Inloggen
VICE ADMIRAAL MAY - ID 16225


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1866-06-14 / 1887-09-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1866
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Clipperbark
Construction Data

Scheepsbouwer: Meursing & Huijgens, werf Concordia, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer:
Launch Date: 1865-10-28
Delivery Date: 1866-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 399.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1866
Datum agenda: 1866-06-14
Register nr: 18660422
Scheepsnaam: VICE ADMIRAAL MAIJ
Type: Bark
Lasten: 399
Gebouwd in plaats: Amsterdam
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Rurtgers & Hissink
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Stiffrij, N.M.O. de
Opmerkingen: 1868 - 590-datum besluit nieuwe zeebrief11-09-1868-72- schip ligt in :Amsterdam
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Amsterdam

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1866-06-14 VICE-ADMIRAAL MAY
Manager: Firma Rutgers & Hissink, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PWHM

Date/Name Ship 1880-00-00 NELLY EN HELENA
Manager: firma P. Landberg & Zoon, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: firma P. Landberg & Zoon, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: TGPM

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 17 mei 1866, van de VICE ADMIRAAL MAY:

firma Rutgers & Hissink, Ammsterdam (2/10e part),
firma Meursing & Huygens, Amsterdam (1/4e part),
J. Vreede, Amsterdam (1/10e part),
J.D. Ruys, Amsterdam (1/20e part),
W. Rademaker, Amsterdam (1/20e part),
H. Boeken, Amsterdam (1/10e part),
D.H. Rutgers van Rozenburg (1/20e part),
L.M. Schouwenburg, Amsterdam (1/20e part),
A. de Wit, De Rijp (1/20e part) en
N.M.O. de Groot Stiffry, Amsterdam (1/10e part)

Ship Events Data

1880-00-00: Sale/Verkoop
NRC 080780
Verkochte schepen. Het Nederlandse schip VICE ADMIRAAL MAY is in Indië uit de hand verkocht. (opm: gekocht door de firma P. Landberg & Zoon, e.a. en herdoopt in NELLY EN HELENA).
1887-09-00: Final Fate: Broken up

De te Soerabaja liggende Nederlands-Indische bark NELLY EN HELENA, groot 708,45 ton netto, werd per advertentie in het Soerabayaasch Handelsblad van 7 september 1887 te koop aangeboden. Zij werd voor sloop verkocht. (opm: de NELLY EN HELENA, kapt. P. Berendsen, was op 23 augustus 1887 op haar laatste reis van Bima (Oost-Soembawa) te Soerabaja gearriveerd.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 15 juni/01 juli 1867 staat vermeld dat is voorgesteld/benoemd als honorair lid de scheepsgezagvoerder N.M. de Groot Stiffry, op voordracht van de heer C.A.Rutgers van Rozenburg.023.

 

De schepen van de kapitein

Vermelding van vertrek en aankomst in Amsterdam093

Naam kapitein                                     Naam schip                                       vertrek                       terugkomst

N.M.O. de Groot Stiffrey                  Hendrika                                           11 maart 1861            03 oktober 1862

                                                               Henderika                                         17 maart 1863            21 januari 1864

                                                               Henderika                                         03 juni 1864               27 mei 1865

 

Bouma025 vermeldt N.M.O.de Groot Stiffry als gezagvoerder gedurende:

*    1862 t/m 1865 van de bark “Hendrika” ex Ardjoeno, gebouwd in 1848 te Amsterdam, 522 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam;

*    1866 t/m 1871 van de bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1866
Kapitein: Groot Stiffry, N.M.O. de

Familiegegevens en opleiding

Jan Roelof Lusink werd per 02 september 1848 door de Kweekschool voor de Zeevaart als leerling "ingenomen"004(533/2163). Hij werd geboren te Alkmaar op 01 december 1834. Zijn ouders waren Marten Lusink, "Heel- en Vroedmeester te Zaandam", en Antje Velthuis. Zij woonden op het Hazepad nr.554 (naar ik aanneem te Zaandam).

