Inloggen
BANCA - ID 8603

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1838-08-22 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1838
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: De Jong, Kortlandt & Anthony, werf ‘de Naarstigheid’, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 27
Date Laid Down: 1837-08-02
Launch Date: 1838-08-02
Delivery Date: 1838-08-11
Technical Data

Net Tonnage: 678.00 Net tonnage
Deadweight: 343.00 lasts
 
Length 1: 38.40 Meters ***Unknown***
Beam: 6.90 Meters ***Unknown***
Depth: 5.52 Meters ***Unknown***
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1838
Datum agenda: 1838-08-22
Register nr: 18380493
Scheepsnaam: BANCA
Type: Fregat
Lasten: 343
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vlierboom, C.& A.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Ham, B.C. ten
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1838-08-00 BANCA
Manager: Firma C. & A. Vlierboom, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma C. & A. Vlierboom, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

1838 - BANCA.
Mede-eigenaren: 
firma C.& A. Vlierboom , kooplieden (257/480e part), 
Adriaan Theodoor Prins, hoogheemraad van Schieland (60/480e part), 
Dirk Vlierboom, particulier (48/480e part), 
R. Mees & Zoonen, kassiers en makelaars (40/48e part), 
Jacob Voorhoeve H.Czn, commissionair (15/480e part), 
Johannes Marinus Voorhoeve, commissionair (15/480e part), 
Jan Abraham Jongeneel, notaris (30/480e part) 
Fredrik van Dam, makelaar (15/480e part), allen te Rotterdam

Ship Events Data

1800-08-00: Na exact een jaar bouwtijd werd het schip ‘geheel volbouwd’ te water gelaten
De bijlbrief was gedateerd Rotterdam, 11 augustus 1838

Bij oplevering waren partners in het schip:
firma C.& A. Vlierboom , kooplieden (257/480e part),
Adriaan Theodoor Prins, hoogheemraad van Schieland (60/480e part),
Dirk Vlierboom, particulier (48/480e part),
R. Mees & Zoonen, kassiers en makelaars (40/48e part),
Jacob Voorhoeve H.Czn, commissionair (15/480e part),
Johannes Marinus Voorhoeve, commissionair (15/480e part),
Jan Abraham Jongeneel, notaris (30/480e part)
Fredrik van Dam, makelaar (15/480e part), allen te Rotterdam

De datum van registratie van de eerste eigenaars was Rotterdam, 11 augustus 1838 in register deel 38, folio 171, verso, vak 3.
De noodzakelijke verklaring werd afgelegd voor Mr. Adam Schadée, notaris te Rotterdam.

