Inloggen
CHARLOIS - ID 1356


Kroniekberichten

Datum 19 april 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats Courant (No. 91) bevat de statuten van de alhier gevestigde N.V. American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij). Doel: het uitoefenen van de petroleumhandel in de meest uitgebreide zin, het redersbedrijf en andere handelszaken, waartoe door de directie en commissarissen besloten wordt.
Aangegaan tot 31 december 1920. Hoofdzetel alhier, met een kantoor te Antwerpen, en met bevoegdheid ook buiten Nederland bijkantoren of filialen te vestigen. Kapitaal NLG 5.000.000, in 100 aandelen (opm: bedoeld zal zijn 200 aandelen) op naam van NLG 25.000 ieder, alle geplaatst.
Het beheer van de zaken is, onder toezicht van de commissarissen, opgedragen aan vijf directeuren, waartoe benoemd zijn de heren O. Randebrock, F.W. Randebrock, O. Horstmann, F. Speth en A. Maquinay.
Tot commissarissen zijn voor de eerste maal benoemd de heren Ch.F. Ackermann, Th.C. Bushnell, G.F. Gregory, W.H. Libby, en A.J. Pouch. Als volledige storting op de aandelen, waarvoor in deze vennootschap wordt deelgenomen door de heren H. Stursberg, O. Randebrock, F.W. Randebrock, F. Speth, Ch. Good, F.W.O. Horstmann en H.F. Korhammer, worden door hen respectievelijk ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen de navolgende zaken, te weten:
Door de heren H. Stursberg, O. Randebrock en F.W. Randebrock: het ijzeren schroefstoomschip genaamd: BREMERHAVEN, gemeten op netto tweeduizend eenhonderd negen en zeventig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: CHARLOIS, gemeten op netto eenduizend achthonderd een en vijftig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: CHESTER, gemeten op netto eenduizend achthonderd twee en zeventig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: OCEAN, gemeten op netto eenduizend achthonderd twee en zeventig tonnen, en zulks met al de tot die schepen behorende ankers, zeilen, sloepen, boten, gehele inventaris en verdere toebehoren.
Deze schepen zijn nimmer op een van de openbare registers hier te lande te boek gesteld. Door dezelfde voor hun firma Hermann Stursberg & Co; tien twintigste aandelen in de Tank-Rijnschip-reederij, gevestigd alhier, aan welke rederij toebehoort het onder Nederlandse vlag varende petroleum-tankschip genaamd: PETROLEA I; de helft in een voor gezamenlijke rekening met de firma Horstmann & Co te Charlois, als roerend goed opgerichte tankinrichting met al hetgeen daartoe behoort; door de heer F.W.O. Horstmann; het overdekte ijzeren schroefstoombootje genaamd: MIGNON, gemeten op vijftien tonnen, met de gehele inventaris en verder toebehoren, welk schip nimmer op een van de openbare registers alhier te lande is te boek gesteld.
Door de heren F.W.O. Horstmann en H.F. Korhammer voor hun firma Horstmann & Co; tien twintigste aandelen in de Tank-Rijnschip-reederij gevestigd te Rotterdam, aan welke rederij toebehoort het onder Nederlandse vlag varende petroleum-tankschip genaamd: PETROLEA I; de helft in een voor gezamenlijke rekening met de firma Hermann Stursberg & Co, te Charlois, als roerend goed opgerichte tankinrichting met al hetgeen daartoe behoort; twintig tankwagons; diverse tanklichters, petroleumwagens en verdere zaken tot de detailhandel te Amsterdam behorende; de kantoorinrichtingen alhier te Amsterdam.
Door de heren F. Speth en Ch. Good voor hun firma Fr. Speth & Co: het stalen zeilschip genaamd: HAINAUT, gemeten op eenduizend zevenhonderd achttien en drie en twintig honderdste tonnen; het stalen stoomschip genaamd: LA FLANDRE, gemeten op eenduizend vijfhonderd negen en acht en tachtig honderdste tonnen; het stalen stoomschip genaamd LA CAMPINE, gemeten op tweeduizend zeven en tachtig en een en dertig honderdste tonnen, en zulks met al de tot die schepen behorende ankers, zeilen, sloepen, boten, gehele inventaris en verder toebehoren. Deze schepen zijn nimmer op een van de openbare registers hier te lande te boek gesteld. Voorts drie spoorwegwagons en de te Antwerpen door hen als roerend goed opgerichte tankinrichting, met al hetgeen daartoe behoort.

