Inloggen
PEKING - ID 13834


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1846-12-12 / 1879-09-27 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1846
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit - Werf te Slikkerveer, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1846-11-17
Delivery Date: 1846-12-09
Technical Data

Gross Tonnage: 239.00 lasts
Gross Tonnage 2: 450.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 239.00 lasts
 
Length 1: 34.92 Meters Registered
Beam: 6.10 Meters Registered
Depth: 4.75 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1846
Datum agenda: 1846-12-12
Register nr: 18460610
Scheepsnaam: PEKING
Type: Bark
Lasten: 239
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bienfait & Zn., L.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Herderschee, D.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1846-12-09 PEKING
Manager: Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1868-09-04 ELIZABETH
Manager: August Marinus Elize Tromp, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: August Marinus Elize Tromp, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij eigendomsbewijs 25 van 1846, bark PEKING

eigenaren per primo december 1846:

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 7/20e part)

Fop Smit, Nieuw Lekkerland (5/20e part)

T. van Schaak, Amsterdam (2/20e part)

Joh. Weijerman, Amsterdam (2/20e part)

Mr. C.G. van Baerle, Amsterdam (1/20e part)

firma Wed. Van der Voort &Co., Amsterdam (1/20e part)

G. Tomasachi, Amsterdam (2/20e part)

 

Ship Events Data

1857-06-22: Sprang a leak
De Nederlandse bark PEKING, kapt. H. Croese, welke als vroeger gemeld (opm: zie NRC 3160857) de 22e juni 1857 in de Simonsbaai binnenliep, is lek en heeft de lading overgeslagen. Het schip zal moeten lossen om te repareren.
1861-08-00: Damaged
Batavia, 14 augustus 1861. Volgens rapport van kapt. H. Croese, voerende het schip (opm: bark) PEKING, in dato Soerabaja 9 augustus j.l, had hij op de reis van Melbourne naar Java, in de Torresstraat met harde passaatwinden en sterke stromen geweldig te kampen gehad, zijnde bij het ankeren het zwaar-anker met enige vademen ketting, benevens een tuianker, verloren geraakt, waardoor ook het spil onbruikbaar was geworden en noodzakelijk zou moeten vernieuwd worden. Schip en equipage bevonden zich overigens in goede staat.
1868-08-24: Sold at auction
Advertentie. G.J. Boelen en W.Y. van Reynouts, makelaars, zullen op maandag 24 augustus 1868, des avond ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PEKING, gevoerd door kapt. S. Deinum. Volgens Nederlandse meetbrief lang 34,92 ellen, wijd 6,10 ellen, hol 4,75 ellen, en alzo gemeten op 450 tonnen of 238 lasten; liggende in het Oosterdok, aan de Dijk.
Breder volgens inventaris, en bericht bij bovengemelde Makelaars of bij de Cargadoors de Vries & Comp.
1878-09-00: Damaged
Christiansand, 20 september 1878. De Nederlandse bark ELIZABETH, kapt. T. Visser, van Sundsvall naar Delfzijl met hout, is te Lillesand met lekkage in het bovenschip binnengelopen. Een gedeelte der lading moet gelost worden.
1879-09-27: Final Fate: Wrecked

Reval, 19 september 1879. Het wrak van het bij Nerva gestrande schip ELIZABETH, kapt. T. Visser, zal met de geborgen inventaris de 27e dezer te Hungerburg publiek verkocht worden.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Dirk Herderschee woonde op het Rapenburg 45 en ook op de Schippersgracht 20 te Amsterdam. Hij is geboren te Amsterdam op 06 mei 1809. Zijn religie was Nederduits Hervormd.098.

 

In het Bevolkingsregister 1851 van Amsterdam wordt vermeld de koopvaardijkapitein Dirk Herderschee, geboren 06 mei 1809 te Amsterdam, Nederlands Hervormd, wonend in de Droogbak 13 en in 1852 op de Schippersgracht 20 beide te Amsterdam.

 

Dirk Herderschee werd geboren te Amsterdam op 16 mei 1809.

Hij huwde met Boel Maria Holm, geboren te Amsterdam op 06 september 1805. Lid van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 01 mei 1849 en bedankt per 1860003.

(volgens referentie 004(531/1147) was leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart ene Bernardus Herderschee, gedoopt 10 september 1800 als zoon van Gerrit Herderschee en Margaretha Dina Herderschee. De vader overleed op 28 februari 1814. Wellicht familie van Dirk Herderschee)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.Herderschee (adres Brouwersgracht bij de Lindegracht) werd met nr.657 effectief lid van Zeemanshoop per 04 april 1849 op voorspraak van L.A.J.Boulett. Zijn schip was "De Vrienden". Hij is later honorair lid geworden002. Ten tijde van de inschrijving waren Herderschee en zijn vrouw beiden 34 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons uit 1837 en 1839002a.

In de Algemene Vergaderingen van 28 maart/04 april 1843 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Dirk Herderschee, oud 34 jaar, voerend het schip “De Vrienden”, varend voor Bienfait & Co, wonend op de Brouwersgracht bij de Lindengracht te Amsterdam, op voordracht van kapitein L.A.J.Boulet.023.

