Inloggen
DR. COLIJN - ID 1787


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 1743 Z GRON 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 152
Launch Date: 1936-04-28
Delivery Date: 1936-07-01
Technical Data

Engine Manufacturer: Motoren Werke 'Mannheim' A.G. (MWM), Mannheim, Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 300
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MWM Benz Type (275x400)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 332.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 154.00 Net tonnage
Deadweight: 400.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20500 Cubic Feet
 
Length 2: 40.70 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.05 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.75 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1960
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd: 2tew 4 cil Skandiaverken Type (320x370)

Ship History Data

Date/Name Ship 1936-07-01 DR. COLIJN
Manager: Meindert Oosterhuis, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Meindert Oosterhuis, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDSD

Date/Name Ship 1940-02-15 EMPIRE CROCUS
Manager: T.H. Donking & Sons Ltd, London, Great Britain
Eigenaar: Ministry of (War) Transport, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1947-00-00 STAINTON
Manager: H.P. Marshall & Co. Ltd, Middlesbrough on Tees, Great Britain
Eigenaar: G. & S. Shipping Co. Ltd., Middlesbrough on Tees, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Middlesbrough on Tees / Great Britain
Callsign: MNDN

Date/Name Ship 1949-00-00 STAINTON
Manager: H.P. Marshall & Co. Ltd, Middlesbrough on Tees, Great Britain
Eigenaar: Erimus Shipping Co. Ltd., Middlesbrough on Tees, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Middlesbrough on Tees / Great Britain
Callsign: MNDN

Date/Name Ship 1951-00-00 BENWOOD
Manager: Mountwood Shipping Co. Ltd., Liverpool, Great Britain
Eigenaar: Mountwood Shipping Co. Ltd., Liverpool, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Liverpool / Great Britain
Callsign: MNDN

Date/Name Ship 1955-00-00 MONICA
Manager: Rederi A/B Henrik Selén, Borgå, Finland
Eigenaar: Rederi A/B Henrik Selén, Borgå, Finland
Shareholder:
Homeport / Flag: Borgå / Finland
Callsign: OFVF

Date/Name Ship 1957-00-00 MONA
Manager: N.O. Olausson Partrederi, Skärhamn, Sweden
Eigenaar: N.O. Olausson Partrederi, Skärhamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Skärhamn / Sweden
Callsign: SHAP

Date/Name Ship 1963-00-00 SCANTIC
Manager: L.J. Hansen, Rønne, Denmark
Eigenaar: I/S m.s. 'Scantic', Rønne, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Rønne / Denmark
Callsign: OXSW