Afbeelding
Datum 15 juni 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 13 juni. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Rotterdam naar New York, liep hier binnen om een klein defect aan de machine te verhelpen.

Afbeelding
Datum 18 februari 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 05 februari. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, hier van Amsterdam aangekomen, heeft hevige stormen met hoge zee op de reis doorstaan. Het heeft enige schade aan dek en ventilatoren.

Afbeelding
Datum 07 augustus 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 augustus. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Baltimore alhier aangekomen, heeft het alhier in het kanaal vastgemeerd liggende Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, van Amsterdam met cokes naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt) bestemd, aangevaren, dat daardoor averij bekwam.

Afbeelding
Datum 08 augustus 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 augustus. Het Nederlandse barkschip ANNA MARGARETHA, hier gisteren door het stoomschip CHARLOIS aangevaren, zal hier repareren en de reis zonder lossing voortzetten.

Afbeelding
Datum 18 september 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 september. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Philadelphia hier aangekomen, heeft 8 dezer in de Atlantische Oceaan een zware stortzee overgekregen, waardoor de commandobrug gedeeltelijk weg en een grote reddingboot over boord sloeg, de luchtkoker defect werd en meer andere schade ontstond.

Afbeelding
Datum 25 december 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 22 december. De kosten van reparatie aan het stoomschip CHARLOIS worden op 18000 dollar geschat en zullen een oponthoud van 14 dagen vergen.

Afbeelding
Datum 04 januari 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 21 december. Het stoomschip CHARLOIS, hier van Rotterdam aangekomen, heeft op de reis aanhoudend met zware stormen te kampen gehad, waardoor het schip is lek gesprongen terwijl ook enige dekschade werd belopen en enige spanten zijn gebogen of gebroken. De reparatiekosten worden geschat op USD 18 en het oponthoud op circa 14 dagen.

Afbeelding
Datum 04 april 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 2 april. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Amsterdam, heeft op de reis herwaarts veel storm ondervonden. Een blad van de schroef ging verloren.

Afbeelding
Datum 26 mei 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 mei. Het stoomschip MASHONA, via Londen naar Delagoa-baai, en het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Philadelphia naar Amsterdam, zijn in het Noordzeekanaal bij Velsen met elkaar in aanvaring geweest. De MASHONA bekwam aanzienlijke schade aan stuurboordboeg boven water, doch heeft de reis voortgezet, terwijl de CHARLOIS enige ingedrukte platen aan de zijde nabij het fokkewant heeft. Het schip is opgestoomd naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 29 december 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 december. Het Nederlandse s.s. CHARLOIS, van Batoum naar Rotterdam, passeerde met defecte machine en halve kracht stomende, Kaap Spartel. (opm: bij Tanger)

Afbeelding
Datum 27 december 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 26 december. Volgens telegram uit Zea, is het met petroleum geladen Nederlandse stoomschip CHARLOIS aldaar gestrand, maar met assistentie van een bergingsstomer weer vlot gekomen.

Afbeelding
Datum 31 december 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zea, 20 december. De expert, die het Nederlandse stoomschip CHARLOIS heeft onderzocht, heeft met het oog op het duikerrapport dat de bodem ernstig is, beschadigd een
bewijs van zeewaardigheid geweigerd. Hij beveelt aan naar Piraeus te vertrekken om aldaar voorlopig of afdoende te repareren.

Afbeelding
Datum 02 januari 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden

Zea, 29 december. Het stoomschip CHARLOIS is door duikers onderzocht en de bodem ernstig beschadigd bevonden. De expert heeft een bewijs van zeewaardigheid geweigerd en beveelt aan naar Piraeus te vertrekken om aldaar voorlopig of afdoende te repareren. (Zie ons no. van 28 december)

Afbeelding
Datum 04 januari 1911
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Piraeus, 31 december. Het stoomschip CHARLOIS (zie Avondblad 31 december) is gisteren hier aangekomen. De bodem schijnt belangrijk beschadigd te zijn. Het zal hier waarschijnlijk voorlopig repareren.

Afbeelding
Datum 25 januari 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS (zie avondblad 23 januari) heeft gisteren, na voorlopig gerepareerd te hebben, de reis van Piraeus naar Antwerpen voortgezet.

Afbeelding
Datum 09 december 1911
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 december. Hedenmorgen is alhier aangekomen het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, komende van New York met een lading petroleum. Het schip heeft gedurende de reis dekschade belopen.

