Inloggen
MONNICKENDAM - ID 10421


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1825-09-14 / 1850-11-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1825
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kof
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Wed. P. Kater & Zoonen, scheepswerf De Vigilantie., Monnickendam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1825-09-13
Delivery Date: 1825-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 52.00 lasts
Gross Tonnage 2: 80.00 lasts (rye)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1825
Datum agenda: 1825-09-14
Register nr: 18250589
Scheepsnaam: MONNICKENDAM
Type: Kof
Lasten: 52
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Boerlage & Co.
Plaats: Monnikendam
Kapitein op moment van verzoek: Kramer, V.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1825-09-14 MONNICKENDAM
Manager: Firma J.R. Boerlage & Co., Monnickendam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma J.R. Boerlage & Co., Monnickendam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Monnickendam / Netherlands

Ship Events Data

1825-09-13: NSC 190925
Monnickendam, 16 september. De dag van den 13 dezer was voor deze stad alleraangenaamst. Nadat, door de heren Bourlage en Comp., kooplieden alhier woonachtig, op een der werven van de weduwe Kater en Zonen, besteld en aangenomen was het bouwen van een gekoperd schoenerschip, groot circa 85 roggelasten, zo werd aan de regering van deze stad, door voornoemde boekhouders, verzocht en opgedragen, om de naam van het schip op te geven; welke, daaraan voldaan hebbende, daartoe gekozen heeft MONNICKENDAM, en daarbij tevens besloten, een vlag met het wapen van deze stad te laten maken, om, wanneer hetzelve van stapel zou lopen, de rederij aan te bieden. Gisteren dan nu de dag daar zijnde, zo is deze vlag plechtig uitgereikt geworden.
Burgemeester, wethouders en de raad vergaderd zijnde, zo werden de boekhouders en verdere reders, benevens hun vrouwen, en bij het schip belanghebbenden, in de raadzaal verzocht en toegelaten. De burgemeester bood, uit naam van de regering, met een toepasselijke, tot het oogmerk alleszins doelmatige aanspraak, de vlag (welke boven de hoofden van de boekhouders met zeer veel smaak was opgehangen) van de Rederij aan, dezelve daarbij zegen en geluk aan hun nieuwe bodem toewensende en waarvan, deze stad, in het vervolg, gelijk wij hopen, haar vruchten moge plukken, hetgeen door een van de boekhouders, als ook door de kapitein Volkert H. Kramer (welke dit schip zal voeren), gepast werd beantwoord.
Daarna alles tot het stapel lopen gereed gemaakt zijnde, zo ging de regering met de rederij derwaarts. Ter plaatse gekomen zijnde, werd de vlag opgehesen, en, een weinig tijd daarna, liep het schip met al die juistheid en statigheid af, die men ooit begeren kon; in aller oog stond een traan van dankbaarheid te lezen, dat er ook mannen in dit kleine stadje gevonden worden, die handel en zeevaart, ten beste van het vaderland, zoeken uit te breiden en te bevorderen.
De toegevloeide menigte, zo van hier als van de naburige plaatsen en elders, was buitengemeen groot; alles liep zonder stoornis in volle vreugde af, het overschone van de dag bracht daartoe mede zeer veel bij.
1834-11-02: Stranded
Het schip MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer, van Rio Janeiro naar Amsterdam, is 2 november 1834 ,volgens brief van Delfzijl, bij Borkum gestrand. Met hulp weer vlot getrokken.
1841-09-25: Damaged
Het schip MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink van Marseille naar Antwerpen, is 25 september 1841 lek en met verlies van zeilen Plymouth binnengelopen.
1848-11-06: Damaged
Het schip MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kross van Amsterdam naar Marseille is 6 november 1848 te Ramsgate binnengelopen met verlies van anker en ketting.
1850-10-11:
AH 081050
Advertentie. Men is voornemens om op vrijdag de 11e oktober 1850, des namiddags te 4 uur, ten huize van de kastelein C. Pelle in het logement De Doelen te Monnickendam, ten overstaan van de aldaar residerende notaris Meijnard Cornelis Merens, in het openbaar te verkopen; Het hol van het kofschip MONNICKENDAM, groot 80 roggelasten, liggende in de haven te Monnickendam en aldaar voor gegadigden te zien.
1850-11-00: Waarschijnlijk is het hol van dit schip nog in gebruik geweest als lichter of gesloopt.
Niet meer in de zeevaart geweest.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Volkert Hendriks Kramer werd geboren te Terschelling op 09 juli 1798.

Hij was getrouwd met Christoffelina Hoop, geboren te Purmerend op 11 april 1801 en overleden in maart 1841.

Volkert overleed in 1839.003

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

V.H.Kramer (adres Daniels & Abman) werd per 20 oktober 1829 op voordracht van J.K.de Vries en met vlagnummer 301 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Toegevoegd is "overleden"002.

Volkert Hendriks Kramer, wonende op de Lindegracht bij de Brouwersgracht, oud 31 jaar, voerende de schoner Monnikendam, werd op 13/20 oktober 1829 met vlagnummer 301 voorgedragen/benoemd als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein J.K.de Vries023.

Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 21 juni 1830003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 oktober 1839 staat een verzoek om onderstand door de wed. kapt. V.H.Kramer, geb. C.Hoop voor haar en 4 kinderen. Dit wordt haar toegekend in de notulen dd 28 november 1839 met ingang van 01 november 1839.042

 

In de notulen dd 11 december 1839 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop staat een verzoek van C.Hoop, de weduwe van kapitein V.H.Kramer om een uitkering voor haar en haar vier kinderen. Dit wordt toegestaan per 01 november 1839.023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                naam reder/boekhouder

         301                      1829-1832     schoner            Monnikendam             Boerlage & Co te Monnikendam

                                           1833           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1834-1835     schoner            De Jonge Jacob            J.J.Waszink

         196                           1836           schoner            De Jonge Jacob            idem

                                      1837-1838     schoner            Amstel                           van Baggen, Parker & Dixon

 

Kapitein V.H.Kramer was in 1836 gezagvoerder van "De Jonge Jacob" en had als matroos aan boord de later kapitein Willem Jansz Bakker010-p.46.