Ship Events Data

1936-06-15: De Sumatra post 15-06-1936: De “Dr.Colijn te water gelaten. De minister-president heeft toestemming verleend tot het voeren van den scheepsnaam „Dr. Colijn” door een motorzeeschip, dat op de Noord-Nederl. Scheepswerven te Groningen van stapel is geloopen. Daar het sop niet al te ruim was, werd het schip zijdelings te water gelaten.
1936-07-01: Als "DR. COLIJN", zijnde een motorvrachtschip, metende 941.17 m3, liggende te Delfzijl, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Meindert Oosterhuis, scheepskapitein te Delfzijl,van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1743 Z GRON 1936 op het achterschip an S.B. zijde in achterkant lichtkap motorkamer op kampanje.
1936-07-01: NvhN 02-07-1936: Proefvaart „DR. COLIJN”. Gisteren vond op de Eems te Delfzijl de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip „Dr. Colijn". Dit schip werd gebouwd bij de N. V. Noord Nederlandsche Scheepswerven te Groningen, voor rekening van kapt. M. Oosterhuis te Delfzijl, onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart- Inspectie voor de Atlantische vaart. Het schip is van het kruiserhek-type met bak, terwijl de mast midden op het schip is opgesteld met aan de voor- en achterzijde een stalen laadboom. De afmetingen van het schip zijn: lengte over alles 42 M., breedte over alles 7.10 M. en holte in de zijde 3 M. Het laadvermogen bedraagt ca. 400 ton. Voor de voortstuwing Is in de motorkamer een direct omkeerbare Benz Diesel motor van 300 P K bij 300 omwentelingen per minuut opgesteld, waarmede op de proefvaart een snelheid van 9 ½ mijl werd behaald. Behalve deze hoofdmotor is in de motorkamer verder nog een Benz Diesel motor van 14 P.K. als hulpmotor geplaatst, voor het aandrijven van de hulpwerktuigen en de dynamo. De geheele verlichting van het schip geschiedt electrisch. Deze installatie werd geleverd door het Technisch Bureau Herman G. Eekels te Hoogezand. Op het mastdek zijn twee motorlieren geplaatst, die worden aangedreven door een Benz Diesel motor van 14 P.K., terwijl de ankerlier eveneens door een motor, een Benz motor van 7 P.K., aangedreven wordt. Het schip is voorzien van een stroomlijn roer en het werd na de proefvaart door den kapitein overgenomen.
1937-05-02: Onderweg met een lading fosfaat van Capelle aan den IJssel naar Aberdeen, tijdens mist op de oostkust van Schotland bij Johnshaven gestrand.
De Telegraaf 03-05-1937: De„Dr. Colijn” gestrand. Gat in het schip geslagen.
Londen 2 Mei. — Het 400 ton metende Nederlandsche motorschip “Dr. Colijn" is hedenochtend om halfzeven nabij Johnshaven in het Schotsche graafschap Kincardineshire in een dichten mist gestrand. Bij de stranding is een gat in het schip geslagen, terwijl aan den boeg verscheiden platen van den
scheepswand zijn gescheurd. De reddingsboot van Johnshaven wordt in gereedheid gehouden. De bemanning van het gestrande schip bevindt zich evenwel niet in gevaar. De “Dr. Colijn" bevond zich met een lading fosfaat op weg van Rotterdam naar Aberdeen. — (United Press.)
De Tijd 05-05-1937: Rotterdam. 4 Mei. Het Nederlandsche m.s.”Dr.Colijn”, dat bij Johnshaven aan den grond was geloopen, is zonder assistentie vlot gekomen en arriveerde te Aberdeen. Het schip zal aldaar dokken.
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 16 Augustus 1937.no.156.