 

Een G.Herderschee werd volgens de notulen van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 56 effectief lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” op  24 september 1841. Zij schip was toen de “Pictura” Volgens de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart bleef  G.Herderschee  lid  t/m 1843.

In Bouma wordt bij de “Pictura” geen kapitein Herschee genoemd.

Het verdient nader genealogisch onderzoek om uit te maken of dit een typefout is.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 07 februari 1861 bedankt D.Herderschee voor het Zeemansfonds, maar verzoekt vlaglid te mogen blijven, hetgeen wordt toegestaan. 042

In de Bestuursvergadering dd 28 september 1865 krijgt kapitein D.Herderschee toestemming zijn effectieve lidmaatschap om te zetten in een honorair lidmaatschap.042.

 

In de notulen dd 19 februari 1861 van de Algemene vergadering van Zeemnshoop staat vermeld dat aan D.Herderschee is toegestaan dat zijn effectief lidmaatschap wordt omgezet in een lidmaatschap voor de vlag.023

In de notulen dd 10 oktober 1865 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop staat zijn verzoek vermeld om van effectief lid over te gaan naar het honoraire lidmaatschap, hetgeen werd toegestaan.023.

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd oktober 1841 staat de inboeking van f 15,- als entreegeld van kapitein G. Herderschee.064b

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                naam reder/boekhouder

         657                      1843-1846     bark                 Vrienden                       L.Bienfait & Zn te Amsterdam

                                      1848-1849     bark                 Peking                            idem

                                      1850-1853     fregat               Louisa Maria                idem

         298                      1854-1855     fregat               Louisa Maria                idem

                                      1856-1859     fregat               Louisa Maria                idem

                                           1860           clipper              Oceaan                          idem

                                           1861           fregat               Oceaan                          idem

                                      1862-1865     geen opgave van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

D.Herderschee                                     Oceaan                                       09 februari 1861       07 augustus 1862

 

Bouma025 vermeldt D.Herderschee als gezagvoerder gedurende:

*    1844 t/m 1847 van het 3/m schip “Vrienden”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 390 ton, varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1847 t/m 1850 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1851 t/m 1856 van het fregat “Louisa Maria”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 753 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1857 t/m 1860 van het ijzeren fregat “Amsterdam”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. (deze opgave is in tegenspraak met die uit de AAKZ001  - zie hiervoor. De rederij klopt wèl);

*    1861 t/m 1862 van het 3/mschip “Oceaan”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 920 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Van Blokland-Visser064 vermeldt onder G.Herderschee het volgende:

 (Kapitein te Dordrecht) In 1842 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag 56 .

Geb: 1809 te Amsterdam.

Op 5-4-1837  (Monsterrol te Dordrecht nr 817) is hij  1e stuurman / gage f 70,- p.m. op het fregat ,,DORDTENAAR,, 451 last /(1830) werf Cornelis Gips/ reder A. Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Jan Frederik Pieter Anthonie Abbema vlag D 41.

In 1842 is hij kapitein op de bark ,,PICTURA,,317 last/(1839) werf Barend v Limmen reder Hendrik Brunner te Dordrecht.

Nader onderzoek is nodig. Bouma bv. vermeldt géén Herderschee  op de “Pictura”.

 

Anno Teenstra meldt in “De Clippers” uitg. Holder & Co te Amsterdam, 1945, 306 pp. op p 109-110:

De ijzeren clipper “Amsterdam” werd gebouwd op de werf “De Haan” van Vlissingen en Dudok van Heel (thans Werkspoor), Van de reizen van deze clipper is weinig bekend. Alleen weten we iets over de vijfde en de zevende reis.  

“In 1858 was de Amsterdam uit Honkong vertrokken met bestemming Melbourne, onder bevel van kapitein D.Herderschee. … Het schip kwam in de Chineesche zee evenwel in een typhoon, waardoor het een groot aantal zeilen en veel rondhout verloor. Er werd daarom besloten Batavia als noodhaven aan te loopen, ten einde hier te repareeren.

Zwaar gehavend, met slechts enkele zeilen bij, zette de Amsterdam koers naar de Indische hoofdstad. De uitkijk bemerkte toe opeens een kleine kano, waarin enkele mensen stonden te wuiven. Direct werd bijgedraaid en toen de kano langszij kwam, bleken er tien mannen en vrouwen in te zitten, die zo vermagerd en uitgeput waren, dat ze aan boord geheschen moesten worden. Het waren inboorlingen van het eiland Wolia (?). Daar had hongersnood geheerscht, waarom ze naar de Carolina-eilanden hadden willen varen om voedsel te halen. Ze waren echter in een uitlooper van den typhoon … terecht gekomen … totaal uit de koers geslagen, zoodat ze de eilanden niet hadden kunnen vinden. … “ De inboorlingen werden in Batavia in een ziekenhuis opgenomen.

“Het tweede drama speelde zich in 1866 af, de “Amsterdam” was hierin zelf de hoofdpersoon.”  zie verder bij C.J.Doeksen)

 

Het fregat “Louisa Maria” onder kapitein D.Herderschee werd op 31 januari 1853 te Amsterdam gemeld met de melding vam beschikbaar voor lading, werd op 06 augustus gemeld in het Engels Kanaal en via Kaap Hoorn op 21 november 1821 te Valparaiso. Via Callao en San Francisco  terug via Kaap Hoorn naar Portsmouth dd 01 januari 1855.121

 

Datum vanaf: 1846
Kapitein: Herderschee, Dirk

Familiegegevens en opleiding

Jan van der Meulen werd geboren te Terschelling op 16 september 1816.

