Inloggen
DANKBAARHEID (DE) - ID 10461


Kroniekberichten

Datum 08 oktober 1829
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia het nieuw gekoperd brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers. Adres bij kargadoors G. Mauritz en J.B. ’t Hooft.

Afbeelding
Datum 13 oktober 1829
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw Nederlands gekoperd brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel; hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers.
Adres bij de cargadoors G. Mauritz en J.B. ’t Hooft.

Afbeelding
Datum 17 november 1829
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 november. De 13e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis MARGARETHA, kapt. H.J. Dijkhuis, naar Liverpool; VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: eerste reis van deze kof, kapt. Jan Jacobs Kortrijk) naar Cette en Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, luitenant Jonkers, naar de Middellandse Zee. De 14e, des morgens, DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, naar Batavia.
De 14e dezer, des avonds arriveerde in de Maas MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Villenova.
De 14e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis CORA, kapt. V. Woller, naar de Oostzee.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, van Villa Nova, welke na visitatie van de quarantaine is ontslagen.
Van Middelburg is naar Demerary gezeild het fregatschip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink.
Te Antwerpen is gearriveerd ZOMEREN, kapt. Holst, van Cette’

Afbeelding
Datum 20 maart 1830
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 17 maart. Heden arriveerde alhier de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, de 14e. november vertrokken van Dordrecht.

Afbeelding
Datum 24 juli 1830
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juli. De laatste uit Batavia ontvangen berichten gaan tot de 20ste maart. Dezelve behelzen geen nieuws van algemeen aanbelang. Onder de ter rede van de stad liggende schepen was de brik DANKBAARHEID van Dordrecht.

Afbeelding
Datum 21 september 1830
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 september. De 17e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIA, kapt. J. Admiraal, van Batavia en zeilde ANTHONY, kapt. A. Schaap, naar Padang. De 18e, des namiddags arriveerde DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VROUW GEZINA, kapt. C. Jardersheld, van Dantzig.
De 19e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas DE VROUW GEERTINA, kapt. R.J. Bossinga, van Dantzig.
Door het schip MARIA, kapt. Jacob Admiraal, op de 16e dezer van Batavia te Helvoetsluis binnengekomen, is gepraaid: de 15e dezer, in het Kanaal, op de hoogte van Bevesier, een Nederlands schip met de Rotterdamse vlag n.° 83, zijnde het schip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens.

Afbeelding
Datum 21 september 1830
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Soerabaija met koffij en suiker, en VENUS, kapt. Peter Christoph Steinvoren, van Memel met hout en rogge.

Afbeelding
Datum 08 november 1830
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Ingezonden mededeling. In het artikel, geplaatst in het Algemeen Handelsblad van zaterdag de 30e oktober onder dagtekening Amsterdam, den 29e oktober, las ik met bevreemding in paragraaf 2 deze woorden: “terwijl immers voor als nog alle diepgeladen bodems, welker ladingen naar Rotterdam en Dordrecht bestemd zijn, te ’s Gravendeel moeten lichten en merendeels aldaar verblijven”.
Deze zinsnede bevat een belangrijke onnauwkeurigheid voor zo ver dezelve de ligging der steden Rotterdam en Dordrecht wil doen voorkomen als dezelfde beletselen opleverende tegen de aankomst van diepgeladen bodems. Ik vleije mij, dat onbekendheid met de localiteiten tot die onnauwkeurigheid aanleiding gegeven hebben, en dat het Ued. aangenaam zijn zal in de gelegenheid gesteld te zijn, daar waar daadzaken spreken, de waarheid hulde te doen en die misstelling door het plaatsen van deze brief te herstellen.
Alle zwaar beladen schepen, die te ’s Gravendeel, ongeveer een uur gaans beneden Dordrecht gelegen, bereiken, kunnen zonder lichten door het zogenaamde Mallegat tot voor de stad Dordrecht komen.
Het zoude gemakkelijk zijn dit met een aantal voorbeelden te staven, waarvan ik echter slechts de twee volgende hier vermeld, als zijnde alles afdoende, nog van jonge datum en beide de daarbij genoemde schepen te dezer stede te huis behorende en aldaar gebouwd.
De brik de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, kwam de 18e september j.l., beladen met suiker en koffij, te Helvoet binnen, klaarde ten 5 ure na de middag aldaar in en wierp des anderen daags om 6 ure des avonds zonder lichten voor de stad Dordrecht het anker.
Op den 15e oktober, ’s namiddags ten 3½ ure, vertrok van dezelfde stad het fregat de KONINGIN DER NEDERLANDEN, groot circa 450 lasten, gevoerd door kapt. Pieter Sipkes, bestemd naar Batavia, van alles uitgerust en geheel gereed om in zee te steken. Dit schip passeerde ’s Gravendeel , ankerde dien avond in de Kil, en kwam de 17e daaraanvolgende, ’s namiddags ten 1 ure ter rede van Helvoet.
De overige inhoud van het genoemde artikel aan het oordeel van daartoe bevoegden overlatende, mag ik niet voorbijgaan hierbij te voegen, dat Dordrecht door deszelfs ligging niet slechts de grootste voordelen aanbiedt voor uit zee komende diepgeladen schepen, maar ook tevens voor de verzendingen zowel naar binnenlands, Zeeland, het land van Luik en Brabant, als vooral ook naar de Rijn, en dat deszelfs veilige rivierrede, ruime havens, aanzienlijke pakhuizen en verdere belangrijke commerciële inrichtingen, de vruchten van vroegere welvaart en van verreweg te veel uitgebreidheid voor de tegenwoordige handel der plaats, slechts behoeven te worden in ogenschouw genomen om de overtuiging te geven, dat dit punt voor elk zich daar vestigend handelshuis door geen ander in de Nederlanden in locale voordelen wordt op zijde gestreefd.
Een inwoner van Dordrecht.

Afbeelding
Datum 05 april 1831
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het gekoperd brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel.
Adres bij de cargadoors J.B. ‘t Hooft en Gerard Mauritz aldaar.

Afbeelding
Datum 07 mei 1831
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het gekoperd Brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel.
Adres bij cargadoors J.B. ’t Hooft en Gerard Mauritz aldaar.

Afbeelding
Datum 07 juni 1831
Krant DC - Dordtsche Courant

Het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van deze stad naar Batavia bestemd, is den 2 dezer van Hellevoetsluis in zee gezeild.

Afbeelding
Datum 27 september 1831
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 september. Heden arriveerde alhier de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, den 2 juni vertrokken van Dordrecht.

