Inloggen
Gezagvoerder

Gollards, Tjerk Dirk

Naam: Gollards, Tjerk Dirk
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 4
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
JACATRA 1884 Vracht-/passagiersschip Steamship 3095 Bekijk schip
JAVA 1873 Vracht-/passagiersschip Steamship 8223 Bekijk schip
THORBECKE II 1877 Bark Sailing Vessel 9516 Bekijk schip
ZEEBLOEM 1866 Brik Sailing Vessel 16198 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleidingl

Tjerk Dirk werd geboren te Nieuwendam op 21 december 1831 namiddags 11 uur als zoon van Tjerk Gollards, 31 jaar, zeeman en Klaaske Alders, 32 jaar, zonder beroep. De geboorteaangifte werd gedaan door Dirk Pronk, schoonvader.

Hij trouwde op 05 oktober 1861 te Amsterdam als scheepsgezagvoerder, 29 jaar , ouders bij huwelijk beiden overleden, met Neeltje Lysbeth Jans, geboren te Amsterdam op 28 november 1831 in de At.Annadwarsstraat nr. 6 als dochter van de winkelknecht Jan Jans, 32 jaar en Isabella Appleton, 34 jaar, bij het huwelijk beiden overleden. Getuigen bij het huwelijk waren o.a. de scheepsgezagvoerder Jan Riemkes Smit, 43 jaar en Dirk Gollards, scheepsgezagvoerder, 28 jaar en broer van de bruidegom.

In de tienjarentafels van overlijden te Amsterdam 1883 t/m 1922 zijn geen gegevens gevonden.

 

Tjerk Dirk Gollards, Nederlands Hervormd, werd op 30 augustus 1845 ingeschreven als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Hij werd geboren te Nieuwendam op 21 december 1831. Zijn vader was Tjerk Gollards, koopvaardijkapitein te Nieuwendam (zie aldaar). Zijn moeder was Klaaske Alders. "Het kostgeld is betaalbaar te Amsterdam bij de Haan & van Vollenhoven, Heerengracht bij de Spiegelstraat". Van de vorderingen van Tjerk werd per januari 1846 verslag gedaan in 3-maandelijkse rapporten omtrent de vakken zeevaartkunde, schoolonderwijs (hollands, frans en engels) en scheepswerk. Voorts zijn de volgende opmerkingen vermeld:

18 december 1847     :"aangenomen tot lidmaat der Ned.Herv.Gemeente door D0Meijjes".

01 juli 1848                 :"geplaatst als jongen op het schip Johanna Capt.Schippers naar Batavia voor Amsterdam. Gagie ¦8,-".

02 april 1849               :"terug van de reis met goed attest".

03 april 1849               :"gepl. als ligtm. op het schip Cornelia Henriette Capt.Gollards naar Batavia voor Amsterdam. Gagie ¦10,-".

19 november 1849     "terug van de reis met goed attest".

02 januari 1850          "eervol ontslagen".004(533/2062).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.D.Gollards werd met nr 776 lid van Zeemanshoop per 14 augustus 1860 op voorspraak van F.C.Jaski. Zijn schip was de "Dolphijn"002. Ten tijde van de inschrijving was Gollards 30 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 07/14 augustus 1860 staat vermeld dat als effectief lid is voorgedragen/benoemd T.D.Gollard, oud 37 jaar, voerend de brik “Dolphijn”, voor rekening van  J.Rahder Hz, op voordracht van kapitein F.C.Jaski.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 mei 1848 staat vermeld een brief van kapitein T.Gollards “verzoekende dat namens het Bestuur verbeteringen worden verzocht bij de bevoegde autoriteiten omtrent de tugt op de schepen en bij zeelieden.” In de notulen dd 29 juni 1848 staat een reactie van het Bestuur dat reeds sinds verscheidene jaren de opmerkingen “ter harte zijn genomen, aan het Gouvernement aanbevolen en daaromtrent alsnog het resultaat verwachtende.”042.

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 02 januari 1862 gaat het Bestuur accoord met de omzetting van het effectieve naar het honoraire lidmaatschap.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 juli 1874 vraagt T.D.Gollards een tegemoetkoming wegens schipbreuk. Deze wordt afgewezen met verwijzing naar art. 81 van het Reglement.042.