 

Bouma025 vermeldt V.H.Kramer als gezagvoerder gedurende:

*    1823 t/m 1825 van de 2/m schooner “Monnikendam (1), bouwgegevens niet vermeld, varend voor Boerlage & Co te Monnikendam;

*    1825 t/m 1833 van de sch.kof “Monnikendam” (2), gebouwd in 1825 te Monnikendam, 116 ton o.m., reder niet vermeld maar waarschijnlijk J.G.Boerlage & Co te Monnikendam;

*    1835 t/m 1837 van de sch.kof “Jonge Jacob”, gebouwd in 1834, bouwlocatie niet vermeld, 178 ton o.m., varend voor J.J.Wassink te Amsterdam. Het schip werd in 1837 verkocht;

*    1836 t/m 1838 van de sch.brik “Amstel”, gebouwd in 1828, bouwlocatie niet vermeld, 116 ton o.m., varend voor A.J.Jacobs & Bouvy te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Kapitein V.H.Kramer had verscheidene jaren de latere kapitein Hendrik Kramer van Terschelling onder zijn bemanningsleden en wel als kajuitsjongen op de "Monnikendam", als 2e- en onderstuurman od "De Jonge Jacob" en eveneens op de "Amstel"010-p.53.

 

 

 

Datum vanaf: 1825
Kapitein: Kramer, Volkert Hendriks

Familiegegevens en opleiding

Sjoerd Scholl was gehuwd met Antje Johannesd Stam.

Sjoerd overleed in 1837.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

S.J.Schol werd met vlagnummer 416 per 21 april 1835 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van B.J.Smeengh. Zijn schip was de “Zeevaart”. Toegevoegd is “overleden”002.

In de Algemene Vergaderingen van 14/21 april 1835 werd voorgedragen/benoemd Sjoerd Jacobs Scholl, oud 33 jaar, voerend de schoenerkof “Zeevaart”, wonende te Terschelling en met als adres C.A.Schroder te Amsterdam, op voordracht van B.J.Smeengh023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 mei 1837 staat een lijst van kapiteins die zijn overleden of die hebben bedankt voor het lidmaatschap. Jaartallen van overlijden of bedanken zijn niet vermeld. Overleden is S.J.Scholl 042

In de notulen van de Bestuursvergadering van 27 juli 1837 staat een “Brief van C.Schultz namens Jacob J.Stam als voogd over de minderjarige Jacob Sj. Scholl zoon van wijlen Kapitein Sj.Jacobsz Scholl en Antje Johannesdr Stam verzoekende regt op uitkeering”. In de notulen dd 31 augustus 1837 wordt de uitkering toegekend.

In de Algemene Vergadering van 26 september 1837 staat de mededeling dat het Bestuur een uitkering heeft toegestaan aan de minderjarige zoon van wijlen kapitein S.J.Scholl023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer              jaren            type                 scheepsnaam              naam reder/boekhouder

      416                       1835            kof                  de Zeevaart                geen opgave

      303                       1836            kof                  de Zeevaart                Ned. Kofscheepsreederij te Amsterdam

 

Sjoerd Jacobs Schol was van 1835-1837 kapitein van de schoenerkof “De Zeevaart” met als matroos de latere kapitein Tjebbe Albertus Wulp010-p.49.

 

Bouma025 vermeldt S.J.Jacobs als gezagvoerder gedurende:

  • * 1835 t/m 1837 van de bark-kof “Zeevaart”, gebouwd in 1835, bouwplaats niet vermeld, 221 ton o.m., varend voor de Nederl. Kofschip-reederij te Amsterdam.

 

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van kapitein Sjoerd Jacobs Schol als gezagvoerder op de:

“Monnikendam”, dd 12 augustus 1833;

“Zeevaart”, dd 15 april 1835; 03 november 1835; 23 juli 1836.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1833
Kapitein: Schol, Sjoerd Jacobs

Familiegegevens en opleiding

Douwe Hendriks Kramer werd geboren op 20 mei 1808 te Terschelling en overleed te Rotterdam op 03 mei 1874. Hij was de zoon van Hendrik Alkesz. Kramer, visiteur der Uit- en Inklaring, en Trijntje Jans Visser.

Hij huwde op 24 mei 1838 te Terschelling met Trijntje Gerrits Rotgans, geboren op 27 november 1811 te Amsterdam aan boord van het schip van haar vader "De Vrouwe Hester Cornelia", die in Amsterdam aan de werf Oranje Boom lag. Zij was eerder gehuwd geweest met Willem Cannegieter (08 mei 1800/24 mei 1835), van beroep marine-officier. Zij was de dochter van Gerrit Siebes Rotgans en Trijntje Jacobs Tjebbes. Ze overleed op 19 maart 1883 te Den Haag.

Schriftelijke informatie op 02 november 1998 door J.M.Rebel te Gouda, achter-achter-kleinzoon van moederszijde van Douwe Hendriks Kramer.

 

Douwe Hendriksz Kramer werd geboren te Terschelling op 20 mei 1808 als zoon van de Nederlands Hervormde Hendrik Kramer en Trijntje Visser. Hij vestigde zich op 29 mei 1856 te Rotterdam waar hij o.a. woonde aan de Karresteeg Wijk 3 nr.183 en aan de Melkmarkt Wijk 8 nr.50. Hij vertrok op 08 april 1861 maar Soerabaja.

Hij was getrouwd met Trijntje Gerrits Rotgans, geboren 27 november 1811 te Amsterdam, Nederlands Hervormd en overleden te Amsterdam op 17 augustus 1879).

Douw Hendriksz overleed te Rotterdam aan de Coolsingel op 03 mei 1875. Hij werd na zijn zeemansbestaan koopman005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.H.Kramer was met vlagnummer R170 in de periode 1839 t/m 1874 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

D.H.Kramer was in 1850 en 1857 zg “afwisselend commissaris” van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Douwe Hendriks Kramer was de eerste kapitein van het fregat de "Cornelis Wernard Eduard", 606 ton, in 1838/1839 gebouwd op de werf van Fop Smit aan de Kinderdijk. Deze mededeling werd gedaan in een brief dd. "Rotterdam 17 November 1838" van  W.Ruys J.D.zn. en Weiland & van Walcheren aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Het schip voer op 27 oktober 1839 uit van Hellevoetsluis voor een retourreis naar Java024-p.31.