Hij huwde met Maria Mink, geboren te Terschelling op 24 april 1816. Zij hertrouwde op 08 november 1866 met ene J.A.. Klein/Kleyn

Hij overleed in 1862. Bij zijn overlijden werd als woonplaats Amsterdam vermeld.003 en 118

 

Jan van der Meulen woonde in de Galgenstraat 3 te Amsterdam. Hij werd geboren op 10 september 1815 op Terschelling. Zijn religie was Nederduits Hervormd.098.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.van der Meulen werd met vlagnummer 814 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 23 april 1850 op voorspraak van P.Bakker. Zijn schip was de "Peking". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving was van der Meulen 33 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 16/23 april 1850 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan van der Meulen, oud 33 jaar, voerend de bark “Peking”, wonend op de Elandsgracht nr.3 te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.Bakker.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 24 juni 1851003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 05 juni 1862 wordt het overlijden gemeld van kapitein J. van der Meulen.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 31 juli 1862 van Zeemanshoop staat vermeldt dat de wed. J. van der Meulen, geb. Mink per 01 augustus 1862 een uitkering wordt toegekend.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 06 december 1866 staat de melding van het hertrouwen van de wed. van kapitein J. van der Meulen geb. Mink met  de heer Klijn.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 12 augustus 1862 staat vermeld dat per 01 augustus 1862 een uitkering is toegekend in de 1e klasse aan de weduwe J. van der Meulen, geb. Mink.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 18 december 1866 staat dat de wed. J. van der Meulen is hertrouwd met J.A.Kleyn en dankt voor de uitkering.023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                   naam reder/boekhouder

        814                           1850           bark                 Peking                               L.Bienfait & Zn

                                          1851           fregat               Lodewijk Antonie           idem

                                      1852-1853     bark                 Vier Gebroeders              idem

        425                       1854-1857     fregat               Fannij                               idem

                                          1858           geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1859           bark                 Zuid-Beveland                Bicker Caarten & Anthony te Rotterdam

                                      1859-1860     bark                 Cornelia Hendrika          idem

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Kapitein                                                Schip                              Vertrek                                    Aankomst

  1. van der Meulen Cornelia Hendrika 30 augustus 1860                  08 januari 1861

 

Bouma025 vermeldt J. van der Meulen als gezagvoerder gedurende:

*    1851 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1852 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1852 t/m 1853 van de bark “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 392 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1855 t/m 1858 van het 3/mschip “Fanny”, gebouwd in 1840 te Kinderdijk, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1858 gesloopt;

*    1860 van de bark “Zuid-Beveland”, gebouwd in 1856 te Lekkerkerk, 581 ton o.m., varend voor Bicker Caarten & Anthony te Rotterdam. Het schip werd in 1861 door de reeder herdoopt in “Cornelia Hendrika”;

*    1861 t/m 1862 van de bark “Cornelia Hendrika”, ex Zuid-Beveland, gebouwd in 1856 te Lekkerkerk, 581 ton o.m., varend voor Bicker Caarten & Anthonie te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Fanny. CSR 389/96:  722 tons. Captain = J. van den Meulen,  25 crew.  Departed Sunderland, England on 12 December 1856 with a cargo of coals and arrived at Albany on 16 March 1857. Where intended bound – Batavia.

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Meulen, Jan van der

Familiegegevens en opleiding

Abraham Spekman werd geboren te Amsterdam op 03 oktober 1820.

Hij was gehuwd met Aaltje Rinkes Tjebbes, geboren te Terschelling op 29 oktober 1824.003

 

In het Bevolkingsregister 1851-1853 (-1864) van Amsterdam staat vermeld Abraham Spekman, geboren op 04 oktober 1820 te Amsterdam, Nederl. Hervormd, wonend in 1852 op de Korte Prinsengracht 16 te Amsterdam.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Spekman werd met vlagnummer 776 per 12 september 1848 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein R.Tjebbes. Als zijn schip is vermeld de “Vrienden”. Toegevoegd is “hon. lid gew.” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Spekman en zijn vrouw 27 resp. 23 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 05/12 september 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Abraham Spekman, oud 27 jaar, voerend het fregat “Vrienden”, wonend op de Brouwersgracht bij de Visscherstraat nr. 18 te Amsterdam, op voordracht van R.Tjebbes. 023

Hij was effectief lid met vlagnummer 776 van 1848 – 1854 en met vlagnummer 392 van 1854 – (vermoedelijk) 1866.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 24 juni 1851. “met 1 Mei 1854 van beroep veranderd.  De vrouw overl.  Bedankt 1866  Hon.lid gew.”003.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 mei 1866 staat het verzoek van kapitein A.Spekman om zijn effectief lidmaatschap te mogen omzetten in een honorair lidmaatschap. Het Bestuur gaat accoord.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 22 mei 1866 staat het verzoek van kapitein A.Spekman om zijn effectief lidmaatschap te mogen omzetten in een honorair lidmaatschap, hetgeen is toegestaan023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        776                            1848           fregat               De Vrienden                                          L.Bienfait & Zn