Afbeelding
Datum 01 oktober 1831
Krant JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
Den 28 september: Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.8, luit. ter zee 2e klasse G. Banse, van station no.1; Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 9, opperstuurman A. Beijer, van een kruistocht om de oost; brik RIBBLE, kapt. J.E. Beckman, terug van het eiland Onrust; schoener MAINE, kapt. Souw Tansioe, van Soerabaija den 19 september.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 29 september: schoener GOANHIEN, kapt. Tan Tjee, naar Cheribon; den 30 september: schip GRACE, kapt. J.F. Grum, naar Indramaijoe; schip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. F.H. von Lindern, naar Rotterdam met een passagier.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. korvetten ANNA PAULOWNA en POLLUX, Zr.Ms. brik ORESTES, de roei-kanonneerboten No.8 en No.9, de schepen BATAVIER, ONS GENOEGEN, FATAL RACHMAN, FAIR ARMENIAN, MERCURY, BOEROONG, de brikken PEENGHOEY, BOEANG BESSY, JAVA, GOANLIE, BIANHONG, JOEDOER KARIM, DANKBAARHEID, KINGLIONG, DOROTHEA, ALLEN, INDRAMAIJOE, RIBBLE, de schoeners SIRIUS, LAUREL, MOLUKKO, MARNE, en vijf buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
Den 22 september: bark MARQUIS OF HASTING, kapt. G. Ingram, van Batavia den 17 september, met een passagier; den 24 september Zr.Ms. schoener ARGO, luit.ter zee 2e klasse Happel, van een kruistocht, schoener NGEKAWARNO, kapt. J.G. Klein, van Batavia, Indramaijoe en Cheribon den 4 september met twee passagiers.
Van Samarang vertrokken schepen:
Den 21 september brik VOORLINDEN, kapt. J. Gebbart, naar de Molukse eilanden met twee passagiers; den 22 september schip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. F.H. von Lindern, over Batavia naar Rotterdam. Den 23 september: schoener DOLPHIJN, kapt. G. Martherus, naar Batavia, schip MERCURY, kapt. C. Brodie, naar Batavia met vijf passagiers, brik PASSEKAN, kapt. Oeij Jiet, naar Pekalongang en Batavia. Den 24 september: brik KALIMAAS, kapt. Ko Tiantjo, naar Cheribon.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
Den 21 september: bark JAVA, kapt. W. Lister, van Batavia den 8 september, schoener CLARESSA, kapt. V. Tufreau, van Menado den 31 augustus. Den 22 september: bark THEODORA, kapt. P.H. Kock, van Batavia den 20 september met vier passagiers en Zr.Ms. troepen, bark PHILADELPHIA, kapt. C. Kemish, van Pekalongan den 20 september met een passagier.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
Den 21 september: een boot, kapt. Sech Abdul Sadat, naar Grissee, Den 22 september schip ANNA AUGUSTINA, kapt. J.F. Samuels, over Sumanap naar Samarang. Den 23 september Zr.Ms. schoener PHILADES, luit.ter zee 2e klasse Bastiaanse, koersstellende om de west.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners DAPHNE, IRIS, ZEEMEEUW, KROKODIL, KAMELIOEN, de schepen FAIT ALLAM, MARIA, MASTORE, CAROLINA EN JACOBA, schoeners PERLENTE, TRENGANO, JEBOOK SARIE, DIANA, CLARESSA, JOHANNA CHARLOTTA, ZEPHYR, BRAK, de barken JAVA, THEODORA, PHILADELPHIA, en zes buitenlandse schepen.

Afbeelding
Datum 02 februari 1832
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Den 4 oktober lagen te Batavia ter rede Zr. Ms. korvetten ANNA PAULOWNA en POLLUX, brik ORESTES, schoeners JANUS en ARGO, roeikanonneerboten no. 8, 9 en 15, schepen BATAVIER, ONS GENOEGEN en MERCURY, brikken DE JAVA en DANKBAARHEID, Engels schip LADY CORDON en brik EDMOND CASTLE, Amerikaans schip RESTITUTION, Hamburger schip SOPHIE en Zweeds schip STERLING. Den 15 september is van Batavia naar Canton in China vertrokken de brik MERCURIUS, kapt. G.W. van Barneveld Kooy en den 30 van Batavia naar Rotterdam het schip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. F.H. von Lindern.
Straat Sunda is doorgezeild, van Batavia naar Amsterdam, het schip HOOGLY, kapt. E. Bacon. Den 26 september is van Semarang over Batavia naar Middelburg vertrokken het schip AZIA, kapt. J. Boot.

Afbeelding
Datum 04 februari 1832
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 februari. Het brikschip de DANKBAARHEID, van deze stad naar Batavia bestemd, en den 2 juni van Hellevoetsluis naar zee gezeild was, volgens berichten van Batavia van 4 oktober, aldaar wel aangekomen.

Afbeelding
Datum 08 maart 1832
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 maart. Zondag namiddag is in Hellevoetsluis binnen gekomen en maandag avond aan deze stad gearriveerd: het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Tagal op Java, met suiker, koffie enz. Gezegd schip was 3 november, tegelijk met het fregatschip de DORTENAAR, van Batavia gezeild; beide schepen waren tegelijk te St. Helena, van waar echter de DANKBAARHEID daags voor de DORTENAAR vertrok.
Den 3 dezer is te Middelburg van Batavia gearriveerd de AZIA, kapt. Jacobus Boet.

Afbeelding
Datum 14 april 1832
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw, snelzeilend brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel.
Adres bij de Cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz, aldaar.

Afbeelding
Datum 28 april 1832
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, het nieuw, snelzeilend brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel. Adres bij Cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz, aldaar.

Afbeelding
Datum 06 september 1832
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CONCORDIA, kapt. T.H. Eddes, van Archangel, met rogge; SPECULATION, kapt. T. Bierck en HAALET, kapt. J.T. Jessen, beiden van Bergen, met stokvis en traan. Heden is daarentegen van deze stad gezeild het brikschip de DANKBAARHEID, met stukgoederen naar Batavia gaande.

Afbeelding
Datum 08 september 1832
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HENRIETTE CHARLOTTE, kapt. Bruss, van Archangel, met teer, pek en hennep.
De van hier naar Batavia bestemde brik de DANKBAARHEID, welke woensdag even na de middag van deze stad vertrok, is gisteren morgen van Hellevoetsluis naar zee gezeild en wel in zee gekomen.

Afbeelding
Datum 08 september 1832
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 september. Den 5 dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis:
SOPHIA CHRISTINA, kapt. E. Dade, DE JONGE ARIE, kapt. Goudappel, ANNA MARGARETHA, kapt. H. Nieman, MAREN RYSTIN, kapt. M. Gimrosen en WOHLFARTH, kapt. P. Fretwurst, van Riga; PROBITY, kapt. G. Schutting, van Londen; DE VROUW ANNEGINA, kapt. H.H. Hendriks, van Dantzig; LORD HOWICK, kapt. W. Burn, van Sunderland en DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker, van Reval
Den 5 dezer, des namiddags zeilden AURORA, kapt. H. Nieman, naar Antwerpen; HARMONIE, kapt. C.J. Reus, naar Liverpool, en BABETTE, kapt. T. Koning, naar…
Den 6, des morgens, Zijner Majesteits oorlogsbrik DE VLIEGENDE VISCH, kapt.-luitenant Tuning; PRINSES MARIANNE, kapt. J. Admiraal, DE STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, DE MAAS, kapt. J.C. Tevez, DE HELD, kapt. B.C. ten Ham, en DE DANKBAARHEID, kapt. D. Hazewinkel, naar Batavia. NICKERIE, kapt. J. Cleland, naar Suriname; GOVERNOR DOUGLAS, kapt. J. Mock, BEAVER, kapt. J. Francisco, en SYBILLA, kapt. E. Tornhell, naar New York; DE EERSTELING, kapt. H.F. Horneman, naar de Zuidzee; LA VILLE DE ROUEN, kapt. J. Lagrien, en MINERVA, kapt. J. Hayard, naar Havre; FORTUNA, kapt. H.C. Fahrbrod, DER IX MÄRTZ, kapt. J.W. Regeser, en BOREAS, kapt. H. Wichman, naar de Oostzee; BETSEY, kapt. D. Schwen, DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, MARIA LUCIA, kapt. P. Jorck, en DE STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk, naar Liverpool; METEOR, kapt. J. Gibbs, naar Dantzig; DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyde, naar Gibraltar; JOHANNA, kapt. J.J. Roggensack, naar Wismar; DREI STERNE, kapt. W. N. Davids, naar Rostock; STERLING, kapt. T. Brown, naar Bristol; WEST CHIRTON, kapt. J. Donkin, naar Stockton; FREDERICK, kapt. A. Wales, naar Schields, en PROVEN, kapt. C. Eghorn, naar Denemarken en arriveerden ELISABETH, kapt. G. Pybus, van Bergen; DE GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jonge, van Pernau, en MANSFIELD, kapt. A. Nicol, van Londen; de wind O.

Afbeelding
Datum 05 januari 1833
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 3 januari. Heden is alhier gearriveerd de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, de 6e september vertrokken van Dordrecht.

Afbeelding
Datum 30 mei 1833
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 mei. De van deze stad naar Batavia bestemde brik de DANKBAARHEID, welke op 6 september uit Hellevoetsluis in zee was gegaan, is op 3 januari te Batavia aangekomen.