Uit dezelfde bron:

*    D.H.Kramer was lid van het Rotterdams Zeemanscollege met nr.170, blijkens de nummervlag op het schip waarvan een afbeelding op p.37

*    "De heer Hoynck van Papendrecht heeft in ons vorig gedenkboek een hier en daar gedetailleerd overzicht gegeven van de reizen gemaakt door de Cornelis Wernard Eduard ...".

      Douwe Hendriks Kramer was de eerste gezagvoerder van een aantal schepen van rederij W.Ruys J.Dz. te Amsterdam nl. in 1839 van de bark "Cornelis Wernard Eduard(I)", in 1842 van de bark "Margaretha Ida" en in 1850 van de bark de "Doelwijk (I)"024.

      D.H.Kramer was in 1859 gezagvoerder van het 3-mast campagne-fregat de "Ouderkerk aan de Amstel", 725 ton, gebouwd in 1852/1854 bij Fop Smit in Slikkerveer voor W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. "... accomodatie voor passagiers en uitgebreide inrichting voor het vervoer van militairen (capaciteit 200); in de vaart op Indië en Australië; in 1859 tijdens Boni-expeditie in dienst als hospitaalschip ..."024 en 025.

 

“In het najaar van 1858 was de Ouderkerk aan de Amstel naar Indië gevaren en het schip is daar vervolgens voor langere tijd gebleven. Het fregat werd namelijk ingeschakeld bij de expeditie tegen de opstandige Boni-bevolking, die in het midden van het eiland Celebes leefde. De Ouderkerk aan de Amstel deed daarbij, samen met een schip dat Arcadia heette, dienst als hospitaalschip voor Nederlandse militairen.

De Boni’s waren in opstand gekomen tegen het Nederlands gezag en het Indische gouvernement tolereerde dit niet. Op 21 augustus 1858, toen de Ouderkerk aan de Amstel overigens nog in Amsterdam lag, besloot men een veldtocht tegen de Boni’s te beginnen : met infanterie, cavallerie, artillerie en een zeemacht die uit een korvet en een aantal stoomschepen zou bestaan. De Boni’s hadden de Nederlanders lange tijd reedds getard en het geduld was kennelijk op. De inlanders hadden niet geluisterd naar “vriendschappelijke vertoogen en raadgevingen, onze lankmoedigheid, ons dralen om de rampen des oorlogs te ontketenen voor zwakheid had aangezien en er ten laatste toe overgegaan was, om onze vlag smadelijk te hoonen”zo werd later in Nederland als een soort van verontschuldiging geschreven. Voor het vervoer van troepen, materieel, munitie en koelies werden 24 Nederlandse koopvaardijschepen gehuurd; transport-, paarden-, kolen- en ziekenschepen, zoals ze werden genoemd. Kapitein Kramer van de Ouderkekrk aan de Amstel en zijn bemanningsleden vertrokken eind januari 1859 van Java naar Celebes, met een schip dat was ingericht”tot opname van honderd lijders, zoo eerste als tweede klassse”. Aan boord waren onder meer kippen, eieren, aardappelen, specerijen, fruit, vlees, boter, wijn, suiker, scheepsbeschuit, blikken melk, koffie en jenever.

In februari begon de strijd tegen de Boni’s en vele Nederlandse militairen werden behalve voor verwondingen, aan boord van de twee hospitaalschepen ook verpleegd voor cholera, een ziekte waaran tallozen bezweken.. Op de Ouderkerk aan de Amstel en op de Arcadia werden op een gegeven ogenblik totaal dertien officieren, 193 soldaten, achttien Ambonezen en 16 inlanders verpleegd, veel meer dan de feitelijke capacitiet van de schepen.

Het doel van de expeditie – “tuchtiging van de Boni’s – werd glansrijk bereikt. In April was de veldtocht voorbij. Toch volgde er in het najaar van 1859 nog een expeditie, ndat de Boni bevolking voor de tweede maal in opstand was gekomen….”

Bron niet genoteerd

 

Kapitein D.H.Kramer was in 1834-1835 kapitein van de schoenerkof "Monnikendam" en had als matroos/bootsman aan boord de latere kapitein Tjebbe Albertus Wulp010-p.49.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein D.H.Kramer met vlagnummer R170 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849                       van de bark “Margarethe Ida”                   343 last     varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1851                       van de bark “Doelwijk”                              383 last     varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1855, 1858, 1859 van het fregat “Ouderkerk a/d Amstel      383 last     varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1862 t/m 1867      geen vermelding van schip en reeder

 

Douwe Hendriksz Kramer maakte met de “Ouderkerk aan de Amstel” in 1857 een reis van Batavia naar Rotterdam met een lading suiker005.

 

Bouma025 vermeldt D.H.Kramer als gezagvoerder gedurende:

*    1834 t/m 1838 van de schoonerkof “Monnikendam” (2), gebouwd in 1825 te Monnikendam, 116 ton o.m., rederij niet vermeld, maar waarschijnlijk J.G.Boerlage te Monnikendam;

*    1830 t/m 1837 van de kof “Verwachting”, gebouwd in 1808, bouwlocatie niet vermeld, 65 ton o.m., varend voor Boerlage te Monnikendam. (deze opgave klopt niet met de vorige. Is er nóg een kapitein D.H.Kramer?)

*    1839 t/m 1842 van de bark “Cornelis Wernard Eduard”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 606 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam

*    1842 t/m 1849 van de bark “Margaretha Ida”, gebouwd in 1842 te Slikkerveer, 650 ton o.m., varend voor Wm.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1851 t/m 1853 van het 3/mschip “Doelwijk”, gebouwd in 1850 te Kinderdijk, 730 ton o.m., varend oor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1855 t/m 1857 van het 3/mschip “Ouderkerk aan de Amstel”, gebouwd in 1854 te Slikkerveer, 725 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

      *    1859 t/m 1860 van het 3/mschip “Ouderkerk aan de Amstel”, gebouwd in 1854 te Slikkerveer, 725 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Van mevr. E.C.Huizer-Sibinga Mulder te Naarden kreeg ik op 27 juni 2004 diverse informatie waaronder kleurenkopieën van schilderijen van Hendrik Alkes Kramer, Douwe Hendriks Kramer en Trijntje Gerrits Rotgans, geschilderd door Sybrand Altman (Den Haag 1822 – Amsterdam 1890). Deze portretten zijn in particulier bezit bij één van haar zonen (Pieter Douwe Huizer, Tarakan, 1938) te Grolloo

 

D.H.Kramer verzorgde per 12 november 1848 vanuit Hellevoetsluis met de “Margaretha Ida” een troepentransport van 2 officieren en 170 manschappen naar Indië. Hij arriveerde op 10 februari 1849 te Batavia na 90 dagen reis. Onderweg overleden 5 manschappen.