No.74 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake de stranding tijdens mist van het motorschip Dr. Colijn op de Oostkust van Schotland, nabij Johnshaven. Betrokkene: kapitein Meindert Oosterhuis. Op 2 Mei 1937 is het motorschip Dr. Colijn tijdens mist op de Oostkust van Schotland, nabij Johnshaven, gestrand. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van deze stranding zou instellen. Bovendien besliste genoemde commissie, dat dit onderzoek tevens zou loopen over de vraag, of niet het ongeval mede was te wijten aan schuld van den kapitein Meindert Oosterhuis, wonende te Delfzijl. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 27 Mei 1937 buiten tegenwoordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart, die wegens ambtsbezigheden verhinderd was aanwezig te zijn. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde den kapitein Meindert Oosterhuis, voornoemd, als betrokkene, buiten eede. De voorzitter zette hem doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren, hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken : De Dr. Colijn is een Nederlandsch. motorschip, metende 332,23 bruto-, 154,49 netto-registerton, roepnaam PDSD, eigendom van den kapitein Meindert Oosterhuis, te Delfzijl. Het schip is in het jaar 1936 van staal gebouwd. Kapitein Oosterhuis bezit een diploma als stuurman voor de kleine stoom en zeilvaart. Op 30 April 1937 vertrok de Dr. Colijn, bemand met zeven personen, te 5.30 uur 's morgens van Capelle aan den IJssel, beladen, met phosphaat, bestemd voor Aberdeen. Te 8 uur was het schip in zee. Het was goed weer, kalme zee, wind noord, kracht. 3, doch het zicht was heiig. Koers werd. gesteld N.N.W. ¼W. magnetisch; de log werd: uitgevierd op O. Te middernacht van 1 op 2 Mei
waren, volgens, de log, 324 mijlen afgelegd. De koers werd veranderd in N.N.W. ½W. Te 1 uur werd het dik van mist; de vaart werd verminderd tot 4 a 4½ mijl, mistseinen werden regelmatig gegeven en een uitkijk werd op het voorschip geplaatst. Te 4 uur loodde de kapitein persoonlijk, in het bijzijn van den tweede-machinist, 34 vadem, fijn zand. Daarna kwam de stuurman op wacht, doch de kapitein bleef op de brug. Deze loodde te 5 uur wederom 34 vadem, fijn zand. In de veronderstelling nog ver genoeg van de kust af te zijn, werd in denzelfden koers langzaam doorgevaren zonder verder van het lood gebruik te maken. Wel werd vergeefs getracht een radiopeiling te verkrijgen. Doch te 5.20 uur stootte het schip eensklaps, zooals later bleek op rotsachtigen grond, en bleef zitten. Het gelukte niet met eigen middelen vlot te komen. Het water was vallende. De dubbele-bodemtank en de voorpiek maakten water. Visschersvaartuigen kwamen in de nabijheid; van deze vernam men, dat de Dr. Colijn nabij Johnshaven was gestrand. Na ongeveer 65 ton lading te hebben geworpen, kwam het schip omstreeks te 6.20 uur 's middags, door het uitbrengen van ankers, bij hoogwater vlot. Op 3 Mei heeft het vaartuig omstreeks te 5 uur 's middags de losplaats te Aberdeen bereikt. Met een bewijs van zeewaardigheid is de terugreis naar Rotterdam in ballast volbracht. Op de werf bleek de bodem van het schip zwaar te zijn beschadigd. De Raad is van oordeel, dat deze stranding een gevolg is van minder juiste navigatie, doordat de kapitein niet voldoende gebruik heeft gemaakt van het lood. De Raad heeft geenszins den indruk gekregen, dat de navigatie zorgeloos is geweest. De fout van den kapitein ligt echter hierin, dat hij te veel heeft vertrouwd op zijn op vorige reizen opgedane ondervinding. Hij meende er zeker van te kunnen zijn, dat hij te 5 uur nog ver genoeg van de kust was. Daarom achtte hij het niet noodig om reeds kort na dat tijdstip wederom te looden. Zijn vroegere ondervinding leerde hem, dat hij op dit traject, dat hij wel veertig maal heeft afgelegd, nooit vóór, maar nagenoeg altijd achter zijn bestek uitkwam, omdat de vloedstroom, volgens zijn verklaring, zuidwaarts uitzet en langer trekt dan de ebstroom. De Raad kan dit geheel in het midden laten, onder opmerking echter, dat het in dit verband wel vreemd is, dat de koers, dien de kapitein stuurde, bezuiden Aberdeen uitkwam. Het schip liep ten slotte te 5.20 uur op een punt, 12 mijl ten zuiden van die plaats gelegen, op het strand. Wat nu betreft de omstandigheden, waarin het schip verkeerde, staat vast, dat het dik van mist was en dat de kapitein als eenig verkenningsmiddel, waarmede zijn bestek volgens de log kon worden