Inloggen
LODEWIJK ANTONIE - ID 13527


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1842-12-15 / 1855-03-24 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1842
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1842-06-25
Launch Date: 1842-11-28
Delivery Date: 1842-12-15
Technical Data

Net Tonnage: 384.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 203.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1842
Datum agenda: 1842-12-31
Register nr: 18420686
Scheepsnaam: LODEWIJK ANTONIE
Type: Bark
Lasten: 203
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bienfait & Zn., L
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Tjebbes, R.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1842-12-20 LODEWIJK ANTONIE
Manager: Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 57 van 1842, schip LODEWIJK ANTONIE, eigenaren per ultimo december 1842:

firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 8/28e part)
Fop Smit, Kinderdijk (7/28e part)
N. van Beeftingh, Valkenburg (6/28e part)
G. Tomasachi, Amsterdam (2/28e part) 
firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (2/28e part)
R. Tjebbes, Amsterdam (schipper en 2/28e part)
J.J. Hoyman, Amsterdam (1/28e part)

bijlage bij acte 6 van 1845, fregat LODEWIJK ANTONIE, eigenaren per ultimo maart 1845:

firma Louis Bienfait &Zoon, Amsterdam (boekhouders en 15/28e part)

G. Tomasachi, Amsterdam (3/28e part)

N. van Beeftingh, Valkenburg (6/28e part)

firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (2/28e part)

R. Tjebbes, Amsterdam (schipper en 2/28e part)


bijlage bij acte 42 van 1854, schip LODEWIJK ANTONIE, eigenaren per medio juni 1854

firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 17/28e part)
G. Tomasachi, Amsterdam (3/28e part)
N. van Beeftingh, Valkenburg (6/28e part)
Erven R. Tjebbes, Amsterdam (2/28e part)

Ship Events Data

1855-03-24: Final Fate:
Op reis van Sydney (Australië) naar Akyab (zuid-Birma) is de LODEWIJK ANTONIE op 24 maart 1855 op de rotsen bij Akyab gelopen en totaal wrak geslagen. Bij deze ramp werden van de opvarenden slechts negen personen, w.o. de gezagvoerder, gered.

NRC 200555
Rotterdam, 19 mei. Aangaande de equipagiën van de schepen MARGARETHA IDA, kapt. Hagers, van Rotterdam naar Akyab (opm: Sittwe), en LODEWIJK ANTHONIE, kapt. Leonhardt, van Sydney naar dito, beiden bij laatstgemelde haven verongelukt - zie ons vorig nommer - wordt volgens brieven van de kapiteins van daar in dato 26 maart gemeld, dat van eerstgenoemde bodem, de gehele bemanning was behouden; van de laatste waren slechts 9 man gered, de overige daarbij omgekomen. De schepen waren beiden totaal weg.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Rinke Tjebbes werd geboren te West-Terschelling op 20 augustus 1799 als zoon van Pieter Tjebbes en Elisabeth Nadort.

Hij huwde te Terschelling op 11 november 1821 met Aaltje Dirksen de Boer, geboren op Terschelling op 20 december 1799, als dochter van Dirk Nannings de Boer en Aaltje Jansen Doeksen.

Hij overleed in 1851 te Amsterdam.003 en tresoar..

Handelsblad 03 februari 1851

Advertentie betreffende Rienk Tjebbes, rustend koopvaardijkapitein, overleden “na langdurig en smartelijk lijden”, op de leeftijd van ruim 51 jaar. Ondertekening is van A.D.de Boer, wed R.Tjebbes. Dagtekening is “Amsterdam 29 januari 1851”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

R.Tjebbes werd met vlagnummer 279 per 23 september 1828 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein A.J.Struijk. Als zijn schip is genoemd “De Jonge Lodewijk”. Toegevoegd is “overleden” 002.

In de Algemene Ledenvergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 16/23 december 1828 werd Reink(sic) Tjebbes met als adres de heren L.Bienfait & Zn, 32 jaar, voerende het fregat “De Jonge Lodewijk Anthonie”, op verzoek van L.P.Bienfait en op voordracht van kapitein A.J.Struyk voorgedragen/benoemd tot effectief lid met vlagnummer 279023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 01 mei 1831.003

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 25 april 1833 staat eveneens dat de volgende personen “hebben aangevragd om onder vreemde vlag te mogen varen en toch deelnemer te mogen blijven. de kapiteins E.D.Dekker, R.C.Stada, R.Tjebbes, E.Speelman, D.K. de Groot. stuurl. G.Tinzen, P.C.Fruyt, R.S.Molenaar, B.I.Doornik.042.

In de notulen van de Bestuursvergaderingen van Zeemanshoop dd 24 april/26 juni 1851 is een uitkering toegekend aan A. de Boer de weduwe van R.Tjebbes ingaande 01 mei 1851 voor haar en 2 kinderen.042.

 

Artikel 55 van het reglement van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop staat deelname in het Weldadig Zeemans Fonds toe als men met of onder vreemde vlag vaart mits men de verplichte stortingen tijdig voldoet. In de Notulen van de Algemene Vergaderingen van het College dd 30 april 1833 staat dat dit Reglementsartikel van toepassing is op de kapiteins E.H.Dekker, R.C.Stada, R.Tjebbes, Ev. Speelman en D.K.de Groot023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd. 15 juli 1851 wordt een uitkering verstrekt aan de weduwe van kapitein R.Tjebbes voor haar en 2 kinderen.023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                  jaren         type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

      279                       1829-1835    fregat              de Jonge Lodewijk Anthonij             L.Bienfait & Zn

      178                       1836-1842    fregat              de Jonge Lodewijk Anthonij             idem

                                     1843-1848    fregat              Lodewijk Anthonie                             idem

                                     1849-1850    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt R.Tjebbes als gezagvoerder gedurende:

*   1830 t/m 1843 van de 3/mpink “Jonge Lodewijk Anthonie” ex Alwin, gebouwd in 1814, bouwlocatie niet vermeld, 450 ton, varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1844 t/m 1849 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

In de “Geschiedenis van het Amsterdamsche Handelshuis Louis Bienfait & Soon” samengesteld door A.W.Wichers Hoeth. Uitg. De Mercuur” Hilversum 1941, 332 pp. worden als gezagvoerders van de “Jonge Lodewijk Anthoni” genoemd: G.Kaleshoek 1817-1819; P.C.Stachauer 1819-1828; R.Tjebbes 1829-1842.

p.144: “…;nog in 1836 kwam zij (“Jonge Lodewijk Anthoni”) hier met een groote lading suiker binnen, doch met averij, hetgeen het indienen van een schade-nota noodzakelijk maakte.  In 1842 maakte het zijn laatste reis; 10 October van dat jaar kwam het “hol” in veiling, dat voor f 3200,- werd opgehouden, en vermoedelijk zal het schip in 1843 gesloopt zijn, dus heengegaan als de vader van hem naar wien het genoemd werd.”