Hij vertrok op 21 oktober 1851 met de “Doelwijk” vanuit Hellevoetsluis met 6 landmachtofficieren en arriveerde te Batavia op 19 januari 1952 na 90 dagen065.

 

De Raad voor Tucht bij de koopvaardij deed op 17 oktober 1861 uitspraak inzake een klacht tegen kapitein Douwe Hendriks Kramer, gezagvoerder van het fregat “Ouderkerk aan de Amstel”, varend voor W.Ruys & Zonen te Rotterdam. Er zijn geen details van deze uitspraak vermeld. 104*

 

Harlinger Courant dd 07 maart 1878, Scheepvaartberichten096

Uitgegaan:

Maassluis 3 Maart Cornelis Wernard Eduard, J.Kuiper, Newcastle.”

 

In het Hannemahuis te Harlingen is een aquarel van het fregat “Doelwijk’, geschilderd in 1851 door J.Spin. Er is in de de toelichting geen kapitein genoemd, maar uit het jaartal blijkt dat het om kapitein D.H.Kramer moet gaan.

Foto dd juni 2009 in mijn bezit.

 

 

Portret door Spin, in het Gemeentehuis van Ouderkerk aan de Amstel

 

In het Gemeentearchief van Ouderkerk Amstel te Ouderkerk aan de Amstel bevindt zich een correspondentie dd Rotterdam 26 jli 1858 waarin Willem Ruijs JDzoon het portret van de Ouderkerk aan de Amstel aanbiedt aan het Gemeentebestuur van Ouder Amstel middels een bezoek aan het schip te Rotterdam.

In een brief dd Rotterdam 11 december 1852 vraagt Willem Ruijs toestemming om op het op stapel staande schip “Ouderkerk aan de Amstel” het wapen van de gemeente op de spiegel van het schip te mogen aanbrengen, waarop een instemmend antwoord van Ouder Amstel volgt.

 

Datum vanaf: 1834
Kapitein: Kramer, Douwe Hendriksz

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt K.W.Immink als gezagvoerder gedurende:

*    1839 t/m 1842 van de sch.kof “Monnikendam” (2), gebouwd in 1825 te Monnikendam, 116 ton o.m., rederij niet vermeld maar vermoedelijk voor varend voor J.G.Boerlage te Monnikendam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Immink, K.W.

Familiegegevens en opleiding

Arent Jans Oltmans werd geboren te Nieuwe PekelA op 25 oktober 1804 als zoon van Jan Aarents Oltmans en Annechien Alberts Siering.

Hij huwde te Nieuwe Pekela op 05 november 1836 als zeeman met Cornelia de Boer, geboren te Harlingen op 07 april 1815 als dochter van Frans Andries de Boer en Hinderina Alegonda Merkelbach.genlias

Hij overleed op 14 maart 1888 (te Amsterdam?)

In het Bevolkingsregister 1851 in het Amsterdamse Stadsarchief wordt vermeld de koopvaardijkapitein Arend Jans Oltmans, geboren op 25 oktober 1804 te Pekela, Nederlands Hervormd, vanaf 1852 wonend op de Korte Koningsstraat 35.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.J.Oltmans (adres: Rassers, Ossenmarkt) werd met vlagnummer 501 effectief lid van Zeemanshoop per 22 oktober 1839 op voordracht van B.J.Smeengh. Zijn schip was de “Johanna”002. Ten tijde van de inschrijving waren Oltmans en zijn vrouw 34 resp. 25 jaar. Ingeschreven staat 1 zoon uit 1841002a.

In de Algemene Vergaderingen van 15/22 oktober 1839 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Arent Jans Oltmans, oud 34 jaar, voerend de kof “Johanna”, afkomstig uit Dordrecht en met adres bij de heren C.Raspersz op de Ossemarkt in het kantoor Verificatie no. 810 (te Amsterdam?) op voordracht van kapitein B.J.Smeengh.023.

Hij was per 22 oktober 1844 lid van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop en werd later geroyeerd003

Arend.Jans Oltmans was met vlagnummer 39 in de periode 11 oktober 1839 t/m 1852 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”.Als zijn schip wordt vermeld de “Johanna”.111en 64a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 29 augustus 1867 vraagt kapitein A.J.Oltmans om toepassing van art. 92 van het Reglement. (Dit artikel regelt uitkering in geval van behoeftigheid). Het Bestuur wil eerst nader onderzoek en op grond daarvan wordt het verzoek op 26 september 1867 afgewezen. In de vergaderingen dd 31 oktober 1867 en 30 januari 1868 reclameert kapitein Oltmans, maar het Bestuur blijft bij het besluit.042

In de Bestuursvergadering dd 26 maart 1868 vraagt kapitein Oltmans om een arbitrage waarbij het Bestuur om de aanwijzing van zijn arbiter verzoekt. In de vergadering dd 30 april 1868 wijst hij de heer D.Lamers als arbiter aan, terwijl het Bestuur Mr. E.N.Rasmusen als arbiter benoemt. In de vergadering dd 28 januari 1869 staat een uitspraak van de arbitragecommissie, waarbij het verzoek van Oltmans wordt afgewezen, maar hem wordt aangeboden een gratificatie van f 50,- of vrijstelling van storting. Ten aanzien van het laatste advies wordt weer een commissie van advies benoemd.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 25 februari 1869 wordt het verzoek om vrijstelling van storting door A.J.Oltmans afgewezen. “vermits het neederkomt op vrijstelling van contributie, welke het Bestuur niet mag toestaan.”042

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 september 1890 vraagt de wed. A.J.Oltmans om een uitkering. Het Bestuur stelt: “Afgewezen als niet op de wet gegrond.” Op 04 december 1890 vraagt de wed. Oltmans op grond van welke reglementsartikelen haar de uitkering wordt geweigerd.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd dd 19 november 1867 staat vermeld een verzoek van kapitein A.J.Oltmans om het “ten zijnen opzigte genomen besluit” te herzien, maar het Bestuur blijft bij de afwijzing. Hij reclameert weer in de notulen dd 18 februari 1868 maar weer afgewezen.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 02 maart 1869 staat vermeldt een “Arbitrale uitspraak in zake aanvrage om regt op uitkeering van kapitein A.J.Oltmans houdende afwijzende beschikking op dat verzoek.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 02 oktober 1890 staat een: “Brief van de Wed. A.J.Oltmans, vezoekende recht op uitkeering. Afwijzend beschikt.” In de notulen van 05 februari 1891 staat een: “Brief van de Wed. A.Oltmans, vragende op grond van welke artikelen der wet haar geen uitkeering wordt toegestaan. Door de Heeren Secretarissen beantwoord.”023.

