Inloggen
AGDA - ID 111

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1913
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5261 AMST 1913
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Schooner
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J. van Aller & Zoon, Hasselt, Netherlands
Launch Date: 1913-10-21
Delivery Date: 1913-11-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout Type (x)
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 272.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 186.00 Net tonnage
Deadweight: 350.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 41.45 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 36.14 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.31 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.45 Meters Depth, moulded
Draught: 2.98 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1913-11-03 AGDA
Manager: Harm Bosselaar, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Harm Bosselaar, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NBSG

Ship Events Data

1913-11-03: Dagregister deel 16 nummer 47, den derden November 1900dertien. Verklaring van eigendom. Ik ondergeteekende Harm Bosselaar, wonende te Rotterdam, verklaar bij dezen te zijn eenige eigenaar van het driemastmotorschoenerschip genaamd “Agda” gebouwd te Hasselt aan de werf Erven J. van Aller, hebbende een dek en drie masten, zijnde groot bruto circa 280 register tonnen te huis behoorende te Rotterdam en gevoerd wordende door schipper eigenaar, welk vaartuig nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld. Get. H. Bosselaaar. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Driemastmotorschoenerschip genaamd Agda groot ± 280 tonnen bruto. Volgens verklaring van den Scheepsmeter A.K. Brands, alhier, d.d. 8 November 1913 gebrand 5261 AMST 1913.
1914-09-28: Final Fate:
28.09.1914 op weg van Cadiz naar Lorient op een onder water drijvend voorwep gestoten en gezonken in op 15 mijl noordwest van Kaap Roca. De bemanning werd gered.

NRC 04.12.1914: Raad voor de Scheepvaart (opm: sterk bekort).
De Raad heeft heden uitspraak gedaan betreffende het vergaan op 28 september van de motorschoener “Agda”. De oorzaak van het lek worden ligt in het duister en kan niet met zekerheid worden vastgesteld nu het schip in diep water gezonken en een onderzoek daarvan dus onmogelijk is. De getuigenverklaringen wijzen er op dat de “Agda” op een onder water drijvend voorwerp heeft gestoten, waardoor dan een lek moet zijn ontstaan in de motorkamer en in het ruim, of wel een scheur in de huid, lopende van ruim door cofferdam naar motorkamer.
Hoe dit ook zij, vast staat, dat toen het schip water maakte nagenoeg alles verzuimd is om het boven water te houden, met name dat men de motorpomp, die na een half uur werkens stil stond, niet weder op gang heeft gebracht en ook niet in voldoende mate de handpompen heeft gebruikt. Deze pompen hadden een gezamenlijke maximum capaciteit van 28 ton per uur. De Raad had berekend dat dit voldoende was om het water te kunnen bijhouden, waarbij rekening werd gehouden dat voor de handpompen slechts zes man beschikbaar waren.
Kapitein Bosselaar zou deze nalatigheid zwaar zijn aangerekend ware het niet dat hij ten gevolge van ernstige brandwonden niet in staat was geweest het commando over het schip te voeren, ja zelfs geruime tijd buiten kennis is geweest. Nu had de stuurman zijn plaats behoren in te nemen en de nodige maatregelen treffen tot behoud van het schip. Deze heeft dit nagelaten, omdat hij, blijkbaar niet gewend op de “Agda” zelfstandig gezag uit te oefenen, de bevelen van de gezagvoerder afwachtte. Met de motor kon hij zich niet bemoeien, omdat hem alle kennis daarvan ontbrak, terwijl de motordrijver niet wist dat een reserve-riem aanboord was en niet in staat op andere wijze in dit gebrek te voorzien.
De bemanning schijnt zich voorts vrij zelfstandig te hebben gedragen, immers zij begaf zich bij voorbaat in de boten en sommeerde de kapitein tot tweemaal toe het schip te verlaten. De bemanning was ook naar ’s Raads mening niet goed samengesteld. Als tweede stuurman trad op een persoon die lezen kon noch schrijven; de motordrijver, een knaap van 18 jaren, was voor hij als zodanig in mei 1914 optrad, lichtmatroos geweest en had zijn opleiding in hoofdzaak van de kapitein ontvangen, die zelf alleen uit de praktijk ervaring met motoren had opgedaan. Aan hem had de eerste stuurman dus generlei steun.
Hoewel de Raad de houding van de stuurman afkeurt en strafbaar acht ziet hij in het bovengenoemde toch verzachtende omstandigheden. Mitsdien straft de Raad Hayo Bos, geboren 31 augustus 1867 te Appingedam, wonende te Eenum, gemeente ’t Zandt, door het ontnemen van de bevoegdheid om als stuurman dienst te doen op een schip als bedoeld in artikel 2 der Schepenwet voor de tijd van twee maanden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1914
Kapitein: Bosselaar, H.
Overige informatie: Woonplaats: Rotterdam