Van de vorderingen werd in de periode 1849-1851 een drie-maandelijkse rapportage bijgehouden in de vakken zeevaartkunde, schoolonderwijs (nederlands, frans en engels) en scheepswerk. Hierin zijn geen specifieke bijzonderheden vermeld. Voorts werd gerapporteerd:

" 19 Dec.1850  aangenomen tot lidmaat der Ned.Herv.Gemeente door Do Meijjes

  27 April 1852  gepl. als Jongen op het schip Willem III Capt.Bon(?) naar Batavia voor Rotterdam (Naam Bon is bij dit schip    niet terug te vinden bij Bouma025). Naam H.J.Bonn komt met vlagnummer 70 wèl voor in de ledenlijst van het Rotterdams    college "Maatschappij tot Nut der Zeevaart)

  3 Maart 1852  terug van de reis met goede attest

  27 dito  gepl. als ligtm. op het schip Java's (moet zijn Java's Welvaren) onder kapitein Boelhouwer naar Californië voor    Amsterdam. Gagie ¦8,-

  21 Sept.1853  terug van de reis met goed attest

  21 dito  eervol ontslagen.

 Jan Roelof Lusink (31) (zeeman) trouwde op 25.10.1866 te Amsterdam met Jacoba ten Have (33) - geb. te Amsterdam - d.v. Hendrik Ede ten Have en Jacoba Bontjes.

 Jan Roelof Lusink overleed op 01.09.1897 te ?? (62).

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.R.Lusink, adres Oude Schans, werd met vlagnummer 883 effectief lid van "Zeemanshoop" per 27 mei 1873 op voorspraak van P.Buijs Jr. Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de "Telenak"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamsc zeemanscollege Zeemanshoop dd 20/27 mei 1873 wordt als effectief lid voor de vlag voorgedragen/benoemd J.R.Lusink, geen leeftijd vermeld, voerend het fregat “Telenak”, voor rekening van  Rutgers & Hissink, op voordracht van kapitein P.Buijs Jr. 023.

 Jan Roelof Lusink (31) trouwde op 25.10.1866 te Amsterdam met Jacoba ten Have (33) - geb. te Amsterdam - d.v. Hendrik Ede ten Have 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 24 februari 1875 vraagt kapitein J.R.Lusink het Bestuur om stappen te nemen voor herziening van de Wet op de Orde en Tucht aan boord van Koopvaardijschepen. In de notulen dd 25 maart 1875 staat vermeld dat het Bestuur dienaangaande een adres heeft opgesteld en dit zal verzenden. (aan wie?).

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 mei 1878 is sprake van medailles van het Metereologisch Instituut voor de heren S.Deinum en J.R.Lusink.042

 

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 oktober 1871 staat het besluit tot toekenning van een premie aan kapitein J.P.Lusink. In de notulen dd  29 februari 1872 staat de wens van kapitein Lusink om de gratificatie in geld te krijgen en dan uit te reiken in een Bestuursvergadering. Op 12 maart 1872, tijdens een Buitengewone Bestuursvergadering krijgt hij als gezagvoerder van de “Telanak” de premie “voor het best gehouden Metereologisch Journaal door Scheepsgezagvoerders te Amsterdam thuis behoorende.”042

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 24 april 1873 besluit het Bestuur de medailleuitreiking aan de heren H.C.Haacke Jr, J.R.Lusink en J.R.Brouwer plaats te doen vinden op 06 mei 1873 in de Algemene Vergadering.042.

Vermoedelijk gaat het hier om medailles voor goed bijgehouden scheepsjournalen.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van “Zeemanshoop” dd 05 maart 1872 (hij was toen nog geen lid van Zeemanshoop!) staat vermeld: “Dat aan kapitein J.R.Lusink voerende het schip Telanak is toegekend de premie uitgeloofd door de Commissie ter bevordering der Wetenschappelijke Zeevaart voor het best gehouden Metereologisch Journaal door Scheepsgezagvoerders te Amsterdam te huis behorende.” 023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 20 mei 1873 staat vermeld: “Tenslotte wordt  door den Voorzitter onder gepaste en warme bewoordingen aan de Heeren kapiteins J.R.Lusink, H.C.Haacke Jr en J.R.Brouwer uitgereikt de Gouden Medaille hun door de Association Scientifique de France toegekend, welke toespraak door kapt. Brouwer met een woord van dankzegging wordt beantwoord.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 22 juni 1875 staat vermeld “De Heer J.R.Lusink verzoekt inlichting omtrent een door hem uit Oost Indien aan het bestuur gerigt schrijven betreffende de Orde en Tucht aan boord der koopvaardijschepen. Aan de Heer Lusink wordt medegedeeld dat aan het voorstel in die brief vervat door het Bestuur is voldaan door een daartoe strekkend schrijven aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 20 mei 1879 staat vermeld: “Alsnu reikt de Voorzitter de Zilveren medalje over aan den Heer J.R.Lusink uitgeloofd door Z.M. den Koning voor het voortreffelijk gehouden Metereologisch journaal. Hij wijst erop dat het reeds de derde bekrooning is, welke dezen Heer ten deel valt” 023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 13 april 1886 staat de mededeling: “De Heer kaptn J.R.Lusink, Effectief Lid, betuigt zijn leedwezen, dat als Boekhouder van het Collegie, niet eenen der Effectieve Leden is benoemd geworden, daar er onder de sollicitanten Effectieve Leden aanwezig waren, het is als het ware den Zeeman een slag in het aangezicht te geven … De President deelt daarop mede dat de benoeming volgens de Wet van het Collegie is geschied door de Collegies van Penningmeesters en Secretarissen.”023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        883                       1873-1881     fregat               Telenak                                                 Rutgers & Hissink