Afbeelding
Datum 07 april 1914
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Door de Raad werd de volgende uitspraak gedaan betreffende de aandrijving van het stoomschip CHARLOIS met het Engelse wrak VOLTURNO op 18 december jl. op de Atlantische Oceaan. De oorzaak van de ramp, welke het stoomschip CHARLOIS heeft getroffen, moet naar 's Raads oordeel worden toegeschreven aan de plotseling invallende bui. Ten gevolge van deze is de CHARLOIS loefgierig geworden, terwijl de VOLTURNO, een uitgebrand leeg schip, west op is gedreven.
Voorts is de Raad van mening, dat het doen zinken van het wrak van de VOLTURNO uit zeemansoogpunt als een prijzenswaardige daad moet worden beschouwd. Toen de gezagvoerder ten gevolge van het defecte stuurgerei en de grote afstand waarop hij zich van de naastbij zijnde haven bevond, geen mogelijkheid zag het schip binnen te slepen, handelde hij in het belang van de veiligheid van de scheepvaart, derhalve in het algemeen belang, door de VOLTURNO te doen zinken.

Afbeelding
Datum 10 april 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Lizard, 8 april. Het van Philadelphia naar Rotterdam bestemde stoomschip CHARLOIS passeerde alhier tonende het signaal ‘onbestuurbaar’ en signaleerde: ‘het kwadrant is in stukken geslagen, stuur voor de ingang Nieuwe Waterweg een sleepboot naar mij’.

Afbeelding
Datum 21 september 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De haven. Met 22 schepen begon deze week. Er zijn twee schepen van de N.A.S.M. bij, beide uit New York, de NOORDAM en de VEENDIJK en één van de Lloyd de BANDOENG van Java met stukgoed. Voorts drie boten met steenkolen uit Engeland, de KELBERGEN (gecharterd door de N.A.S.M.) van Buenos Aires met granen en de CHARLOIS van Philadelphia met petroleum.

Afbeelding
Datum 03 maart 1917
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nederland en de oorlog. De scheepvaart.
De uitvoerende commissie van de N.O.T. deelt het volgende mee: De onderhandelingen, welke de N.O.T. met de Britse regering heeft gevoerd betreffende het hervatten van de scheepvaart, hebben reeds voor een aantal stoomschepen tot gunstig resultaat geleid. De stoomschepen OOSTERDIJK, SOESTDIJK, ZUIDERDIJK, NOORDAM en SLOTERDIJK van de Holland Amerika Lijn, welke van Noord Amerika naar Nederland waren vertrokken en te Halifax nadere instructies wachtende waren, kunnen de reis naar ons land voortzetten, zonder een haven in Engeland aan te doen. Ook de stoomschepen PHECDA van Van Nievelt, Goudriaan's Scheepvaart Maatschappij en LEERSUM van de firma Vinke & Co. kunnen op dezelfde wijze de reis naar Holland voortzetten. Genoemde stoomschepen voeren een lading, hoofdzakelijk bestaande uit tarwe, veevoeder, katoen, enz.
De stoomschepen SUMATRA, NIAS en BILLITON van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, welke op de thuisreis van Indië van het Panamakanaal, te Halifax nadere instructies wachtende waren, kunnen eveneens zonder verdere moeilijkheden de reis naar Nederland voortzetten. Hetzelfde geldt voor de stoomschepen JAVA en KARIMOEN van dezelfde maatschappij, welke van Baltimore en Norfolk naar Holland moesten vertrekken. Ook deze kunnen via Halifax de reis volbrengen, zonder een haven in Engeland binnen te lopen. Deze stoomschepen brengen gemengde ladingen Indische producten aan, alsmede mais en Chilisalpeter. De tot dusver gevoerde onderhandelingen hebben verder, wat Engeland betreft, tot een gunstig resultaat geleid ten aanzien van een dertigtal stoomschepen, welke in ballast naar Noord Amerikaanse havens moeten uitvaren, ten einde graan te gaan laden voor de Nederlandse regering. De vaartuigen CHARLOIS en ROTTERDAM, van de American Petroleum Company, welke te Halifax lagen, kunnen de reis naar Rotterdam voortzetten zonder een Engelse haven aan te doen. Het passagiersschip SINDORO, van de Rotterdamsche Lloyd, met gemengde lading en passagiers op de thuisreis van Indië, wachtte in Gibraltar nadere instructies. Dit schip, hetwelk gebrek aan bunkerkolen had, is hiervan door de Engelse autoriteiten voorzien en kan de reis naar Nederland voortzetten, zonder een Engelse haven binnen te lopen. Omtrent het stoomschip WILIS, dat sinds 8 februari met lading en passagiers te Bergen op de uitreis naar Nederlands-Indië ligt, wordt op een gunstig verloop van de onderhandelingen gerekend.

