Het vuurschip waarmee het stoomschip HOLLANDIA in aanvaring was, is het East Goodwin vuurschip. Het gebeurde 12 februari om 6 uur 's ochtends tijdens dikke mist. Het stoomschip dat gisteren namiddag ter rede van Dungeness ten anker lag, heeft schade aan de verschansing en het grootwant. De schade aan het vuurschip is onbekend. Het weer is voortdurend mistig.

Afbeelding
Datum 25 maart 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Oxelösund, 20 maart. Het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA zal morgen worden uitgeijsd, waarmede men in 3 dagen gereed denkt te zijn.

Afbeelding
Datum 10 november 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Berlijn, 8 november. Volgens bij Reuters office ontvangen telegram uit Norrköping zijn bij Heeradskar (opm: mogelijk Häradskar, de scherenkust oostelijk van Norrköping) wrakstukken drijvend gezien van het te Rotterdam thuisbehorende stoomschip HOLLANDIA, gevoerd door kapt. C. Leverstein, en veronderstelt men dat gemeld schip vergaan is en de uit 18 man bestaande equipage is verdronken. De HOLLANDIA vertrok de 30e oktober van Oxelösund naar Rotterdam. (opm: zie NRC 111194, PGC 121194, NRC 131194 [2 x], PGC 141194, NRC 181194 [2 x] en 241194)

Afbeelding
Datum 11 november 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nyköbing, 7 november. Men maakt zich hier zeer ongerust over het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA. Het vertrok 30 oktober met een lading erts van Oxelösund naar Rotterdam en de gezagvoerder was van plan de loods in een zuid-Zweedse haven te landen. Dit is tot heden niet geschied en ook van genoemd stoomschip is nog geen bericht. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Afbeelding
Datum 12 november 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 november. Het stoomschip HOLLANDIA is volgens particulier bericht aan de Rotterdamse beurs verzekerd als volgt: op het casco NLG 116.000, op behouden varen NLG 36.000 en op de lading NLG 5.000. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Afbeelding
Datum 14 november 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 november. Volgens ingewonnen bericht bij de rederij werd niets naders vernomen, als wat reeds bericht is door de dagbladen betreffende het stoomschip HOLLANDIA. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Afbeelding
Datum 18 november 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 november. Op het Nederlandse schip HOLLANDIA, met erts van Oxelösund naar Rotterdam, werden belangrijke posten re-assurantie gesloten en liepen de premies van 15% tot 70%. Aangenaam was het daarna zeker niet, dat reeds een paar dagen te voren bericht was ontvangen, dat wrakstukken van genoemd stoomschip waren opgevist. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Afbeelding
Datum 24 november 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Helsingborg, 22 november. De Sødermanlands L.T. vermeldt het volgende: Door de beambten van het toljacht in dit district wordt gerapporteerd, dat in de nacht van 2 op 3 dezer in de nabijheid van Haradskar (opm: mogelijk Häradskar, zie o.a. PGC 101194) stukken van dekplanken, luiken, deuren en gedeelten van een of twee boten zijn gevonden, waarop duidelijk de woorden ss. HOLLANDIA in zwarte verf op grijze grond, aan het strand zijn gedreven. De wrakstukken waren echter zo klein, dat dit door het geweld der zee niet kan zijn veroorzaakt. Men kan derhalve als zeker aannemen, dat zodra de zee in de machinekamer drong, er een ontploffing van de ketels heeft plaats gehad, waardoor het stoomschip vernield werd.

Afbeelding
Datum 01 januari 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december 1894. Aangaande het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA, 30 oktober l.l. van Oxelösund naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Afbeelding