Inloggen

 

                                                                                                                         Zeemansollege te Ostende

                                                                                                                            

 

 

F. van Cleemput, Tijdperk 1819-1857 In: “Het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege – honderdjaar 1857-1957, Antwerpen 1957) vermeldt de volgende bijzonderheden

“Kort na de stichting van het Zeemans Collegie te Antwerpen werd er een zustervereniging opgericht te Oostende, waarvan hierbij  … een uittreksel uit de statuten:

Art.1 - “Dit Collegie is opgerecht te Oostende op den vier-en-twintigsten Augusty 1819, door Ons ondergetekende zes leden. Het voornaamste oogmerk deezer stichting is de verluistering der Nederlandsche Zeevaart: Hoewel zy strekt tot veele andere nuttigheden, zy is ongetwijfeld een groot gemak voor den Koophandel; het is ook uitermaten aangenaem voor een Zeeman, Landgenooten, onder tytel van Broeder, op de groote vlakte der Zee, of op de vreemde en afgelegen kusten, te ontmoeten, van wie hy alle vriendschap, hulp en onderrechting verkrijgt.

Deze vereniging bezat een vlag, gelijkaardig aan deze van het Antwerpse Zeemans Collegie, eveneens versierd met het nummer van de kapitein; de kleuren waren echter rood, wit blauw.

Dit College heeft een verzameling van seininstructies uitgegeven, die veel gelijkenis vertonen met het huidige seinboek, verschenen in 1857.

Het bestaan van het oostendse Zeemans Collegie schijnt niet gemakkelijk te zijn geweest, want nl in 1836 werd het heringericht. Dit ging gepaard met klokkengelui en kanongebulder. De vereniging heeft de feestelijkheden echter niet overleefd, in ieder geval verdere documentatie is er niet over te vinden.”                         

 

 

Ledenlijst en aantekeningen