Afbeelding
Datum 31 maart 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 maart. Naar men ons meedeelt, is het tankstoomschip CHARLOIS, van New York naar Rotterdam, vermoedelijk met man en muis vergaan. Het stoomschip vertrok 20 maart van Bergen en werd donderdag 22 maart te Rotterdam verwacht, zodat het reeds een week overtijd is.

Afbeelding
Datum 31 maart 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De CHARLOIS en de KRALINGEN.
De 10e februari vertrok van New York het tankstoomschip CHARLOIS van de American Petroleum Company alhier, met een lading van ruim 23.000 vaten petroleum voor Rotterdam aan boord. Het schip deed daarna Halifax aan en vertrok vandaar 1 maart, waarna het 20 dezer van Bergen (Noorwegen) naar Rotterdam voer. Het had dus 22 of 23 dezer hier kunnen zijn. Over het lot van het schip verkeert men als gevolg daarvan in het onzekere. De directie van de A.P.C. neemt nog niet aan dat het schip verloren is; in deze abnormale tijd is zo menig vaartuig, hier of daar opgehouden, belangrijk over tijd. Desniettegenstaande meldt het Ned. Correspondentiebureau in Den Haag in zijn toelichting op het ministerieel verbod van verkoop of vervoer van petroleum dat „helaas is aan te nemen, dat dit schip met man en muis is vergaan". De equipage bestaat uit 32 koppen; kapitein is de heer G. Smit. Het schip meet 2.944 ton bruto, 1.919 ton netto en is in 1889 gebouwd.
Eveneens bestaat er onzekerheid omtrent het motorschip KRALINGEN, dat reeds 4 weken geleden met een lading ijzer van Gotenburg hierheen vertrokken is en waarvan sindsdien niets meer is vernomen. De KRALINGEN is eigendom van de heer M.J. Van der Eb alhier, meet 107 ton bruto en 76 netto en werd in 1909 gebouwd. Gezagvoerder is kapt. E. Kooi. Zowel de CHARLOIS als de KRALINGEN zijn tegen molest verzekerd, maar wanneer de schepen niet terugkeren en ook omtrent hun lot geen zekerheid mocht verkregen worden, dan vervalt daardoor ook het recht op vergoeding van de schade.

Afbeelding
Datum 31 maart 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nederland en de oorlog. Petroleum nood.
In de Staats-Courant komt een beschikking voor van de Minister van Landbouw, waarbij alle verkoop en aflevering van petroleum en gasolie wordt wordt verboden, in afwachting van een nadere regeling door genoemde Minister, welke regeling zeer zeker niet lang op zich zal laten wachten. De aanleiding tot deze maatregel is vrij plotseling ontstaan, ten gevolge van de grote verliezen, die de tankboten dezer dagen hebben geleden. Zo werd het stoomschip HEALDTON, met ca. 45.000 vaten petroleum op weg naar Rotterdam, in de nabijheid van Terschelling door een Duitse duikboot getorpedeerd. Het stoomschip CHARLOIS, met ruim 23.000 vaten voor Rotterdam aan boord en 19 dezer Bergen gepasseerd, is niet aangekomen, zodat helaas, is aan te nemen, dat dit schip met man en muis is vergaan.
Is door deze verliezen een plotselinge petroleumnood ontstaan, ook op verdere aanvoer is voorlopig niet te rekenen. Het stoomschip LA CAMPINE, 10 dezer van Rotterdam vertrokken, om een lading petroleum in Amerika te gaan halen, werd bij Doggersbank door een Duitse duikboot tot zinken gebracht; het stoomschip AMERICAN, met een volle lading petroleum en benzine, 2 maart uit Halifax naar Nederland vertrokken, moest wegens opgelopen schade naar New York terugkeren; omtrent het stoomschip NEW-YORK, op weg van Amsterdam naar Amerika, is nog volstrekt niet zeker of het Amerika zal kunnen verlaten; het stoomschip OCEAN, met een volle lading gasolie voor Nederland van Amerika komende, te Vigo (Spanje) liggende, kan niet vandaar vertrekken, omdat Engeland er op staat, dat dit schip voor onderzoek een Engelse haven aanloopt en de rederij het daaraan verbonden Duitse duikboot gevaar niet wenst te lopen. In Amerika liggen buitendien nog de tankboten MIJDRECHT en WIELDRECHT, die van Engeland geen vergunning ontvingen voor het onderzoek van haar scheepspapieren Halifax te mogen aan lopen en evenmin het risico, verbonden aan het Duitse duikbootgevaar willen lopen, om voor het onderzoek van de scheepspapieren een haven in Engeland aan te doen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat wij ten opzichte van petroleum en gasolie er zeer slecht voorstaan. Uit de aard der zaak zal in de allereerste plaats zoveel mogelijk in de behoeften van leger, spoorwegen en publieke diensten zijn te voorzien, verder in die van de industrie, zodat het hoogst twijfelachtig is, of er voor verlichtingsdoeleinden ten minste voor particulieren wel iets over zal blijven.