gecontroleerd, het lood had. Hij verklaarde om 4 uur 34 vadem en om 5 uur wederom 34 vadem te hebben gelood. Dit had hem te denken moeten geven, daar, wanneer men aanneemt, dat het schip met den koers N.N.W. ½ W. 4½ a 5 mijl liep, dit slechts in weinig gevallen daar mogelijk is. Dit had hem moeten doen twijfelen aan de juistheid van de looding van 5 uur. De Raad kan zelfs verder gaan; die looding kan niet juist zijn geweest. Immers, het schip is bij Johnshaven gestrand, terwijl op 1½mijl afstand daarvan — d.i. de afstand in die twintig minuten door het schip afgelegd — geen diepte van 34 vadem op de kaart is te vinden. Deze uitkomst doet zelfs bij den Raad de vraag rijzen, of inderdaad wel tweemaal is gelood. Hoe dit echter ook zij, de kapitein kan twintig minuten voor de stranding niet op een diepte van 34 vadem zijn geweest. De kapitein heeft nog aangevoerd, dat hij tevergeefs moeite heeft gedaan om een draadlooze peiling te verkrijgen. Het was echter aangewezen om dan alvast langs de kust te koersen, in plaats van, in afwachting van het resultaat van bedoelde poging, te blijven insturen. Uit al het voorafgaande volgt, naar 's Raads oordeel, dat de betrokkene, zij het dan niet zorgeloos, toch niet met de noodige voorzichtigheid heeft genavigeerd. De Raad meent, rekening houdende met de omstandigheid, dat deze kapitein uit het gebeurde de noodige leering zal trekken, thans met een berisping te kunnen volstaan. Mitsdien: Straft den betrokkene Meindert Oosterhuis, kapitein, geboren 28 Augustus 1892, wonende te Delfzijl, door het uitspreken van een berisping. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, eersteplaatsvervangend-voorzitter, C. J. Canters, G. J. Lap en J. N. Egmond, leden, F. J. va n Veen, plaatsvervangend lid, C. L. Julsing, plaatsvervangend buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van s Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden voorzitter ter openbare zitting van den Raad van 2 Augustus 1937. (get.) B. M. Taverne, H. B. Tjeenk Willink, Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1937-10-25: Nabij Mull of Kintyre op de rotsen geloopen tijdens de reis van Peel naar Lerwick.
NvhN 13-09-1938: De stuurman wilde zijn kunnen toonen. Maar de „Dr. Colijn” kwam op de rotsen. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam stelde vanmorgen een onderzoek in naar de oorzaak van het op de rotsen loopen van het m.s. „Dr. Colijn" nabij Mull of Kintyre op 25 October 1937. Het schip voer van Peel, gedeeltelijk beladen, naar Lerwick. Bij zware regenbuien en slecht zicht, waardoor het vuur van Sanda niet meer was te zien, stootte het
schip, dat om 14.15 van Peel was vertrokken om 22.40 met volle vaart op de rotsen, waar het bleef vastzitten. De kapitein verklaarde, dat terwijl hij beneden was om te rusten, de stuurman order had om naar buiten te sturen, wanneer hij enkel Sandavuur- en niet het vuur van Mull of Kintyre zag. Om 22.40 uur ontwaakte de kapitein door den schok met de rotsen. Een uur heeft het schip vastgezeten, waarna het op eigen middelen los kwam.
De stuurman verklaarde, dat toen hij Sandavuur recht vooruit zag, hij zeer verbouwereerd was, want het had steeds aan stuurboord gezeten. Hij had toen een uur lang N. W. magnetisch gestuurd. Hij erkende thans, dat hij aldus binnen een uur niet reeds op zijn ouden koers kon zijn gekomen. De stuurman was doorgevaren, omdat hij wilde toonen het zelf te kunnen, want hij had het vooruitzicht de volgende reis kapitein te worden. Dit is nu alles verloren. Een lid van den raad maakte uit de verklaringen van den stuurman op, dat hij ver uit den koers, naar binnen was gegaan en dat hij het laatste vuur nooit gezien kon hebben. De inspecteur-generaal zeide, dat de omstandigheden een voorzichtige navigatie eischten. De stuurman is ernstig te kort geschoten in de wijze van navigatie. Het was noodig geweest den gezagvoerder te waarschuwen. De stuurman had moeten voorzien, dat hij recht op den wal liep. De Raad zal later uitspraak doen.
