Inloggen
MARGARETHA IDA - ID 13536


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1842-11-30 / 1855-03-18 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1842
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit - Werf te Slikkerveer, Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1840-12-18
Launch Date: 1842-05-04
Delivery Date: 1842-11-30
Technical Data

Net Tonnage: 647.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 343.00 lasts
 
Length 1: 37.77 Meters Registered
Beam: 6.80 Meters Registered
Depth: 5.67 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1843
Datum agenda: 1843-03-01
Register nr: 18430073
Scheepsnaam: MARGARETHA IDA
Type: Bark
Lasten: 343
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ruijs JDzn., W.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Kramer, D.H.
Opmerkingen: een zeebrief
Turkse pas

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1842-11-30 MARGARETHA IDA
Manager: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1846-12-25: Stranded
NRC 281246. Rotterdam, 27 december. Volgens brief van kapt. D.H. Kramer, voerende het schip MARGARETHA IDA, van Rotterdam bestemd naar Batavia, in dato 26 dezer, wordt bericht, dat dit vaartuig bij het uitzeilen van de Goeree, op de vorige nademiddag, zonder dat de loods de geringste zwarigheid over de diepgang van het schip of het weinige water op de droge gemaakt had, door de vrij hoge zee zodanig heeft gestoten, dat het roer uit de vingerlingen geraakt, daarna bij het hennegat afbrak en zo het schip op 4½ vaam water tegen de Ooster met staande zeilen ten anker kwam.
Gedurende de gehele nacht, tot hedenmiddag 12 uren, lag het met een sterke noord en noord-oosten wind voor 45 vaam ketting, midden in de branding te stoten. Men verwachtte niet anders of het schip zou uit elkander slaan en het was alleen aan deszelfs hechtheid te danken, dat het gisteren avond te 6 ure, voornamelijk door de adsistentie van de stoomboot KINDERDIJK en twee vissloepen, ter rede van Brouwershaven ankerde, alwaar de kapitein onmiddellijk 28 pompers aannam ten einde het schip, dat bij deze gelegenheid veel geleden heeft, lens te houden. (opm: op 12 januari 1847 is de MARGARETHA IDA te Hellevoetsluis binnengekomen, gesleept van Brouwershaven door de stoomsleepboot KINDERDIJK. Het schip werd daar in 's Rijks dok opgenomen om te repareren)
1854-12-30: Collision
DC 301254. Dordrecht, 29 december. Het gisteren van hier naar Hellevoetsluis gesleepte barkschip MARGARETHA IDA, is op het Mallegatsche hoofd gelopen, waardoor dit hoofd zwaar beschadigd is, terwijl het schip schade heeft bekomen. Genoemd schip vertrekt naar Rotterdam om op de sleephelling gehaald en onderzocht te worden.
1855-03-18: Final Fate: Stranded

De bark MARGARETHA IDA, kapt. H. Hagers, van Rotterdam naar Akyab bestemd, is op 18 maart 1855 op de bank voor de rede van Akyab gelopen en totaal wrak geslagen. Alle opvarenden werden gered.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Douwe Hendriks Kramer werd geboren op 20 mei 1808 te Terschelling en overleed te Rotterdam op 03 mei 1874. Hij was de zoon van Hendrik Alkesz. Kramer, visiteur der Uit- en Inklaring, en Trijntje Jans Visser.

Hij huwde op 24 mei 1838 te Terschelling met Trijntje Gerrits Rotgans, geboren op 27 november 1811 te Amsterdam aan boord van het schip van haar vader "De Vrouwe Hester Cornelia", die in Amsterdam aan de werf Oranje Boom lag. Zij was eerder gehuwd geweest met Willem Cannegieter (08 mei 1800/24 mei 1835), van beroep marine-officier. Zij was de dochter van Gerrit Siebes Rotgans en Trijntje Jacobs Tjebbes. Ze overleed op 19 maart 1883 te Den Haag.

Schriftelijke informatie op 02 november 1998 door J.M.Rebel te Gouda, achter-achter-kleinzoon van moederszijde van Douwe Hendriks Kramer.

 

Douwe Hendriksz Kramer werd geboren te Terschelling op 20 mei 1808 als zoon van de Nederlands Hervormde Hendrik Kramer en Trijntje Visser. Hij vestigde zich op 29 mei 1856 te Rotterdam waar hij o.a. woonde aan de Karresteeg Wijk 3 nr.183 en aan de Melkmarkt Wijk 8 nr.50. Hij vertrok op 08 april 1861 maar Soerabaja.