Afbeelding
Datum 23 april 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Uit Stavanger wordt gemeld dat het bij Lister gevonden achterste stuk van de stuurboordzijde van een reddingboot, de naam CHARLOIS, Rotterdam dragende, kentekenen droeg door een granaatschot getroffen te zijn.

Afbeelding
Datum 24 april 1917
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

De CHARLOIS. Aan boord van het tankstoomschip CHARLOIS van de American Petroleum Company te Rotterdam, welk schip hoogstwaarschijnlijk met man en muis is vergaan, bevonden zich de volgende personen:
G. Smit, kapitein, uit Den Helder; J.W. Pieters, 1e stuurman; W.J. Don, 2e stuurman, beiden uit Rotterdam; A. Mommaas, 3e stuurman, uit Vlissingen; Th. Van Heiningen, kok; W. van Ree, koksmaat, beiden uit Rotterdam; O. Martens, hofmeester, uit Amsterdam; J. Engels, bootsman, uit Delfzijl; M. Faber, timmerman; L. Goos, matroos; J. Vinke, matroos; D. Dekker, matroos, allen uit Rotterdam; N. Voerman, matroos, uit Oud Beijerland; G. Reinders, matroos; P.L. v.d. Pols, matroos; L. van Es, matroos; A.W. van Yeeland, 1e machinist, allen uit Rotterdam; J.P.A. Sorel, 2e machinist; J.C.R. v.d. Schaft, 3e machinist, beiden uit Vlissingen; Joh. Wichers, donkeyman, uit Rotterdam; J. Groot, olieman, uit Amsterdam; Th. Soet, J.F. Gubbels, P. Frankhuizen, M. Ketting, F. Engelsman, O. Lantzendorffer, A.Chr. Calvis, allen stokers; Th.J. Steeger, tremmer; J. de Groot, stoker, allen uit Rotterdam; J. Holstein, marconist, uit Schiedam; B. Verkade, tremmer, uit Utrecht.

Afbeelding
Datum 25 april 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Bij Odd, westelijk van Ryvingen is, volgens berichten uit Mandal een vernielde reddingboot, gemerkt CHARLOIS - Rotterdam, aangedreven.

Afbeelding
Datum 15 mei 1917
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De CHARLOIS.
Vervolgens werd een onderzoek ingesteld naar het met man en muis vergaan van het tankstoomschip CHARLOIS, van de American Petroleum Company. De voorzitter, mr. Cnoop Koopmans herinnerde er aan, dat de CHARLOIS de 10e februari van New York, de 1e maart van Halifax was vertrokken met een lading van 3 miljoen kg. petroleum voor Rotterdam. De 19e maart was de CHARLOIS uit Udsire vertrokken. Daarna is er niets meer van vernomen. De 11e april is een stuk van een reddingboot van de CHARLOIS aangespoeld, de 16e een beschadigde boot. De bemanning van de CHARLOIS bestond uit 33 koppen.

Afbeelding
Datum 19 mei 1917
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad deed gisteren uitspraak betreffende het door onbekende oorzaak verloren gaan van het tankstoomschip CHARLOIS. Op grond van het gehouden onderzoek neemt de Raad aan, dat het tankstoomschip CHARLOIS op de reis van New York naar Rotterdam in de Noordzee is gebleven en de opvarenden bij deze scheepsramp het leven hebben verloren.

Afbeelding