Utrechts volksblad 14-09-1938: „Dr. Colijn” op de rotsen Stuurman maakte blunder Amsterdam, — Dinsdag.
De Raad voor de Scheepvaart stelde vanmorgen een onderzoek in naar de oorzaak van het op rotsen lopen van het motorschip „Dr. Colijn", nabij Mull of Kintyre op 25 October 1937. Het schip voer van Peel, gedeeltelijk beladen, naar Lerwick. Bij zware regenbui en slecht zicht, waardoor het vuur van Sanda niet meer was te zien, stootte het schip met volle vaart op de rotsen. De kapitein verklaarde, dat de stuurman order had om naar buiten te sturen, wanneer hij enkel Sandavuur en niet vuur van Mull of Kintyre zag. De stuurman verklaarde, dat toen hij Sanda-vuur recht vooruit zag, hij zeer verbouwereerd was, want het had steeds aan stuurboord gezeten. Hij had toen een uur lang n.w. magnetisch gestuurd. Hij erkende thans, dat hij aldus binnen een uur niet reeds op zijn oude koers kon zijn gekomen. De stuurman was doorgevaren, omdat hij wilde tonen het zelf te kunnen, Want hij had het vooruitzicht de volgende reis kapitein te worden. Dit is nu alles verloren. De inspecteur-generaal zeide, dat de omstandigheden een voorzichtige navigatie eisten. De stuurman is ernstig te kort geschoten in de wijze van navigatie. Het was nodig geweest den gezagvoerder te waarschuwen. De stuurman had moeten voorzien, dat hij recht op de wal liep.
De Raad voor de Scheepvaart zal later uitspraak doen.
NvhN 07-11-1938: De “Dr.Colijn” op de rotsen.. Stuurman voor drie weken geschorst. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam deed uitspraak inzake het op de rotsen loopen van het m.s. „Dr. Colijn", nabij Mull of Cantyre aan de westkust van Schotland op 25 October 1937, en strafte den stuurman door hem zijn bevoegdheid om als zoodanig te varen voor den tijd van drie weken te ontnemen.
De Raad was van oordeel, dat het tegen de rotsen loopen van de „Dr. Colijn" is te wijten aan onbekwame navigatie van den betrokkene, den stuurman. Op den oorspronkelijk gestuurden koers van N.N.W. wilde de Raad geen aanmerking maken. Deze koers was goed. Wat nu de navigatie van den betrokkene betreft, deze is ten eenenmale verkeerd geweest. Hij verklaarde geheel van streek te zijn geweest, toen 't licht van Sanda recht vooruit in zicht kwam. In plaats van den kapitein te waarschuwen — waarvoor reeds alleen door het feit, dat de betrokkene „verbouwereerd" was, alle aanleiding bestond — heeft hij zelfstandig verder genavigeerd. Hij stuurde Noordwest, en toen hij, nadat Sanda uit zicht was geraakt, even een lichtje zag blinken, welk lichtje moeilijk anders dan een licht van een schip kan zijn geweest, ging hij weer terug op zijn oorspronkelijken koers. Dit nu was geheel onverantwoord. Hij moest bij eenig nadenken en bij behoorlijke kennis der navigatie, wel tot de conclusie komen, dat hij recht op de rotsen aan liep. Indien een kapitein op een dergelijke wijze had genavigeerd, zou de Raad een zeer zware straf volkomen op haar plaats hebben geacht. Nu het echter de stuurman is, die op zulk een onbekwame wijze heeft genavigeerd, meent de Raad met een schorsing van korten duur te kunnen volstaan. De Raad heeft nog de vraag overwogen, of het wel verantwoord was voor den kapitein om niet zelf de navigatie ter hand te nemen. De Raad heeft geen reden om te twijfelen aan de verklaring van den kapitein, dat hij aan den stuurman order had gegeven hem te wekken als het zicht slecht werd. Hij deed dit echter niet en vertrouwde ten onrechte op eigen bekwaamheid. Een bepaalde grief kan, naar 's Raads oordeel, onder deze omstandigheden, den kapitein niet worden gemaakt.
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Dinsdag 22 November 1938.no.226.