                                      1882-1887     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.R.Lusink als gezagvoerder gedurende:

*    1866 t/m 1868 van de bark “Hendrika” ex Ardjoeno, gebouwd in 1848 te Amsterdam, 522 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam. In 1868 werd het schip verkocht naar het buitenland;

*    1869 op de bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam;

*    1870 op het 3/mast schip “Telanak” ex Hercules, gebouwd in 1859 te Amsterdam, 754 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

A.Brugmans 1872  Feestrede bij de herdenking van het vijftigjarig bestaan van het collegie “Zeemanshoop”.

Amsterdam, Erven H.van Munster & Zn, 31 pp. GAA Toegang 957 nummer 005.

“Het was eene geniale en heilzame gedachte, welke de scheeps-journalen deed verzamelen, om de waarnemingen op het groote bevaarbare element opgedaan, tot resultaten te brengen en die, door uitloving van eermetaal voor de volledigste opteekeningen, aan te moedigen. Zeemanshoop heeft van wege de Regeering, de vereerende taak op zich genomen, die medailjes uit te reiken, waarvan niet weinig aan leden van ons Collegie werden toegekend. Even vóór deze feestviering ontving ons bestuur nog de gouden eerepenningen voor de kapiteins C.A.Trappen en P.C.Rozier door de Association Scientifique de France toegekend en het berigt, dat ook de kapiteins K.C.Haacke, J.R.Brouwer, beide leden van Zeemanshoop, mitsgaders kapt. J.R.Lusing, zoodanige bekrooning hadden te verwachten.”

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Lusink, Jan Roelof

Familiegegevens en opleiding

Johannes Karel Annokkee werd geboren op 01 april 1827 te Den Haag als zoon van Dirk Annokkee, koopman in brandstoffen, en Joba Wilhelmina Weber.

Hij trouwde op 04 mei 1853 te Den Haag als eerste stuurman met Jannetje de Zwaan, geboren te Den Haag op 14 februari 1827, als dochter van Franciscus Wilhelmus de Zwaan, winkelier, en Maria Marlina Sillevis, en overleden te Den Haag aldaar op 17 september 1889.

Johannes Karel overleed als koopvaardijkapitein te Batavia op 22 april 1883.

Uit: Hanoke, Annoque, Annokkee. De geschiedenis van een Hollands geslacht (1384-1984) door D.M.Annokkee. Haren, 2001, 328 en 183 pp. (In Centraal Bureau voor Genealogie onder nummer G/Annok)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.K.Annokkee werd met nr. 879 effectief lid van Zeemanshoop op 24 december 1872 op voordracht van C.A.Trappen. Zijn schip was de "Vice Admiraal May"002. Ten tijde van de inschrijving was Annokkee 45 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 17/24 december 1872 staan vermeld dat tot effectief lid voor de vlag is voorgedragen/benoemd Johannes Karel Annokkee, oud 45 jaar, voerend de bark “Vice Admiraal May”, voor rekening van  Rutgers & Hissink, op voordracht van kapitein C.A.Trappen.023.

J.H.Annokkee was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1872 t/m 1883 met vlagnummer 879.

 

J.K.Annokee was met vlagnummer R423 in de periode 1855 t/m 1883 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”

 

J.Annokkee wonend in Den Haag was met vlagnummer 62 in de periode 31 mei 1860 t/m zijn overlijden in 1883 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de bark “Scheveningen” met als boekhouder P.Varkevisser te ’s Gravenhage. 064a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1883 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1883 is overleden058.

