Inloggen
BEIJERLAND - ID 876


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 6238 Z ROTT 1939
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open/closed
Masten: One mast
Rig: 4 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. C. van der Giessen & Zonen's Scheepswerven, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 667
Launch Date: 1939-09-06
Delivery Date: 1939-10-31
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Maatschappij 'De Atlas', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 640
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Atlas Polar Type (340x570) 250 rpm
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 387.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 203.00 Net tonnage
Deadweight: 683.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 55799 Cubic Feet
Bale: 47787 Cubic Feet
 
Length 1: 63.39 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 60.55 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.07 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.33 Meters Depth, moulded
Draught: 3.25 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-10-31 BEIJERLAND
Manager: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDCM

Date/Name Ship 1940-12-04 SPERRBRECHER NS 4
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany
Additional info: 4de Sperrbrecher Flotille. In Amsterdam in dienst gesteld.

Date/Name Ship 1941-08-01 SPERRBRECHER 144
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany
Additional info: 4de Sperrbrecher Flotille

Ship Events Data

1939-09-08: Zaans Volksblad 08-09-1939: De „BEIJERLAND” te later gelaten. Het bij C. van der Giessen en Zonen's Scheepswerven te Krimpen a.d. IJsel, voor de Scheepvaart en Steenkolen-Mij. te Rotterdam in aanbouw zijnde m.s. „Beijerland", groot ca. 700 ton, is met goed gevolg te water gelaten. Het schip wordt voorzien van een Polar Dieselmotor van 750 p.k., waarmede een snelheid van ca. 11 mijlen zal worden bereikt.
1939-10-26: Als BEIJERLAND, zijnde een motorschip, groot 1096.56 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 20-10-1939 no. 6087, liggende te Krimpen a/d IJssel, door G. Dansen, scheepsmeter te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 6238 Z ROTT 1939 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterschot van het achterste dekhuis, 5.27 m. voor roerkoning, 0.84 m. uit de lengteas en 1.66 m. boven dek.
1939-10-31: De Telegraaf 02-11-1939: Proefvaart. BEIJERLAND. Krimpen a./d. IJsel, 31 Oct. — Heden vond op den Nieuwen Waterweg de proeftocht plaats van het ms. „Beijerland", gebouwd voor de Scheepvaart & Steenkolen Mij. door C. van der Giessen & Zonens' Scheepswerven te Krimpen a/d. IJsel. Het schip is van het open shelterdek-type. Het deadweieht bedraagt bijna 700 ton, de bruto tonnenmaat 387 R T. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een vier-cylinder Polar-Dieselmotor, vermogen 640 APK. bij 250 om. p. min. De beladen snelheid bedraagt 11 mijl.
1939-11-27: Nieuwsblad van Friesland 27-11-1939: Drijvende mijnen gesignaleerd. Harlingen, 26 Nov. Het Nederlandsche m.s. “BEIJERLAND” van de S.S.M., dat Zaterdagavond in onze haven arriveerde, heeft tijdens den overtocht van Hull naar Harlingen ter hoogte van Nieuwediep een 5-tal drijvende mijnen gesignaleerd.
1940-03-11: Leeuwarder courant 11-03-1940: Nederland en de oorlog: Een Harlinger kolenboot bestookt? Zaterdagmiddag arriveerde in de haven van Harlingen, voor het eerst na de vorstperiode, waardoor de haven zoo goed als niet te bereiken was, het Nederlandsche motorschip Beyerland, van de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij, dat een regelmatigen dienst onderhoudt op Hull en Goole. Nadat de Beijerland, kapitein D. Eijs, van Harlingen, gemeerd was, werd door de bemanning gerapporteerd, dat het schip Donderdagavond 30 mijlen ten noorden van Great- Yarmouth nabij de Engelsche kust, was aangevallen door een vliegtuig van onbekende nationaliteit, echter zonder succes. Het was niet mogelijk vast te stellen of het schip gebombardeerd is of met mitrailleurvuur bestookt, temeer daar de aanval gelukkig geen enkel spoor heeft achtergelaten. Uit welingelichte bron vernamen we nog de volgende bijzonderheden: Donderdagmiddag om 1 uur verliet het schip Hull met als eerste doel Duins (Engeland), vanwaar men overstak naar de Belgische kust om vervolgens langs de Nederlandsche kust Harlingen te bereiken. Om ongeveer 3 uur in den middag werd een Engelsch convooi gepasseerd van circa 60 schepen, dat niet werd aangevallen. Een convooi heeft, naar ons werd medegedeeld, een snelheid van ongeveer 7 á 8 mijlen, terwijl de Beijerland er een had van 11 mijlen. Het convooi werd begeleid door patrouilleerende vliegtuigen.
Tegen 8 uur in den avond werd opnieuw een Engelsch convooi gepasseerd, toen plotseling het schip hevig begon te schokken. Eerst werd gedacht aan hard met de deuren slaan, maar al gauw bemerkte men, dat een vliegtuig van onbekende nationaliteit het schip bestookte. Het vliegtuig vloog heel laag over de Beyerland. De bemanning hoorde onophoudelijk hevige knallen, die echter in het water smoorden. Blijkbaar was de Beijerland niet het doelwit van het vliegtuig, want even later werd van boord gezien, dat het Italiaansche stoomschip Amelia Lauro in lichte laaie stond. De Beijerland wijzigde daarop van koers om, indien noodig, hulp te verleenen bij eventueele reddingspogingen. Met morse-teekenen werd getracht de opmerkzaamheid op de Beijerland te vestigen, doch zij bleven onbeantwoord. Ook dreef een sloep voorbij. Aangezien geen hulpgeroep werd vernomen, was zij blijkbaar niet bemand. De Beijerland heeft nog een half uur in den omtrek gevaren, maar er werd niets bijzonders opgemerkt, waarna zij de reis voortzette. Het schip heeft evenmin als de bemanning eenig letsel opgeloopen, maar men was toch blij in veilige haven te zijn aangekomen.
Het Vaderland 11-03-1940: Schoten met onbekende beteekenis? Avontuur van s.s.„Dina" en het m.s. „Beijerland". Vliegtuigen schoten (opzettelijk?) naast de Dina. De Beijerland nabij Engelsch konvooi beschoten. Twee mijlen uit onze territoriale wateren heeft een Nederlandsch schip een ontmoeting met vliegtuigen gehad, waarvan er een drie salvo's afgaf zonder het schip te raken. Zaterdagnacht kwam in IJmuiden binnen geloopen het 260 ton metende Nederlandsche stoomschip “Dina" van Gruno's Scheepvaartbedrijf. Het schip kwam uit Londen met een lading cacaoboonen en copra voor Amsterdam. Buiten de Zeeuwsche kust, op tien mijl ten zuiden van de Middelbankboei, twee mijl buiten de territoriale wateren, vlogen Zaterdagmiddag, omstreeks vier uur, twee vreemde vliegtuigen over het schip heen. Zij cirkelden eenigen tijd rondom het schip en seinden in morse, dat de „Dina" moest stoppen. De Dina gaf hieraan gevolg, waarop de vreemde vliegtuigen verdwenen. De Dina bleef eenige oogenblikken liggen en voer toen verder, Korten tijd daarop keerden de vliegtuigen terug. Een der beide toestellen daalde tot op 50 meter hoogte, het tweede bleef hoog vliegen. Tien minuten ongeveer cirkelden de toestellen rondom de Dina en plotseling vuurde het laagvliegende toestel, toen het recht voor het schip lag drie salvo's af. Zeer klaarblijkelijk waren de schoten niet op het schip gericht anders — zoo vertelde de stuurman ons — had het schip onvermijdelijk geraakt moeten worden. De vliegtuigen zijn zoo lang in onze nabijheid geweest en het vurende toestel vloog zoo laag, dat, wanneer het gewild had, het ons gemakkelijk had kunnen treffen. Na het lossen der schoten verdwenen de twee toestellen zonder eenig nader teeken te geven. Een uur later zagen wij ze terugkeeren uit noordelijke richting. Zij vlogen toen zeer hoog en passeerden ons en de andere schepen, die toen in onze nabijheid voeren, zonder ook maar de geringste aandacht aan ons te schenken. Bij aankomst is de Dina duchtig onderzocht, waarbij gebleken is, dat het schip inderdaad niet is getroffen. Wat echter de bedoeling van de schoten geweest zou zijn blijft voor de opvarenden een raadsel. Nog een schip aangevallen: Zaterdagmiddag is in de haven te Harlingen aangekomen het Nederlandsche motorschip Beyerland van de Scheepvaart- en Steenkolen Mij, dat een regelmatigen dienst onderhoudt tusschen Harllngen. Goole en Hull. De bemanning rapporteerde, dat het schip Donderdagavond omstreeks acht uur, dertig mijl ten noordoosten van Great Varmouth bij de Engelsche kust, door een vliegtuig van onbekende nationaliteit is aangevallen. Op genoemd tijdstip passeerde de Beyerland een Engelsch konvooi toen plotseling een vliegtuig laag over het schip vloog. Een lid van de bemanning verklaarde ons: „Ik had mij in mijn kooi begeven toen bet schip plotseling hevig schokte. Ik besefte aanvankelijk niet, dat wij het doelwit waren van een vliegtuig, doch weldra vernam ik dit. Ik begaf mij daarop aan dek. Rondom ons namen wij hevige knallen waar. Toch konden wij niet vaststellen of wij nu met bommen dan wel met mitrailleurvuur werden bestookt. Gelukkig heeft deze onverwachte aanval geen sporen achtergelaten, terwijl geen lid van de bemanning eenig letsel heeft opgeloopen". ,Het vliegtuig — aldus onze zegsman — keerde echter niet weer terug, doch had niet ver van ons af verderf gezaaid, want oogenblikkelijk daarna ontdekten wij een vuurzee. Naar later kon worden vastgesteld bleek het Italiaansche stoomschip Amelia Lauro in lichterlaaie te staan. Ofschoon wij het konvooi reeds waren gepasseerd, veranderden wij van koers, om zoo noodig behulpzaam te zijn bij eventueele reddingspogingen. Door Morse teekens trachten wij de aandacht op onze aan wezig- heid te vestigen, maar wij vernamen niets. Wel dreef een sloep ons voorbij, welke waarschijnlijk onbemand was. Na ongeveer een half uur rondgezworven te hebben, werd de reis vervolgd". De bemanning was zeer verheugd, behouden binnen te zijn.
1940-04-22: Nieuwsblad van Friesland 22-04-1940: Schipbreukelingen opgepikt. Harlingen, 21 April. Zondagmiddag arriveerde in de Harlinger haven het Ned. m.s. „BEYERLAND", dat op de uitreis naar Engeland 28 schipbreukelingen van het Grieksche s.s. „Okeania", dat door een ontploffing zonk, heeft opgepikt. De „Beyerland" was in de onmiddellijke nabijheid van de scheepsramp, waaromtrent wij van een dier opvarenden van het m.s. „Beyerland" het volgende vernamen. De „Beyerland" vertrok Zondag 7 April uit Harlingen met bestemming Hull. De scheepsramp gebeurde den 8 sten April des morgens omstreeks tien uur ter hoogte van de zandbank Sundetty. Wij waren, aldus een der opvarenden, een mijl van het Grieksche stoomschip af, toen wij eensklaps luiken, een schoorsteen en andere scheepsdeelen in de lucht zagen. Een ontploffing hoorden wij echter niet. Het achterschip van de „Okeania" verdween onder hevige explosies van de ketels in de diepte. De „Beyerland" veranderde van koers, om behulpzaam te zijn bij reddingspogingen. 28 leden van de bemanning bleken reeds plaats genomen te hebben in twee sloepen. Zij werden overgenomen door de „Beyerland", terwijl nog eenigen tijd werd gezocht naar den eersten machinist, van wie echter geen spoor meer was te vinden. Aan boord van de „Beyerland" werden de schipbreukeligen van droge kleeren en warm drinken voorzien. Toen de Engelsche kust werd bereikt, werden de schipbreukelingen, die zeer dankbaar waren voor de hulp hen geboden, in Duins aan wal gezet.
1940-05-14: Final Fate:
Te Rotterdam gevorderd en in Duitse dienst. Op 12 december 1942 voor Le Treport (Franse kust) in pos. 50.04.05. N - 01.09.02. O gezonken na gevecht met de Britse torpedobootjagers 'Whished', 'Worcester', 'Brocklerby', 'Albrigtoon' en 'Vesper'. Door de Noorse torpedobootjager 'Eskdale' getorpedeerd. 36 Opvarenden kwamen om het leven. De teboekstelling bij het Kadaster is op 17-05-1943 doorgehaald.

Afbeeldingen


Omschrijving: BEIJERLAND
Gemaakt door: Onbekend

Omschrijving: BEIJERLAND
Gemaakt door: Onbekend
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SPERRBRECHER 144
Gemaakt door: Onbekend
Algemene informatie

 

RN 070939
Gisteren is op één van de hellingen van C. van der Giessen & Zonen’s Scheepswerven te Krimpen a/d IJssel het motorschip BEIJERLAND met goed gevolg te water gelaten. Het schip is in aanbouw voor de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij N.V. alhier en is van het open shelterdek type. Het heeft een draagvermogen  van ca. 700 ton en zal worden voortgestuwd door een Polar Diesel motor van 750 pk., te leveren door het Technisch Bureau Holland-Bolinder alhier, die het schip in beladen toestand een snelheid van circa 11 mijl zal geven.