Inloggen
BOSCH EN HOVEN - ID 8406

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1779
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fluit
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Claas Simonsz. Heijn, meester-grootscheepsmaker, Zaandam, Noord-Holland, Netherlands (Dutch Republic, pre-1795)
Launch Date: 1779-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 222.00 lasts (commercial)
Net Tonnage 2: 880.00 tons (oude meting)
Deadweight: 440.00 lasts (rye)
 
Length 1: 142.00 Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 34.00 Feet (Amsterdam) Registered
Depth: 16.00 Feet (Amsterdam) ***Unknown***
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-08-06
Register nr: 18140997
Scheepsnaam: BOSCH EN HOVEN
Type: Fluit
Lasten: 350
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Lammerts, Anne Sijtjes
Plaats: Hindelopen
Kapitein op moment van verzoek: Freerks, Tijmme
Opmerkingen: Eerste zeebrief
boekhouder en mede-reder

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1779-02-26 BOSCH EN HOVEN
Manager: Freerk Lammerts, Hindelopen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Freerk Lammerts, Hindelopen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hindelopen / Netherlands
Additional info: koopman en burgemeester van Hindelopen

Date/Name Ship 1814-07-30 BOSCH EN HOVEN
Manager: Anne Sijtjes Lammerts, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Anne Sijtjes Lammerts, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1814-10-31 BOSCH EN HOVEN
Manager: Harm Harms Nap (1767-1832), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Harms Nap (1767-1832), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Ship Events Data

1779-02-26: De bijlbrief werd op 26.02.1779 in Westzaan opgemaakt via Simon Jongewaard Jr, notaris te Westzaan.
1810-04-04: RC 04.04.1814
Men meent redenen te hebben, om te denken, dat er werkelijk onderhandelingen nopens overgave van Delfzijl op het tapijt zijn, en dat die zaak wel eens onverwachts een heuchelijke keer zoude kunnen nemen. (opm: de Franse commandant van de vesting Delfzijl had tot nu toe geweigerd zich over te geven omdat hij meende dat Napoleon nog zijn keizer was)
1814-05-24: RC 24.05.1814
Groningen, den 19 Mey. De heer Carette, Commandant van de Genie, voor eenige dagen door den Commandant van de Vesting Delfzijl naar Parijs gezonden, is heden middag, tusschen vier en vijf uren, op zijn terugreis van daar, hier door naar Delfzijl gepasseerd. De witte kokarde op zijn hoed kondigde ons aan, dat de heuchelijke overgave dier Plaats nu zeer nabij moet wezen. (opm: zie RC 040414; Carette had naar Parijs een vrijgeleide gekregen om zich te overtuigen dat Napoleon was afgezet en dat verdere strijd dus zinloos zou zijn)
1814-07-30: Bijzonderheden: Op 30 juli 1814 werd een rederij ceduul voor de BOSCH EN HOVEN getekend voor aanvraag Nederlandse zeebrief, aangevraagd door Anne Sytjes Lammerts, Hindelopen, boekhouder van het schip en mede-reder. De rederijceduul vermeldt zeer vele handtekeningen, moeilijk leesbaar, allen met kleine parten (1-32e of minder) (GAA)
1814-07-30: akte 224
De akte vermeldt geen gezagvoerder, maar uit de periode kort na de datering van de bijlbrief in 1779 werd eerst de kapitein Claas Piekes genoemd en daarna een geruime periode kapitein Tymen Fredriks (in diverse spellingen).
De naam van de frekwent genoemde Fredrik Lammerts (in diverse spellingen) is kennelijk de koopman/burgemeester van Hindelopen
38-25 30 augustus 1783, schip “Bosch en Hove”, kapitein Claas Piekes, correspondent Fredrik Lammerts (opm: Hindelopen), bestemming Noorwegen, 14 bemanningsleden i.c. stuurman, timmerman, kok, bootsman, 8 matrozen, bootsmanmaat en een jongen.
38-28 24 augustus 1785, schip Bosch en Hove”, kapitein Claas Piekes, correspondent Fredrik Lammerts, bestemming Oostzee, 15 bemanningsleden i.c. stuurman, timmerman, bootsman, kok, koksmaat, 8 matrozen, kajuitwachter en een “oploper”.
38-32 29 maart 1787, schip “Bosch en Hoven”, kapitein Claas Piekes, correspondent Fredrik Lammertsen, bestemming Oostzee, 12 bemanningsleden i.c. stuurman, onderstuurman, timmerman, bootsman, kok, 6 matrozen en een kajuitwachter.
38-35 12 april 1788, fluit "Bosch en Hoven", kapitein Tijmen Freeriks, bestemming Oostzee, boekhouder Freerk Lammerts, 15 bemanningsleden i.c. stuurman, timmerman, bootsman, kok, ondertimmerman, 7 matrozen, koksmaat, ligtmatroos en een kajuitwachter.
38-36 20 juni 1788, fluit"Bosch en Hoven", kapitein Tijmen Freeriks, bestemming Narva, boekhouder Freerk Lammerts, 15 bemanningsleden i.c. stuurman, timmerman, bootsman, kok, ondertimmerman, 8 matrozen, ligtmatroos en een kajuitwachter.
38-36 31 juli 1788, schip “Bosch en Hoven”, kapitein Tymen Fredriks, correspondent Fredrik Lammerts, bestemming Narva, 15 bemanningsleden i.c. stuurman, timmerman, , ondertimmerman, bootsman, kok, koksmaat, 8 matrozen en een kajuitwachter.
38-93 10 augustus 1814, “Bos en Hoven”, kapitein Tijmen Freriks, varend onder Hollandse vlag, boekhouder Lammerts, bestemming Nerva, 18 bemanningsleden i.c. stuurman oppertimmerman, bootsman, kok, ondertimmerman, 10 matrozen, leerling, koksmaat en kajuitwachter.
38-105 01 augustus 1815, fluit “Bosch en Hoven”, kapitein Albert J. Engels, bestemming Oostzee, boekhouder H.H. Nap (opm: Groningen), 16 bemanningsleden i.c. stuurman, timmerman, bootsman, kok, ondertimmerman, 8 matrozen, ligtmatroos, koksmaat en een kajuitwachter.
38-103 05 maart 1817, fluit “Bos & Hooven”, kapitein Tymen Freeriks, varend onder Nederlandse vlag, boekhouder H.H. Nap te Groningen, bestemming Faersund, als bemanning 10 matrozen.
Het schip lag te Faersund (opm: Zuid-Noorwegen) en werd aldaar opgehaald.
1814-10-18: PGC 181014
Delfzijl. Verkoop van het Fluitschip BOSCH EN HOVE, kapt. Tijmen Frederiks (opm: Tijmen Freerks); lang over steven 142 voet, wijd 34 voet en hol 16 voet.