                                           1849           bark                 Oceaan                                                  idem

                                           1850           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                           1851           bark                 Peking                                                    idem

                                           1852           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                           1853           geen vermelding van schip en boekhouder

        392                       1854-1865     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt A.Spekman als gezagvoerder gedurende:

  • * 1849 t/m 1850 van het 3/m schip “Vrienden”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 390 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • * 1850 van het fregat “Oceaan”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • * 1851 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • * 1852 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • * 1853 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Spekman, Abraham

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

K.H.Leonhardt werd met vlagnummer 869 effectief lid van "Zeemanshoop" per 09 maart 1852 op voorspraak van A.Spekman. Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de "Peking". Toegevoegd is "bedankt"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 02/09 maart 1852 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd K.H.Leonhardt (alleen initialen), geen leeftijd vermeld, voerend de bark “Peking”, op voordracht van kapitein A.Spekman.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 september 1855 wordt kapitein K.H.Leonhardt een maand gage toegekend wegens schipbreuk.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 januari 1856 bericht kapitein K.H.Leonhardt “naar O.I. vertrekkende om aldaar eenige tijd te verblijven. Wenscht lid en deelnemer te blijven. In de vergadering dd 05 februari 1856 wordt dit verzoek behandeld en besloten dat hij de tijd dat hij in Indië vaart mag blijven storten op basis van een gage van IfI 90,- per maand.042

In de Bestuursvergadering van 01 april 1858 worden 2 maanden gage uitgekeerd aan kapitein K.H.Leonhardt wegens de schipbreuken met de schepen Oceaan en Soerabaya.042 (in Bouma wordt hij niet genoemd als gezagvoerder van dit laatste schip)

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 09 oktober 1855 staat de mededeling dat een uitkering van een maand gage wegens schipbreuk is toegekend aan kapitein K.H.Leonhardt023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 06 april 1858 staat dat aan kapitein K.H.Leonhardt een maand gage is toegekend wegens een schipbreuk.023

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 20 oktober 1857 wordt gemeld een: “Brief van kapitein K.H.Leonhardt onder anderen inhoudende eenige mededeelingen omtrent zijne reis in den Indische Archipel, waarvan Copij ter tafel zal worden gelegd.”023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        869                       1852-1853     bark                 Peking                                                    L.Bienfait & Zn

        475                           1854           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                          1855           geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1856           bark                 Oceaan                                                  geen opgave

                                      1857-1864     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt K.H.Leonhardt als gezagvoerder gedurende:

*    1853 t/m 1854 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1855 van het 3/m schip “Lodewijk Anthonie”, gebouwd in 1834 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Rotterdasm. Verongelukt bij Akyab;

*    1857 van het 3/mschip “Oceaan”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 920 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

De “Lodewijk Anthonia”, varend van Akyab naar Sydney, onder gezag van kapitein Leonhardt, is op 24 maart op de rotsen van Akyab verongelukt.078.

 

Overige bijzonderheden

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was K.H.Leonhardt.104

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Leonhardt, K.H.

Familiegegevens en opleiding

Adrianus Theodorus Johannes Tijdeman werd geboren te Leiden op 12 november 1824.

Hij was getrouwd met Sara Henriette Terpstra, geboren te Rotterdam op 03 april 1831003.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.J.T.Tijdeman werd met vlagnummer 882 per 01 juni 1852 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein P.Kraaij. Als zijn schip is genoemd “De Vrienden”. Toegevoegd is “Buit. Hon.Lid” 002. Ten tijde van de inschrijving was Tijdeman 27 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 25 mei/01 juni 1852 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Adrianus Johannes Theodorus Tydeman, oud 27 jaar, voerend de bark “De Vrienden”, adres bij J.W.Tydeman te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.Kraay.023.

Hij was effectief lid met vlagnummer 882 van 1852 t/m 1854 en met vlagnummer 488 van 1854 t/m 1856.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 21 mei 1854. Bedankt in 1856003.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop berricht A.J.F.Tijdeman “eene sedentaire betrekking in de kolonie Suriname te hebben aangenomen en verzoekende Honorair lid te worden.” Het bestuur gaat accoord.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van 11 november 1856 staat “Een brief van den Heer A.J.T.Tijdeman berigtende eene betrekking in de kolonie Suriname te hebben aangenomen en bedankende voor het effectief lidmaatschap met verzoek tot Honorair lid van het Collegie te worden overgeschreven hetwelk is toegestaan.”023

 

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

     882                        1852-1853    bark                De Vrienden                                         L.Bienfait & Co

     488                           1854          bark                Peking                                                   idem

                                     1855-1856    geen vermelding van schip en boekhouder

                                        1856          "bedankt"

 

Bouma025 vermeldt A.T.J.Tijdeman als gezagvoerder gedurende:

*   1853 t/m 1854 van het 3/m schip “Vrienden”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 390 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1855 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Volgens monsterrol nr. 457 in het Gemeentearchief van Dordrecht dd augustus 1830 was Pieter Sipkes gezagvoerder op de “Koningin der Nederlanden en vertrok op 25 november 1830 uit Hellevoetsluis naar Batavia. Hij is weer terug in Nederland op 13 oktober 1831. Met als 1e stuurman is Jan van Nassau, als 2e stuurman Pieter Marinus Vogelsang en als stuurmansleerlingen W.Hordijk Wz en A.F.Tijdeman, geboren te Dordrecht en oud 15 jaar