Het bouwnummer van de werf was 27 (L.C.H.)
1843-11-19: Arie Vlierboom overleed op 19 november 1843.
1844-07-02: AC 02.07.1844
Door de Ned. Handel-Mij zijn, voor deze maand, bevracht de onderstaande bodems, als:
Voor Amsterdam: CASTOR, ANNA MARIA HENRIËTTE, ELISABETH EN ANTOINETTE, PRESIDENT VERKOUTEREN, CHRISTINA AGATHA, CLARA HENRIËTTE, ADMIRAAL JAN EVERTSEN, KONING DER NEDERLANDEN, KOOPHANDEL, VRIENDSCHAP en DECIMA.
Voor Rotterdam: MAAS, JOHANNES MARINUS, BEURS VAN ROTTERDAM, BANCA, LOUISA, en PICTURA en IDA WILLEMINA, beide Van Dordrecht.
Voor Dordrecht: LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN.
(opm: veel van deze schepen hadden op deze bevrachting liggen wachten en vertrokken weldra; de meeste in ballast)
1846-03-17: Op 17 maart 1846 verkocht de firma C. & A. Vlierboom (waarin nu de erven van Arie Vlierboom: de wed. Hieltje van der Leeuw, echtgenote van wijlen Arie Vlieboom, en minderjarig enig kind Margaretha Vlierboom) ten overstaan van Mr. Pierre Gerard Dalen, notaris te Rotterdam, haar 257/480e part in het schip aan Casper Vlierboom; hij was de broer van Arie Vlierboom en partner in de firma C. & A. Vlierboom.
De waarde van het schip was getaxeerd op NLG 57.700, zodat de 257/480e part een waarde vertegenwoordigde van NLG 30.893,54.
Deze wisseling van eigendom werd op 18 maart 1846 te Amsterdam geregistreerd in deel 118, folio 166, verso, vak 4 en volgende.
1852-03-20: NRC 21.03.1852
Rotterdam, 20 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen als:
Voor Rotterdam: VROUW JOHANNA, kapt. C. v.d. Hoeven; DEN ELSHOUT, kapt. P.F. Rijken; DOGGERSBANK, kapt. J.M. Jansen; JOHAN JACOB, kapt. L. van Geelkerken; BANCA, kapt. B.C. ten Ham; WELTEVREDEN, kapt. H. Teerlink; ROTTERDAM, kapt. P. Vis; OLIVIER VAN NOORD, kapt. O. Kievyt; FOP SMIT, kapt. K.J. Swart; MARIA ANNA, kapt. L.G. Verbeek. (opm: bekort)
1852-05-04: NRC 21.04.1852
Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping van na te melden aandelen in zeeschepen. De notaris John Antony Groshans, residerende te Rotterdam, als daartoe lasthebbende van zijn principalen, is voornemens om op dinsdag de 4e mei 1852, des voormiddags ten 11 ure precies, in één zitting, bij opbod en afslag, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade, te Rotterdam, publiek te veilen en te verkopen:
- Een zestiende aandeel in het Nederlands fregatschip BANCA, gevoerd door kapt. B.C. ten Ham, in het jaar 1837 nieuw gebouwd, groot 343 lasten, thans op reis naar Java, derwaarts vertrokken 4 april 1852, en bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor de terugreis.
1856-06-09: NRC 31.07.1856
Hongkong, 9 juni. Sedert onze laatste berichtgeving zijn onder de Nederlandse schepen de navolgende vrachten gesloten, als BANCA (opm: fregat), kapt. J.F. Heymans voor een reis naar Havana met koelies à $ 65 per kop en ADMIRAAL ZOUTMAN (opm: fregat), kapt. J.H. Clowting, voor 10 maanden à $ 2400 per maand. De Nederlandse schepen ARGO (opm: viermast schoener), kapt. A. Weber, en EMILIE (opm: bark), kapt. P.F. Marker, van hier naar Manila vertrokken, zullen aldaar, de eerste voor Australië en de tweede voor Europa, laden.
1856-08-03: NRC 05.10.1856
Hongkong, 9 augustus. Het Nederlandse fregatschip BANCA, kapt. J.F. Hoogeveen Heijmans, hetwelk de 12e juli van Macao met 350 koelies naar Havana vertrok, werd door schade, welke het in een storm beliep, genoodzaakt terug te keren om te repareren. Gedurende de tijd, dat de reparatie bewerkstelligd werd en het schip bijna klaar was om weer zee te kiezen, schijnen de Chinezen samengespannen te hebben om zich aan hun verplichtingen te onttrekken en om hiertoe te geraken, werd de equipage den 3e dezer door hen overvallen. Deze was echter voorbereid en verweerde zich, zodat er natuurlijk een hevige schermutseling plaats greep. Onder dit bedrijf zijn enige der booswichten tot het verschrikkelijke besluit te komen, om het schip in brand te steken. Zij begaven zich om dit barbaarse plan ten uitvoer te brengen in het tussendek en in korte tijd was het schip een prooi der vlammen. Een groot gedeelte der Chinezen hebben hun welverdiende straf ontvangen en zijn omgekomen, maar ook kapt. Heymans, de 2e stuurman en de hofmeester worden vermist.
1856-08-03: Final Fate:
NRC 06.10.1856
Rotterdam, 5 oktober. Betreffende het gebeurde met het Nederlandse fregatschip BANCA, kapt. Hoogeveen Heymans (reeds gisteren onder de scheepstijdingen gemeld), verneemt men uit Engelse dagbladen nader, dat het bij terugkomst der BANCA te Macao, om enige schade te herstellen, de koelies niet vergund was zich aan wal te begeven, welke maatregel genomen was om hun weglopen te voorkomen. Men voelde echter geen vrees voor een opstand, toen een Chinese scheepsdokter, die aan boord was, de kapitein waarschuwde dat er enig kwaad voornemen bestond. Om zich daartegen in staat van tegenweer te stellen, werd het klein geweer naar het achterschip gebracht, terwijl twee stukken geladen werden en zodanig geplaatst, dat men daarmede op de koelies vuur kon geven. Ten 9 ure ’s avonds van diezelfde dag begon de opstand, tengevolge waarvan de bemanning de wijk nam naar het halfdek. De kapitein deed eerst een paar schoten over de hoofden; doch toen hiermede het beoogde doel niet werd bereikt, maar de koelies gewapend met sjorhouten, stenen, enz. zich verder in beweging stelden tot een aanval, gaf men vuur op hen, en werden ook de stukken afgeschoten. De koelies begaven zich hierop naar beneden, van waar de vlammen spoedig naar boven rezen, zodat het schip weldra in lichterlaaie vlam stond. De grote mast stortte daarop spoedig onder gekraak in, vervolgens deelden de fokke- en bezaansmasten in hetzelfde lot en omstreeks middernacht geraakte de kruitkamer in brand. Van de Europeanen zijn de kapitein, de konstabel en de hofmeester vermist, alsmede 220 à 230 koelies. Zij, die gered werden, zijn opgenomen door de stoomboot QUEEN, door kapt. Endicott`s kotter en door twee andere vaartuigen. Een matroos, die verondersteld werd verdronken te zijn, is door de bemanning van de QUEEN aan boord gevonden van een Chinese boot.
1856-09-11: NRC 31.10.1056
Hongkong, 11 september. Het gerechtelijk onderzoek, dat men nopens het verbranden van het Nederlands fregatschip BANCA ingesteld heeft onder de koelies, die beschuldigd waren van de brand gesticht te hebben, heeft tot uitkomst gehad, dat deze het doen voorkomen, als of de brand bij ongeluk en niet door moedwil was ontstaan.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1838
Kapitein: Ham, Bernardus Carolus ten
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 434
Overige informatie: B.C. ten Ham werd met nr. 434 effectief lid van Zeemanshoop per 15 september (jaar niet vermeld) op voorspraak van P. Willers. Als zijn schip is vermeld de "Banka". Heeft als lid bedankt. In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Ze

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Hoogeveen Heymans, J.F.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 11
Overige informatie: J.F. Hoogeveen Heijmans was met vlagnummer R11 in de periode 1851 t/m 1857 effectief lid van het Rotterdams zeemanscollege maatschappij tot Nut der Zeevaart. De schepen van de kapitein In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterda

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Ham, Bernardus Carolus ten
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 434
Overige informatie: 0

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.365 Foto DVD IV – 138-140
________________________________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: BANCA

Plaats en datum acte bijlbrief, Rotterdam, 11 augustus 1838

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Johannes de Jong, scheepsbouwmeester, voor zijn firma
De Jong, Kortelandt & Anthony, op hun werf de Naarstigheid,aan de Houtlaan, Rotterdam

Gevoerd door kapt. Bernardus Carolus ten Ham

Eigenaar / aankoper firma C.& A. Vlierboom , kooplieden (257/480e part),
Adriaan Theodoor Prins, hoogheemraad van Schieland (60/480e part), Dirk Vlierboom, particulier (48/480e part),
R. Mees & Zoonen, kassiers en makelaars (40/48e part),
Jacob Voorhoeve H.Czn, commissionair (15/480e part), Johannes Marinus Voorhoeve, commissionair (15/480e part), Jan Abraham Jongeneel, notaris (30/480e part) en Fredrik van Dam, makelaar (15/480e part), allen te Rotterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 343 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 38,40 m., breed 6,90 m., hol 5,52 m.

Kiellegging 2 augustus 1837

Tewaterlating 2 augustus 1838, geheel volbouwd.

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 11 augustus 1838

Nummer van registratie deel 38, folio 171, verso, vak 3.

Notaris Mr. Adam Schadée, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/260407

Naam BANCA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1838
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.115b
DVD VIII – 271 - 277
Boedelscheiding
Naam schip BANCA

plaats en datum acte Rotterdam, 17 maart 1846

type schip fregat

bouwwerf/verkoper firma C. & A. Vlierboom, bestaan hebbende uit de broeders Casper en Arie Vlierboom, de laatste op 19 november 1843 overleden, waardoor wed. Hieltje van der Leeuw, en minderjarig enig kind Margaretha Vlierboom erfgenamen werden in de firma. De firma verkoopt het 257/480e part

gevoerd door kapt. Bernardus Carolus ten Ham

eigenaar/aankoper Casper Vlierboom, Rotterdam, koopt het 257/480e part

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1838

plaats / datum registratie Rotterdam, 18 maart 1846

nummer van registratie deel 118, folio 166, verso, vak 4 en volgende

notaris Mr. Pierre Gerard Dalen, notaris te Rotterdam

prijs schip bij boedelscheiding getaxeerd op NLG. 57.700
257/480e part = NLG. 30.893,54


Bijzonderheden:
de BANCA was gebouwd op de werf van De Jong, Kortelandt & Anthony te Rotterdam, en behoorde sedert de bouw voor 257/480e aandeel toe aan C. & A. Vlierboom. (acte voor Mr. Adam Schadée d.d. 11 augustus 1838)researcher/datum research: ML / 240108

Naam BANCA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1846
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 1838
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.365

Jaar: 1846
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675 - No. 115b