In de “Aanvullingen” op dit boek, 84 pp. 1943 staat op p. 40 over de “jonge Lodewijk Anthoni” het volgende:

“Het is niet onaardig alsnog te vermelden, dat de kapitein van dit schip, R.Tjebbes, in dato 31 Mei 1829 aan den ons bekenden W.Rompelman, te Amsterdam, het navolgende ober de “jonge Lodewijk Anthoni” geschreven heeft:

“Onze rijs is niet voorspoedig en ook niet gemakkelijk voor de passagiers geweest. Wij hebben veel storm weer gehad, toch de “jonge Lodewijk Anthoni” heeft zich best gehouden, de passagiers zijn ten uitersten voldaan; spreekt hier voll loff.”

Wij zagen, dat het schip in 1842 verkocht is geworden; eerst 31 December 1846 kon de liquidatie-rekening der reederij worden opgemaakt.”

 

Overige bijzonderheden

 

Voorstelling der door-ijzing van eenige koopvaardijschepen, door het Groot Noord-Hollands Kanaal nabij Purmerend op den 9 Januarij 1830 opgedragen aan de gezamenlijke reeders dier schepen.” van J.H.Koekkoek en H.W.Hoogkamer

In de Provinciale Atlas van Noord-Holland, Collectie Prenten en Tekeningen, Purmerend 082a.

Ansicht uit het Rijksarchief van Noord-Holland

In Onderschrift staat:

                          namen der schepen                                                  namen der heeren reeders

 

De Louisa Agatha           De Maria en Jacoba        De Heer J.van Beeck Vollenhoven De Heeren Buys, de Bordes & Jordan  -

 Willem Ernst               - Welvaart                    De Nederl.Scheepsreederij           De Heer L.Schumacher

 - Jonge Lodewijk Antonie - Diana                          De Heren L.Bienfait & Zoon         De Heeren J.A.Westerloo & Comp.

 - Wilhelmina en Maria   - Twee Gebroeders                       Insinger & Comp.                       H.& C van de Stadt

 

Uit een bezoek aan de nog steeds bestaande sluis in het Noordhollands kanaal in Purmerend op 05 augustus 1997 kon ik afleiden dat de schepen met de boeg in de richting van Alkmaar-Den Helder liggen. Zij waren dus op 09 januari 1830 op weg naar hun buitenlandse bestemming.

Monsterrol in Archief van de Amsterdamse Waterschout dd 17 november 1829, kapitein Rienk Tjebbes, 20 bemanningsleden, bestemming Suriname, Boekhouder Bienfait & Zoon.

 

 

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Tjebbes, Rinke Pietersz
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 178
Overige informatie: *West-Terschelling, 20 augustus 1799, ┼Amsterdam op of voor 29 januari 1851.

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Jans Doeksen werd geboren te Terschelling op 17 december 1817 als zoon van Jan Cornelis Doeksen en Liesbeth van Marle.

Hij huwde op Terschelling op 11 december 1844 met Grietje Annes de Jong, geboren op Terschelling op 22 juli 1816 als dochter van Anne Cornelis de Jong en Neeltje Klaas Jongeboer. Zij overleed 11 april 1888.

Vermist sedert augustus 1866. Bij zijn overlijden is als woonplaats Amsterdam vermeld.003 en 118

 

Cornelis Jansen Doeksen, 27 jaar, stuurman, geboren en wonende te Terschelling, zoon van Jan Cornelis Doeksen, zeeman, en Liesbeth Ottes van Marle, wonende te Terschelling,

huwde op 11 december 1844 te Terschelling met

    Grietje Annes de Jong, 28, geboren en wonende te Terschelling, dochter van Anne Cornelis de Jong, overleden, en Neeltje Klaas Jongeboer, wonende te Terschelling.

Ontleend aan huwelijksacte 1844-21, RAF.

    Cornelis Doeksen werd geboren op 16 september 1817 te Terschelling.

    Grietje Annes de Jong werd geboren op 22 juli 1816 te Terschelling.

Ontleend aan extracten bij de Huwelijkse Bijlagen van acte 1844, RAF.

    Jan Cornelisz Doeksen huwde op 05 februari 1815 te Terschelling met Liesabeth van Marle.

Ontleend aan computerbestand aangaande huwelijken in Friesland, RAF.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.J.Doeksen werd met vlagnummer 764 effectief lid van Zeemanshoop per 09 mei 1848 op voorspraak van R.Tjebbes. Zijn schip was de "Oceaan"002. Ten tijde van de inschrijving waren Doekzen en zijn vrouw 30 resp. 31 jaar. Ingeschreven staat 1 zoon uit 1845002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 02/09 mei 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Cornelis Jansz. Doekzen, oud 30 jaar, voerend het fregat “Oceaan”, wonend op Terschelling, op voordracht van kapitein R.Tjebbes. 023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop op 30 oktober 1855003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 28 maart 1867 vraagt de vermoedelijke weduwe C.J.Doekzen geb. de Jong om de reglementaire uitkering welke haar in de vergadering van 02 mei 1867 wordt toegekend ingaande 01 november 1866 voor haar en 2 kinderen onder de conditie van teruggave wanneer blijkt dat har man nog in leven is.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 14 mei 1867 staat vermeld dat per 1 november 1866 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. C.J.Doeksen geb. de Jong voor haar en 1 kind.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        764                            1848                       fregat               Oceaan                                                  L.Bienfait en Zn

                                           1849                       fregat               Lodewijk Antonie                                idem

                                      1850-1853                 bark                  Oceaan                                                  idem

        381                       1854-1855                 bark                  Oceaan                                                  idem

                                           1856                       fregat               Louisa Maria                                        idem

                                      1857-1861                 fregat               Eclipse                                                   idem

                                      1862-1863                 fregat               Oceaan                                                  idem

                                      1863-1866                 fregat               Amsterdam                                           idem

 

In de lijsten van van Sluis (NSM) wordt als kapitein van de Oceaan in 1848-1849 C.J.Doeksen opgegeven. In het Archief van de Waterschout011 worden als gezagvoerders van de "Oceaan" alleen opgevoerd Hessel Murk Lels en Pieter Zunderdorp

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

C.J.Doeksen                            Eclipse                                      21 september 1861                24 januari 1862

                                                  Oceaan                                    26 november 1862                 geen melding

                                                  Oceaan                                    10 januari 1863                      22 november 1863

                                                  Amsterdam                             16 maart 1864                        07 april 1865

                                                  Amsterdam                             18 juni 1865                            geen melding

 

Bouma025 vermeldt C.J.Doeksen als gezagvoerder gedurende:

*    1839 van het fregat “Louisa Maria”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 753 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1849 van het fregat “Oceaan”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1850 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1851 t/m 1856 van hetzelfde schip en varend voor dezelfde reeder. Het schip werd in 1856 verkocht naar Java;

*    1858 t/m 1862 van het 3/msch. “Eclipse”, gebouwd in 1855 te Quebec, 1315 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1862 verkocht naar Liverpool;

*    1863 t/m 1864 van het 3/mschip “Oceaan”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 920 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1865 t/m 1866 van het ijzeren fregat “Amsterdam”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1866 benoorden St.Helena vermist.

 

Overige bijzonderheden

In een serie artikelen omtrent de Kaap Hoornvaart007 wordt ingegaan op de Nederlandse zeilvaart op de Amerikaanse westkust via Kaap Hoorn. In dit verband wordt gemeld:

            "Genoemd moet ook worden de schoener-hoeker "Oceaan" van 144 ton, die in 1849 voor het eerst de Nederlandse vlag in San Francisco deed wapperen, met als vermeldenswaardige bijzonderheid dat geen enkel bemanningslid deserteerde (noot: in die tijd frekwent voorkomend vanwege de gold-rush naar Californië). Het zal dan ook wel een gesloten ploeg uit Vlaardingen zijn geweest, samen uitgevaren om samen terug te komen, als gingen zij ter visvaart."

 

In de Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de Zeevaartkunde en de daarmede in verband staande Wetenschappen onder redactie van Jacob Swart, Jaargang 1859 (Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam boeknummer T3a XIX) staat het volgende artikel:

C.J.Doekzen      Extract uit het Journaal, alsmede een overzigt van gelijktijdige waarnemingen in het gebied der Weste-winden van den Barometer en Aneroíde aan boord van het Nederlandsche Clipperschip Eclipse, Kapt C.J.Doekzen, op zijne reis van Londen naar Port-Philip.  p.565-571.

 

C.J.Doekzen vertrok per 10 januari 1863 vanuit Nieuwediep met de “Oceaan” met 3 officieren naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 25 april 1863 na een reis van 105 dagen065.

 

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was C.J.Doeksen van de bark “Oceaan”.104.

 

In Schylge myn lântse Jg 14, nr.4, aug. 1993 zou een artikel staan met als titel Kapitein C.J.Doeksens laatste reis (1817-1866). Niet ingezien

 

Anno Teenstra meldt in “De Clippers” uitg. Holder & Co te Amsterdam, 1945, 306 pp. op p 110:

In 1866 was er van de clipper “Amsterdam” onder kapitein C.J.Doeksen alleen bekend dat het als vermist moest worden beschouwd. “De clippers Argonaut en Aurora ondergingen eenzelfde lot, ook van deze schepen werd nooit meer iets vernomen nadat ze een haven hadden verlaten. Van de Aurora hebben we gezien hoe dit schip tijdens xden wedstrijd met de Sindoro en de Java op de hoogte van Lorenco Marques vermoedelijk met de Java in botsing is gekomen, waarna beide schepen zonken.”

 

“Cornelis Jansen Doeksen begon zijn loopbaan op 14-jarige leeftijd als koksmaat op het kofschip “Drie Gebroeders”, kapitein Jan D.Bos. In 1834, hij was toen 16 jaar, voer hij als jongen op deze kof. In 1835 monsterde hij als kok op de “Dorothea Maria” onder kapt. Foppe Jans Brouwer en werd in 1836 lichtmatroos op “De Vier Gebroeders”, kapitein B.C.Jaski van Schiermonnikoog.

Van 1836 tot 1840 zien wij hem op de schepen “Wigerdina”, weer als kok, op het fregat “de Vier Gebroeders” als lichtmatroos, en op “De Vrienden” als matroos weer onder kapt. B.C.Jaski.

Vervolgens voer hij als onderstuurman en stuurman, om in 1848 zijn eerste schip als kapitein te krijgen. Hij heeft als kapitein steeds bij dezelfde rederij gevaren, L.Bienfait en Soon te Amsterdam, iets dat in die tijd wel uniek was.

Tot 1849 voerde hij het bevel over de “Oceaan 1”, een fregatschip,

van 1849-1850 het fregat “Lodeijk Anthonie”,

van 1850-1855 weer het fregatschip “Oceaan 1”,

van 1856-1857 het fregatschip “Louisa Maria”,

van 1858-1862 de “Eclipse”, een clipperfregatschip, dat in 1855 zzgn op speculatie te Quebec was gebouwd en in 1862 naar Liverpool werd verkocht, omdat het niet rendabel bleek te zijn,

van 1862-1863 de “Oceaan II” een drie4mast clipperfregat, gebouwd in 1857,

van 1864-1866 de “Amsterdam”, een ijzeren driemasst clipperfregat van 400 last, dat in 1853/54 was gebouwd op de werf “de Haan” te Amsterdam, en in 1866 vermist werd op reis naar Batavia”

Uit: “Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten” Onafhankelijk maandblad voor de beoefening van de genealogie en aanverwante gebieden. 3e jaargang nr. 5/6/7/, mei/juni/juli 1975.

Daarin: De levensloop van een Terschellinger koopvaardijkapitein Cornelis Jansen Doeksen. door T.W.Dekker

 

 

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Doeksen(Doekzen), Cornelis Jans
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 764
Overige informatie: *Terschelling, 16 september 1817, ┼noord van St. Helena vermist na 23 augustus 1866 met zijn schip AMSTERDAM

Familiegegevens en opleiding

Abraham Spekman werd geboren te Amsterdam op 03 oktober 1820.