 

NRC 19 oktober 1852114

Rio Janeiro, 13 september. Het van Londen naar Batavia bestemde schip DE VRIENDEN, kapt. Tydeman, is de 2e september alhier lek binnengelopen, makende 17 duimen water in het uur. Moet lossen om te repareren.marhisdata      

 

16.februari 1853 DE VRIENDEN van Rio de Janeiro naar Batavia vertrokken, alwaar 2 mei 1853 aangekomen. (L.C.H.)marhisdata

 

Op 27 juli 1853 werd het schip DE VRIENDEN te Batavia gerechtelijk verkocht.

De nieuwe naam werd BANKA.

Het draagvermogen in de tropen werd verhoogd tot 267½ lasten.

Op 29 augustus 1853 vertrok het schip van Batavia naar Soerabaja.

(L.C.H.)marhisdata

 

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.121

p.62-63 Naar San Francisco en terug via de Chincha’s 1854-1855. Peking

Op 23 mei 1854 vertrok van Texel de bark “Peking” onder kapitein A.J.T.Tydeman. Het schip verbleef van 18 oktober tot 31 oktober te San Francisco, voer daarna naar Callao en de Chincha eilanden om guano te laden, vertrok op 10 maart 1855 van Callao en arriveerde op 08 juni 1855 te Cowes. Op de heen- en terugreis werd Kaap Hoorn gerond. Hazelhoff Roelfsema geeft een aantal bijzonderheden van nautische aard tijdens deze tocht, beschreven in het artikel Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen en de Zeevaartkunde. Red Jacob Swart, 1855, nr. 4

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Tijdeman, Adrianus Johannes Theodorus

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Croese werd op 01 september 1838 ingeschreven als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam010(532-1856). Hij werd geboren te Blokzijl op 05 december 1824 als zoon van Hendrik Croese, emeritus-predikant, wonende te Voorst bij Zutphen (krankzinnig) en Elisabeth Dam. "De bepalingen zijn door de moeder alleen getekend". Leerling Hendrik is doopsgezind.

In een drie-maandelijkse tabel uit de periode 1839-1841 worden de vorderingen bijgehouden in de vakken zeevaartkunde, "schoolonderwijs" (nederlands, frans en engels) en scheepswerk. Voorts:

"13 maart 1841  geplaatst als kajuitwachter op het schip Elisabeth Anthonie Capt.S.H.Veer naar Batavia voor Amsterdam.       Gagie ¦8,-

 21 maart 1842 terug van de reis met goed attest.

 21 april 1842  geplt als ligtmatr. op het schip Flevo Capt.T.Gollaarts (zie ook T. Gollards001) naar Batavia van Amsterdam ¦10,-

 17 juni 1843  terug van de reis met goed attest

 21 dito eervol ontslagen".

Hendrik (35) (scheepsgezagvoerder) trouwde op 26 april 1860 te Amsterdam met Diederika Nannie de Boer (22) - geb. 27 februari 1838 te Terschelling - d.v. Nanning Dirkzn. de Boer en Aaltje Teunis Reus.

Hendrik (45) hertrouwde op 06.10.1870 te Utrecht met Elsken Diesel (36) - geb. te Rhenen - d.v. Johannes Diesel en Cornelia ten Cate.

 Hendrik overleed op 15 juli 1893 te Ede (67).

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Croese werd met nr. 639 effectief lid van Zeemanshoop per 03 juli 1855 op voorspraak van H.Rolff. Zijn schip was de "Peking"002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 12/19 juni 1855 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hendrik Croese, oud 31 jaar, voerend de bark “Peking”, voor rekening van Bienfait & Zn te Amsterdam,  wonend in Zutphen, op voordracht van kapitein H.Rolff.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        639                       1855-1862                 bark                  Peking                                                    L.Bienfait en Zn

                                      1863-1876                 bark                  Cornelia                                                 idem

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

H.Croese                      Peking                         08 augustus 1860                                                           15 januari 1862

                                      Peking                         25 april 1862  22 maart 1863

                                      Cornelia                                                31 de`cember 1863                              18 november 1864

                                      Cornelia                                                24 maart 1865                                      21 oktober 1866

                                      Cornelia                                                15 januari 1867                                    14 december 1867

                                      Cornelia                                                18 maart 1868                                      31 januari 1869

 

Bouma025 vermeldt H.Croese als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1855 van het fregat “Clara Henriëtte”, gebouwd in 1840 te Amsterdam, 706 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1856 t/m 1863 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1875 van de ijzeren bark “Cornelia”, gebouwd in 1863 te Kinderdijk, 833 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

H.Croese vertrok per 28 mei 1872 van Nieuwediep met de “Cornelia” en 1 landmachtofficier. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

In het Archief van Handels-, scheeps-, assurantie- en plantagezaken Louis Bienfait en Soon, Stadsarchief Amsterdam, inventaris 646 bevinden zich zakelijke archiefstukken betreffende de reparatie van de “Clara Henriëtte” te Rio de Janeiro op weg van Amsterdam naar Valparaiso en onderweg schade te hebben opgelopen.