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 09 oktober 1884 staat vermeld dat in de loop van het jaar J.Annokkee is overleden.064a

In een kasboek van het Dordtse College dd 17 juli 1883 staat de uitbetaling van de reglementair vastgelegde f 200,- aan de weduwe van kapitein Annokkee.064b

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanka voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

        879                       1872-1879     bark                 Vice Admiraal May                            Rutgers & Hissink

                                      1880-1881     geen opgave van schip en boekhouder

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.Anokkee als gezagvoerder064a:

*    1874                bark “Adriana Petronella”                   boekhouders P.Varkevisser en Zonen te Rotterdam.

 

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.K.Annokkee met vlagnummer R423 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                   bark “Buitenzorg”                      204 last              voor P.Varkevisser & Zoon te Rotterdam

*    1858, 1859        bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1862                   bark “Adriana Petronella”        348 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1863 t/m 1867 bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1874                   geen vermelding van schip en boekhouder

*    1877, 1878        bark “Vice Admiraal May”        756 ton n.m.  varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam

*    1880, 1881        bark “Nelly en Helena”             733 ton n.m.    varend voor P.Landberg & Zn  & B.C. de Jong

                                                                                                              te Batavia

*    1882                         geen vermelding van schip en boekhouder

 

J.K.Annekkee (sic) was van 1874-1876 kapitein van de houten bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1866 door Meursing & Huygens te Amsterdam, 756 ton, varend voor  Rutgers & Hissink te Amsterdam052.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

J.Anokkee                   Adriana Petronella                 08 augustus 1860                                01 februari 1862

 

Bouma025 vermeldt J.K.Annokkee als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1856 op de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen;

*    1857 t/m 1861 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1861 t/m 1862 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1863 t/m 1871 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1871 verkocht naar Duitsland en herdoopt in “Clara”;

*    1872 t/m 1874 van de bark “Vice Admiraal; May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam;

*    1876 t/m 1880 van dezelfde bark en varend voor dezelfde reederij. Het schip werd in 1880 te Batavia verkocht;

*    de “Nelly & Helena” staan niet met een kapitein Annokkee in Bouma, omdat het een niet-nederlandse reederij betreft.

 

Overige bijzonderheden

In 1875-1876 voer Jan Pronker (de broer van kapitein Teunis Pronker) als 3de stuurman aan boord van de “Vice Admiraal May” onder kapitein J.K.Annekkee (sic) van Amsterdam via Sunderland naar Macassar en terug052

 

D.Annokkee (zal wel J.K. geweest zijn) vertrok op 24 januari 1873 vanuit Nieuwediep met de “Vice Admiraal May” en 4 landmachtofficieren. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

Melding van het overlijden “aan een ziekte” van een matroos op 16 dec. 1877 aan boord van de bark “Vice Admiraal May”, kapitein Johannes Karel Annokkee, wonende te Den Haag, op dat moment seilden op 38o12’NB/23o27’WL.115

 

Zierikzeesche Courant 06 april 1864

Te Brouwershaven gearriveerd op 01 april 1864 de “Scheveningen”, kapt. J.K.Annokee, komend van Batavia naar Rotterdam.

 

 

Datum vanaf: 1872
Kapitein: Annokkee, Johannes Karel

Familiegegevens en opleiding

Aart Huizer werd geboren te Zwijndrecht op 26 april 1839005.

 

Aart Huizer werd geboren te Zwijndrecht op 26 april 1839 .

Hij huwde te Rotterdam op 27 september 1865 met Augustina Christiana Frederika Popken, geboren te Rotterdam c. 1845 als dochter van Franz Hermann Popken en Elizabeth Augustina Krull. Zij overleed te Rotterdam op 05 januari 1936.

Aart Huizer overleed te Soerabaja op 28 september 1882. Hij was een broer van scheepskapitein Teunis Huizer, zie aldaar.

Informatie dd 27 juni 2004 van mevr. E.C.Huizer-Sibinga Mulder te Naarden.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Huizer was met vlagnummer R45 in de periode 1858 t/m 1878 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Huizer met vlagnummer R45 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859           van de brik “Karel August”                         134 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

*    1862 t/m 1867     van de bark “Brouwershaven”                   317 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

*    1874, 1877           van de bark “Maarten van Rossem”          381 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt A.Huizer als gezagvoerder gedurende:

*    1858 t/m 1861 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1862 t/m 1869 van de bark “Brouwershaven”, gebouwd in 1841 te Zierikzee, 599 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1869 t/m 1870 van het fregat “Hebe”, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 650 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1872 t/m 1879 op de bark “Maarten van Rossem”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Oosterzee & Co te Rotterdam. Het schip voer in 1880 onder reder W.Smit te Pekela en was herdoopt in “Noord Holland”;

*    1875 van de bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam. (deze opgave klopt niet mer de vorige. Wellicht was er een andere kapitein A.Huizer).