No.121 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake het op de rotsen loopen van het motorschip Dr. Colijn nabij Mull of Cantyre aan de Westkust van Schotland. Betrokkene: Johannes Timmer, stuurman. Op 25 October 1937 is het motorschip Dr. Colijn, tijdens de vaart door het noordelijk toegangskanaal tot de Iersche Zee, nabij Mull of Cantyre aan de westkust van Schotland op de rotsen geloopen. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval zou instellen en daarbij den stuurman Johannes Timmer te hooren over de vraag, of het ongeval niet mede is te wijten aan schuld zijnerzijds. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 13 September 1938, in tegenwoordigheid van den plaatsvervangend inspecteur-generaal voor de scheepvaart G. Mante. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde als getuige Meindert Oosterhuis, destijds kapitein op de Dr. Colijn. De toenmalige stuurman Johannes Timmer, voornoemd, werd, als betrokkene, buiten eede gehoord. De voorzitter zette den betrokkene doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren, hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit de verklaringen en bescheiden is den Raad het volgende gebleken: De Dr. Colijn is een Nederlandsch motorschip, metende 332,23 bruto-, 154,49 netto-registerton, roepnaam P D S D, eigendom van Meindert Oosterhuis, te Delfzijl. Het schip, dat in het jaar 1936 van staal is gebouwd, heeft een Benzmotor van 270/300 pk. Op 25 October 1937 vertrok de Dr. Colijn des middags te 2.15 uur van Peel op het eiland Man met een lading haring in vaten — ongeveer 230 ton — naar Lerwick, ten einde aldaar de lading te completeeren en deze van daar naar Gdynia te vervoeren. Buiten het havenhoofd gekomen, werd eerst N. t. W. 4 W. gestuurd. Te 7 uur 's avonds peilde men Black Head O.N.O. op naar schatting 7 á 8 mijl afstand. De koers is gewijzigd in N.N.W. magnetisch. De kapitein liet zich op dit tijdstip op de wacht aflossen door den stuurman, betrokkene Timmer, aan wien hij, gelijk hij verklaarde, de navigatie met een gerust hart meende te kunnen overlaten. Voorts verklaarde de kapitein, dat hij, alvorens het stuurhuis te verlaten, zich er van had overtuigd, dat het schip inderdaad N.N.W. vóór lag; dat hij den stuurman de lichten van Sanda en Mull of Cantyre in de kaart heeft aangewezen, hem heeft ingelicht omtrent de sterkte en het karakter daarvan en in het bijzonder zijn aandacht heeft gevestigd op den blinden sector van laatstgenoemd licht; dat hij te 7 uur naar beneden is gegaan om te eten, doch te 7.30 uur nog weer in het stuurhuis is teruggekomen om den stuurman er attent op te maken, dat de vloedstroom over anderhalf uur zou intreden en het schip dan, bij dezen koers, onvermijdelijk stuurboord uit zou zetten; dat hij, indien het licht van Sanda in het zicht kwam en het licht van Mull of Cantyre dan niet werd gezien, in den blinden sector van dat licht was en koers moest veranderen naar bakboord; dat hij den stuurman ten slotte opdracht gaf hem direct te waarschuwen als het zicht slechter werd; dat hij daarop naar beneden is gegaan om te rusten. De stuurman kreeg, den koers N.N.W. sturende, te 9.20 uur het licht van Sanda recht vooruit in zicht, hetgeen hem geheel van streek
bracht, daar hij verwacht had dit licht flink aan stuurboord te zullen zien. Hij stuurde vervolgens noordwest magnetisch. Te 10.25 uur meende hij op ongeveer 5 streken aan stuurboord een licht te zien, waarna hij den koers veranderde in N.N.W. magnetisch. Kort vóór 10 uur was een zware regenbui komen opzetten, waardoor het licht van Sanda uit zicht was geraakt. Te 10.40 uur stootte het schip en bleef op de rotsen zitten. Het vaartuig was voortdurend volle kracht blijven loopen, vaart 8¾ á 9 mijl. Door de hevige schokken werd de kapitein wakker en spoedde zich naar dek. Hoewel het hevig regende, kon hij toch het ongeveer 7 mijl verwijderde licht van Sanda even achterlijker dan dwars aan stuurboord waarnemen. Na ruim een uur kwam het schip bij rijzend water met