Hij was gehuwd met Aaltje Rinkes Tjebbes, geboren te Terschelling op 29 oktober 1824.003

 

In het Bevolkingsregister 1851-1853 (-1864) van Amsterdam staat vermeld Abraham Spekman, geboren op 04 oktober 1820 te Amsterdam, Nederl. Hervormd, wonend in 1852 op de Korte Prinsengracht 16 te Amsterdam.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Spekman werd met vlagnummer 776 per 12 september 1848 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein R.Tjebbes. Als zijn schip is vermeld de “Vrienden”. Toegevoegd is “hon. lid gew.” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Spekman en zijn vrouw 27 resp. 23 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 05/12 september 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Abraham Spekman, oud 27 jaar, voerend het fregat “Vrienden”, wonend op de Brouwersgracht bij de Visscherstraat nr. 18 te Amsterdam, op voordracht van R.Tjebbes. 023

Hij was effectief lid met vlagnummer 776 van 1848 – 1854 en met vlagnummer 392 van 1854 – (vermoedelijk) 1866.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 24 juni 1851. “met 1 Mei 1854 van beroep veranderd.  De vrouw overl.  Bedankt 1866  Hon.lid gew.”003.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 mei 1866 staat het verzoek van kapitein A.Spekman om zijn effectief lidmaatschap te mogen omzetten in een honorair lidmaatschap. Het Bestuur gaat accoord.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 22 mei 1866 staat het verzoek van kapitein A.Spekman om zijn effectief lidmaatschap te mogen omzetten in een honorair lidmaatschap, hetgeen is toegestaan023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        776                            1848           fregat               De Vrienden                                          L.Bienfait & Zn

                                           1849           bark                 Oceaan                                                  idem

                                           1850           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                           1851           bark                 Peking                                                    idem

                                           1852           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                           1853           geen vermelding van schip en boekhouder

        392                       1854-1865     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt A.Spekman als gezagvoerder gedurende:

 • * 1849 t/m 1850 van het 3/m schip “Vrienden”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 390 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
 • * 1850 van het fregat “Oceaan”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
 • * 1851 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
 • * 1852 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;
 • * 1853 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Spekman, Abraham
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 776
Overige informatie: *Amsterdam, 4 oktober 1820,┼nog onbekend in 1853 nam Abraham Spekman weer het commando over de LODEWIJK ANTONIE op zich.

Familiegegevens en opleiding

Jan van der Meulen werd geboren te Terschelling op 16 september 1816.

Hij huwde met Maria Mink, geboren te Terschelling op 24 april 1816. Zij hertrouwde op 08 november 1866 met ene J.A.. Klein/Kleyn

Hij overleed in 1862. Bij zijn overlijden werd als woonplaats Amsterdam vermeld.003 en 118

 

Jan van der Meulen woonde in de Galgenstraat 3 te Amsterdam. Hij werd geboren op 10 september 1815 op Terschelling. Zijn religie was Nederduits Hervormd.098.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.van der Meulen werd met vlagnummer 814 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 23 april 1850 op voorspraak van P.Bakker. Zijn schip was de "Peking". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving was van der Meulen 33 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 16/23 april 1850 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan van der Meulen, oud 33 jaar, voerend de bark “Peking”, wonend op de Elandsgracht nr.3 te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.Bakker.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 24 juni 1851003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 05 juni 1862 wordt het overlijden gemeld van kapitein J. van der Meulen.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 31 juli 1862 van Zeemanshoop staat vermeldt dat de wed. J. van der Meulen, geb. Mink per 01 augustus 1862 een uitkering wordt toegekend.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 06 december 1866 staat de melding van het hertrouwen van de wed. van kapitein J. van der Meulen geb. Mink met  de heer Klijn.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 12 augustus 1862 staat vermeld dat per 01 augustus 1862 een uitkering is toegekend in de 1e klasse aan de weduwe J. van der Meulen, geb. Mink.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 18 december 1866 staat dat de wed. J. van der Meulen is hertrouwd met J.A.Kleyn en dankt voor de uitkering.023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                   naam reder/boekhouder

        814                           1850           bark                 Peking                               L.Bienfait & Zn

                                          1851           fregat               Lodewijk Antonie           idem

                                      1852-1853     bark                 Vier Gebroeders              idem

        425                       1854-1857     fregat               Fannij                               idem

                                          1858           geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1859           bark                 Zuid-Beveland                Bicker Caarten & Anthony te Rotterdam

                                      1859-1860     bark                 Cornelia Hendrika          idem

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Kapitein                                                Schip                              Vertrek                                    Aankomst

 1. van der Meulen Cornelia Hendrika 30 augustus 1860                  08 januari 1861

 

Bouma025 vermeldt J. van der Meulen als gezagvoerder gedurende:

*    1851 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1852 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1852 t/m 1853 van de bark “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 392 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1855 t/m 1858 van het 3/mschip “Fanny”, gebouwd in 1840 te Kinderdijk, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1858 gesloopt;

*    1860 van de bark “Zuid-Beveland”, gebouwd in 1856 te Lekkerkerk, 581 ton o.m., varend voor Bicker Caarten & Anthony te Rotterdam. Het schip werd in 1861 door de reeder herdoopt in “Cornelia Hendrika”;

*    1861 t/m 1862 van de bark “Cornelia Hendrika”, ex Zuid-Beveland, gebouwd in 1856 te Lekkerkerk, 581 ton o.m., varend voor Bicker Caarten & Anthonie te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Fanny. CSR 389/96:  722 tons. Captain = J. van den Meulen,  25 crew.  Departed Sunderland, England on 12 December 1856 with a cargo of coals and arrived at Albany on 16 March 1857. Where intended bound – Batavia.

 

 

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Meulen, Jan van der
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 814
Overige informatie: *Terschelling, 16 september 1816,┼1862

Familiegegevens en opleiding

Abraham Spekman werd geboren te Amsterdam op 03 oktober 1820.

Hij was gehuwd met Aaltje Rinkes Tjebbes, geboren te Terschelling op 29 oktober 1824.003

 

In het Bevolkingsregister 1851-1853 (-1864) van Amsterdam staat vermeld Abraham Spekman, geboren op 04 oktober 1820 te Amsterdam, Nederl. Hervormd, wonend in 1852 op de Korte Prinsengracht 16 te Amsterdam.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Spekman werd met vlagnummer 776 per 12 september 1848 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein R.Tjebbes. Als zijn schip is vermeld de “Vrienden”. Toegevoegd is “hon. lid gew.” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Spekman en zijn vrouw 27 resp. 23 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 05/12 september 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Abraham Spekman, oud 27 jaar, voerend het fregat “Vrienden”, wonend op de Brouwersgracht bij de Visscherstraat nr. 18 te Amsterdam, op voordracht van R.Tjebbes. 023

Hij was effectief lid met vlagnummer 776 van 1848 – 1854 en met vlagnummer 392 van 1854 – (vermoedelijk) 1866.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 24 juni 1851. “met 1 Mei 1854 van beroep veranderd.  De vrouw overl.  Bedankt 1866  Hon.lid gew.”003.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 mei 1866 staat het verzoek van kapitein A.Spekman om zijn effectief lidmaatschap te mogen omzetten in een honorair lidmaatschap. Het Bestuur gaat accoord.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 22 mei 1866 staat het verzoek van kapitein A.Spekman om zijn effectief lidmaatschap te mogen omzetten in een honorair lidmaatschap, hetgeen is toegestaan023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        776                            1848           fregat               De Vrienden                                          L.Bienfait & Zn

                                           1849           bark                 Oceaan                                                  idem

                                           1850           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                           1851           bark                 Peking                                                    idem

                                           1852           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                           1853           geen vermelding van schip en boekhouder

        392                       1854-1865     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt A.Spekman als gezagvoerder gedurende:

 • * 1849 t/m 1850 van het 3/m schip “Vrienden”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 390 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
 • * 1850 van het fregat “Oceaan”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
 • * 1851 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
 • * 1852 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;
 • * 1853 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Spekman, Abraham

Familiegegevens en opleiding

Maarten de Wijn werd geboren op Texel op 11 december 1815.