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd begin 1839 staat de boeking van het entreegeld ad f 15,- van A.J.Oltmans.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat A.J.Oldmans als gezagvoerder064a:

1842                                                                  kof “Johanna”                                       boekhouder J.B. ’t Hooft te Dordrecht

1843 t/m 1844                                                                                                                    geen vermelding van een schip

1845 t/m 1846; 1850; 1852                           schoenerkof “Monnikendam”   boekhouder J.G.Boerlage te Monnikendam

 

lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam001

vlagnummer               jaren                      type                 scheepsnaam              naam reder/boekhouder

       501                 1839-1840 kof             Johanna          geen opgave

                                     1841                       kof                   Johanna                      J.B.’t Hooft te Dordrecht

                                     1842                       sch.kof            Monnikendam           geen opgave

                                1843-1846 sch.kof      Monnikendam                                     J.G.Boerlage te Monnikendam

                                     1848                       sch.kof            Marseille                     idem

                                1849-1853 sch.kof      Marseille         T.F.Boerlage te Monnikendam

       202                      1854                       sch.kof            Marseille                     idem

                                     1855                       sch.kof            Honingbij                    J.Spekham Duyvis te Koog a/d Zaan

                                1856-1857 sch.kof      Marie en Cornelia                               idem

                                     1858                       geen vermelding van schip en boekhouder

                                1859-1862 schoner     Cornelia          de kapitein

                                      1863                      geen vermelding van schip en boekhouder

                                1864-1866 brik            Cornelia          C.H.Koningsveld (corr.)

                                1867-1872                    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

A.J.Oltmans                Cornelia                      21 november 1860                                18 juli 1862

                                      Cornelia                      30 augustus 1862                                   08 november 1862

                                      Cornelia                      20 juni 1864                                           26 augustus 1864

             Cornelia          22 september 1864   12 oktober 1864

                                      Cornelia                      01 mei 1865                                            december 1865

 

Bouma025 vermeldt A.J.Oltmans als gezagvoerder gedurende:

*    1840 t/m 1842 van de galjoot “Johanna”, gebouwd in 1835 door scheepsbouwmeester H.D.Hesseling te Pekela, 146 ton o.m., varend voor J.B. ’t Hooft te Dordrecht. Het werd in 1842 herdoopt in “Voorwaarts” door Warmelo & v/d Drift te Vlaardingen;

*    1843 t/m 1847 van de sch.kof “Monnikendam” (2), gebouwd in 1825 te Monnikendam, 116 ton o.m., varend voor J.G.Boerlage te Monnikendam;

*    1849 t/m 1855 van de schoenerkof “Marseille”, gebouwd in 1848 te Monnikendam, 128 ton o.m., varend voor T.F.Boerlage te Monnikendam;

*    1855 van de sch.brik “Honingbij”, gebouwd in 1855 te Nieuwendam, 191 ton o.m., varend voor J.Spekham Duyvis te Koog aan de Zaan. December gezonken ter hoogte van Port Mahon op reis van Livorno naar Antwerpen;

*    1857 t/m 1858 van de 2/msch “Maria Cornelia”, gebouwd in 1856 te Harlingen, 190 ton o.m., varend voor J.Spekham Duyvis te Koog aan de Zaan;

*    1860 t/m 1863 van de sch.brik “Cornelia” ex Thetis, gebouwd in 1846 te Nieuwendam, 202 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Amsterdam;

*    1865 van de brik “Cornelia” ex Werle, gebouwd in 1840 te Pruisen, 202 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Amsterdam.

 

De “Honingbij”, varend van Livorno naar Antwerpen, onder gezag van kapitein Oltmans, is in december op de hoogte van Port Mahon in zinkende staat verlaten.078.

 

Overige bijzonderheden

Volgens monsterrol nr. 606 dd 17 juni 1833 in het Gemeentearchief van Dordrecht was Arend Jans Oltmans gezagvoerder op de kof “Remke”en vertrok met 8 man naar Liverpool. 064

Bouma025 vermeldt een J.J. Oltmans als gezagvoerder op dit schip. Zie aldaar.

Volgens monsterrol nr. 950 dd 12 oktober 1839 te Dordrecht was hij gezagvoerder van de kof “Johanna”.064

In 1850 is hij kapitein op de schoenerkof “Monnikendam”, reder J.G.Boerlage te Monnikendam.064 (klopt niet met de opgave van Bouma025.)

Betreffende de schoener “Honingbij”, gebouwd voor rekening van Spekham Duivis van de Zaan op de werf Meursing;

“Toen dat schip in het Oosterdok te Amsterdam bijna beladen was bestemd naar de Middellandscche Zee, was het zoo lek dat de experts wilden dat het schip weer lossen zou en ik (Hendrik Meursing) was er ook voor. Hij (i.c. Aalrik Meursing) zeide dat zou wel digt trekken; de kapitein had er ook veel bezwaar in maar was een te goede man en zo ging het schip toch in zee en zonk op de Italiaansche kust, met goed weer, alzoo kwam de equipage er goed af.”124

 

 

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Oltmans, Arent Jans

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.E.Kross als gezagvoerder gedurende:

*    1848 van de sch.kof “Monnikendam”(2), gebouwd in 1825 te Monnikendam, 116 ton o.m., varend voor J.G.Boerlage te Monnikendam;

*    1856 t/m 1857 van de sch.kof “Goede Bedoeling”, gebouwd in 1855 te Joure, 112 ton o.m., varend voor v/d Bey & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