Dit artikel staat het Bestuur toe de levensomstandigheden van de aanvrager te betrekken bij het besluit om een uitkering te verstrekken. Kennelijk waren deze bij kapitein Gollards van dien aard dat het Bestuur negatief besloot.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 18 augustus 1874 staat vermeld een: “Aanvrage om tegemoetkoming wegens geleden schipbreuk van Kapitein T.D.Gollards, welk verzoek is afgewezen op grond van Art.81 van het Reglement.023.

Dit reglementsartikel zegt: “Het Bestuur vermag aan deelnemers, die door het verlies van hun schip tot behoeftigheid zijn gebragt, onderstand uitreiken. Blijvende het echter aan hetzelve voorbehouden, om dezen onderstand te regelen naar mate van de omstandigheden, waarin de deelnemers verkeeren, of bij het verlies van het schip hebben plaats gehad.”. Kennelijk heeft het Bestuur besloten, dat van een behoeftige omstandigheid van kapitein Gollards geen sprake was.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam       naamreder/boekhouder

       776                        1860-1861                 brik                   Dolfijn                  J.Rahder Hz

                                      1862-1864                 brik                   Dolfijn                  J.Rahder & Co

                                      1865-1873                 brik                   Zeebloem             P.H.Kaars Sypestein te Krommenie

                                      1874-1876                 stoomsch.        Java                      Stoomboot Maatsch. Java

                                           1877                       geen opg.         Thorbecke II       A.H.Meursing te Nieuwendam

                                      1878-1883                 fregat               Thorbecke II       idem

                                           1884                       stoomsch.        Jacatra                  geen opgave

                                           1885                       stoomsch.        Jacatra                  Stoomvaart Maatsch. Insulinde

                                           1886                       geen vermelding van schip en boekhouder

 

T.D.Gollards was van 1878-1884 kapitein van de houten bark “Thorbecke II”, gebouwd in 1877 door A.H.Meursing te Nieuwendam-Amsterdam, 899 ton, varend voor reder A.H.Meursing te Amsterdam025 en 052

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

T.D.Gollards                            Dolphijn                                    07 september 1860                   07 oktober 1861

                                                  Dolphijn                                    25 februari 1862                       niet vermeld

                                                  Dolphijn                                    13 december 1864                    “Eng.Rekg gekocht”

                                                  Zeebloem                                 09 april 1866                             03 februari 1867

                                                  Zeebloem                                 03 mei 1867                              01 mei 1868

                                                  Zeebloem                                 16 juni 1868                              geen melding

 

Bouma025 vermeldt P.Gollards als gezagvoerder gedurende:

*    1861 t/m 1864 van de brik “Dolphijn”, gebouwd in 1850 te Amsterdam, 300 ton o.m., varend voor van Baggen & Co te Amsterdam;

*    1866 t/m 1873 van de brik “Zeebloem”, gebouwd in 1865 te Nieuwendam, 417 ton o.m., varend voor P.H.Kaars Sijpesteyn te Krommenie. Het schip is verongelukt in NOI. Het wrak is verbouwd tot het stoomschip “Java”;

*    1875 van het schroefstoomschip “Java”, gebouwd in 1873 te Middlesbro, 1551 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java”, Dir. T.C.Schol te Amsterdam

      In 1876 vermeldt hij T.D.Gollards als gezagvoerder op hetzelfde schip

             Vanwege de opgaven hiervoor bij het lidmaatschap van “Zeemanshoop” neem ik aan dat het in beide gevallen om Tjerk Dirk Gollards gaat.

*    1878 t/m 1880 van de bark “Thorbecke II”, gebouwd in 1877 te Nieuwendam, 990 ton o.m., varend voor A.H.Meursing te Nieuwendam;

*    1881 t/m 1883 van hetzelfde schip en voor dezelfde reeder maar nu varend vanuit Amsterdam;

*    1884 t/m 1886 van het schroefstoomschip “Jacatra”, gebouwd in 1884 te Midlesbro, 2700 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Insulinde” te Amsterdam. Het schip werd in 1886 verkocht naar Duitsland.

 

Overige bijzonderheden

T.D.Gollards vervoerde vanuit Nieuwediep met de “Java” per 30 januari 1875 een transport van 9 officieren en 90 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 21 maart 1875 na een reis van 50 dagen. Onderweg overleed 1 manschap065*.

 

In de Harlinger Courant dd 13 december 1874 staat het volgende bericht096:

“Het stoomschip Java, kapt. Gollards, van Batavia naar Nieuwediep, is den 8 dezer te Port Said aangekomen en heeft de volgende dag, na steenkolen ingenomen te hebben, de reis voortgezet.”