Hij was getrouwd met Jantje Zunderdorp, geboren te Texel op 30 december 1815.

Hij overleed op 03 oktober 1876 te Den Helder.

(informatie dd december 2005 van de heer C.Scholten te Leusden).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.de Wijn werd met vlagnummer 745 per 30 maart 1847 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein T.S.Deinum. Als haar schip is genoemd de “Vrienden” 002.

In de Algemene Vergaderingen van 23/30 maart 1847 werd als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop voorgedragen/benoemd Maarten de Wijn, oud 31 jaar, voerend het fregat “Vrienden”, op voordracht van kapitein T.S.Deinum.023.

 

Hij werd per 03 november 1852 deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop.003

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 28 april 1870 staat vermeldt dat de uitkering wordt gecontinueerd tot 01 mei 1871.042 Kennelijk ook al in 1869 toegekend maar door mij gemist in de notulen. Op 04 mei 1871 verlenging tot 01 mei 1872. Op 25 april 1872 een verlenging tot 01 mei 1873. Op 29 mei 1873 een verlenging tot 01 mei 1874.. Idem op 07 mei 1874 tot 01 mei 1875. Idem per 27 april 1876.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 09 november 1869 staat vermeld dat per 01 november 1869 een uitkering in de 1e klasse wordt toegekend aan kapitein M. de Wijn tot 01 mei 1870. Verlenging met 12 maanden per 31 mei 1870. Idem per 24 juni 1873 (vermoedelijk ook al in de jaren daarvoor) Idem per 26 mei 1874. Idem per 25 mei 1875. Idem per 16 mei 1876.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

    745                          1848          geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1849-1851    fregat              Vier Gebroeders                                  L.Bienfait & Zn

                                        1852          geen vermelding van schip en boekhouder

                                        1853          fregat              Lodewijk Anthonie                             L.Bienfait & Zn

      367                       1854-1868    fregat              Californië                                             idem

                                     1869-1875    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

Naam kapitein           Naam schip                                           Vertrek                                   Terugkomst

M.de Wijn                  California                                               09 maart 1860                    26 juni 1861

                                     California                                               26 oktober 1861                 18 november 1862

                                     California                                              04 februari 1863                   niet vermeld

                                     Californië                                               15 februari 1863                   20 april 1864

                                     Californië                                               05 november 1865               24 maart 1868

                                     Californië                                               11 mei 1868                          12 januari 1869

 

Bouma025 vermeldt M.de Wijn als gezagvoerder gedurende:

*   1849 t/m 1851 van de bark “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 392 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1854 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1855 t/m 1864 van het ijzeren 3/m schip de “California”, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 633 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1866 t/m 1869 van het ijzeren 3/m schip de “California”, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 633 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

M.de Wijn verzorgde per 09 december 1858 vanuit Nieuwediep met de “Californië” een troepentransport van 5 officieren en 125 manschappen naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 30 maart 1859 na 111 dagen. Onderweg waren 2 manschappen overleden065.

 

In “De Clippers” van Anno Teenstra, uitg. Holdert & Co, Amsterdam, 1945, 306 pp. staat in hfdst. V een relaas over de rederij/koopmanshuis Bienfait te Amsterdam waar in vermeld een aantal kapiteins die lange tijd voor deze rederij voeren en wel : M. de Wijn, 23 jaar; H.Croese, 21 jaar; J.E.Schneebeck, 21 jaar en N.D. de Boer, 21 jaar.

 

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.121

p.64-65 De eerste reizen vanuit Australië via Kaap Hoorn naar Europa 1857. Californië, Electra.

 1. de Wijn, gezagvoerder van het fregat “Californië” vertrekt op 29 juni 1857 uit Sydney en wordt op 30 juli gesignaleerd op 57oZ/96oW. Het achip arriveerder op 10 oktober , via Kaap Hoorn Plymouth op weg naar Londen

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Wijn, Maarten de
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 745
Overige informatie: *Texel, 11 december 1815, ┼Den Helder, 3 oktober 1876

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

K.H.Leonhardt werd met vlagnummer 869 effectief lid van "Zeemanshoop" per 09 maart 1852 op voorspraak van A.Spekman. Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de "Peking". Toegevoegd is "bedankt"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 02/09 maart 1852 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd K.H.Leonhardt (alleen initialen), geen leeftijd vermeld, voerend de bark “Peking”, op voordracht van kapitein A.Spekman.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 september 1855 wordt kapitein K.H.Leonhardt een maand gage toegekend wegens schipbreuk.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 januari 1856 bericht kapitein K.H.Leonhardt “naar O.I. vertrekkende om aldaar eenige tijd te verblijven. Wenscht lid en deelnemer te blijven. In de vergadering dd 05 februari 1856 wordt dit verzoek behandeld en besloten dat hij de tijd dat hij in Indië vaart mag blijven storten op basis van een gage van IfI 90,- per maand.042

In de Bestuursvergadering van 01 april 1858 worden 2 maanden gage uitgekeerd aan kapitein K.H.Leonhardt wegens de schipbreuken met de schepen Oceaan en Soerabaya.042 (in Bouma wordt hij niet genoemd als gezagvoerder van dit laatste schip)

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 09 oktober 1855 staat de mededeling dat een uitkering van een maand gage wegens schipbreuk is toegekend aan kapitein K.H.Leonhardt023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 06 april 1858 staat dat aan kapitein K.H.Leonhardt een maand gage is toegekend wegens een schipbreuk.023

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 20 oktober 1857 wordt gemeld een: “Brief van kapitein K.H.Leonhardt onder anderen inhoudende eenige mededeelingen omtrent zijne reis in den Indische Archipel, waarvan Copij ter tafel zal worden gelegd.”023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        869                       1852-1853     bark                 Peking                                                    L.Bienfait & Zn

        475                           1854           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                          1855           geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1856           bark                 Oceaan                                                  geen opgave

                                      1857-1864     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt K.H.Leonhardt als gezagvoerder gedurende:

*    1853 t/m 1854 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1855 van het 3/m schip “Lodewijk Anthonie”, gebouwd in 1834 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Rotterdasm. Verongelukt bij Akyab;

*    1857 van het 3/mschip “Oceaan”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 920 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

De “Lodewijk Anthonia”, varend van Akyab naar Sydney, onder gezag van kapitein Leonhardt, is op 24 maart op de rotsen van Akyab verongelukt.078.