                                                                                                                                                                                 KRUBBE, A.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Lid van het harlinger zeemanscollege “Zeemansvoorzorg”.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Lid van het Harlinger college Zeemansvoorzorg036

vlagnummer      periode      type           naam van het schip           boekhouder/reder

     geen             1901-1902 schr.ss        Alide (ex Kollum)             Noord Nederl.Scheepv.Maatsch., Harlingen

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Kross, J.E.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.G.Flik als gezagvoerder gedurende:

*    1849 t/m 1850 van de sch.kof “Monnikendam” (2), gebouwd in 1825 te Monnikendam, 116 ton o.m., varend voor J.G.Boerlage te Monnikendam;

*    1852 t/m 1856 van de 2/m sch. “Monnikendam”(3), gebouwd in 1851 te Monnikendam, 106 ton o.m., varend voor J.G.Boerlage & Co te Monnikendam;

*    1859 op hetzelfde schip en voor dezelfde reder.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Flik, G.G.
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1827-07-17
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: MONNIKKENDAM
Schipper: Kramer, Volkert H
Scheepstype: schoener
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1825

Op 19-09-1825 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een nieuwe zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Volkert. H. Kramer.

NSC 190925
Monnickendam, 16 september. De dag van den 13 dezer was voor deze stad aller aangenaamst. Nadat, door de heren Boerlage en Comp, kooplieden alhier woonachtig, op een der werven van de weduwe Kater en Zonen, besteld en aangenomen was het bouwen van een gekoperd schoenerschip, groot circa 85 roggelasten, zo werd aan de regering van deze stad, door voornoemde boekhouders, verzocht en opgedragen, om de naam van het schip op te geven; welke, daaraan voldaan hebbende, daartoe gekozen heeft MONNICKENDAM, en daarbij tevens besloten, een vlag met het wapen van deze stad te laten maken, om, wanneer hetzelve van stapel zou lopen, de rederij aan te bieden. Gisteren dan nu de dag daar zijnde, zo is deze vlag plechtig uitgereikt geworden.

Burgemeester, wethouders en de raad vergaderd zijnde, zo werden de boekhouders en verdere reders, benevens hun vrouwen, en bij het schip belanghebbenden, in de raadzaal verzocht en toegelaten. De burgemeester bood, uit naam van de regering, met een toepasselijke, tot het oogmerk alleszins doelmatige aanspraak, de vlag (welke boven de hoofden van de boekhouders met zeer veel smaak was opgehangen) van de Rederij aan, dezelve daarbij zegen en geluk aan hun nieuwe bodem toewensende en waarvan, deze stad, in het vervolg, gelijk wij hopen, haar vruchten moge plukken, hetgeen door een van de boekhouders, als ook door de kapitein Volkert H. Kramer (welke dit schip zal voeren), gepast werd beantwoord.

Daarna alles tot het stapel lopen gereed gemaakt zijnde, zo ging de regering met de rederij derwaarts. Ter plaatse gekomen zijnde, werd de vlag opgehesen, en, een weinig tijd daarna, liep het schip met al die juistheid en statigheid af, die men ooit begeren kon; in aller oog stond een traan van dankbaarheid te lezen, dat er ook mannen in dit kleine stadje gevonden worden, die handel en zeevaart, ten beste van het vaderland, zoeken uit te breiden en te bevorderen.

De toegevloeide menigte, zo van hier als van de naburige plaatsen en elders, was buitengemeen groot; alles liep zonder stoornis in volle vreugde af, het overschone van de dag bracht daartoe mede zeer veel bij.

1826

Op 06-09-1826 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Volkert. H. Kramer.

AC 260626
Texel, 23 juni. Binnengekomen MONNICKENDAM, kapt. V. Kramer van Suriname.

1827

Op 23-06-1827 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Volkert. H. Kramer.

1828

Op 05-04-1828 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een nieuwe zeebrief en een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Volkert. H. Kramer.

1829

RC 280429
De kapt. van een Engels schip van Rio te Antwerpen gearriveerd, rapporteert dat op 14 februari van Rio de Janeiro naar Livorno was vertrokken het schip MONNICKENDAM, kapt. V. Kramer.

1830

AH 100430
Amsterdam. In lading ligt het gekoperd Nederlands schip MONNICKENDAM, kapt. V. Kramer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en C. de Grijs en Zonen.

Op 30-04-30 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een nieuwe zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Volkert H. Kramer.

1831

Op 08-04-1831 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Volkert H. Kramer.

1832

Op 14-03-1832 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Volkert H. Kramer.

AH 070432
Texel, 5 april. Vertrokken Monnikendam, kapt. V.H. Kramer naar St. Thomas.

1833

Op  07-08-1833 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een nieuwe zeebrief en een Turkse pas  aangevraagd voor kapt. S.J. Schol.

AH 270833
Texel, 25 augustus. Uitgezeild de MONNIKENDAM, kapt. S.J. Schol naar St. Thomas.
AH 180933
Op 2 september is gepraaid door de loodsboot nr. 2 het schip MONNIKENDAM, kapt. Schol, gedestineerd van Amsterdam naar St. Thomas. Alles in goede staat.
AH 171233
Volgens particulier bericht zou het schip MONNIKENDAM, kapt. S.J. Schol van St. Thomas, 16 december Texel zijn binnengekomen.

Op 28-12-1833 wordt voor de MONNIKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een nieuwe zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. G.B. Flik.

1834

AH 050234
Amsterdam. In lading ligt naar Rio Janeiro het gekoperd schoener kofschip MONNIKENDAM, kapt. Douwe Hendriks Kramer van Monnikendam. Adres bij de Vries en Comp.; Coopman en de Witt en Lenaertz; Jan Daniels en Zn.; Arbman en Hoyman en Schuurman.

Op 05-03-1834 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een eerste zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Douwes Hendriks Kramer.

RC 081134
Rotterdam, 7 november. Het schip MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer van Rio Janeiro naar Amsterdam is bij Borkum gestrand volgens brief van Delfzijl van 2 november. Met hulp weer vlotgetrokken.

1835

AH 230335
Terschelling, 18 maart. Binnengekomen MONNICKENDAM, kapt. D.H. Kramer van Rio Janeiro.
AH 150535
Amsterdam. In lading ligt naar Marseille het Nederlands gezinkt schoonerschip MONNIKENDAM, kapt. Douwe H. Kramer. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en de Witt en Lenaertz.
AH 130635
Amsterdam. In lading ligt naar Rio-Janeiro het gezinkt schip MONNIKENDAM, kapt. Douwe H. Kramer.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en de Witt en Lenaertz en Hoyman en Schuurman.
AH 161235
Rio de Janeiro, 30 september. Binnengekomen het schip MONNIKENDAM, kapt. Douwe H. Kramer van Amsterdam.

1836

DC 090236
Hellevoetsluis, 5 februari. Gearriveerd de MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer van Rio deJaneiro.
RC 150336
Rotterdam in lading het Nederlands gezinkt schoonerschip MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer. Vertrekt 1 april aanstaande.

Op 22-03-1836 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een nieuwe zeebrief aangevraagd voor kapt. Douwe Hendriks Kramer.

DC 190436
Hellevoetsluis, 15 april. Uitgezeild de MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer naar Rio de Janeiro.

1837

RC 180437
Hellevoetsluis, 17 april. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer van Triëst.
RC 130637
Rotterdam. In lading ligt naar Marseille het gezinkt schoenerkofschip MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer.
RC 240637
Hellevoetsluis, 23 juni. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer naar Marseille.
AH 180937
Het schip MONNIKENDAM, kapt. Douwe H. Kramer, was volgens brief van Alicante van 28 augustus gereed om over 2 dagen vandaar naar Amsterdam te vertrekken.
AH 201037
Amsterdam. In lading ligt naar Marseille het Nederlands kofschip MONNIKENDAM, kapt. Douwe H. Kramer.

1838

AH 240438
Amsterdam. In lading ligt het Nederlands gezinkt kofschip MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer naar Marseille. Adres bij Van Ulphen & Ruys.

1839

ZP 010239
Amsterdam. In lading ligt het Nederlands gezinkt kofschip MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer naar Marseille. Adres bij Van Ulphen & Ruys.

Op 26-02-1839 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een nieuwe zeebrief aangevraagd voor kapt. K.W. Immink.

ZP 021139-537
Amsterdam. In lading ligt het Nederlands kofschip MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink (Oosterdok) naar Marseille. Adres bij Van Ulphen & Ruys.

1840

GRC 310140
Marseille, 20 december 1839. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Immink van Amsterdam.
AH 090540
Porto, 14 april .Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Immink naar Cette.
AB 050840
Texel, 3 augustus. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. Immink naar Marseille.
AH 190940
Marseille, 11 september. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Immink van Amsterdam.
AH 091040
Cette, 29 september. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Immink van Marseille.
AB 191140
Cette,8 november. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. Immink naar Amsterdam.
AB 191240
Texel, 17 december. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink van Cette.

1841

AH 300141
Carga-lijsten Amsterdam. MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink met voorloop, wijn, olijven, brandewijn, kurk en duigen.
GRC 090341
Antwerpen, 2 maart. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink van Cette.

Op 30-04-1841 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een nieuwe zeebrief aangevraagd voor kapt. K.W. Immink.

AH 210641
Texel, 18 juni. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. Immink naar Marseille.
GRC 030941
Marseille, 23 augustus. Zeilklaar MONNIKENDAM, kapt. Immink naar Antwerpen.
PGC 051041
Het schip MONNIKENDAM, kapt. Immink, met raapzaad van Marseille naar Antwerpen is 25 september lek en met verlies van zeilen te Plymouth binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.
MCO 211041
Vlissingen, 20 oktober. Het schip MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen van Plymouth met lijnzaad.
AH 231041
Antwerpen, 21 oktober. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink van Marseille.

1842

GRC 070142
Vlissingen, 30 december. Vertrokken MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink naar Triëst.
AH 230242
Triest, 3 februari. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Immink van Antwerpen.
AH 150342
Texel, 1 maart. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. Immink naar Rotterdam.
RC 020642
Hellevoetsluis, 31 mei. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. Immink van Triëst.
RC 070542
Gibraltar, 14 april. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink van Triëst naar Rotterdam.
AH 060642
Carga-lijsten Antwerpen. MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink van Triëst met rozijnen en sumak.

Op 02-08-1842 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co uit Monnikendam een nieuwe zeebrief aangevraagd voor kapt. A.J. Oltmans.

1843

AH 290443
Texel, 27 april. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Bordeaux.
AH 080643
Rouaan, 30 mei. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Miramichi.

Op 19-07-1843 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage J.G. uit Monnikendam een nieuwe zeebrief aangevraagd voor kapt. A.J. Oltmans.

AH 010943
Texel, 30 augustus. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Marseille.

1844

AH 130144
Helvoetsluis, 11 januari. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Alicante.
NRC 170144
Carga-lijsten Rotterdam. MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Alicante met zout, anijs en matten. Adres van Ulphen en Ruys.
AH 050344
Rotterdam. In lading ligt voor La Rochelle het Nederlands schoenerkofschip MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
NRC 030444
Texel, 30 maart. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van La Rochelle.
GRC 190444
La Rochelle, 8 april. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Oltmans van Amsterdam.
NRC 100644
Helvoetsluis, 7 juni. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Cardiff.
DC 130644
Dordrecht,12 juni. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Cardiff met ijzer.
GRC 190744
Stockton, 6 juli. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Oltmans van Dordrecht.
AH 290744
Texel. 27 juli. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Oltmans van Stockton.
AH 130944
Texel, 11 september. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. Oltmans naar Marseille.
RC 171044
Marseille, 10 oktober. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. Oltmans van Amsterdam.
NRC 091244
Marseille, 2 december. In lading ligt MONNIKENDAM, kapt. Oltmans naar Rotterdam.

1845

AH 200245
Marseille, 10 februari. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. Oltmans naar Amsterdam.
NRC 280345
Texel, 26 maart. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Marseille.
NRC 020545
Texel, 6 mei. Vertrokken MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Marseille.
NRC 060645
Marseille, 30 mei. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Amsterdam.
RC 190845
Amsterdam, 9 augustus. Vertrokken MONNIKENDAM, kapt. Oltmans naar Marseille.
AH 200945
Helvoetsluis, 18 september. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. Oltmans van Marseille.
RC 230945
Carga-lijsten Monnikendam. MONNIKENDAM, kapt. Oltmans van Marseille met kurk, galnoten, meekrap, soda en olie.

Op 21-10-1845 wordt voor de MONNICKENDAM door A.J. Oltmans uit Amsterdam een nieuwe zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 041145
Texel, 2 november. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Marseille.
AH 151245
Marseille, 6 december. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Amsterdam.

1846

NRC 280146
Op de rivier van Bordeaux is 19 december 1845 binnengekomen MONNIKENDAM,  Oltmans van Amsterdam.
RC 070246
Marseille, 31 januari.  Uitgeklaard en uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Rotterdam.
AH 270446
Dungeness, 20 april. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Cette naar Amsterdam.
NRC 020546
Carga-lijsten Amsterdam. MONNIKENDAM, kapt. Oltmans van Cette met 4 vaten amandelen, 170 fust wijn, 40 fust voorloop en 2 vaten wijnsteen. Order.
AH 200646
Texel, 18 juni. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Bordeaux.
AH 051146
Rouaan, 27 oktober. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Amsterdam.
AH 071146
Texel, 5 november. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Oltmans van Bordeaux.
NRC 131146
Carga-lijsten Amsterdam. MONNIKENDAM, kapt. Oltmans van Bordeaux met amandelen, pruimen, wijn, koffie en brandewijn.
RC 101246
Amsterdam, 9 december. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Bordeaux.
AH 261246
Bordeaux, 19 december. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Amsterdam.

1847

RC 230247
Bordeaux, 15 februari. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Amsterdam.
AH 150347
Texel, 13 maart. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Bordeaux.
NRC 180347
Carga-lijsten Amsterdam. MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans van Bordeaux met 415 okshoofden wijn.
NRC 140447
Vlie, 12 april. Zeilklaar MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans naar Riga.
AH 160447
Vlie, 12 april. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros naar Riga.
AH 200547
Bolderaa, 8 mei. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros van Amsterdam.
RC 220647
Sont-lijsten. 15 juni. MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros van Riga.

Op 16-07-1847 wordt voor de MONNICKENDAM door J.G. Boerlage uit Amsterdam een nieuwe zeebrief aangevraagd voor kapt. J.E. Kros.

AH 040847
Texel, 2 augustus. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros naar Marseille.
NRC 200947
Marseille, 14 september. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros van Amsterdam.
NRC 161047
Marseille, 11 oktober. Vertrokken MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros naar Amsterdam.
NRC 211047
Cette, 15 oktober. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros van Marseille met 500 blokken lood.
AH 191147
Cette, 13 november. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros naar Amsterdam.
NRC 101247
Gibraltar, 20 november. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Kros van Cette naar Amsterdam.
RC181247
Texel, 16 december. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros van Cette.
AH 221247
Carga-lijsten Amsterdam. MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros van Cette met wijn, voorloop, tournesol en Spaansgroen.

1848

NRC 200348
Ramsgate, 6 maart. Alhier is binnengelopen het schip MONNIKENDAM, kapt. Kros van Amsterdam naar Marseille, met verlies van anker en ketting.
RC 160348
Texel, 14 maart. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros naar Marseille.
RC 040448
Het schip MONNIKENDAM, kapt. J.E. Kros van Amsterdam naar Marseille, te Ramsgate binnengelopen heeft na de geleden schade hersteld te zijn, op 30 maart de reis voortgezet.
AH 010548
Marseille, 24 april. Binnengekomen MONNIKENDAM, kapt. Kros van Amsterdam van Amsterdam.
NRC 120748
Marseille, 5 juli. In lading ligt MONNIKENDAM, kapt. Kros naar Rotterdam en Amsterdam.
NRC 040948
Marseille, 28 augustus. Uitgeklaard en uitgezeild MONNIKENDAM, kapt. Kros naar Rotterdam.
NRC 161048
Helvoetsluis, 14 oktober. Gearriveerd MONNIKENDAM, kapt. Kros van Marseille.
NRC 211048
Carga-lijsten Rotterdam. MONNIKENDAM, kapt. Kros van Marseille met zeep, zoethout, drop, pijpzwavel en vruchten.

Op 11-11-1848 wordt voor de MONNICKENDAM door Boerlage & Co. uit Monnikendam een nieuwe zeebrief aangevraagd voor kapt. G.G. Flik.

AH 191248
Texel, 17 december. Uitgezeild MONNIKENDAM, kapt G.G. Flik naar Rochefort.

1849

NRC 040149
Rochefort, 28 december 1848. Gearriveerd MONNIKENDAM, Flik van Amsterdam.
NRC 190349
Texel, 16 maart. Binnengekomen MONNIKENDAM, Flik van Liverpool.
RC 010549
Texel, 27 april. Uitgezeild MONNIKENDAM, Flik naar Marseille.
NRC 050649
Marseille, 29 mei. Gearriveerd MONNIKENDAM, Flik van Amsterdam.
AH 040949
Marseille, 28 augustus. Uitgezeild MONNIKENDAM, Flik naar Benicarlo.
RC 130949
Het schip MONNIKENDAM, kapt. C.G. Flik van Marseille naar Malaga is 30 augustus te Port Mahon aangekomen om quarantaine te houden.
NRC 261049
Texel, 24 oktober. Binnengekomen MONNIKENDAM,  C.G. Flik van Benicarlo.
NRC 291049
Carga-lijsten Amsterdam. MONNIKENDAM,  C.G. Flik van Benicarlo met wijn.

1850

AH 081050
Advertentie. Men is voornemens om op vrijdag de 11e oktober 1850, des namiddags te 4 uur, ten huize van de kastelein C. Pelle in het logement De Doelen te Monnickendam, ten overstaan van de aldaar residerende notaris Meijnard Cornelis Merens, in het openbaar te verkopen; Het hol van het kofschip MONNICKENDAM, groot 80 roggelasten, liggende in de haven te Monnickendam en aldaar voor gegadigden te zien.

Waarschijnlijk is het hol van dit schip nog in gebruik geweest als lichter of gesloopt.
Niet meer in de zeevaart geweest.

Bronnen

Jaar: 1825
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
AB = Avondbode
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NRC = Nieuw Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost