Inloggen
SINGKIL - ID 9348


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1929
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Menado, Netherlands East Indies
Delivery Date: 1929-07-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Deutz A.G., Motorenfabrik, Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Steam, Simple, grass hopper
Number of Cylinders: 3
Power: 75
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz diesel
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 70.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 36.00 Net tonnage
Deadweight: 20.00 GRT (closed)
 
Length 1: 76.80 Feet (British) Registered
Beam: 15.70 Feet (British) Registered
Depth: 7.10 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
2 0 0 55 0 57
Ship History Data

Date/Name Ship 1929-00-00 SINGKIL
Manager: Liem Sian Djie, Menado, Netherlands East Indies
Eigenaar: Liem Sian Djie, Menado, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Menado / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1935-12-00 SINGKIL
Manager: N.V. Celebes Kustvaart Maatschappij, Menado, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Celebes Kustvaart Maatschappij, Menado, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Menado / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1936-03-19: Sumatra Post 19-03-1936: Motorbooten zoek ! Later wordt gemeld: De motorsleepboot „Anna" is door den bandjir gekanteld en kreeg belangrijke schade. De motorbooten „Singkil", „Mastoer" en „Masoed" van de Celebes Kustvaart Maatschappij zijn weggedreven. De „Van Neck" van de K.P.M. vond de „Singkil" en de „Mastoer" terug, de „Masoed" is tot nog toe niet gevonden. Geheel Tikala is overstroomd. In sommige gedeelten staat het water hooger dan de grenspaggers op de erven! Ook de Samangan-rivier heeft gebandjird, waardoor zeven huizen zijn weggeslagen.
1941-12-09: Bataviaansch Nieuwsblad 09-12-1941: Ingebruikneming van Schepen Besluit van den Commandant Zeemacht Lijst der gevorderde Vaartuigen
De Commandant der Zeemacht, overwegende, dat het in het militair belang noodzakelijk is over te gaan tot ingebruikneming van een aantal schepen behoorende tot de Nederlandsch-Indische koopvaardijvloot en tot vaststelling ecner daarmede verband houdende verordening van het militair gezag, heeft goedgevonden en verstaan in gebruik te nemen de hieronder vermelde aan de N. V. Stoomvaart Maatschappij „Nederland", N. V. Rotterdamsche Lloyd, N. V. Java-China-Japan Lijn, N. V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij, N. V. Celebes Kustvaart Maatschappij toebehoorende, respectievelijk door voornoemde maatschappijen gecharterde Nederlandsch-Indische zeeschepen. In verband hiermede is een verordening van het Militair Gezag vastgesteld, die o.m. het volgende bevat: De exploitatie, het beheer en de bevrachting alsmede het bestuur over alles wat vereischt v/ordt tot het onderhoud, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van de in gebruik genomen schepen heeft, ten behoeve van den Lande, plaats door de maatschappij, aan welke die schepen toebehooren danwel door welke zij gecharterd zijn. De maatschappijen zijn ieder voor zich gehouden de haar opgedragen taak te vervullen op de wijze als geschiedde een en ander ten behoeve van haarzelve. De maatschappijen zijn ieder voor zich verplicht de haar met betrekking tot de uitoefening van de haar opgedragen taak als vorenbedoeld,. eventueel door of namens den Commandant der Zeemacht gegeven bevelen onverwijld op te volgen. De maatschappijen zijn ieder voor zich verplicht terzake van het door hen gevoerde beheer rekening en verantwoording af te leggen aan een nader door den Commandant der Zeemacht aan te wijzen orgaan of gezaghebbende. De maatschappijen zijn ieder voor zich verplicht de haar krachtens het voorgaande artikel ten behoeve van den Lande in exploitatie gegeven schepen ten genoege van een nader door den Commandant der Zeemacht aan te wijzen orgaan of gezaghebbende, voldoende bemand te houden voor de vaart ter zee met in haren dienst zijnd personeel. De kapiteins der onderwerpelijke schepen zijn voor den duur der .ingebruikneming in 's Lands tijdelijken dienst, een. en ander ,v.z.v. betreft, hun gage, premies en andere soortgelijke emolumenten, op dezelfde voorwaarden als waarop zij bij hunne respectievelijke maatschappijen in dienst zouden zijn. De maatschappijen zijn verplicht'na beëindiging der onderwerpelijke ingebruikneming der schepen deze kapiteins weder in hunnen dienst te nemen, terwijl wat betreft de.aanspraken op pensioen van henzelf of hunne weduwen en weezen dan wel op uitkeeringen uit voorzienings- of spaarfondsen of soortgelijke op of ten laste van de , maatschappijen of zoodanig fonds, de tijd in 's Lands dienst doorgebracht wordt geacht te zijn doorgebracht in dienst van de betrokken maatschappij. De aan de exploitatie, het beheer,, de bevrachting en het bestuur verbonden kosten, alsmede de aan de betrokken maatschappijen terzake van de ingebruikmaking der onderwerpelijke schepen en de uitoefening van de aan die maatschappij opgelegde taak door den Lande uit te keeren schadeloosstelling, zullen nader worden vastgesteld. Ten aanzien van de bepaling der bedoelde schadeloosstelling, is artikel 4 van de verordening opgenomen in Staatsblad 1940 no. 78 niet van toepassing. Schepen toebehoorende aan de N. V. Celebes Kustvaart Maatschappij
1. Tamako 486.83 2. Taroena 486.83 3. Boenakan 401.66 4. Biaro 401.66 5. Belang 383.63 6. Bangka 383.63 7. Singkil 197.49 8. Kwandang , 170.46 9. Peta 165.90 10. Poigar 162.03 11. Pehe 162.03 12. Mastoer 98.36
1942-01-30: Final Fate:
Ter voorkoming van in beslagname door de Jappen te Ambon door artillerievuur van het KNIL tot zinken gebracht. Het wrak lag op 20 december 1946 nog ergens in de Indische wateren.