 

In “De Clippers” van Anno Teenstra, uitg. Holdert & Co, Amsterdam, 1945, 306 pp. staat in hfdst. V een relaas over de rederij/koopmanshuis Bienfait te Amsterdam waar in vermeld een aantal kapiteins die lange tijd voor deze rederij voeren en wel : M. de Wijn, 23 jaar; H.Croese, 21 jaar; J.E.Schneebeck, 21 jaar en N.D. de Boer, 21 jaar.

 

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.

p.58: “Averij 1850-1854. Eendragt maakt Magt, Clara Henriette.”

“Een goed beschreven schadegeval is dat van het fregatschip Clara Henriette in 1854, bestemd van Amsteram voor San Francisco en op 34o03’Z en 45o18’W getroffen door een pampero….. In de later opgemaakte scheepsverklaring en ondertekend door negen opvarenden …beschrijft de gezagvoerder de toenmalige zeilvoering en rastanden…. De hele volgende dag werd opgeruimd en het dek weer gedicht. Na met overgebleven tuigdelen te zijn teruggesukkeld naar Rio de Janeiro, werden aldaar een nieuwe mast, twee marsstengen, drie bramstengen, een marsera, een zaling en drie zeilen gekocht.” Totale kosten ongeveer $ 4.000,- Goederen die naar San Francisco werden gebracht waren de “Nederlandse producten: jenever, boter, vensterglas, sigaren en stearinekaarsen. Verder als buitenlandse producten nog wat wijn en als grootste partij 600 ton steenkool. “….

Op 02 augustus 1853 lag het schip in lading te Amsterdam, arriveerde op 15 december te Rio de Janeiro en op 25 maart 1854, via Kaap Hoorn, Valparaiso. Het schip werd verder nog vermeld op 16 juni 1854 te San Francisco maar hoe de terugreis is verlopen is onbekend.121

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Croese, Hendrik

Familiegegevens en opleiding

Sjoerd Deinum werd geboren te Workum op 24 september 1838 als zoon van Tjebbe Sjoerds Deinum en Grietje Lambertus de Boer.tresoar

Hij was getrouwd met Alida Catharina Schippers. Het echtpaar kreeg o.a. als dochter Alida Margaretha, die werd geboren aan boord van de “California” varend in de Javazee op weg van Cheribon naar Melbourne.

Sjoerd Deinum overleed in 1882 aan boord van de bark “Johanna Margaretha” zeilende in de Noord Atlantische Oceaan op 36o46’NB/13o17’WL.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

S.Deinum werd met vlagnummer 804 effectief lid van Zeemanshoop per 19 mei 1863 op voorspraak van H.Croese. Zijn schip was de "Peking"002. Ten tijde van de inschrijving was Deinum 24 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” dd 12/19 mei 1863 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Sjoerd Deinum, oud 24 jaar, voerend de bark “Peking”, voor rekening van Louis Bienfait & Zn, op voordracht van kapitein H.Croese.023

S.Deinum was van 1877-1882 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

S.Deinum was met vlagnummer R47 in de periode 1878 t/m 1882 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Hij was dus wèl gerechtigd om de Maatschappijvlag te voeren, maar kon geen financiële aanspraken doen gelden058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 mei 1878 is sprake van medailles van het Metereologisch Instituut voor de heren S.Deinum en J.R.Lusink.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 02 juni 1881 meldt kapitein S.Deinum zijn vertrek.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 26 oktober 1882 meldt de wed. T.S.Deinum, de moeder van kapitein S. Deinum, zijn overlijden.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 februari 1885 vraagt J.S. de Boer, predikant te Blijham als voogd, om de uitkering voor Alida Margaretha, enige dochter van wijlen kapitein S.Deinum. Op 26 maart stemt het Bestuur in ingaande 01 augustus 1885 (of 1882?).042.

 

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering dd 31 augustus 1882 (Stadsarchief Amsterdam 491-38) staat het bericht van het overlijden van Sjoerd Deinum, wonend te Workum, kapitein van het fregaty “Johanna & Margaretha” op reis van Rotterdam naar Batavia.042.

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering dd 26 februari 1885 (Stadarchief Amstwerdam 491-40) is een brief van de predikant J.L. de Boer die om een uitkering vraagt voor Alida Margaretha Deinum, dochter van kapitein Sjoerd Deinum en Alida Catharina Schippers.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 december 1868 staat vermeld de mededeling: “Hierop reikt de voorzitter met eene gepaste toespraak aan den Heer Kaptn S.Deinum de Gouden Medaille en het Diploma uit, hem door de Association Scientifique de France toegekend voor Metereologische waarnemingen gedurende eene reis naar Java, Perzië, enz., welke toespraak door den Heer Deinum wordt beantwoord.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 09 juli 1878 staat vermeld: “Vervolgens reikt hij de zilveren Medaille uit aan Kapitein S.Deinum met eene toepasselijke toespraak hem door Z.M. de Koning toegekend.”023.

In de notulen van de Algemene vergadering van Zeemanshoop dd 12 september 1882 staat vermeld: “De Heer van Ketwich bericht dat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van Nijverheid heeft bekroond met de … gouden medaille kapt. S.Deinum … “ (betreft een goed bijgehouden scheepsjournaal).023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 31 maart 1885 staat vermeld een: “Aanvrage om recht op uitkeering van den Heer J.L. de Boer, Predikant te Blijham, voor zijn pupil Alida Margaretha, eenige dochter van Wijlen kaptn Sjoerd Deinum, aan wien de uitkeering is toegestaan in de Eerste Klasse Afd. A ingaande 1e Augustus 1882.023.

 

In het Jaarverslag 1882 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer     jaren            type               scheepsnaam                                   naam reder/boekhouder

       804      1863-1867     bark                Peking                                              L.Bienfait en Zn

                       1868               geen opgave van schip en boekhouder

                       1869-1876     fregat              California                                        L.Bienfait en Zn

                       1877-1880     bark                Johanna en Margaretha                  J.Vroeg, Alblasserdam

 

In de Jaarverslagen 1878, 1880 en 1881 van de Maatschappij staat kapitein S.Deinum met vlagnummer R47 in de ledenlijsten als gezagvoerder van het fregat/bark “Johanna & Margaretha”, 1135 ton o.m./1033 ton n..m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam058.

 

S.Deinum was van 1878-1882 kapitein van de houten bark “Johanna en Margaretha”, gebouwd in 1868/69 door Rijkee & Co te Katendrecht, 1041 ton, varende voor J.Vroege te Alblasserdam052.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Deinum, S.                  Peking                                                  17 mei 1863                           09 juli 1864

                                     Peking                                                  01 augustus 1867                  18 mei 1868

 

Bouma025 vermeldt S.Deinum als gezagvoerder gedurende:

*   1864 t/m 1868 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip voer in 1869 voor A.M.E.Tromp te Amsterdam en was herdoopt in Elisabeth;

*   1870 t/m 1878 van het ijzeren 3/m schip de “California”, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 633 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1879 t/m 1882 van het 3/mschip “Johanna & Margaretha”, gebouwd in 1870 te Rotterdam, 1133 ton o.m., varend voor J.Vroege Te Alblasserdam.

 

Overige bijzonderheden

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door S.Deinum.104

 

Verslag van een reis met de bark Peking waarin "Na eene lading suiker te hebben ingenomen, vertrokken des morgens van den 9n Augustus van de reede Batavia ... en waren den 5n September ... bij den ingang der golf van Oman, zijnde 27 etmaal van Batavia". Het schip zeilde de Golf van Oman in en bereikte op 18 september de stad Bushire (=Abu Shehr zijnde de voornaamste zeehaven van het toenmalige Perzië) na een reis van 40 dagen. Er volgen veel bijzonderheden over de wijze van handelvoeren in deze streken en de hoogte van de te maken onkosten. Het schip vertrok weer op 02 november en kwam op 23 november in Bombay aan. Na vertrek op 09 december arriveerde de Peking tenslotte op 23 november in Batavia.

Uit: "Verslag eener reize van Batavia naar Bushire in de Golf van Perzië en vandaar over Bombay naar Batavia terug, gedaan in den jare 1865, met het barkschip Peking". door S.Deinum in Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen en de zeevaartkunde, door Jacob Swart No1 1e Afd. p.5-24. NSM AIV-2 90.

 

Het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer te Sneek bezit archiefstukken (brieven en rijmwerk) van "zeekapitein Sj.Deinum (Workum 1838-Madeira 1882)" (Jaarboek 1996).

 

S.Deinum vervoerde per 24 november 1869 van Nieuwediep met de “California” 1 landmachtofficier naar Indië en arriveerde te Batavia op 09 juni 1870 na een reis van 197 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Deinum, Sjoerd

Familiegegevens en opleiding

Tjerk Jacob Visser werd geboren/gedoopt te Nes (thans gemeente Dongeradeel) op 05/25 februari 1810 als zoon van Jacob Dirk Visser en Boukje Tjerksd. de Jong.

Hij huwde op 12 februari 1846 te Kampen als stuurman met Lollina Jannekesd. Visser, geboren te Schiermonnikoog op 11 november 1822 als dochter van Janneke Harmanus Visser en Lollina Jacobusd. Mellema.

Bij het huwelijk waren o.a. getuigen Gerrit Hoeksma, 36 jaar, scheepsgezagvoerder en zwager van de bruid, en Douwe van der Zee, 47 jaar, scheepsgezagvoerder en eveneens zwager van de bruid. Beide kapiteins werden in 1859 lid van “De Herkenning”.

Lollina overleed te Schiermonnikoog op 07 maart 1884.

Tjerk Jacob overleed te Schiermonnikoog op 17 november 1893.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. Visser was met (dus vanaf de oprichting) lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”.

Een T.J.Visser staat geregistreerd met als lid van het zeemanscollege “De Goede Bedoeling” te Den Helder.

(Wellicht heeft hij in 1877 het lidmaatschap van “De Herkenning” ingeruild voor dat van “Goede Bedoeling”).

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

T.Visser was gezagvoerder gedurende:

*         1854 t/m 1864 van de smak “Zaanstroom”, gebouwd in 1851 te Muiden, 48 ton, varend voor Haantjes & Schermer te Wormerveer;

*         1865 t/m 1867 op dezelfde smak maar nu varend voor van Veen & Koll te Amsterdam;

*         1868 op dezelfde smak maar nu als kapitein/eigenaar te Amsterdam.