Afbeelding
Datum 01 juni 1833
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 mei. Men heeft alhier berichten ontvangen, van 2 februari, op welk tijdstip aldaar nog niets ten aanzien van het embargo bekend was; de schepen de DANKBAARHEID en de MAAS zouden den 5, en de HELENA CHRISTINA den 10 vertrekken om de reis naar het vaderland aan te nemen.

Afbeelding
Datum 03 juli 1833
Krant JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
De 29. juni de bark CHARLES, kapt. J.B. Berest, met twee passagiers, de 7 juni vertrokken van Riouw. 
De 30 juni de schoener ZWALUW, kapt. J.H. Martens, met een passagier, de 27 juni van Lassem vertrokken.
De 1 juli het schip OEMAR OSMAN, kapt. Sarif Kasiem, van Linga de 3 april, de brik PEKALONGAN, kapt. Oey Djiet, de 29 juni van Pekalongan vertrokken, en twee Amerikaanse schepen.
Van Batavia zijn vertrokken:
De 29 juni de bark BOEROENG, kapt. R.W. Dudman, naar Singapore.
De 1 juli de schoener MARY, kapt. T. Deighton, naar Soerabaija, en een Amerikaanse brik.
De 2 juli de bark ALEXANDER,A KAPT. j. Burgess, naar Singapore.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr. Ms. wachtschip ORESTES, Zr.Ms. schoeners ZWALUW, DOLPHIJN, Zr.Ms. kruis-peniche No.4, en de koopvaardijschepen BARON VAN DER CAPELLEN, PEKALONGAN, GRACE, OEMAR OSMAN, de barken ZEPHYR, CHARLES, de brikken DANKBAARHEID, DOROTHEA, PEKALONGAN, de schoeners ANNE, HOOP OP WELVAART en acht Amerikaanse, vier Engelse en drie Chinese schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 24. juni het schip LORD MINTO, kapt. Said Akee bin Alie, met passagiers, de 21 juni van Grissee vertrokken.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 24 juni de brik TJONGOAN, kapt. P.F. Levingston, met twee passagiers naar Soerabaija.
De 25 juni: het schip FATAL KARIM, kapt. Sech Achmat, naar Soerabaija.
Te Soerabaija aangekomen schepen: 
De 22 juni de schoener CALYPSO, kapt. J. Corbet, de 23 mei van Batavia vertrokken, en Zr.Ms. schoener KROKODIL, luit.t.zee 1e klasse T.A.C. van Kerkel, van een kruistocht om de Oost.
De 23 juni het schip FATHAR RACHMAN, kapt. Said Abdulla Rachman bin Obied, de 22 juni vertrokken van Grissee, en de brik WILHELMINA, kapt. Said Hoessien Habasy, de 20 juni van Sumanap vertrokken. 
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 23 juni de schoener INDUS, kapt. J.G. Klein, met een passagier naar Sumanap, en een Engels schip.
De 24 juni de bark GATMER, kapt. Sech Said bin Sahan Baosier, naar Grissee.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners KROKODIL, DAPHNE, POLLUX, WINDHOND, Zr.Ms. transportboot No.4, Zr.Ms. kanonneerboten No.8 en No.9, en de koopvaardijschepen
PETRUS, DRIE MARIA’S, VROUW MARIA, ABEL TASMAN, WILLEM ERNST, HOLLAND, JOHANNA ELISABET, DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, ROTTERDAMS WELVAREN, ZEEMANS HOOP, OLIVIER VAN NOORD, ESPERANCE, FATAL JAWAD, SUSANNA, FATAL RACHMAN, de barken NEDERLANDER, CONCORDIA, SHEVA, de brikken TEKSING, MERCURIUS, TARTAR, WILHELMINA, JAVA, ALLEN, de schoeners CAROLINA, MASKOOT, SIRIUS, DOLPHIJN, MONKEY en drie buitenlandse schepen.

Afbeelding
Datum 08 augustus 1833
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 augustus. Volgens brief van Batavia, van de 19e maart, waren, op het ontvangen van het bericht der vijandelijke maatregelen van Engeland en Frankrijk tegen Hollandse koopvaardijschepen in november jl., sedert de 1e maart geen Hollandse schepen van daar naar Nederland vertrokken. De schepen DE DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, naar Rotterdam en DE DANKBAARHEID, kapt. D. Hazewinkel, naar Dordrecht bestemd, waren te Soerabaya belet geworden te vertrekken.

Afbeelding
Datum 08 augustus 1833
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 augustus. Volgens bericht van Java bevonden zich onder de Nederlandse schepen, welke, ten gevolge van het in het begin van maart aldaar ontvangen bericht van het in Engeland en Frankrijk gelegd embargo, op last der regering naar Sourabaya verzeild waren, om aldaar in veiligheid te blijven liggen tot dat men uit het vaderland de tijding van het weder ophouden aller vijandelijkheden zou ontvangen hebben, onder anderen de DRIE MARIA’S, en de DANKBAARHEID, beiden naar Nederland, en het laatste bepaaldelijk naar Dordrecht bestemd.

Afbeelding
Datum 10 september 1833
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DANKBAARHEID, kapt. D. Hazewinkel, zou korte tijd na 23 april van Batavia naar Dordrecht vertrekken.

Afbeelding
Datum 10 september 1833
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Het schip DE DANKBAARHEID, kapt. D. Hazewinkel, zou korte tijd na de 23e april, van Batavia naar Dordrecht vertrekken.

Afbeelding
Datum 01 maart 1834
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 februari. Naar men verneemt is gisteren na posttijd te Hellevoetsluis binnen gekomen het alhier te huis behorend brikschip de DANKBAARHEID, den 3 november ll. van Batavia vertrokken, en wordt hetzelve ieder ogenblik aan deze stad verwacht.

Afbeelding
Datum 03 maart 1834
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 28 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KORTENAAR, kapt. H. Glazener, DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, allen van Batavia.
1 maart. Heden morgen zeilden in zee: de COCK, kapt. S. Molenaar, naar Batavia; GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Klein, naar Duinkerken; TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.F. Klein, op avontuur; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, naar Newry; ZEELUST, kapt. J. Noord, naar Belfast.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet, van Batavia.
Brielle, 28 februari. Heden morgen arriveerde uit zee: BERNHOLD EN BRONS, kapt. A.F. de Haan, van Emden.
1 maart. Heden zeilde in zee: FELIX, kapt. J.J. Cramer, naar de Middellandse Zee; HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop, naar Belfast; WELVAART, kapt. R.F. Treninga, naar de Oostzee.

Afbeelding
Datum 04 maart 1834
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen over 124 balen koffie, gemerkt DM & C. en 10 balen koffie gemerkt DR met xx er onder, aangebracht van Batavia per DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, gelieven zich aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.
De houders der cognossementen over 16 okshoofden wijn, gemerkt LC en 4 dito, gemerkt GK, aangebracht van Bordeaux per JONGE JUFVROUW SARA, kapt. J.H. de Weerd, gelieve zich aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Afbeelding
Datum 04 maart 1834
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia, met koffie en stukgoederen, en BERNHARD BRONS, kapt. A.T. de Haan, van Emden, met hardsteen.

Afbeelding
Datum 04 maart 1834
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Samarang en Batavia naar Dordrecht, is volgens particulier bericht de 27e februari te Helvoet binnengekomen.

Afbeelding
Datum 10 mei 1834
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading, naar Batavia, het nieuw gekoperd snelzeilend Nederlands brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende zeer goede inrichting voor passagiers, om tegen het einde dezer maand te vertrekken.
Te Rotterdam ligt in lading: naar Gibraltar en Kadix (te Gibraltar te lossen), het Nederlands galjootschip NEÉRLANDS WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.

Afbeelding
Datum 10 mei 1834
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia het nieuw gekoperd snelzeilend Nederlands brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende zeer goede inrichting van passagiers, om tegen het einde dezer maand te vertrekken.
Adres bij de scheepsmakelaars J.B. ’t Hooft en G. Mauritz.