 

Overige bijzonderheden

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was K.H.Leonhardt.104

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Leonhardt, K.H.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 475
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: LODEWIJK ANTONIE, aquarel vervaardigd in 1847. Aan de hand van de collegevlag van Zeemanshoop met nummer 178 is vast te stellen, dat het schip op de aquarel voer met gezagvoerder Rinke Tjebbes.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: LODEWIJK ANTONIE aquarel gemaakt in 1849
Gemaakt door: Teupken Jr., Dirk Antoon (1828-1859)
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

1842

RC 241242
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading voor passagiers en goederen naar Suriname het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip LODEWIJK ANTHONY, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam.
Adres te Amsterdam ten kantore van de cargadoors Hooyman & Schuurman & E. Windhouwer en alhier bij Van Ulphen & Ruys.

1843

AH 090643
Carga-lijsten Amsterdam: VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Soerabaya met tin, rijst, tabak en huiden; LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname met suiker en katoen; NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Suriname met suiker; ANNEGINA, kapt. E.S. van der Wijk, van Cette met wijn en spiritus.
AH 211143
Carga-lijsten Amsterdam: LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname met suiker, katoen, oud koper en metaal.
AH 281143
Advertentie. Schepen in lading naar Suriname:
-   Het gekoperd brikschip TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co. Vertrek 6 december.
-   Het gekoperd tweedeks barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meijer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
-   Het gekoperd schoenerschip VAN SPEIJK, kapt. D. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hooijman en Schuurman en De Vries en Comp.
-   Het gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hooijman en Schuurman en E. Windhouwer.

1844

AC 160844
Advertentie. H.J. Rietveld en R.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag den 2e september, ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, presenteren te verkopen de volgende scheepsaandelen van in Nederland gebouwde en onder Nederlandse vlag varende schepen:
- 3/32 parten in het gezinkt Galjootschip CONCORDIA, kapt J.H. Witt, groot 167 lasten volgens meetbrief.
- 1/16e part in het gekoperd Fregatschip JOSEPHINA CATHARINA, kapt. J. Andresen, groot 468 lasten volgens meetbrief.
- 1/10e part in het Schoener-kofschip de EENSGEZINDHEID, kapt. FG Mellema, groot 112 lasten volgens meetbrief.
- 1/32e part in het gekoperd Fregatschip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong 416 lasten volgens meetbrief.
- 1/18e in het gekoperd Fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, 203 lasten volgens meetbrief.
- 1/16e part in het Fregatschip DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, 312 lasten volgens meetbrief.
Iemand nadere onderrichting begerende, spreke met bovengemelde makelaars.
AC 040944
Prijzen der schepen, geveild op 2 september 1844 in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ:
- 3/32e Parten in het galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, NLG 1.350, in slag NLG 10, opgehouden.
- 1/10e Part in het schoener-kofschip de EENSGEZINDHEID, kapt. F.G. Mellema, NLG 775, in slag NLG 20, opgehouden.
- 1/16e Part in het gekoperd Fregatschip JOSEPHINA CATHARINA, kapt. J. Andresen, NLG 5.475, B.D. Bosscher.
- 1/32e Part in het gekoperd fregatschip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, NLG 2.925, in slag NLG 275, H.J. Rietveld.
- 1/18e Part in het gekoperd Fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, NLG 1.800, H. Gullen.
- 1/16e Part in het gekoperd Fregatschip DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, NLG 3.950, in slag NLG 150, H.J. Rietveld.
- 1/32e Part in het gekoperd Fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, NLG 6.050, in slag NLG 50, H. Salm.

1845

AH 130145
Texel binnen 11 januari, LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes; SUSANNA MARIA, kapt. E. Meyer en de brik HEPPENS, kapt. H. de Boer alle drie van Suriname. MARIA GESINA, kapt. M. Ouwehand, van Lissabon.

1846

AH 140246
Amsterdam, 13 februari. Volgens brief van Suriname van de 24e december zouden van daar herwaarts vertrekken de schepen ANTONIA, kapt. Hendriks, en MARCO BOZZARIS, kapt. De Boer, beide tegen 2 à 4 januari, en LODEWIJK ANTHONIE, kapt. Tjebbes, de 10e dito.

1849

DC 060349
Dordrecht, 5 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 14 schepen, als:
Voor Amsterdam: IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief; MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes; PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans; JUPITER, kapt. J.K. de Jong; CATHARINA, kapt. K.M. Hillers; LODEWIJK ANTHONIE, kapt. …; ÆOLUS, kapt. G. Slichtenbree Jr.
Voor Rotterdam: RHOON EN PENDRECHT, kapt. …; CELEBES, kapt. J.R.N.J. Bijl; WILLEM, kapt. J.C. Schröder; BATAVIA, kapt. G. Schouwert; JAPARA, kapt. F.F. Zeven.
Voor Dordrecht: PICTURA, kapt. M.F. Tydeman.
Voor Middelburg: ROOMPOT, kapt. H.H. de Boer.
JC 010849
Batavia, 30 juli. De 26e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark JAPARA, kapt. F.F. Zeven, de 6e april vertrokken van Rotterdam.
De 27e dezer is hier aangekomen de dito bark CATHARINA, kapt. D. Lammers, de 28e maart vertrikken van Amsterdam.
De 28e dezer zijn hier aangekomen het dito schip PRINS VAN ORANJE, kapt. F.C. van der Zweep, met twee passagiers, de 29e april vertrokken van Rotterdam, en dito schip LODEWIJK ANTONIE, kapt. C.J. Doeksen, met vier passagiers, de 5e april vertrokken van Amsterdam.
Gisteren is hier aangekomen de dito JEANNETTE, kapt, S. Halfweg, de 23e april vertrokken van Rotterdam.