eigen middelen vlot. Te Greenock is vervolgens gedokt en gerepareerd. De bodem was onder tank 1 zoowel aan stuurboord als aan bakboord en ook onder de voorpiek zwaar beschadigd, zoodat in het geheel tien huidplaten moesten worden vernieuwd, zoomede spanten en wrangen in de voorpiek. De kapitein verweet den steurman, dat deze hem niet tijdig had gewaarschuwd, toen het zicht slechter werd, gelijk hij hem uitdrukkelijk had gelast. Dit laatste heeft de stuurman ter zitting betwist, al ontkende hij niet, dat zich omstandigheden hadden voorgedaan, welke het wel zeer wenschelijk maakten, dat hij den kapitein waarschuwde. Hij wilde echter, gelijk hij verklaarde, eens toonen het zelf te kunnen, vooral omdat hem het vooruitzicht was geopend kapitein op het schip te worden. De plaatsvervangend inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft aangevoerd: dat de gegiste plaats te 7 uur 's avonds niet nauwkeurig bekend was; dat de lichten aan de Iersche kust niet te zien waren, zoodat zeer voorzichtig moest worden genavigeerd; dat de stuurman echter op ernstige wijze is te kort gekomen; dat hij, toen het vuur van Sanda, geheel tegen de verwachting, recht vooruit in zicht kwam, den kapitein had moeten waarschuwen; dat hij dit niet heeft gedaan en, na korten tijd wat uitgestuurd te hebben, den oorspronkelijken koers heeft hernomen, recht op den wal inloopende. De raad is van oordeel, dat het tegen de rotsen loopen van de Dr. Colijn is te wijten aan onbekwame navigatie van den betrokkene, den stuurman Johannes Timmer. Op den oorspronkelijk gestuurden koers van N.N.W. wil de Raad geen aanmerking maken. Deze koers was goed. Dienaangaande echter valt nog wel op te merken, dat de wijze, waarop de koersen in het journaal en in de verklaring van den kapitein ter zitting werden vermeld, niet juist is te achten. Immers, N.N.W. was de magnetische koers, niet de kompaskoers. Deze was, gelijk de kapitein verklaarde, N.N.W. ¼W. Dit komt dus, nu in het journaal de gestuurde koers N.N.W. is aangegeven, hierop neer, dat de roerganger de deviatie van een vierde streek toepaste. De stuurman sprak van een op het kompas gestuurden koers N.N.W. Dit klopt dus niet. Gelukkig was de deviatie hier gering. Er moet echter geen misverstand bestaan betreffende de vraag, of een bepaalde koers de magnetische koers of de kompaskoers is. Indien een bepaalde koers gestuurd wordt, beteekent dit, indien er niets anders bij wordt gezegd, kompaskoers. Wat nu de navigatie van den betrokkene betreft, deze is ten eenenmale verkeerd geweest. Hij verklaarde geheel van streek te zijn geweest, toen het licht van Sanda recht vooruit in zicht kwam. In plaats van den kapitein te waarschuwen — waarvoor reeds alleen door het feit, dat de betrokkene „verbouwereerd" was, alle aanleiding bestond — heeft hij zelfstandig verder genavigeerd. Hij stuurde noordwest, en toen hij, nadat Sanda uit zicht was geraakt, even een lichtje zag blinken — welk lichtje moeilijk anders dan een licht van een schip kan zijn geweest — ging hij weer terug op zijn oorspronkelijken koers. Dit nu was geheel onverantwoord. Op de kaart is hem aangetoond, dat hij wel ongeveer 18 mijl noodig had gehad om op zijn oorspronkelijke koerslijn terug te komen. Hij heeft echter, toen het licht van Sanda in zicht kwam, de peilingslijn niet in de kaart gezet en, zonder eenige berekening, reeds na een uur zijn oorspronkelijken koers hernomen. Het licht, dat even doorkwam, kan onmogelijk het licht van Mull of Cantyre geweest zijn. Hij bevond zich dus nog steeds in den blinden sector en moest bij eenig nadenken, en bij behoorlijke kennis der navigatie, wel tot de conclusie komen, dat hij recht op de rotsen aan liep. Indien een kapitein op een dergelijke wijze had genavigeerd, zou de Raad een zeer zware straf volkomen op haar plaats hebben geacht. Nu het echter de stuurman is, die op zulk een onbekwame wijze heeft