(opm: Mogelijk was de BOSCH EN HOVEN in Delfzijl al een aantal jaren opgelegd, nadat de fluit daar was binnengelopen omdat kapitein Frederiks, van de Oostzee terugkomend, niet over de Noordzee naar Nieuwediep had gedurfd vanwege de daar opererende oppermachtige Engelse blokkade-vloot. Nadat de commandant van het Franse garnizoen in Delfzijl zich eind mei 1814 eindelijk had overgegeven, zie RC 24.05.1814, werd de situatie ook daar langzamerhand genormaliseerd. De boekhouder van de BOCH EN HOVEN vroeg daarop een zeebrief aan voor het schip, waarvoor op 30 juli 1814 een rederij-ceduul was opgesteld met veel kleine aandeelhouders. In oktober 1814 werd het schip vervolgens te koop aangeboden, en in veiling opgehouden. Het enige oogmerk van de veiling moet zijn geweest om van het schip een marktwaarde vast te stellen.)
1814-10-18: PGC 18.10.1814
De openbare Notaris L.J.S. Ducelliee (opm: diens naamgenoten noemen zich tegenwoordig Dusseljee), residerende te Delfzijl, zal aldaar op maandag den 31 oktober 1814 ten huize van Mej. de Wed. wijlen de heer R. Helperi, in het logement De Zon, des avonds te 6 uren, presenteren te verkopen, een welbezeild Fluitschip BOSCH EN HOVE genaamd, wordende gevoerd bij kapitein Tijmen Frederiks, lang over de steven 142 vt, wijd 34 vt, hol in het ruim 16 vt, het dek hoog aan boord 7-8/11 vt, alles Amsterdamse maat, met staand en lopend want, ankers, touwen, zeil en treil, volgens inventaris, zoals het zelve laatst uit zee gekomen is en zich in de haven voornoemd bevindt. Nader onderricht te opzichte van de conditiën van verkoop is te bekomen ten kantore van de Notaris voornoemd, zowel als bij de Heer E.A. Leeuwe te Delfzijl woonachtig letter K No 176.
1816-00-00: In 1816 werd zeebrief nr. 2222 afgegeven ten behoeve van de fluit BOCH EN HOVEN, kapt. F. Freerks, 26 commercielasten, ten name van boekhouder of reder H.H. Nap te Groningen.
1817-06-01: RC 05.06.1817
Amsterdam, 3 juni. Brief van kapt. T. Freerks, fluitschip BOSCH EN HOVEN, van Riga naar Amsterdam. Op 1 juni, bij het opzeilen naar Amsterdam de vorige avond binnen Urk gekomen en door de loods aan de grond gezet; hetzelve zat in de Bogt van Harderwijk, ver buiten het vaarwater, en zou niet dan met zeer hoog water weder af te brengen zijn.
1817-12-21: RC 23.12.1817
Amsterdam, 21 december. Heden is op de Haaks verbrijzeld een groot schip, kennelijik een Hollandse fluit, geladen met, zo het schijnt, Nerva balken. De gehele lading, benevens de wrakken en masten, drijft tussen den Helder en Texel; de naam is onbekend. Volgens nadere berigten van daar, van den 19 dezer, is het bovenstaande fluitschip genaamd BOSCH EN HOVEN, gevoerd bij kaptein A.J. Engels, van Nerva naar Amsterdam gedestineerd; van de equipagie is waarschijnlijk niemand gered, alzo reeds negen lijken op het eiland Texel waren aangespoeld.
1817-12-23: RC 25.12.1817
Amsterdam, 23 december. Kaptein A.J. Engels meldt van Middelharnis, van den 21 december, dat hij de vorige dag met zijn gehele equipagie aldaar door twee vissers aangebragt was, hebbende den 17 dito op de hoogte van Petten het door hem gevoerd wordende fluitschip BOSCH EN HOVEN, van Nerva naar Amsterdam, alzo het vol water en roerloos was, moeten verlaten. Dit schip is hetzelfde, van hetwelk berigt is dat op de Haaks verbrijzeld is; negen lijken, op Texel aangespoeld, welke men veronderstelde van gezegde fluit afkomstig te zijn, moeten derhalve tot een ander schip behoord hebben.
1817-12-27: RC 27.12.1817
Rotterdam, 28 december. Aldert Joost Engels, voerende het schip BOSCH EN HOVE, op de Helder vergaan, is met zijn equipagie, te samen uit 17 mannen bestaande, den 20 te Middelharnis aangebragt door de stuurman Joost Abeele, welke dezelve, drie dagen te voren, voor Egmond op zee had gered van een ogenschijnlijk gevaar om te verdrinken; hebbende in deze dezelfde ijver betoond als steeds door de vissers van Middelharnis, bij dergelijke gevallen, wordt aan den dag gelegd.
1818-03-24: LC 24.03.1818
Advertentie. De Haas en Zunderdorp, als last en procuratie hebbende, presenteren door een daartoe bevoegd beambte op het eiland Texel, op maandag den 6 april 1818, des morgens ten 10 uren, in publieke veiling te verkopen: een partij scheepsgereedschappen en tuigagiën en circa 1400 Nerva balken (opm: Nerva is een plaats in Estland) en een partij sparren, op Vlieland op vrijdag den 10 dito 75 balken, en op Terschelling op maandag den 13 dito groot 400 balken, alle van onderscheiden lengte en dikte, geborgen en behoord hebbende tot de lading van het op den 18 december 1817 op de Haaks voor Texel verbrijzelde fluitschip de BOSCH EN HOVEN, gevoerd door kapt. Aldert J. Engels, komende van Nerva en naar Amsterdam gedestineerd, liggende gemelde balken en sparren langs de stranden van dezelve eilanden, en zijn van heden af genommerd voor een ieder te zien. (opm: zie o.a. RC 231217)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1783
Kapitein: Piekes, Claas
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1788
Kapitein: Freerks (ook: Fredriks), Tijmen
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1810
Kapitein: Freerks, F.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1815
Kapitein: Engels, Aldert Joost
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 181?
Kapitein: Freerks, Tijmen
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Engels, Aldert Joost
Overige informatie: 0

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7148-224
DVD 6 – II – 253-255
__________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: BOSCH EN HOVEN

Plaats en datum acte bijlbrief, Westzaan, 26 februari 1779

Soort schip fluitschip

Bouwwerf / verkoper Claas Simonsz. Heijn, meester-grootscheepsmaker, Zaandam

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Freerk Lammerts, koopman en burgemeester van Hindelopen

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang over stevens 142 voet, wijd 34 voet, hol in het ruim 16 voet, dek hoog aan boord 7 8/11e voet, alles Amsterdamse maat

Kiellegging

Tewaterlating in 1779 nieuw uitgehaald

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris Simon Jongewaard Jr., notaris te Westzaan

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden op 30 juli 1814 werd een rederij ceduul voor de BOSCH EN HOVEN getekend voor aanvraag Nederlandse zeebrief, aangevraagd door Anne Sytjes Lammerts, Hindelopen, boekhouder van het schip en mede-reder. De rederijceduul vermeldt zeer vele handtekeningen, moeilijk leesbaar, allen met kleine parten (1/32e of minder)


Researcher/datum research ML/090607

Naam BOSCH EN HOVEN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7148
Klik hier om de originele akte te bekijken

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: Gemeente-Archief Amsterdam, archiefnummer Ams.5081-7148-224

Jaar: 0000
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: Archief van de Amsterdamse Waterschout, Stadsarchief Amsterdam archiefnummer 38 (WS)

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: akte 224