Afbeelding
Datum 03 juli 1834
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CATRIENA, C. Nieman, en AMALIA, kapt. H.H. Gerloff, beiden van Riga; JULIANA, kapt. J.F. Muller, van Stralsund; DANIEL, kapt. J.M. Held, van Memel, en OLSCHENOOR, kapt. M. Douwes, van Sunderland, en zeilde naar zee: DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazenwinkel, naar Batavia. Heden morgen zeilde naar zee: ZEELUST, kapt. J. Noord, naar Liverpool; en arriveerde uit zee: LOUISA, kapt. C.J. Haefs, van Libau.
1 juli. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ALKMAAR, kapt. J. Heath, van London. Heden morgen arriveerden uit zee: ANTONIE, kapt. W. Mennen, en ARNOLD, kapt. J.J. Grombeek, beiden van Riga; DOLPHIJN, kapt. J. Oland, van Jacobstad, als bijlegger.
Brielle, 1 juli. Gisteren avond arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London; dezelve is in de bank vast geraakt en zit nog vast. Heden arriveerden uit zee: CARL EMILIE, kapt. J. Beekman, van Greifswald.

Afbeelding
Datum 22 oktober 1834
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 oktober. De 17e dezer zijn alhier aangekomen de brik CLARA HENRIETTE, kapt. H. Blokziel, vertrokken van Amsterdam de 8e februari (opm: een uitzonderlijk lange reis), en de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, vertrokken van Dordrecht de 29e juni.
De 18e dezer zijn alhier aangekomen het schip MARIA FREDERIKA, kapt. F.H. Zeijlstra, vertrokken van Amsterdam de 21e juni, en het schip HELENA, kapt. W. Blom, vertrokken van Amsterdam de 23e juli.
Gisteren is alhier aangekomen de brik ELIZA, kapt. H. Peters, vertrokken van Rotterdam de 2e juli.
Heden zijn alhier aangekomen het schip JACOBUS, kapt. J. Laurenz, vertrokken van Rotterdam de 12e juli, het schip DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofsteede, vertrokken van Middelburg de 1e juli, het schip PHENOMENE, kapt. F.P. Hoed, vertrokken van Vlissingen de 7e juni, het schip J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. J.C.F. Lupke, vertrokken van Rotterdam de 29e juni, en de brik ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling, vertrokken van Rotterdam de 20e juni.

Afbeelding
Datum 05 maart 1835
Krant DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 4 maart. Met de jongste berichten uit Batavia is ook tijding ontvangen dat het schip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van deze stad, hetwelk 29 juli uit Hellevoetsluis gezeild was, op 17 oktober ter rede van Batavia aangekomen is.
Als een opmerkelijke bijzonderheid verdient gemeld te worden, dat het schip HELENA, kapt. Willem Blom, op 18 oktober te Batavia aangekomen, de reis van Texel naar die plaats in 86 dagen volbracht heeft.
In Texel zijn den 1 dezer de schepen HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. J.G. Veening, en POTOMAC, kapt. R. White, van Batavia binnengekomen.

Afbeelding
Datum 12 maart 1835
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 maart. Het schip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ is de 17e oktober van Soerabaya, over Samarang en Batavia, naar Rotterdam en de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, de 26e van Batavia naar Samarang gezeild.

Afbeelding
Datum 01 april 1835
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia zijn aangekomen:
De 27e maart het Nederlandse schip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, met zes passagiers, de 4e maart vertrokken van Passaroean; de 28e maart dito schip AURORA kapt. J.A. de Haas, met zeven passagiers, de 5e maart vertrokken van Soerabaija; de 29e maart dito bark NEDERLANDER, kapt. J. Lloyd, met Zr.Ms. troepen, van een verloren reis naar Padang (opm: dit betekent wellicht terug te Batavia met schade)
Van Batavia zijn vertrokken:
De 28e maart het Nederlandse schip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, met 18 passagiers, naar Rotterdam; dito schip OEY SINJO, kapt. Oey Jiet, naar Pekalongan, en de civiele (opm: gouvernements) schoener ZEEMEEUW, commandant SD.J. Swart, koers stellende om de oost.
De 29e maart een buitenlands schip.
De 30e maart de Nederlandse brik TARTAR, kapt. P. Rough, met Zr.Ms. troepen naar Sinkapoera; dito brik ALLEN, kapt. F.J. Harms, naar Pontianak; dito schoener CALYPSO, kapt. J. Stokhekker, met enige passagiers, naar Padang.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. fregat PALEMBANG, Zr.Ms. schoener ARGO en de koopvaardijschepen PRINS VAN ORANJE, PERLE, MINERVA, OEMAR OSMAN, PLEIADES, de barken KALIEMAAS en NEDERLANDER, de brikken DANKBAARHEID en LA LUCILE, de schoeners BERTHA WILHELMINA en GOANHIEN, en vier buitenlandse vaartuigen.
Het mede alhier ter rede liggende schip VROUW HELENA is hernaamd ATIJE FORACHMAN, en het dito schip JADUL BARIE is wederom hernaamd in BARON VAN DER CAPELLEN.
Te Samarang zijn aangekomen:
De 21e maart het Nederlandse schip de GEZUSTERS, kapt. J.C. Schmidt, met enige passagiers en Zr.Ms. troepen, de 1e maart vertrokken van Soerabaija; dito stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Muhldorff, met enige passagiers, de 19e dito vertrokken van Batavia; de 22e maart de dito brik De SNOEK, kapt. Tjoempong, de 14e dito vertrokken van Batavia; dito schip DORTENAAR, kapt. H.P. Visser, de 15e dito vertrokken van Soerabaija; de 23e maart dito bark BOEROONG, kapt. McIver, met Zr.Ms. troepen, de 14e dito vertrokken van Batavia; de 24e maart dito civiele schoener CALYPSO, commandant J. Corbet, van Cheribon, de dito schoener AMELIA, kapt. Dudman, de 22e dito van Batavia en twee buitenlandse vaartuigen; de 25e maart dito schip HOK-HAY, kapt. Ralph, met een passagier, van Batavia en Cheribon de 21e dito vertrokken.
Van Samarang zijn vertrokken:
De 21e maart het Nederlandse schip PEKALONGANG, kapt. Tan Inhok, naar Batavia; de 23e maart dito bark CHARLES, kapt. J. Zoccola, met drie passagiers naar Batavia; de 24e maart dito stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Muhldorff, met Zr.Ms. troepen naar Batavia, en dito schip GEZUSTERS, kapt. J.C. Schmidt, met een passagier en Zr.Ms. troepen naar Batavia; de 25e maart de civiele schoener CALYPSO, commandant J. Corbet, naar Soerabaija, en dito schoener AMELIA, kapt. W,H, Dudman, met een passagier naar Batavia; de 26e maart dito bark BOEROONG, kapt. McIver, naar Banjermassing, en dito schip VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, met twee passagiers, over Batavia naar Rotterdam.
Te Soerabaija zijn aangekomen:
De 19e maart: de Nederlandse schoener DOLPHIJN, kapt. Sengo Semodro, met een passagier, de 13e maart vertrokken van Sumanap; de 23e maart Zr.Ms. fregat DIANA, ccommandant kapt.t.zee J.C. Koopman; de 24e maart: het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, de 20e maart vertrokken van Passaroeang; dito schip ESPERANCE,a kapt. J. Worthington, de 8e dito vertrokken van Batavia, en een buitenlands schip; de 25e maart de Nederlandse brik ONG INGTJOAN, kapt. Ong Liauw, de 13e maart vertrokken van Samarang, en de dito brik POLLUX, kapt. W.E. Looker, van een verloren reis.
Van Soerabaija zijn vertrokken:
De 20e maart de Nederlandse bark ALEXANDER, kapt. F.S. Harris, met een passagier, naar Makasser en Amboina, en de civiele schoener HAGEDIS, commandant Wobben, koers stellende om de oost; de 21e maart een buitenlandse brik, het Nederlandse schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keijzer, met vijf passagiers naar Dordrecht; en het dito schip LOUIZA, kapt. H.J. Poortenaar, met Zr.Ms. troepen naar Makasser en Amboina; de 22e maart de Nederlandse bark POLLUX, kapt. W.E. Looker, naar Batavia, dito schoener DOLPHIJN, kapt. J. Zeep, met Zr.Ms. troepen naar Pontianak; dito schip GRACE, kapt. J.F. Grum, met zeven passagiers naar Samarang, Indramaijoe en Batavia; de 24e maart de Nederlandse (opm: N.O.I.) brik DOROTHEA, kapt. C. Boyle, met een passagier, over Batavia naar Benkoelen; dito schip ORTELIUS, kapt. D.G. Niesen, over Passaroeang en Samarang naar Batavia en dito schip FACTORIJ, kapt. J. Parlevliet, over Samarang naar Nederland.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. fregat DIANA, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoener PILADES, en Zr.Ms. kanonneerboten No.8, No. 9 en No. 15, en de Nederlandse koopvaardijschepen JULIA, JOHANNA FREDERIKA, MADORA, EUGENIE, HENRIETTE EN HENRY, THETIS, VEREENIGING, ONDERNEMING, ESPERANCE, MARGARETHA CATHARINA, IDA ALIJDA, de barken VILLA, CAROLINA EN JACOBA, BERKAT, BLORA, RADJA WALIE, ELEONORA, FATAL JAWAD en POLLUX, de brikken JAVA, OLIE OESOOR, VAN SPEIJK, TEKSING, TWEE GEZUSTERES, PRINS FREDERIK, de schoeners DOLPHIJN en CAROLINA en vier buitenlandse schepen.