1850

AH 270350
Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 8e april des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel, verkopen:
-  1/16 part in het Nederlands gekoperd fregatschip OOST-INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker Gz., groot 394 gemeten lasten.
-  1/16 part in het Nederlands gekoperd barkschip JAVA COURIER, kapt. F.G. Reinits, groot 282 gemeten lasten.
-  1/20 part in het Nederlands gekoperd fregatschip VAN GALEN, kapt. C. Dekker Nz., groot 321 gemeten lasten.
-  1/20 part in het Nederlands gekoperd fregatschip WASSENAAR, kapt. A. Horsten, groot 327 gemeten lasten.
-  1/20 part in het Nederlands gekoperd fregatschip AERT VAN NES, kapt. J.T. Wiegmink, groot 307 gemeten lasten.
-  3/20 parten in het Nederlands gekoperd fregatschip CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman, groot 308 gemeten lasten.
-  1/20 part in het Nederlands gekoperd barkschip OCEAAN, kapt. C.J. Doeksen, groot 315 gemeten lasten.
-  1/14 part in het Nederlands gekoperd barkschip LODEWIJK ANTHONY, kapt. A. Spekman, groot 203 gemeten lasten.
-  1/32 part in het Nederlands gekoperd fregatschip JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff, groot 366 gemeten lasten.
-  1/32 part in het Nederlands gekoperd fregatschip NEERLANDS INDIEN, kapt. L. Delclisur, groot circa 294 gemeten lasten.
NRC 110450
Verkoping van schepen op maandag 8 april 1850 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam:
-  Een tweedeks gekoperd barkschip, MARIA JACOBA CORNELIA, kapt. D.B. Lutjens: NLG 11.200, in slag NLG 1200, opgehouden.
-  1/16e Part in het fregat OOST-INDIA PAKKET: NLG 5.050, in slag NLG 600, koper B. Bakker.
-  1/16e Part in het barkschip JAVA COURIER: NLG 3.750, in slag NLG 400, koper B. Bakker.
-  1/20e Part in het fregatschip VAN GALEN: NLG 4.000, in slag NLG 200, koper P. Blom.
-  1/20e Part in het fregatschip WASSENAAR: NLG 2.800, in slag NLG 300, koper H. Salm.
-  1/20e Part in het fregatschip AERT VAN NES: NLG 2.600, in slag NLG 300, koper G.J. Boelen.
-  1/20e Part in het fregatschip CORN. HOUTMAN: NLG 2.300, in slag NLG 300, koper F. der Kinderen. (opm: nog 2 1/20e parten, zelfde koper, ongeveer gelijke prijs)
-  1/20e Part in het barkschip OCEAAN: NLG 3.325, in slag NLG 150, koper H.J. Rietveld.
-  1/14e Part in het barkschip LODEWIJK ANTONIE: NLG 3.050, in slag NLG 500, koper H.J. Rietveld.
-  1/32e Part in het fregatschip JACOB ROGGEVEEN: NLG 3.225, in slag NLG 275, koper H.J. Rietveld.
-  1/32e Part in het fregatschip NEERLANDS INDIË: NLG 1.875, in slag NLG 90, koper C. Ament.
SUC 230550
Paramaribo, 23 mei. Gisteren is alhier aangekomen het schip LODEWIJK ANTONIE, kapt. A. Spekman, van Amsterdam, hebbende 62 dagen reis, en is uitgeklaard het schip ANNA ELISABETH, kapt. K.B. de Weerd, naar Amsterdam met 6 passagiers, 263 vaten suiker, 59 balen schone katoen, 725 pond koper en een doos koopmanschappen.
SUC 010850
Paramaribo, 31 juli. Gisteren is alhier binnengekomen het schip ASTREA, kapt. A. de Lang, van Amsterdam met een passagier, hebbende 43 dagen reis; heden is alhier uitgeklaard het schip LODEWIJK ANTONIE, kapt. A. Spekman, naar Amsterdam met zes passagiers, 555 vaten suiker, 46 balen schone katoen, 5 vaten arrowroot, 18 vaten rum, en 2 kisten oude letters.

1851

NRC 250651
Rotterdam 24 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden de volgende schepen bevracht:
Voor Rotterdam: NEERLANDS KONINGIN, kapt. H.H. Kramer; ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day; KOOPHANDEL, kapt. P.L. Dupain; HONGKONG, kapt. M. van der Putte; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J.M. Kleinhouwer; JEANNETTE, kapt. F.F. Zeven; NEDERWAARD, kapt. S.A. Meijer; BORNEO, kapt. C.C. Hansen.
Voor Amsterdam: PALEMBANG, kapt. S. Hoekstra; LODEWIJK ANTONIE, kapt. J.J. van der Meulen; CATHARINA, kapt. D. Lamers; CHRISTINA, kapt. D.H. Visser; ELIZE, kapt. J.F. Detering; BALTIMORE, kapt. F.C. Jaski; WILLEM DE CLERCQ, kapt. J.C. Hoek; RHIJN, kapt. C. Brandligt; FLEVO, kapt. S. van der Mey; REGINA, kapt. A. Gersen; HENDRIK WESTER; kapt. R.J. Reynders; LUCIA MARIA, kapt. B. Barends; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot; WALVISCH, kapt. T. Schut; VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck (van Rotterdam); ISIS, kapt. W. B. Derks; JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veltman (beide van Dordrecht).
Voor Dordrecht: JUNO, kapt. W.J. Chevalier; ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge.
Voor Middelburg: ROOMPOT, kapt. H.H. de Boer; DUIVELAND, kapt. J.C. Kreye.
Voor Schiedam: GOUV.-GEN. ROCHUSSEN, kapt. G.F. Rijken (van Rotterdam).

1852

JC 030152
-   Te Pekalongan aangekomen schepen:
December 21 – Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I-Hingliem, van Cheribon de 18de december.
December 23 – Nederlandse bark LACHMADIE, kapt. Sech Achmat bin Sadik Jamanie, van Batavia de 5de december.
December 24 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, van Tagal de 23ste december.
-   Van Pekalongan vertrokken schepen:
December 22 – Nederlands schip LODEWIJK ANTHONIE, kapt. J. van der Meulen, naar Nederland.
December 23 – Nederlandse brik PASEKAN, kapt. Tan Pikgiok, naar Batavia.
December 24 – Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I-Hingliem, naar Grissee.
December 26 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, naar Grissee.
December 27 – Nederlandse kotter ELISABETH, kapt. L. Bordondao, naar Soerabaija.

1853

NRC 240253
Advertentie. Naar Melbourne, Port-Philip, (Australië) voor passagiers en goederen, direct van Amsterdam:
Het Nederlands gekoperd barkschip MAXIMILIAAN THEODOOR, gevoerd door kapt. K.C. de Veer, om tegen het einde van februari te vertrekken. Adres bij de eigenaars Wed. B.W. van Starckenborg van Straten, en bij de cargadoors De Vries & Co.
Het Nederlands gekoperd fregatschip LODEWIJK ANTHONIE, gevoerd door kapt. A. Spekman, om tegen het einde van april te vertrekken. Adres bij de cargadoors De Vries & Co.
Beide schepen bezitten uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
NRC 280653
Rotterdam, 27 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn op heden bevracht de navolgende 35 schepen, als:
Voor Rotterdam: ALBLASSERDAM, kapt. P.G. Pott; AUSTRALIE, kapt. R.A. Tange; PIO NONO, kapt. J.D. Nordlohne; IDA ELIZABETH, kapt. M.A. Overgaauw; FACTORIJ, kapt. J. Jansen; ROTTERDAM, kapt. P. Vis; NOORD, kapt. H.R. Rubaak; MENADO, kapt. P.A. Schaap; CORTGENE, kapt. J.A. Scott; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder.
Voor Amsterdam: SIRIUS, kapt. H. Mulder; JOHANNA CATHARINA, kapt. C.A. Hjelmström; LODEWIJK ANTONIE, kapt. M. de Wijn; PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matsen; KONING WILLEM II, kapt. G. v. Eijk Menkman; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas; JAVA COURIER, kapt. F.G. Reinitz; CHINA, kapt. J.G. Appel; A.R. FALCK, kapt. P. v. Duivenboden; STRAAT BALY, kapt. G. Mulder; STAD NIJMEGEN, kapt. P.W.B. Mellink; CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap; HENRIETTE, kapt. J. van Loenen; MENTOR, kapt. D.A. Zijlstra; JAN VAN BRAKEL, kapt. W.L. Esink; JULIE CLAIRE, kapt. H. de Wijn; MARIANNE, kapt. R.P. Tjebbes; DERKINA TITIA, kapt. W.B. van Zijp; QUATRE-BRAS,kapt. H. Bondix; PRINS MAURITS, kapt. J.J. Bart.
Voor Schiedam: PROTEUS, kapt. L. v. Wagtendonk; STAD TIEL, kapt. W.B. Derks (van Tiel).
Voor Middelburg: PHOENIX, kapt. P.J. Kasse; WALCHEREN, kapt. J.E. Verhulst; ZWALUW, kapt. J. Luteyn. 

1855

NRC 190555
Akyab (opm: Sittwe), 28 maart. De Nederlandse schepen (opm: barken) MARGARETHA IDA, kapt. H. Hagers, van Rotterdam, en LODEWIJK ANTHONY, kapt. K.H. Leonhardt, van Sydney, zijn beide alhier verongelukt. Eerstgenoemd schip de 18e maart op de bank voor onze rede en de laatste de 24e op de rotsen aldaar.
NRC 200555
Rotterdam, 19 mei. Aangaande de equipagiën van de schepen MARGARETHA IDA, kapt. Hagers, van Rotterdam naar Akyab (opm: Sittwe), en LODEWIJK ANTHONIE, kapt. Leonhardt, van Sydney naar dito, beiden bij laatstgemelde haven verongelukt - zie ons vorig nommer - wordt volgens brieven van de kapiteins van daar in dato 26 maart gemeld, dat van eerstgenoemde bodem, de gehele bemanning was behouden; van de laatste waren slechts 9 man gered, de overige daarbij omgekomen. De schepen waren beiden totaal weg.

 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief – Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1842.57

DVD XI - 424
BIJLBRIEF

Naam schip LODEWIJK ANTONIE

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuw Lekkerland, 15 december 1842

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester aan de Kinderdijk onder Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 203 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 25 juni 1842

tewaterlating 28 november 1842

plaats / datum registratie Amsterdam, 20 december 1842

nummer van registratie deel 44, folio 179, verso, vak 4.

notaris verklaring voor burgemeester van Amsterdam

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 290708

Naam LODEWIJK ANTONIE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1842
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3169.1842.57
foto IMG 2373 - 2376

CEDULE

Naam schip LODEWIJK ANTONIE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 23 december 1842

type schip niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. R. Tjebbes, mede-eigenaar

grootte in tonnen 203 lasten of 384 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Kinderdijk

plaats / datum registratie Amsterdam, 24 december 1842

nummer registratie deel 44, folio 186, recto, vak 4

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans nog te Kinderdijk..
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Johan Carl von Gebauer, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.researcher/datum research: ML / 300716


bijlage bij acte 57 van 1842, schip LODEWIJK ANTONIE
eigenaren per ultimo december 1842:

firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 8/28e part)
Fop Smit, Kinderdijk (7/28e part)
N. van Beeftingh, Valkenburg (6/28e part)
G. Tomasachi, Amsterdam (2/28e part)
firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (2/28e part)
R. Tjebbes, Amsterdam (schipper en 2/28e part)
J.J. Hoyman, Amsterdam (1/28e part)

ML / 300716

Naam LODEWIJK ANTONIE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1842
Toegang 198
Inventaris 3169

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3169.1845.6
foto IMG 2543 - 2546

CEDULE

Naam schip LODEWIJK ANTONIE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 28 maart 1845

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. R. Tjebbes

grootte in tonnen 203 lasten of 384 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd Nieuw Lekkerland (opm: Kinderdijk)

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 maart 1845

nummer registratie deel 48, folio 165, verso, vak 3

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Johan Carl von Gebauer, Amsterdam, namens en voor de in de bijlage genoemde eigenaren.researcher/datum research: ML / 110916bijlage bij acte 6 van 1845, fregat LODEIJK ANTONIE
eigenaren per ultimo maart 1845

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 15/28e part)
G. Tomasachi, Amsterdam (3/28e part)
N. van Beeftingh, Valkenburg (6/28e part)
firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (2/28e part)
R. Tjebbes, Amsterdam (schipper en 2/28e part

ML / 110916

Naam LODEWIJK ANTONIE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1845
Toegang 198
Inventaris 3169

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1854.42

DVD XLIV – 2418-2421
CEDULE

Naam schip LODEWIJK ANTONIE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 17 juni 1854

type schip fregat

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 17/28e part), G. Tomasachi, Amsterdam (3/28e part), N. van Beeftingh, Valkenburg (6/28e part) en de Erven R. Tjebbes, Amsterdam (2/28e part)

te voeren door kapt. K.H. Leonhardt

grootte in tonnen 203 lasten of 384 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd aan de Kinderdijk

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 juni 1854

nummer van registratie deel 66, folio 155, verso, vak 8.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 21 juni 1854

prijs NLG.

Bijzonderheden: Het schip had eerder een zeebrief. De bijlbrief en bevestigende verklaring burgemeester van Nieuw Lekkerland worden overlegd. Het schip is gebouwd voor rekening van de bovengenoemde reders.
Thans liggende te Amsterdam

researcher/datum research: ML / 010610

Naam LODEWIJK ANTONIE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1854
Toegang 198
Inventaris 3172

Bronnen


Jaar: 1842
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: BIJLBRIEF Archiefnummer Amst.198.3179-1842.57
CEDULE Archiefnummer AMS 198.3169.1842.57
CEDULE Archiefnummer AMS 198.3169.1845.6
CEDULE Archiefnummer Amst.198.3172.1854.42
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JC = Javasche Courant
NRC= NieuweRotterdamsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC= Surinaamsche Courant
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk