Inloggen
BETSY EN CAROLINA - ID 12628

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1818-09-28 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Built abroad
Technical Data

 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1818
Datum agenda: 1818-09-28
Register nr: 18180557
Scheepsnaam: BETSY EN CAROLINA
Type: Fregat
Lasten: 265
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Wijlep, van & Lintelo, te
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Schr
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1818-09-28 BETSY EN CAROLINA
Manager: Firma Van Wijlep & Te Lintelo, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Van Wijlep & Te Lintelo, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1825-12-16: Final Fate:
Het fregat BETSY EN CAROLINA (tenaamstelling wordt in de berichten op verschillende manieren geschreven), kapt. C. Schröder, is d.d. 16 december 1825 op de Noorderhaaks bij Texel verbrijzeld.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Schröder, Cornelis
Overige informatie: 1818-09-28

Algemene informatie

1825

NSC 201225
Amsterdam, 18 december. Het schip BETSY EN CAROLINA, kapitein C. Schröder (opm: zie DC 201225), komende van Batavia naar Amsterdam, is den 16 dezer op de Noorderhaaks verbrijzeld. Een gedeelte van de equipage, waarbij een onderstuurman, benevens een kistje van het gouvernement, is door loodschuiten gered; de kapitein, overige stuurlieden en passagiers zijn verdronken.
DC 201225
’s Gravenhage, 18 december. Van Texel schrijft men, van den 16 dezer, dat op de Noorderhaaks is verbrijzeld, het schip BETSEY EN CAROLINA, kapt. C. Schröder (opm: fregat BETHSY EN CAROLINE, kapt. Cornelis Schröder), van Batavia naar Amsterdam. De kapitein, stuurlieden en passagiers zijn daarbij verongelukt; een gedeelte der overige equipage is door loodsschuiten gered, benevens een kistje van het gouvernement.
(opm: zie ook: NSC 201225, 221225 en 271225, PGC 231225 en AC 281225)
NSC 201225
Amsterdam, 18 december. Het schip BETSY EN CAROLINA, kapitein C. Schröder (opm: zie DC 201225), komende van Batavia naar Amsterdam, is den 16 dezer op de Noorderhaaks verbrijzeld. Een gedeelte van de equipage, waarbij een onderstuurman, benevens een kistje van het gouvernement, is door loodschuiten gered; de kapitein, overige stuurlieden en passagiers zijn verdronken
RC 221225
Amsterdam, 20 december. Het schip BETSY EN CAROLINA, kapt. Cornelis Schröder, met koffie en sapanhout, van Batavia naar Amsterdam, is, na een reis van vier maanden, den 16 december, zich voor de Texelse wal bevindende, met dikte van mist en regen, zo dat het vuur van Kijkduin niet te zien was, die ochtend, ten half zeven ure, op de buitenkant van de Noorderhaaks gestrand en verbrijzeld. (opm: fregat BETHSY EN CAROLINE, zie o.a. DC 201225 en BC 100526)
Van de equipage zijn veertien personen, die op wrakken omdreven, gered en wel door de loodsschipper C. Duinker, de timmerlieden J. Borchers, Evert Warnsloo en Willem Hagen, en de matrozen J.R. Jansen, H.J. Dreijer, J.N. Knudsen en C.J. Schreuder (alle op Texel aangebracht), en door de loods-schipper F. Krijnen de overige zeven, die in het Nieuwe Diep zijn aangebracht en waaronder zich één der onder-stuurlieden bevindt. De kapitein, de overige
stuurlieden (uitgezonderd de opper-stuurman Leendert Elemans, die reeds veertien dagen na het vertrek overleden was) en manschappen hebben bij deze ramp het leven verloren, zo als ook alle de passagiers, zijnde de heren Suston, met vrouw en kind, Lambertus, baron van
Babst, met twee Maleise bedienden, J. Machielsz of Michaélis, koopman van Japan (door wie 2200 pikols koffie en enige Japanse goederen waren ingeladen) en Willem Antonius Zoon en mejuffrouw Elisabeth Vogelpoot (wier vader op de reis overleden was). Behalve een kistje voor het gouvernement, waren den 17 geborgen: 1 vat specerijen, op de ene bodem gemerkt no. 169 N, middell B, b G of P 77, en op de andere bodem, no. 169 P, 198F, 178 N, 1079B; twee
kisten met behangselpapier, ieder een rol; zeven balen koffie, gemerkt BZ en daaronder D, en 1 dito, gemerkt J.A.M. Voorts aangespoeld een baal en enige losse koffie, welke laatste geheel weg is, vaat- en plankwerk en rondhout. Het schip is met de inventaris totaal verloren, daar het weer en hol water niet hebben toegelaten, om daarvan iets te bergen; alleenlijk is een gedeelte van het journaal opgevist.
PGC 231225
Haarlem, 19 december. In de morgen van den 16 is tegen of op de Noorderhaaks gestrand en in korte tijd verbrijzeld, het van Batavia te huis varend schip BETSEY EN CAROLINA, kapitein Schröder (opm: zie o.a. DC 201225). Van de equipage zijn 14 man met de grootste moeite gered. Van de kapitein en passagiers, zo men zeide, ten getale van 2 à 9 personen, heeft men tot dusverre niets vernomen. Onder het weinige, hetwelk van de lading is geborgen, noemt men een kistje, denkelijk met papieren, voor het Gouvernement bestemd, en enige brieven, welke waarschijnlijk tot de brievenzak hebben behoord.
RC 271225
Amsterdam, 25 december. Het schip SCHOON VERBOND, kapt. D. Kraijer, van Amsterdam naar Canton, is, volgens rapport van de geredde stuurman van het schip BETSEIJ EN CAROLINA, kapt. C. Schröder, den 10 augustus Anjer gepasseerd.
AC 281225
Advertentie. Volgens ingekomen berichten, heeft zich onder de passagiers van het op de Noorder Haaks verongelukte schip BETSEY EN CAROLINA, kapt. C. Schröder, in de ochtend van den 16 december laatstleden bevonden: de weled. heer Henri George Certon, opziener over de Landelijke Inkomsten te Japara, eiland Java, en zoon van wijlen de wel.ed.gestr. heer B.G. Certon, in deszelfs leven hoofd-officier van de STAD HAARLEM, vergezeld van zijn echtgenote, vrouwe Francis Stagoll en één dochtertje, keerde hij met verlof naar het vaderland terug. Allen zijn op een hartverscheurende wijze omgekomen en worden bitter betreurd, door de aangehuwde Moeder van de overledenen en verdere betrekkingen.

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7156-1818-132
DVD 6 – X– 19-21
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: LOUISE KÖNIGIN VON PREUßEN

Plaats en datum acte onderhandse verkooop, Amsterdam, 29 mei 1818

Soort schip pink

Bouwwerf / verkoper Johan Christiaan Reintrock, eigenaar en kapitein van het schip, wonend te Swinemünde in Pruissisch Pommern.

Gevoerd door kapt. Johan Christiaan Reintrock

Eigenaar / aankoper Carel Joachim Wijlep, voor zijn firma Wijlep & Te Lintelo, kooplieden te Amsterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief circa 290 rogge-lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 1 juni 1818

Nummer van registratie deel 18, folio 77, verso, vak 6.

Notaris Balthasar Nolthenius, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 26.000,-

Bijzonderheden: schip lag bij deze transactie voor Amsterdam
Researcher/datum research ML/021007

Naam LOUISE KÖNIGIN VON PREUßEN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1818
Toegang 5181
Inventaris 7156