Afbeelding
Datum 28 juli 1835
Krant DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 27 juli. Te Batavia lagen ter rede Zr. Mr. fregat PALEMBANG en schoener ARGO, schepen VROUW HELENA, HELENA CHRISTINA en MINERVA, brik de DANKBAARHEID, Engels schip PRINCE REGENT, Amerikaans schip POURVIAN, Portugese bark NOSTRA SINHORA DA LUX en Frans schip l’ESPÉRANCE.
Van Batavia waren gezeild de schepen GENERAAL CHASSÉ en de JONGE ADRIANA naar Rotterdam, PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK naar Amsterdam en IMMAGONDA SARA CLASINA naar Padang, zijnde het laatste den 22 maart Straat Sunda gepasseerd.
Te Samarang is van Batavia gearriveerd het schip de VRIENDSCHAP
Op 16 maart lagen ter rede van Soerabaya Zr. Ms. korvet ZWALUW, schoener PILADES, kanonneerboten no. 8 en 9, schoener HAGEDIS, schepen JULIA, JOHANNA FREDERIKA, MADORA, EUGENIE, AURORA, HENRIETTE EN HENRY, MARGARETHA CATHARINA, IDA ALYDA, FACTORY, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, VEREENIGING en ORTELIUS, brik PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, Engelse schepen STRATHFIELDSAY, ROSSENDALE en WILLIAM LOCKERBY, brik GRECIAN.
Van Soerabaya waren gezeild de schepen MADURA en AURORA naar Amsterdam, ONS GENOEGEN en ONDERNEMING over Passaroeang, en DORTENAAR naar Nederland, alsmede VROUW HENDRIKA, naar Passaroeang.

Afbeelding
Datum 31 juli 1835
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Onder meer andere Nederlandse en vreemde schepen lag den 24 maart ter rede van Batavia de brik de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel.

Afbeelding
Datum 17 september 1835
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 september. De 14e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia; FREDERICKA, kapt. J.N. van Harten, van Venedig; WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, van Cardiff; WILLEM, kapt. H.W. Kiers en JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, van Liverpool; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. F. Verstrepen, van Cuxhaven en DE JONGE JACOB, kapt. J. Clausen, van Embden. De 15e, des morgens, zeilden DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien, naar Rostock; GEZIENA, kapt. K.K. Wijkmeyer, naar St. Davids en WENNERNE, kapt. O.H. Klok, naar Drammen.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, van Marennes. De 15e, des morgens, zeilden PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken en VENUS, kapt. L.H. Muggenborg, naar Embden.
De 14e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ALIDA FRAUKINA, kapt. H. Mulder, naar Bergen.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE ANTJE, kapt. E. Luir, van Embden; DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.F. Klein en LOUISA, kapt. J. Meyer, van Baltimore; CONCORDIA, kapt. J. Kuyper, van Embden en DE BEURS, kapt. C. van Alen, van Antwerpen; de 16e, des morgens, zeilden DE JONGE TRESIA, kapt. J. Verebt, naar Duinkerken; KOOPHANDEL, kapt. A. Schol, naar Leer.
De 16e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis EENDRAGT, kapt. O.G. Stuit, naar Londen; DE JUFVROUW BERENDINA SOPHIA, kapt. H.G. Mulder, naar Bergen en SUSANNA HELENA, kapt. A.J. Riecke, naar Hamburg en arriveerde NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, van de Noord Zee.

Afbeelding
Datum 19 september 1835
Krant DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 18 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia, met koffie en stukgoederen; de VIER GEBROEDERS, kapt. C. Tannen, van Altrendorf, met raapzaad; the HOPE, kapt. C. Saager, van Sunderland; CROFT, kapt. J. Croft, van St. Davids, en the CONCORD, kapt. T. Gardner, van Newcastle, alle drie met steenkolen; JONGE ANTJE, kapt. E. Laars, en die FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jonge, beiden van Embden, met stukgoederen.

Afbeelding
Datum 23 januari 1836
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het gekoperd snelzeilend Nederlands brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.M. Vogelsang, om op 5 februari aanstaande te vertrekken, hebbende een zeer goede inrichting voor passagiers. Adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en Gerard Mauritz, aldaar.

Afbeelding
Datum 06 februari 1836
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 februari. Gepasseerde woensdag avond omstreeks half 5 ure is het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, en gisteren morgen omstreeks 7 ure ook het fregatschip de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, van voor deze stad vertrokken, beiden bestemd naar Batavia.

Afbeelding
Datum 23 februari 1836
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 februari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: HENRIETTE, kapt. H. Behrmann, naar Cuxhaven, en de VROUW MARIA, kapt. T. Tieleman, naar Emden, beiden met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 20 februari. Gisteren namiddag zeilden in zee: DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, ELIZA, kapt. S.G. Molenaar, en JOHANNA, kapt. E. Bergman, allen naar Batavia; HARMONIE, kapt. G.E. Boer, naar Suriname; d, kapt. F. Poots, naar Havanna; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, naar Gibraltar; JOHANNA, kapt. H.T. de Jong, naar Baltimore; en zeilden naar zee: PRINS VAN ORANJE, kapt. S. de Boer, en GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, beiden naar Batavia, welke bij de Goereesche haven ten anker zijn gekomen. Heden morgen zeilden naar zee: LYNX, kapt. C. van der Drift, naar Lissabon; CERES, kapt. J. Noort, naar Belfast, en PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
Den 21 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, en ADRIANUS JACOBUS, kapt. A. Plokker, beiden naar Batavia; en zeilden naar zee: ORTELIUS, kapt. D.G. Niesen, naar Batavia; CECILIA, kapt. O. Beekman naar Gothenburg; de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.F. Klein, naar Boston, dezelve zijn bij de Goereesche haven ten anker gekomen.
Maassluis, 19 februari. Gisteren namiddag zeilden naar zee: ZEELUST, kapt. E.T. Wieringa, naar Bordeaux; ZORGVLIET, kapt. H.J. Hubert, naar Londonderry, en de VOS, kapt. G. van der Velden, naar Emden.
Den 20 dito. Heden morgen zeilden naar zee: KLARA NETTA, kapt. J.C. Zierks, naar Rouaan; JONKFRAU CATHARINA, kapt. G.R. Klein, naar Duinkerken; ANNA MARIA, kapt. J. Muys, naar Fécamp; VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carsens, naar Emden; JOHANNA CORNELIA (opm: schoenergaljoot JOHANNA CAROLINA), kapt. J. Verdoes, naar Bordeaux.

Afbeelding
Datum 01 maart 1836
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 februari.
Kapt. T.M. Gnodde, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 20e dezer, met O. wind op de hoogte van de Singels zeilende, gezien een brik, tonende Dordrechtse vlag met no. 24, zijnde waarschijnlijk die van kapt. P.M. Vogelzang, voerende het schip DE DANKBAARHEID, van Dordrecht naar Batavia.
De schepen DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clausen, van Amsterdam naar Havana en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G. Visser, van Amsterdam naar Odessa, beide te Ramsgate binnen, hebben de 20e dezer hun reizen voortgezet.
-Het schip CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Amsterdam naar Bayonne, te Portsmouth binnen, heeft de 21e dezer de reis voortgezet.
Het schip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, van Rotterdam naar New-York, te Plymouth binnen, heeft de 18e dezer de reis vervolgd.
De Nederlandse brik HARMONIE, kapt. B.J. Muller, van Rotterdam naar Batavia, is de 13e januari gepraaid op 3º NB 21º WL.
Volgens brief van Suriname, van de 31e december, zou het schip DE EENSGEZINDHEID, onder bevel van de stuurman, in het begin dezer maand naar Amsterdam vertrekken, daar de kapitein P.T. Kuyper was overleden.
Van Middelburg is naar zee gezeild het schip AZIA, kapt. A. Ritchie, naar Batavia bestemd.

Afbeelding
Datum 01 maart 1836
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. T.M. Gnodde, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 20e februari met oostenwind op de hoogte van de Singels zeilende gezien een brik, tonende Dordrechtse collegie-vlag, met No. 24, zijnde waarschijnlijk die van kapt. P.M. Vogelsang, voerende het schip de DANKBAARHEID, van Dordrecht naar Batavia.

Afbeelding
Datum 08 juni 1836
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse brik ELIZA, kapt. S.G. Molenaar, van Rotterdam vertrokken de 19e februari, en de dito brik DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, van Dordrecht vertrokken de 19e dito.

Afbeelding
Datum 10 november 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is de 8e november te Helvoet binnengekomen DE DANKBAARHEID, kapt. Vogelsang, van Batavia.

Afbeelding
Datum 10 november 1836
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 november. Volgens particulier bericht, is gisteren namiddag te Hellevoetsluis ook nog binnengekomen het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. P. M. Vogelzang, komende van Batavia en bestemd naar deze stad.

Afbeelding
Datum 11 november 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 november. ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname; TRITON, kapt. B.H. Schuring, van Baltimore; VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff en MATHILDA, kapt. W. Tygesen, beide van Drammen. Gisteren nog: DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelenzang, van Batavia; MARIA ADRIANA, kapt. P. Jansen, van New-York.
Uitgezeild:
Texel, 9 november. VROUW DIEUWKE (opm: bunschip), kapt. K.W. van der Wal, naar Londen; ONDERNEMING, kapt. D.L. Kuiper, naar Hull.
Vlie, 7 november. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg. Naar Terschelling gezeild: GOEDE HOOP, kapt. J.R. Oostra, naar Drammen; HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, naar Noorwegen; MARGARETHA MAGDALENA, kapt. H. Bremer, naar Hamburg; MARGARETHA ANNA, kapt. T. Eekmeijer, op avontuur.

Afbeelding
Datum 12 november 1836
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 9 november. Heden is naar zee gezeild het kofschip de ZEEUW, kapt. Witkop, bestemd naar Sunderland.
Vlissingen. 9 november. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de HARMONY, kapt. C.H. Kloppenburg, naar Bremen, met stukgoederen; CLEMENTINE, kapt. J. Brandt, naar Hull, met schors; HEINRICH, kapt. G.O. Visser, naar Rüstersiel; GRETRINA, kapt. H.G. de Wall, naar Leer; de VROUW GEZINA, kapt. G.H. Zimmermann, naar Emden, en de JONGE EGERIKA, kapt. H.V. Gertjes, naar de Eems, alle vier met ballast.
En is van deze stad naar Rotterdam gezeild: de ANTINA, kapt. J.B. Schoon, met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 9 november. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, van Batavia; ADRIANA, kapt. P. Janzen, van New York, en WILHELMINA, kapt. J. Leenestroom, van Stockholm. Heden morgen zeilden naar zee: SOPHIA CATHARINA, kapt. G.W. Brandt, naar Kiel; ALBATROS, kapt. J. Scholberg, naar Bremen; en GEZIENA, kapt. J.G. Postema, van Liverpool.
Den 10 dito. Gisteren namiddag zeilde naar zee: ANNA, kapt. A. Hazekamp, naar Bremen; en arriveerde uit zee: GOEDE HOOP, kapt. W.B. de Jonge, van Tremblade. De wind Z.Z.W.
Brielle, 9 november. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Baltimore, liggende nog in de bank ten anker. Heden morgen zeilden naar zee: ARINA, kapt. L.B. Loets, en HELENA, kapt. H. Castens, beiden naar Stettin; ALIDA MARIA, kapt. G.M. Peperboom, naar Hull; HILLEGINA, kapt. H.H. Brakke, naar Firth of Forth.
Den 10 dito. Kapt. Spanjersberg is gisteren namiddag van de quarantaine ontslagen.
Maassluis, 9 november. Heden morgen zeilden naar zee: ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes, naar Hamburg, en WEBBINA, kapt. H.B. Kuiper, naar Kirkaldy.

Afbeelding
Datum 12 november 1836
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 november. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, van Batavia, met suiker en koffie; BOLDON, kapt. J. Campbell, van Sunderland, en MAGDALENA, kapt. H.S. Tecat, van Newcastle, beiden met steenkolen; JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, van Liverpool, met zout en katoen, en de GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jonge, van Tremblade, met ongeraffineerd zout.

Afbeelding
Datum 16 maart 1837
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Te Dordrecht liggen in lading naar:
New-York (mede voor passagiers): het gekoperd Brikschip DANKBAARHEID, kapt. M. Vogelsang, om ten spoedigste te vertrekken.
Adres bij J.B. ’t Hooft, aldaar, en bij Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam
New-York: het Galjootschip CERES, kapt. Jan Noord.
Belfast: het Kofschip ZEELUST, kapt. D.J. Mik.
Adres te Dordrecht bij de Heren G. Mauritz & J.B. ’t Hooft, en te Rotterdam bij Hudig & Blokhuyzen

Afbeelding
Datum 13 mei 1837
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. Kapt. Johannes Tammes, van Livorno te Hamburg gearriveerd, meldt van daar van den 5 dezer, dat hij den 6 april op 48º24’ N.B. en 7º54’ W.L. gezien heeft een brik, tonende de vlag van het Collegie Zeemanshoop, met nr. 101, zijnde die van kapt. J.T. Visser, voerende de brik ALIDA, van Amsterdam naar Havana, en den 15 dito, op 49º42’ N.B. en 4º20’ W.L. een brik, tonende de Dordrechtse Collegie-vlag met no. 14 of 24 (hoogstwaarschijnlijk 24) zijnde die van kapt. P.M. Vogelzang, voerende de brik de DANKBAARHEID, van Dordrecht naar New-York.

Afbeelding
Datum 14 oktober 1837
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 oktober. De 10e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip EMANUEL, kapt. Flemming, de 12e juli vertrokken van Amsterdam.
Gisteren zijn hier aangekomen het dito schip MENADO, kapt. D. Charlau, de 27e juni vertrokken van Rotterdam, en het dito schip JOHANNA, kapt. H.B. Eefting, met vier passagiers, de 24e juni vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen de dito brik DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, de 2e juli vertrokken van New York, het dito schip de VRIENDEN, kapt. C.M. Flens, met een passagier, de 10e juli vertrokken van Amsterdam, het dito schip VASCO DA GAMA, kapt. J.H. Zeeman, de 30e juni vertrokken van Rotterdam, het dito schip VIER GEBROEDERS, kapt. B.C. Jaski, de 27e juni vertrokken van Amsterdam, en dito schip OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, met een passagier, de 30e juni vertrokken van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 01 maart 1838
Krant DC - Dordtsche Courant

Volgens de berichten van Batavia was kapt. Vogelsang, voerende het brikschip de DANKBAARHEID, van deze stad, hetwelk de 13 april van verleden jaar van hier over New York naar Oost Indië vertrok, in het begin van oktober te Batavia aangekomen en had de 26 van daar de reis naar China aangenomen.

Afbeelding
Datum 30 maart 1838
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping, door de makelaars G. Mauritz, O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, H. Vriesendorp en J.P.M. Boonen, te Dordrecht, ten overstaan van de Heer Griffier der Rechtbank van Koophandel, in het Koffijhuis van J. Zahn, over het Marktplein, te Dordrecht, bij veiling en afslag, op donderdag de 5de april 1838, des middags ten 12 ure, van:
• 1/32 gedeelte in het te Dordrecht, in den jare 1836, gebouwd gekoperd fregatschip OUD ALBLAS, groot volgens meetbrief 758 tonnen, gevoerd door kapt. J.E. Strumphler, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans vervracht aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij en op de reize naar Batavia.
• 1/48 gedeelte in het te Dordrecht, in de jare 1829, gebouwd gekoperd brikschip de DANKBAARHEID, groot volgens meetbrief 214 tonnen, gevoerd door kapt. P.M. Vogelsang, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op een reize over New York en Batavia naar China en terug naar Dordrecht.
Beiden te huis behorende te Dordrecht.
• Drie aandelen in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepreederij, elk groot NLG 400,-, met het daarop eventueel te goed zijnde dividend.
• Porties van verschillende grootte in 16 vissersschepen, te huis behorende te Vlaardingen, Maassluis, Pernis en Middelharnis, breder in de publicaties omschreven, benevens:
• Twee 1/20 aandelen in de Associatie der Reederij van Vischsloepen, binnen Middelharnis.
Nadere informatiën te bekomen bij bovengenoemde makelaars, alsmede bij de Cargadoors J.B. ’t Hooft, G. Mauritz en Sandberg & Co., te Dordrecht.

Afbeelding
Datum 11 augustus 1838
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading voor goederen en passagiers, naar Batavia, om tegen het einde dezer maand te vertrekken, het snelzeilend nieuw gekoperd brikschip de DANKBAARHEID, kapt. T. Veldman. Adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz.

Afbeelding
Datum 29 december 1838
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 december. De 24e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, vertrokken van Dordrecht de 4e september.
De 26e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. L. Heijkoop, vertrokken van Rotterdam de 23e september; dito de Nederlandse brik NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. L.Overgaauw, vertrokken van Rotterdam de 4e september.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik DANKBAARHEID, kapt. F.K. Veldman, vertrokken van Dordrecht de 12e september.

Afbeelding
Datum 04 mei 1839
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping ten overstaan van de notaris Maritz, residerende te Dordrecht, op zaterdag de 25e mei 1839, des middags ten 12 ure, in het Logement het Hof van Holland, van:
- 1/24e gedeelte in het te Dordrecht gebouwd, gekoperd brikschip (opm: smak) DE DANKBAARHEID, groot volgens 's rijks meting 214 tonnen, gevoerd wordende door kapt. T.K. Veltman, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op de reis naar Batavia.
- 1/8e gedeelte in het te Pekela gebouwde kofschip CONCORD1A, groot volgens 's rijks meting 132 tonnen, gevoerd wordende door kapt. F.H. Eddes, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans liggende te Rotterdam.
- 1/16e gedeelte in het te Dordrecht gebouwde kofschip de HOOP, met zink beslagen, groot volgens 's rijks meting 217 tonnen, gevoerd wordende door kapt. J.H. Mugge, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op de reis naar de Havanna.
- 1/8e gedeelte in het te Pekela gebouwde kofschip JOHANNA, groot volgens 's rijks meting 146 tonnen, gevoerd wordende door kapt. H.T. de Jong, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op de reis naar Liverpool.
- Vier aandelen in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, elk groot NLG 400, alle van dato 24 april 1832, nr. 116, 117, 118 en 119.

Afbeelding
Datum 08 mei 1839
Krant ZP - Zeepost

Verkoop van scheepsparten te Dordrecht op zaterdag 25 mei:
- 1/24 part in het brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. Veltman.
- 1/8 part in het kofschip CONCORDIA, kapt. Eddes
- 1/16 part in het kofschip DE HOOP, kapt. Mugge.

Afbeelding
Datum 12 november 1839
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 november. Volgens particulier bericht is gisteren namiddag te Hellevoetsluis binnengekomen het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.K. Veltman, laatst van Manilla. Voorts wordt uit Hellevoetsluis van de 10e dezer gemeld, dat volgens rapport van kapt. P.D. Nap, zich met het schip (opm: bark) BOERHAVE voor de wal bevindende, door hem op de 4e augustus laatstleden in Straat Sunda was gepraaid het schip de STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, op welke bodem alles wel was.

Afbeelding
Datum 17 maart 1840
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het snelzeilend, gekoperd Nederlands brikschip DE DANKBAARHEID, Kapt. T.K. Veldman, om in de eerste dagen van de volgende maand te vertrekken. Adres bij de cargadoors J. B. 't Hooft en G. Mauritz te Dordrecht.

Afbeelding
Datum 05 december 1840
Krant ZP - Zeepost
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 augustus. Het schip de NEDERLANDEN, kapt. Post q.q., de 1e dezer van Amsterdam alhier ter rede gearriveerd, heeft de 19e juni zwaar weder doorgestaan, en waren drie man door de bliksem gedood en twee man geblesseerd geworden.
Het alhier ter rede liggende schip DANKBAARHEID, kapt. Veltman, is bevracht voor China om de 15e dezer te vertrekken en na aldaar geladen te hebben, op hier terug te komen om vervolgens Amsterdam, Rotterdam of Cowes te vertrekken.

Afbeelding
Datum 08 december 1840
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 december. Volgens brief van Pasoeroean, van 5 augustus, zou kapt. J. van der Linden, voerende het fregatschip ORION, de 10e aldaar zijne laatste suiker innemen, en dan naar Samarang verzeilen om de lading met koffij aan te vullen en vervolgens de terugreis naar het vaderland aan te nemen. Door zijn lang oponthoud in Oost Indië, vooral te Batavia, had hij verscheiden zieken gehad, maar nog niemand zijner equipage verloren.
Voorts verneemt men, dat gearriveerd waren, te weten: te Batavia de 8 augustus de STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, de 1e mei uit Texel gezeild; te Pasoeroean op de 27e juli de DELTA, kapt. G. Crans; te Sourabaya de 24e juli de JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, en de 28e juli de BROEDERTROUW, kapt. W.R. Menkman.
Onder de te Batavia de 12e augustus ter rede liggende schepen worden wijders genoemd de DANKBAARHEID, kapt. Veltman, die, wederom naar China bevracht, de 15e de reis derwaarts zou aannemen, en de JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, als de 10e september gereed zullende zijn om van Batavia de terugreis naar het vaderland aan te nemen.

Afbeelding
Datum 02 januari 1840
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 januari. De 29e december zijn alhier aangekomen: het Nederlandse schip OEMAR OSMAN, kapt. Said Aboe Bakar bin Mochamet Shabah, van Cheribon vertrokken de 19e december; de idem bark SUMATRA, kapt. L.M. Egnor, met drie passagiers, van Padang vertrokken de 22e december, en de dito bark CHERIBON PACKET, kapt. J.H. Laws, met zes passagiers, van de Golf van Perzië, vertrokken de 7e november. De 30e december zijn alhier aangekomen: de Nederlandse bark DOROTHEA, kapt. C.D. Dekker, van Amsterdam vertrokken de 1e september, de dito bark de DRIE MARIAS, kapt. A. Plokker, van Rotterdam vertrokken de 30e augustus, en drie Engelse barken.
De 30e december zijn van hier vertrokken: het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, met twee passagiers naar Amsterdam; dito schip ELIZABETH EN ANTOINETTE, kapt. D. Spreeuw, naar Soerabaija, de dito bark ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day, met enige passagiers naar dito, de dito brik DOROTHEA, kapt. Ketjiel, naar Singapore en het dito schip MARZOEK, kapt. Said Mochamat bin Oesien Atas, naar Soerabaija. De 31e december is van hier vertrokken de Nederlandse bark JUSTINA, kapt. D. Crawford, naar Samarang.
Alhier ter rede liggende schepen: Zr.Ms. korvet TRITON, Zr.Ms. fregat MAAS, Zr.Ms. stoomschip PHOENIX en de Nederlandse schepen FANNY, CANTON, VROUW JOHANNA, DE WALVISCH, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, MARIA, HET SCHOON VERBOND, OLIVIER VAN NOORD, BATO, AMBOINA, NAUWAN EL JOESOOR, IDA WILHELMINA, KONING DER NEDERLANDEN, KENAU HASSELAAR, OEY SINJO, OEMAR OSMAN, ERFPRINSES SOPHIA, CORNELIS HOUTMAN, DOGGERSBANK, NOGO LAUT, DOROTHEA, de DRIE MARIAS, de dito barken REVENANT, BATAVIA, PRESIDENT RAM, SUSANNA DOROTHEA, SUMATRA, BONJOL, INDIAAN, de JONGE JAN, HENG OEAN, MASTOOR, CHERIBON PACKET, de brikken BANKA, DANKBAARHEID, TONGSENG, de schoeners HAPSOEN, ALCESTA, en OEDJONG PANDANG, en elf buitenlandse schepen.
(opm: met “schip” wordt bedoeld een volschip, hebbende drie vierkant getuigde masten; dit geldt voor alle zeetijdingen in de JC van 1841)

Afbeelding
Datum 13 mei 1841
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houder of houders der cognossementen over de onderstaande goederen, te Dordrecht van Batavia aangebracht, per het brikschip DANKBAARHEID, kapt. T.K. Veldman, gelieven zich ten spoedigste aan te melden, ten kantore van de cargadoor J.R. ’t Hooft, te Dordrecht.

Afbeelding
Datum 13 mei 1841
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DANKBAARHEID, kapt. T.K. Veldman, van Batavia, met stukgoederen, en AKKE BOON, kapt. J.A. Potjer, van Glasgow, met ruw ijzer.

Afbeelding
Datum 03 juni 1841
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in het laatste dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz aldaar.

Afbeelding
Datum 10 juni 1841
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in het laatste dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz aldaar.

Afbeelding
Datum 17 juni 1841
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in het laatste dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz aldaar.

Afbeelding
Datum 23 september 1841
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 september. Gepraaid op 6 augustus ll. op 13º39’ NB. 26º45’ WL, de brik DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, van Dordrecht naar Batavia.

Afbeelding
Datum 28 september 1841
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht naar Batavia, is de 6e augustus, op 13˚39' NB 26˚45' WL, gepraaid.

Afbeelding
Datum 30 oktober 1841
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 oktober. De 25e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ALBATROS, kapt. K. P. Haasnoot, vertrokken van Amsterdam de 5de juli, dito schip MENADO, kapt. F. Fokkens, met Zr.Ms. troepen, vertrokken van Rotterdam de 17de juli, dito schip PHENOMENE, kapt. M. Kaleshoek, vertrokken van Rotterdam de 25ste juli, dito schip WILLEM DE EERSTE, kapt. H. Poppen, vertrokken van Rotterdam de 5de juli.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, vertrokken van Dordrecht de 15de juli.

Afbeelding
Datum 02 november 1841
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht naar Batavia, is de 2e september op 23º ZB 28º WL, gepraaid.

Afbeelding
Datum 15 februari 1842
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein van Wijk, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 28e oktober in Straat Sunda gezien te hebben een brik, tonende Dordrechts nummervlag, zijnde vermoedelijk het schip DE DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht naar Batavia.

Afbeelding
Datum 11 maart 1842
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Ter rede van Batavia waren de 6e november II. onder anderen liggende de Nederlandse schepen VEREENIGING, kapt. Herman, LOUISA MARIA, kapt. Jaski, beide in lading naar Amsterdam; DANKBAARHEID, kapt. Duintjer en DE HOOP, kapt. Pronk.

Afbeelding
Datum 22 maart 1842
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De brik de DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht te Batavia gearriveerd, heeft, bij het opzeilen van Straat Sunda op een koraalrif gestoten en is sedert naar Onrust gezeild om te kielen en onderzocht te worden.

Afbeelding
Datum 25 augustus 1842
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, van Batavia, met sigaren, tabak, en bindrotting; MATHILDES, kapt. J. Philips, van Newport, met ijzer en blik en TOMBOWLING, kapt. E. Munt, van Cardiff, met stafijzer.

Afbeelding
Datum 17 november 1842
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, C. WZn., H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen en E. Mauritz, Makelaars, presenteren als last hebbende van hun principalen, (ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte,) op zaterdag 3 december 1842, des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen een extraordinair welbezeild, op deze laatste reis op Java geheel nieuw gekoperd en met een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe koperen bouten voorzien brikschip, genaamd de DANKBAARHEID, varende onder Nederlandse vlag, en gevoerd door kapt. J.J. Duintjer, volgens meetbrief lang 29 ellen 70 duimen, wijd 4 ellen 1 duim, hol 3 ellen 95 duimen, en alzo gemeten op 111 lasten; liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, en breder bij de Inventaris omschreven; zullende afzonderlijk geveild worden: instrumenten en kaarten, waaronder een nieuwe chronometer van Parkinson en Frodsham, te London, no. 2684, bij de makers voorhanden met garantie; een Oriental Navigator; enz.

Afbeelding
Datum 19 november 1842
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen C.W. Zn., H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen en E. Mauritz, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op zaterdag de 3e december 1842, des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zalm, in het Nederlandse Koffiehuis, over het Marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling, te verkopen: een extraordinair welbezeild, op deze laatste reis op Java geheel nieuw gekoperd en met een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe koperen borsten voorzien brikschip, gezien DE DANKBAARHEID, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. J.J. Duintjer, volgens meetbrief lang 29 ellen 70 duimen, wijd 4 ellen 1 duim, hol 3 ellen 95 duimen en alzo gemeten op 111 lasten, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht en breder bij de inventaris omschreven; zullende afzonderlijk geveild worden: instrumenten en kaarten, waaronder een nieuwe chronometer van Parkinson & Frodsham, te Londen, no. 2084, bij de makers voorhanden, met garantie, een Oriental navigator, enz.
Onmiddellijk na de veiling van het vorenstaande zal nog door voormelde makelaars worden geveild een partij, onlangs van Java aangebracht, van ruim 300.000 Java sigaren, in kavelingen. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoor J.B. ’T Hooft, te Dordrecht.

Afbeelding
Datum 07 maart 1843
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, C. Wzn., H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen en E. Mauritz, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen (ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte), op woensdag 15 maart 1843, des namiddags ten 3 ure, ten Huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein, te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen het hol van het Nederlands brikschip, genaamd de DANKBAARHEID, laatst gevoerd door kapt. J.J. Duintjer, volgens meetbrief lang 29 ellen 70 duimen; wijd 4 ellen 1 duim; hol 3 ellen 95 duimen, en gemeten op 111 lasten; benevens deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, alsmede enige andere daarbij gevoegde goederen.
Zijnde de inventaris en andere goederen, daags vóór en op de verkoopdag te zien, aan boord van het schip, liggende in de Kalkhaven, en in de Loods van de heer Jan Schouten, staande op de Kalkhaven, lett. D no. 174.
Nadere onderrichting, alsmede notities voor de veiling, te bekomen bij bovengenoemde Makelaars, of bij de Cargadoor J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.
(opm: de brik werd uiteindelijk verkocht voor de sloop; de zeebrief werd op 23 februari 1844 geroyeerd met als reden ‘schip gesloopt’)

Afbeelding