           Zeetijdingen 04 januari1868, T.Visser op de “Zaanstroom”: “Gestrand” (Sweys);

*         1869 t/m 1879 op de bark “Elisabeth” ex Peking, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton, varend voor A.M.E.Tromp te Amsterdam. In 1879: “Te Hungerford gestrand”.

           Handelsblad 06 september 1879: “Amsterdam 5 september 1879. Het Nederlandsche schip “ELISABETH”, kapitein F.(sic)Visser, is volgens telegram Hungerborg d.d. 4 dezer, aldaar gestrand en heeft de masten gekapt. Volk gered.”

           “Nerva 4 september 1879. In de afgeloopen nacht te ongeveer 12 uur is het Nederlandsche barkschip “ELISABETH”, kapitein Visser, van Amsterdam in ballast alhier aangekomen, met ca 279 ton der retourlading aan boord, bij West-Noord-Wester-storm op ca. 350 vadem ten Oosten van het reddingsstation op de Russische kust gestrand. De equipage bestaande uit elf man en de dochter van de kapitein zijn door de reddingboot gered.” (Hoedemaker).

           Op 12 mei 1879 monsterde Derk Brouwer als lichtmatroos aan te Delfzijl met als bestemming "op avontuur".

 

*         1889 op de bark “Johanna” ex Lyman Cann, gebouwd in 1863 te Yarmouth, 637 ton, varend voor Joh.Meyjes Jeremz te Amsterdam. “verkocht en gesloopt te Noorwegen”.

 

Overige bijzonderheden

Gegevens over de schepen van de kapitein zijn mede ontleend aan De Dorpsbode 43(12):1989.Bijdrage 73.Hierin de melding dat Tjerk Visser tussen 1840-1849 kapitein/eigenaar was van een schip “De Vrouw Lollina”, varend vanuit Schiermonnikoog. Maar volgens Bouma was binnen deze periode een J.H.Visser de gezagvoerder/eigenaar van deze smak. Wellicht betreft het hier zijn schoonvader Janneke Harmanus Visser.

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Visser, Tjerk Jacobsz

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1870-08-22
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: ELISABETH
Schipper: Visser, Tjerk Jacobs
Scheepstype: bark
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1846.25

DVD XI – 582 - 584
BIJLBRIEF

Naam schip PEKING

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuw Lekkerland, 27 november 1846

type schip bark

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwer te Nieuwe Lekkerland, heeft gebouwd op zijn werf aan het Slikkerveer, gemeente Ridderkerk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Louis Bienfait & Zoonen, Amsterdam, als boekhouders van de rederij van het schip

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 239 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 17 november 1846

plaats / datum registratie Amsterdam, 9 december 1846

nummer van registratie deel 42, folio 161, verso, vak 5.

notaris verklaring voor burgemeester van Ridderkerk

prijs NLG.

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 060908

Naam PEKING
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1846
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1846.25
foto IMG 2721 - 2724

CEDULE

Naam schip PEKING

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 7 december 1846

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. D. Herderschee

grootte in tonnen 239 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Slikkerveer (zie opm)

plaats / datum registratie Amsterdam, 8 december 1846

nummer registratie deel 2, folio 62, recto, vak 2

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt ligt thans te Slikkerveer.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Johan Carl von Gebauer, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
(opm: de bijlbrief wordt bevestigd door de burgemeester van Ridderkerk, weshalve vermoed kan worden, dat het schip te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, is gebouwd en niet te Nieuw Lekkerland, zoals de acte vermeldt)


researcher/datum research: ML / 200916


Bijlage bij eigendomsbewijs 25 van 1846, bark PEKING
eigenaren per primo december 1846:

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 7/20e part)
Fop Smit, Nieuw Lekkerland (5/20e part)
T. van Schaak, Amsterdam (2/20e part)
Joh. Weijerman, Amsterdam (2/20e part)
Mr. C.G. van Baerle, Amsterdam (1/20e part)
firma Wed. Van der Voort & Co., Amsterdam (1/20e part)
G. Tomasachi, Amsterdam (2/20e part)

ML / 200916

Naam PEKING
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1846
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1868.28

DVD XI – 9140-9143
CEDULE

Naam schip ELISABETH, voordien genaamd PEKING

plaats en datum acte: eigendomsverklaring, Amsterdam, 4 september 1868

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Aug. M.E. Tromp, Amsterdam, boekhouder en enig eigenaar
te voeren door kapt. T. Visser

grootte in tonnen 238 lasten of 450 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te (niet vermeld)

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 september 1868

nummer van registratie deel 85, folio 20, recto, vak 3

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: De laatste koopbrief werd getoond en het reçu van inlevering laatste zeebrief, verleend 16 mei 1867, no.niet vermeld.researcher/datum research: ML / 130909

Naam ELISABETH
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1868
Toegang 198
Inventaris 3175

Bronnen

Jaar: 1846
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF Archiefnummer Amst.198.3180-1846.25

Jaar: 1846
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer AMS 198.3170.1846.25

Jaar: 1868
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer Amst.198.3175-1868.28