 

Overige bijzonderheden

 “Brouwershaven

De kiel van deze bark werd op 25 juni 1840 gelegd door scheepsbouwmeester C.Mak Czn op de Commerciewerf. Op 2 september 1841, om twee uur ’s middags, werd de Brouwershaven te water gelaten met het beste gevolg. Het schip werd vervolgens door een stoomboot naar Alblasserdam gesleept om te worden opgetuigd.

De Brouwershaven was 599 ton groot. Haar lengte bedroeg 125 voet, haar breedte 32 voet en haar diepte was 19 voet. De Nederlandse Handelsmaatschappij bevrachtte het schip voor Oost-Indië. …

Op 13 augustus 1861 werd het schip in Rotterdam geveild en voor 19.400 gulden verkocht aan de Fa.Van Overzee en Comp. te Rotterdam. … “. De volgende kapiteins waren A.Huizer, J.G.Wiebenga en P.J.L.Feensma (moet zijn Teensma). 074.

“Abraham de Vos … tekent … aan: Gedurende 46 jaar heeft deze bark gevaren, wat wel een bewijs is geweest van de solide bouw. Voor zover hem bekend was dit jet langst varende schip geweest, dat in Zierikzee werd gebouwd”074.

 

Zierikzeesche Courant 09 maart 1864

Op 08 maart 1864 is te Zierikzee geariveerd de “Brouwershaven”, kapt. A.Huizer, komend van Padang op weg naar Rotterdam

 

 

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Huizer, Aart

Familiegegevens en opleiding

Johannes Karel Annokkee werd geboren op 01 april 1827 te Den Haag als zoon van Dirk Annokkee, koopman in brandstoffen, en Joba Wilhelmina Weber.

Hij trouwde op 04 mei 1853 te Den Haag als eerste stuurman met Jannetje de Zwaan, geboren te Den Haag op 14 februari 1827, als dochter van Franciscus Wilhelmus de Zwaan, winkelier, en Maria Marlina Sillevis, en overleden te Den Haag aldaar op 17 september 1889.

Johannes Karel overleed als koopvaardijkapitein te Batavia op 22 april 1883.

Uit: Hanoke, Annoque, Annokkee. De geschiedenis van een Hollands geslacht (1384-1984) door D.M.Annokkee. Haren, 2001, 328 en 183 pp. (In Centraal Bureau voor Genealogie onder nummer G/Annok)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.K.Annokkee werd met nr. 879 effectief lid van Zeemanshoop op 24 december 1872 op voordracht van C.A.Trappen. Zijn schip was de "Vice Admiraal May"002. Ten tijde van de inschrijving was Annokkee 45 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 17/24 december 1872 staan vermeld dat tot effectief lid voor de vlag is voorgedragen/benoemd Johannes Karel Annokkee, oud 45 jaar, voerend de bark “Vice Admiraal May”, voor rekening van  Rutgers & Hissink, op voordracht van kapitein C.A.Trappen.023.

J.H.Annokkee was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1872 t/m 1883 met vlagnummer 879.

 

J.K.Annokee was met vlagnummer R423 in de periode 1855 t/m 1883 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”

 

J.Annokkee wonend in Den Haag was met vlagnummer 62 in de periode 31 mei 1860 t/m zijn overlijden in 1883 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de bark “Scheveningen” met als boekhouder P.Varkevisser te ’s Gravenhage. 064a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1883 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1883 is overleden058.

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 09 oktober 1884 staat vermeld dat in de loop van het jaar J.Annokkee is overleden.064a

In een kasboek van het Dordtse College dd 17 juli 1883 staat de uitbetaling van de reglementair vastgelegde f 200,- aan de weduwe van kapitein Annokkee.064b

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanka voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

        879                       1872-1879     bark                 Vice Admiraal May                            Rutgers & Hissink

                                      1880-1881     geen opgave van schip en boekhouder

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.Anokkee als gezagvoerder064a:

*    1874                bark “Adriana Petronella”                   boekhouders P.Varkevisser en Zonen te Rotterdam.