genavigeerd, meent de Raad met een schorsing van korten duur te kunnen volstaan. De Raad heeft nog de vraag overwogen, of het wel verantwoord was voor den kapitein om niet zelf de navigatie ter hand te nemen. De kapitein verklaarde, dat hij het zoo had uitgerekend, dat op de H.W. zich grootere moeilijkheden zouden voordoen en hij dan weer op de brug zou zijn. Voorts heeft de Raad geen reden om te twijfelen aan de verklaring van den kapitein, dat hij aan den stuurman order had gegeven hem te wekken als het zicht slecht werd. Bovendien was er, afgescheiden van deze order, gelijk hiervoren reeds is gezegd, voor den stuurman alle aanleiding om den kapitein te waarschuwen. Hij deed dit echter niet en vertrouwde ten onrechte op eigen bekwaamheid. Een bepaalde grief kan, naar 's Raads oordeel, onder deze omstandigheden, den kapitein niet worden gemaakt. Mitsdien: Straft den betrokkene, Johannes Timmer, stuurman, geboren 21 September
1912, wonende te Groningen, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein of stuurman te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor den tijd van drie weken. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, eersteplaatsvervangend-voorzitter, A. L. Boeser en J. N. Egmond, leden, G. Mulder en R. Kramer, buitengewone leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden voorzitter ter openbare zitting van den Raad van 5 November 1938. (get.) B. M. Taverne. H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1939-10-18: NvhN 18-10-1939: Vier Groninger schepen naar Engeland verkocht. Naar wij vernemen zijn er vier Nederlandsche kustschepen onder voorbehoud van inspectie en verleening van uitvoervergunning naar Engeland verkocht, n.l. het m.s. Dr. COLIJN, gebouwd in 1936, groot bruto 332 ton van M. Oosterhuis te Delfzijl, het m.s. Pallas, gebouwd in 1939 bruto 288 ton, van N. Engelsman te Delfzijl, het bij de werf Bodewes te Foxhol van kap. Waker nog in aanbouw zijnde m.s. Venus, groot 430 ton d. w. en het kortgeleden aan N. Mulder te Groningen geleverde s.s. Zeester, gebouwd in 1918, groot bruto 379 ton.
1939-12-08: Zaans Volksblad 08-12-1939: Schepenverkoop niet doorgegaan. Amsterdam. — Donderdag. Naar wij vernemen is de verkoop naar Engeland van de Nederlandse kustschepen „DR. COLIJN", „Pallas", „Venus" en s.s. „Zeester" niet doorgegaan. Voor de schepen was een uitvoervergunning verkregen, doch de kopers hebben geen vergunning kunnen krijgen om de koopsom naar Nederland over te maken, zodat de Nederlandse eigenaars het contract als vervallen beschouwen.
1940-03-13: Het Rotterdamsch Dagblad van 13-03-1940 meldt dat de Pallas en de DR. COLIJN naar Noorwegen werden verkocht. (Mogelijk werd door deze constructie de uiteindelijke verkoop via Noorwegen naar Engeland mogelijk gemaakt.)
1964-12-07: Final Fate:
Onderweg met een lading kalk in zakken van Preston naar Poole, in een storm ten gevolge van lekkage gezonken in St. George's Channel in pos. 51.10.N. - 07.15.W. (Ierse Zee.) Kapitein Egen Schonwandt en de vier andere bemaningsleden werden gered door het Engelse m.s. 'Arthur Allbricht'.

Afbeeldingen


Omschrijving: DR. COLIJN tewaterlating
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: Dr. COLIJN - proefvaart en oplevering 01-07-1936
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: DR. COLIJN
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Dr. COLIJN
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: BENWOOD
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: MONA Skarhämn
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: MONA
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: World Ship Photo Library

Omschrijving: SCANTIC
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Clarkson, John

Omschrijving: SCANTIC Londonderry
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SCANTIC
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend