Inloggen
Gezagvoerder

Harten, W.P.

Naam: Harten, W.P.
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
VOORWAARTS 1874 Vracht-/passagiersschip Steamship 7657 Bekijk schip
PRINSES AMALIA 1874 Vracht-/passagiersschip Steamship 8320 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

De lijst van van den Hoek Ostende vermeldt HARTSEN. Moet zijn HARTEN!

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.P.Harten werd met vlagnummer 926 per 15 maart 1887 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 08/15 maart 1887 staat vermeld dat als effectief lid is voorgedragen/benoemd W.P.Harten, voerend het ss “Prinses Amalia”, wonend te Haarlem, op voordracht van kapitein M.C.Braat.023.

W.P.Harten was van 1890-1912 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 mei 1887 staat vermeld dat in de wedstrijd inzake kompasjournalen 1884/1885 de gouden medaille is toegekend aan kapitein W.P.Harten, de zilveren medaille aan kapitein J.H.Meijer en de bronzen medaille aan kapitein C.Koning.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1890 worden de beoordelingen bekendgemaakt van de scheepsjournalen uit 1888/89. De gouden medaille is toegekend aan kapitein C.Drooglever Fortuijn van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille aan kapitein W.P.Harten van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille aan kapitein D.H.Hinlopen van het ss “Pollux”.042.

 

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering dd 31 augustus 1882 (Stadsarchief Amsterdam 491-38) bevindt zich een brief dd 19 juli 1882 van de Filiaal-inrichting van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Amsterdam waarin melding wordt gemaakt van getuigschriften  voor “gezagvoerders die een uitmuntend of wel een zeer goed Extract Journaal hebben gehouden en wel een uitmuntend getuigschrift voor …”  W.P.Harten als gezagvoerder van de “Voorwaarts”.042

In de Bijlagen van de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1890 Stadsarchief Amsterdam, 491 42) worden de beoordelingen bekendgemaakt van de scheepsjournalen uit 1888/89. De gouden medaille is toegekend aan kapitein C.Drooglever Fortuijn van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille aan kapitein W.P.Harten van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille aan kapitein D.H.Hinlopen van het ss “Pollux”. Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat de tweede plaats van kapitein Harten niet betekent dat de kwaliteit van zijn journaal minder is dan toen hij de gouden medaille won.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 12 september 1882 wordt vermeld de heer van Hasselt, directeur der filiaalinrichting van het Kon.Ned. Meteor. Inst. te Utrecht: “Als nu reikte hij uit aan de Heeren W.P.Harten, H.Hissink en H. de Jonge getuigschriften voor uitmuntende journalen; aan de Heeren R.J.Weber, C.Jaski, A.G. Mörser Bruijns, W.Adriani, R.Berckelbach v.d Sprenkel, J.F. Graad van Roggen, A..J.Herckenrath, J.H.Bart, H.C.Haacke, H.W.Prins en A.F. de Vrije voor zeer goede journalen.” 023

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 07 mei 1884 staat: “De Voorzitter … geeft het woord aan den Heer van Hasselt om de bekrooningen aan Scheepsgezagvoerders uittereiken aan kapitein W.P.Harten, H.C.Haacke en R.J.Weber een brief van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarbij aan hen namens den Koning, de Zilveren Medaille wegens uitmuntende Scheepsjournalen wordt toegekend en Getuigschriften van het Kon.Ned.Metereol.Instituut te Utrecht aan de gezagvoerders W.P.Hansen, R.J.Weber, H.Hissink, G.R. van der Woude en H. de Jonge … 023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 12 oktober 1886 staat vermeld: “Aan de orde is de uitreiking der gouden medeille aan den Heer W.P.Harten ingevolge de bekrooning van het door dezen gehouden kompasjournaal. J.H.Meijer en C.Koning die respectievelijk met de zilveren en bronzen medaille bekroond zijn waren niet in het land en dus niet aanwezig.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 18 november 1890 wordt verslag gedaan van de uitreiking van de medailles aan de bekroonden voor de wedstrijd voor gehouden kompasjournalen 1888/89 door de voorzitter W.van Hasselt. De gouden medaille gaat naar C.Droogleever Fortuyn, gezagvoerder van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille naar W.P.Harten, gezagvoerder van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille naar D.H.Hinlopen, gezagvoerder van het ss “Pollux” (niet aanwezig).023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       926                        1887-1891     stooms.            Prinses Amalia                                     Stoomv.Mij.Nederland

                                      1892-1911     geen vermelding van schip en boekhouder

W.P.Harten was van 1884-1892 kapitein van het ijzeren schroefstoomschip, bark getuigde “Prinses Amalia”, gebouwd bij John Elder & Co te Glasgow, 3200 ton, varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland”052.

 

Bouma025 vermeldt W.P.Harten als gezagvoerder gedurende:

*    1882 van het ijzeren schroefstoomschip “Voorwaarts”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 2800 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1882 van het schroefstoomschip “Soenda” ex Celebes ex Columbian, gebouwd in 1866 te Hartlepool, 2321 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” te Amsterdam;

*    1884 t/m 1892 op het schroefstoomschip “Prinses Amalia”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 3495 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” (1870) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” jg 8, 1886, p.344-348 wordt verslag gedaan van de beoordeling door een Commissie van de bij Zeemanshoop ingekomen kompasjournalen. De gouden medaille is toegekend aan de gezagvoerder W.P.Harten van de stoomschepen “Prinses Amalia” en “Prins Alexander”. In het verslag wordt o.a. het volgende gemeld: Ter beoordeling waren ingebracht 30 journalen, waarvan 7 niet tot de beoordeling zijn toegelaten omdat men niet voldeed aan de gestelde eisen. Alle journalen zijn afkomstig van stoomschepen. Zeilschipjournalen zijn niet ingebracht “hetgeen een gereede verklaring vindt in het feit dat het meerendeel der zeilschepen nog niet huiswaarts is gekeerd.” De beoordeling geschiedde in de vorm van rubrieken, die ieder apart met een kwalificatie (slecht tot uitmuntend) werden gehonoreerd.

In de Jg 10, 1888, van “De Zee” wordt wederom verslag gedaan door de “Commissie van Beoordeeling der kompasjournalen, uitgegeven door het Collegie ‘Zeemanshoop’ “ Er waren ingebracht 33 journalen gehouden door 18 gezagvoerders. De beoordeling was gelijk aan die in 1886. “Het is de Commissie zeer aangenaam te mogen verklaren, dat verreweg het meerendeel der beoordeelde journalen zeer goed is bijgehouden.” … “De Commissie constateert met genoegen, dat de Heer W.P.Harten, die de vorige maand met goud werd bekroond en wiens journalen ditmaal buiten beoordeeling bleven, omdat het hem niet geoorloofd was thans wegens deze hoogste bekroning mede te dingen, geregeld journaal heeft gehouden en ingeleverd.”

 

In het tijdschrift “De Zee, 1894, p. 75 staat vermeld dat W.P.Harten, “oud-gezagvoerder in de groote vaart, directeur van het Zeemanshuis te Amsterdam” is benoemd als lid van de examencommissie voor stuurlieden  bij de koopvaardij. Idem in 1895 (“De Zee”, 1895, p.78). In 1897, De Zee, 1897, p.76 staat hij vermeld als plaatsvervangend lid van de examencommissie voor stuurlieden.

 

W.P.Harten vervoerde vanuit Amsterdam met de “Soenda” transporten van landmachtmilitairen naar Batavia op de volgende reizen065*:

*    Vertrek 10 maart 1883. Aankomst 27 april 1883 na 48 dagen. 2 officieren en 33 manschappen..

*    Vertrek 29 december 1883. Aankomst 14 februari 1884 na 47 dagen. 4 officieren en 154 manschappen.

Hij maakte vanuit Amsterdam met de “Prinses Amalia” de volgende reizen:

*    Vertrek 14 mei 1884. Aankomst 20 juni 1884 na 37 dagen. 3 officieren en 73 manschappen.

*    Vertrek 03 januari 1886. Aankomst 13 februari 1886 na 42 dagen. 3 officieren en 53 manschappen.

*    Vertrek 23 oktober 1886. Aankomst 06 december 1886 na 44 dagen. 3 officieren en 125 manschappen.

*    Vertrek 29 oktober 1887. Aankomst 11 december 1887 na 43 dagen. 2 officieren en 45 manschappen.

*    Vertrek 04 augustus 1888. Aankomst 18 september 1888 na 45 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.

*    Vertrek 25 mei 1889. Aankomst 02 juli 1889 na 38 dagen. 2 officieren en 53 manschappen.

*    Vertrek 19 juli 1890. Aankomst 30 augustus 1890 na 42 dagen. 2 officieren en 54 manschappen

*    Vertrek 06 december 1890. Aankomst 18 januari 1891 na 43 dagen. 3 officieren en 43 manschappen. Bij aankomst ontbraken 6 manschappen zonder opgaaf van reden.

*    Vertrek 13 februari 1892. Aankomst 12 april 1892 na 59 dagen. 2 officieren en 53 manschappen

 

In het artikel “Krakatau in 1883” door de mijningenieur R.D.M.Verbeek in het tijdschrift “De Zee” werd de uitbarsting van deze vulkaan beschreven. Daarin de volgende passage:

“Dr.D.Sulzer van het S.S.”Soenda”, welk stoomschip 22 Mei van Batavia vertrok en dat ’s avonds tusschen 8 en 10 uur bij Krakatau was, constateert dat de magneetnaalden volkomen rustig bleven, hetgeen dus geheel in tegenspraak is met wat op de “Zeeland” (doch 2 etmalen vroeger) werd waargenomen. (zie bij kapitein G.Mackenzie). Zeven Eng.mijlen voorbij Krakatau viel een dichte aschregen gedurende een half uur. Zelfs 30 mijlen voorbij Krakatau ontmoette de “Soenda” zooveel puimsteen, dat eene puts er geheel mee gevuld was. “

(De grote eruptie vond plaats van 26-28 augustus 1883 en de beschreven verschijnselen gingen dus hieraan vooraf.)