 

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.K.Annokkee met vlagnummer R423 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                   bark “Buitenzorg”                      204 last              voor P.Varkevisser & Zoon te Rotterdam

*    1858, 1859        bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1862                   bark “Adriana Petronella”        348 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1863 t/m 1867 bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1874                   geen vermelding van schip en boekhouder

*    1877, 1878        bark “Vice Admiraal May”        756 ton n.m.  varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam

*    1880, 1881        bark “Nelly en Helena”             733 ton n.m.    varend voor P.Landberg & Zn  & B.C. de Jong

                                                                                                              te Batavia

*    1882                         geen vermelding van schip en boekhouder

 

J.K.Annekkee (sic) was van 1874-1876 kapitein van de houten bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1866 door Meursing & Huygens te Amsterdam, 756 ton, varend voor  Rutgers & Hissink te Amsterdam052.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

J.Anokkee                   Adriana Petronella                 08 augustus 1860                                01 februari 1862

 

Bouma025 vermeldt J.K.Annokkee als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1856 op de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen;

*    1857 t/m 1861 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1861 t/m 1862 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1863 t/m 1871 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1871 verkocht naar Duitsland en herdoopt in “Clara”;

*    1872 t/m 1874 van de bark “Vice Admiraal; May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam;

*    1876 t/m 1880 van dezelfde bark en varend voor dezelfde reederij. Het schip werd in 1880 te Batavia verkocht;

*    de “Nelly & Helena” staan niet met een kapitein Annokkee in Bouma, omdat het een niet-nederlandse reederij betreft.

 

Overige bijzonderheden

In 1875-1876 voer Jan Pronker (de broer van kapitein Teunis Pronker) als 3de stuurman aan boord van de “Vice Admiraal May” onder kapitein J.K.Annekkee (sic) van Amsterdam via Sunderland naar Macassar en terug052

 

D.Annokkee (zal wel J.K. geweest zijn) vertrok op 24 januari 1873 vanuit Nieuwediep met de “Vice Admiraal May” en 4 landmachtofficieren. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

Melding van het overlijden “aan een ziekte” van een matroos op 16 dec. 1877 aan boord van de bark “Vice Admiraal May”, kapitein Johannes Karel Annokkee, wonende te Den Haag, op dat moment seilden op 38o12’NB/23o27’WL.115

 

Zierikzeesche Courant 06 april 1864

Te Brouwershaven gearriveerd op 01 april 1864 de “Scheveningen”, kapt. J.K.Annokee, komend van Batavia naar Rotterdam.

 

 

Datum vanaf: 1876
Kapitein: Annokkee, Johannes Karel

Afbeeldingen


Omschrijving: VICE ADMIRAAL MAY. Aquarel gemaakt in 1866, kapitein Nicolaas Martinus Oudshoorn de Groot Stiffrij. Tekst onder het schilderij: "Vice Admiraal May. Gezagv. N.M.O. de Groot Stiffrij 1866". Opname wijkt iets af van het exemplaar in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: Een detail van een gerestaureerde originele foto, genomen te Amsterdam, waarop de VICE-ADMIRAAL MAY is te zien.
Collectie: Klootwijk, Jan
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Havenopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1866.24

DVD XI – 8891-8894

CEDULE

Naam schip VICE ADMIRAAL MAY

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, (geen datum vermeld)

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Rutgers & Hissink, Ammsterdam (2/10e part), firma Meursing & Huygens, Amsterdam (1/4e part), J. Vreede, Amsterdam (1/10e part), J.D. Ruys, Amsterdam (1/20e part), W. Rademaker, Amsterdam (1/20e part), H. Boeken, Amsterdam (1/10e part), D.H. Rutgers van Rozenburg (1/20e part), L.M. Schouwenburg, Amsterdam (1/20e part), A. de Wit, De Rijp (1/20e part) en N.M.O. de Groot Stiffry, Amsterdam (1/10e part)

te voeren door kapt. N.M.O. de Groot Stiffry

grootte in tonnen 399 lasten of 756 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 mei 1866

nummer van registratie deel 880, folio 27, verso, vak 1.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: Hwet schip was nieuw gebouwd voor de bovengenoemde eigenaren. De bijlbrief met bevestigende verklaring van het gemeentebestuur van Amsterdam werd getoond.


researcher/datum research: ML / 100909

Naam VICE ADMIRAAL MAY
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1866
Toegang 198
Inventaris 3175