Hij was getrouwd met Trijntje Gerrits Rotgans, geboren 27 november 1811 te Amsterdam, Nederlands Hervormd en overleden te Amsterdam op 17 augustus 1879).

Douw Hendriksz overleed te Rotterdam aan de Coolsingel op 03 mei 1875. Hij werd na zijn zeemansbestaan koopman005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.H.Kramer was met vlagnummer R170 in de periode 1839 t/m 1874 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

D.H.Kramer was in 1850 en 1857 zg “afwisselend commissaris” van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Douwe Hendriks Kramer was de eerste kapitein van het fregat de "Cornelis Wernard Eduard", 606 ton, in 1838/1839 gebouwd op de werf van Fop Smit aan de Kinderdijk. Deze mededeling werd gedaan in een brief dd. "Rotterdam 17 November 1838" van  W.Ruys J.D.zn. en Weiland & van Walcheren aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Het schip voer op 27 oktober 1839 uit van Hellevoetsluis voor een retourreis naar Java024-p.31.

Uit dezelfde bron:

*    D.H.Kramer was lid van het Rotterdams Zeemanscollege met nr.170, blijkens de nummervlag op het schip waarvan een afbeelding op p.37

*    "De heer Hoynck van Papendrecht heeft in ons vorig gedenkboek een hier en daar gedetailleerd overzicht gegeven van de reizen gemaakt door de Cornelis Wernard Eduard ...".

      Douwe Hendriks Kramer was de eerste gezagvoerder van een aantal schepen van rederij W.Ruys J.Dz. te Amsterdam nl. in 1839 van de bark "Cornelis Wernard Eduard(I)", in 1842 van de bark "Margaretha Ida" en in 1850 van de bark de "Doelwijk (I)"024.

      D.H.Kramer was in 1859 gezagvoerder van het 3-mast campagne-fregat de "Ouderkerk aan de Amstel", 725 ton, gebouwd in 1852/1854 bij Fop Smit in Slikkerveer voor W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. "... accomodatie voor passagiers en uitgebreide inrichting voor het vervoer van militairen (capaciteit 200); in de vaart op Indië en Australië; in 1859 tijdens Boni-expeditie in dienst als hospitaalschip ..."024 en 025.

 

“In het najaar van 1858 was de Ouderkerk aan de Amstel naar Indië gevaren en het schip is daar vervolgens voor langere tijd gebleven. Het fregat werd namelijk ingeschakeld bij de expeditie tegen de opstandige Boni-bevolking, die in het midden van het eiland Celebes leefde. De Ouderkerk aan de Amstel deed daarbij, samen met een schip dat Arcadia heette, dienst als hospitaalschip voor Nederlandse militairen.

De Boni’s waren in opstand gekomen tegen het Nederlands gezag en het Indische gouvernement tolereerde dit niet. Op 21 augustus 1858, toen de Ouderkerk aan de Amstel overigens nog in Amsterdam lag, besloot men een veldtocht tegen de Boni’s te beginnen : met infanterie, cavallerie, artillerie en een zeemacht die uit een korvet en een aantal stoomschepen zou bestaan. De Boni’s hadden de Nederlanders lange tijd reedds getard en het geduld was kennelijk op. De inlanders hadden niet geluisterd naar “vriendschappelijke vertoogen en raadgevingen, onze lankmoedigheid, ons dralen om de rampen des oorlogs te ontketenen voor zwakheid had aangezien en er ten laatste toe overgegaan was, om onze vlag smadelijk te hoonen”zo werd later in Nederland als een soort van verontschuldiging geschreven. Voor het vervoer van troepen, materieel, munitie en koelies werden 24 Nederlandse koopvaardijschepen gehuurd; transport-, paarden-, kolen- en ziekenschepen, zoals ze werden genoemd. Kapitein Kramer van de Ouderkekrk aan de Amstel en zijn bemanningsleden vertrokken eind januari 1859 van Java naar Celebes, met een schip dat was ingericht”tot opname van honderd lijders, zoo eerste als tweede klassse”. Aan boord waren onder meer kippen, eieren, aardappelen, specerijen, fruit, vlees, boter, wijn, suiker, scheepsbeschuit, blikken melk, koffie en jenever.

In februari begon de strijd tegen de Boni’s en vele Nederlandse militairen werden behalve voor verwondingen, aan boord van de twee hospitaalschepen ook verpleegd voor cholera, een ziekte waaran tallozen bezweken.. Op de Ouderkerk aan de Amstel en op de Arcadia werden op een gegeven ogenblik totaal dertien officieren, 193 soldaten, achttien Ambonezen en 16 inlanders verpleegd, veel meer dan de feitelijke capacitiet van de schepen.

Het doel van de expeditie – “tuchtiging van de Boni’s – werd glansrijk bereikt. In April was de veldtocht voorbij. Toch volgde er in het najaar van 1859 nog een expeditie, ndat de Boni bevolking voor de tweede maal in opstand was gekomen….”

Bron niet genoteerd

 

Kapitein D.H.Kramer was in 1834-1835 kapitein van de schoenerkof "Monnikendam" en had als matroos/bootsman aan boord de latere kapitein Tjebbe Albertus Wulp010-p.49.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein D.H.Kramer met vlagnummer R170 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849                       van de bark “Margarethe Ida”                   343 last     varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1851                       van de bark “Doelwijk”                              383 last     varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1855, 1858, 1859 van het fregat “Ouderkerk a/d Amstel      383 last     varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1862 t/m 1867      geen vermelding van schip en reeder

 

Douwe Hendriksz Kramer maakte met de “Ouderkerk aan de Amstel” in 1857 een reis van Batavia naar Rotterdam met een lading suiker005.

 

Bouma025 vermeldt D.H.Kramer als gezagvoerder gedurende:

*    1834 t/m 1838 van de schoonerkof “Monnikendam” (2), gebouwd in 1825 te Monnikendam, 116 ton o.m., rederij niet vermeld, maar waarschijnlijk J.G.Boerlage te Monnikendam;

*    1830 t/m 1837 van de kof “Verwachting”, gebouwd in 1808, bouwlocatie niet vermeld, 65 ton o.m., varend voor Boerlage te Monnikendam. (deze opgave klopt niet met de vorige. Is er nóg een kapitein D.H.Kramer?)

*    1839 t/m 1842 van de bark “Cornelis Wernard Eduard”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 606 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam

*    1842 t/m 1849 van de bark “Margaretha Ida”, gebouwd in 1842 te Slikkerveer, 650 ton o.m., varend voor Wm.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1851 t/m 1853 van het 3/mschip “Doelwijk”, gebouwd in 1850 te Kinderdijk, 730 ton o.m., varend oor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1855 t/m 1857 van het 3/mschip “Ouderkerk aan de Amstel”, gebouwd in 1854 te Slikkerveer, 725 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

      *    1859 t/m 1860 van het 3/mschip “Ouderkerk aan de Amstel”, gebouwd in 1854 te Slikkerveer, 725 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Van mevr. E.C.Huizer-Sibinga Mulder te Naarden kreeg ik op 27 juni 2004 diverse informatie waaronder kleurenkopieën van schilderijen van Hendrik Alkes Kramer, Douwe Hendriks Kramer en Trijntje Gerrits Rotgans, geschilderd door Sybrand Altman (Den Haag 1822 – Amsterdam 1890). Deze portretten zijn in particulier bezit bij één van haar zonen (Pieter Douwe Huizer, Tarakan, 1938) te Grolloo

 

D.H.Kramer verzorgde per 12 november 1848 vanuit Hellevoetsluis met de “Margaretha Ida” een troepentransport van 2 officieren en 170 manschappen naar Indië. Hij arriveerde op 10 februari 1849 te Batavia na 90 dagen reis. Onderweg overleden 5 manschappen.

Hij vertrok op 21 oktober 1851 met de “Doelwijk” vanuit Hellevoetsluis met 6 landmachtofficieren en arriveerde te Batavia op 19 januari 1952 na 90 dagen065.

 

De Raad voor Tucht bij de koopvaardij deed op 17 oktober 1861 uitspraak inzake een klacht tegen kapitein Douwe Hendriks Kramer, gezagvoerder van het fregat “Ouderkerk aan de Amstel”, varend voor W.Ruys & Zonen te Rotterdam. Er zijn geen details van deze uitspraak vermeld. 104*

 

Harlinger Courant dd 07 maart 1878, Scheepvaartberichten096

Uitgegaan:

Maassluis 3 Maart Cornelis Wernard Eduard, J.Kuiper, Newcastle.”

 

In het Hannemahuis te Harlingen is een aquarel van het fregat “Doelwijk’, geschilderd in 1851 door J.Spin. Er is in de de toelichting geen kapitein genoemd, maar uit het jaartal blijkt dat het om kapitein D.H.Kramer moet gaan.

Foto dd juni 2009 in mijn bezit.

 

 

Portret door Spin, in het Gemeentehuis van Ouderkerk aan de Amstel

 

In het Gemeentearchief van Ouderkerk Amstel te Ouderkerk aan de Amstel bevindt zich een correspondentie dd Rotterdam 26 jli 1858 waarin Willem Ruijs JDzoon het portret van de Ouderkerk aan de Amstel aanbiedt aan het Gemeentebestuur van Ouder Amstel middels een bezoek aan het schip te Rotterdam.

In een brief dd Rotterdam 11 december 1852 vraagt Willem Ruijs toestemming om op het op stapel staande schip “Ouderkerk aan de Amstel” het wapen van de gemeente op de spiegel van het schip te mogen aanbrengen, waarop een instemmend antwoord van Ouder Amstel volgt.

 

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Kramer, Douwe Hendriksz

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Hagers werd geboren/gedoopt op 27 september 1795 te Maassluis als zoon van de Nederlands Hervormde Johannes Hagers en Neeltje Berkel (beiden overleden te Brielle).

Hij was getrouwd met Bastiaantje Verdoes, geb./ged. op 16 april 1796 te Maassluis. Hendrik woonde te Rotterdam o.a. aan de Melkmarkt (Wijk 8 nr. 41/44 nieuw nr. 10), Leuvenhaven (Wijk 3 nr. 314) en aan de Coolsingel (Wijk 15 nr. 312). Hij vertrok op 20 april 1863 naar Brielle.

Hij overleed op 30 september 1864 te Rotterdam aan de Zandstraat (Wijk 5 nr. 450)005.

 

NRC, 01 oktober 1864

“Heden overleed ten huize van mijn Schoonzoon den Heer J.H. VAN DEN ENDE te Rotterdam, in den ouderdom van 69 jaren, mijn geliefde Echtgenoot, de Heer H.HAGERS, oud Koopvaardij Kapitein.

30 September 1864                                                                                                        B.VERDOES. Wed H.Hagers

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Hagers was met vlagnummer R5 in de periode 1828 t/m 1864 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

H.Hagers was in 1859 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

In het Jaarverslag 1855 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij een schadevergoeding van f 100,- heeft gekregen, vermoedelijk vanwege geleden schade met zijn schip.

 

In het Jaarverslag 1864 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) wordt vermeld dat hij in 1864 is overleden.058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College  staat kapitein H.Hagers als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849                       op de bark “Cornelis Wernard Eduard”          318 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1851, 1855            op de bark “Margaretha Ida” 343 last             varend voor W.Ruys J.D.z te Rotterdam

*    1858, 1859            op de bark “Jan Daniel”                                    335 last        varend voor W.Ruys J.D.z te Rotterdam

*    1862, 1863            zonder vermelding van een schip

 

H.Hagers was in 1857 gezagvoerder van de bark de "Jan Daniël", 635 ton, gebouwd in 1840/1841 bij Fop Smit op Kinderdijk voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam. "... in december 1857 gestrand op Javakust, doch weder vlot gebracht ..."024 en 025

H.Hagers was in 1860 de eerste gezagvoerder van de bark "Duiveland van rederij W.Ruys J.Dz. 024.

 

De “Margaretha Ida”, varend van Rotterdam naar Akyab, onder gezag van kapitein Hagers, is op 18 maart op de baar van Akyab verongelukt.078.

 

Bouma025 vermeldt H.Hagers als kapitein gedurende:

*    1829 t/m 1830 van de bark-galjoot “Maasstroom”, gebouwd in 1815, bouwlocatie niet vermeld,400 ton o.m., varend voor C.& A.Vlierboom te Rotterdam;

*                                                                                                                                     1839 t/m 1841 op het 3/m schip “Vasco di Gama”, gebouwd in 1823 te Antwerpen, 307 ton o.m., varend voor N.J. de Cock te Rotterdam;

*    1842 van de bark “Margaretha”, gebouwd in 1842 te Slikkerveer, 840 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1842 t/m 1846 op het 3/m schip “Java”, gebouwd in 1840, bouwplaats niet vermeld, 500 ton o.m., varend voor N.J.de Cock te Rotterdam.

      Lloyd’s vermeldt: “16 Nov.1847  JAVA (572 ton)  carried into St.Johns NB, derelict.”087

*    1847 t/m 1849 op de bark “Cornelis Wernard Eduard”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 606 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam. (Bouma vermeldt hier kapitein Hagers, zonder initialen);

*    1850 t/m 1855 op de bark “Margaretha Ida”, gebouwd in 1842 te Slikkerveer, 650 ton o.m., varend voor Wm. Ruys JDz te Rotterdam. Het schip verongelukte bij Akyab tegelijk met de “Lodewijk Anthony”;

*    1857 t/m 1860 op de bark “Jan Daniel”, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1860 t/m 1862 op de bark “Duiveland”, gebouwd in 1847 te Zierikzee, 621 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

H.Hagers was van 1850-1855 gezagvoerder van de bark "Margaretha Ida", 652 ton, gebouwd in 1840/1842 bij Fop Smit te Slikkerveer voor rederij W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. Het schip vervoerde in 1848 troepen naar Indië (170 man). In december 1848 liep het vast in het Brouwershavense Gat doch werd weer vlotgebracht. Het schip strandde in op 18 maart 1855 nabij Akyab tegelijk met de "Lodewijk Anthony" onder gezag van kapitein K.H.Leonhardt. De "Margaretha Ida" ging verloren, maar de bemanning werd gered024 en 025.

Akyab is thans Sittwe aan de Baai van Bengalen in het tegenwoordige Birma.

 

“Van het Zierikzeese barkschip “Duiveland” is in particulier bezit een fraai scheepsportret bewaard gebleven. De heer J.C.A.Ribbens te Heinkenszand is de eigenaar van een door Jacob Spin vervaardigde afbeelding van genoemde bark”. De betovergrootvader van de heer Ribbens was de gezagvoerder J.C.Viersma van de “Duiveland”. Het schip werd op 13 juli 1847 op de Commerciewerf van C.Smit te Zierikzee te water gelaten, gebouwd door scheepsbouwmeester C.Mak. De eerste gezagvoerder was J.C.Kreye (1848 t/m 1852), daarna J.C.Viersma (1853 t/m 1859). Het schip werd in 1859 verkocht aan W.Ruys JDz te Rotterdam en kwam toen onder gezag van kapitein H.Hagers.074.

 

Dutch barque "Margaretta Ida", arrived at Albany on 6 July 1852, having left Cardiff, Wales on 27 March 1852. Master = H. Hagers. Tonnage = 800. Cargo = 780 tons of coals for the Australian Royal Mail Steam Company's depot. Sailed from Albany on 24 September 1853 for Java.105

 

Op 08 juli 1842 werd vanuit de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam op het schip de “Java” onder kapitein Hagers geplaatst als ligtmatroos G.Strang van Hees voor een reis van Rotterdam naar Batavia. De ligtmatroos keerde te Rotterdam terug op 17 januari 1843.004-949/532-1836.

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Hagers, Hendrik

Algemene informatie

NRC 201252. Batavia, 27 oktober. Scheepsvrachten. De MARGARETHA IDA laadt te Soerabaija suiker voor NLG 80,- en huiden voor NLG 115,-, naar Nederland.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.82
DVD VIII – 177
BIJLBRIEF

Naam schip MARGARETHA IDA

plaats en datum acte Kinderdijk, 30 november 1842

type schip bark

bouwwerf/verkoper F. Smit, scheepsbouwmeester op zijn werf te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Wm. Ruys J.Dzn, als boekhouder, Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 343 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 1 april 1841

tewaterlating 4 mei 1842

plaats / datum registratie Rotterdam, 23 februari 1843

nummer van registratie deel 31, folio 70, verso, vak 7

notaris Burgemeester van Ridderkerk

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 261207

Naam MARGARETHA IDA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1842
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1842
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Rott.3.03.17.01.3675-82