Inloggen
MAAS (DE) (DE) - ID 8534


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1854-10-02 / 1855-10-29 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1853-09-05
Launch Date: 1854-08-24
Delivery Date: 1854-09-18
Technical Data

Gross Tonnage: 383.00 lasts
Gross Tonnage 2: 724.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1854
Datum agenda: 1854-10-02
Register nr: 18540774
Scheepsnaam: MAAS (DE)
Type: Fregat
Lasten: 383
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Balguerie & Zoon, C.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Verberne, J.W.
Opmerkingen: een zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1854-09-00 MAAS (DE)
Manager: Firma Corns. Balguérie & Zoon, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Corns. Balguérie & Zoon, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1853-09-05: History
NRC 07.09.1853
Rotterdam, 6 september. Op de 5e september is aan de Kinderdijk op de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit kiel en steven gericht voor een ijzeren barkschip (opm: fregat), genaamd DE MAAS, groot ca. 350 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart en gebouwd wordende voor rekening van de heren C. Balguerie & Co te Rotterdam.
1854-08-24: Building History
NRC 25.08.1854
Kinderdijk, 24 augustus. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren clipper-fregatschip de MAAS, groot ongeveer 390 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de heren C. Balguérie & Zonen te Rotterdam, bestemd voor de grote vaart, zullende worden gevoerd door kapt. J.W. Verberne.
1855-10-29: Final Fate: Missing

NRC 17.06.1856
Rotterdam, 16 juni. Aangaande de schepen DE MAAS (opm: ijzeren fregat), kapt. J.W. Verberne, 29 oktober 1855 van Saugor (opm: Saugor eiland, oostkust van India) naar Londen, en CORNELIA GESINA (opm: galjoot), kapt. H.J. Bonjer, 24 april van Pillau (opm: Baltiysk) naar Antwerpen, heeft men sedert niets vernomen.

De laatste lading van de DE MAAS bestond uit rijst (L.C.H.)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jan Willem Verberne werd geboren te Texel op 25 april 1804 als zoon van de onderwijzer Willem Verberne en Antje Teunis Smit.

Hij trouwde op 16 april 1831 te Texel als stuurman ter koopvaardij met Johanna Hopman, gedoopt op 12 december 1805 te Oosterend/Texel als dochter van Johannes Hopman en Antje Witte. Bij het huwelijk werd een kind erkend. Jannetje Hopman overleed op 22 november 1876 te Rotterdam, 76 jaar, weduwe

Jan Willem werd met zijn schip de bark “De Maas” vermist in 1855

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.W.Verberne (adres bij A.Smit) werd met vlagnummer 630 per 28 juni 1842 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van H.Zoetelief. Als zijn schip is vermeld de “Olivier van Noord”. Toegevoegd is “overleden” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Verberne en zijn vrouw 38 resp. 37 jaar. Ingeschreven waren 3 zoons van 1835, 1837 en 1839, en 2 dochters uit 1831 en 1833002a

In de Algemene Vergaderingen van 21/28 juni 1842 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop is als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Willem Verberne, oud 38 jaar, voerend het schip “Olivier van Noord”, afkomstig uit Rotterdam en met als adres A.Smit te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.Zoetelief.023

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 1842 (geen datum). Vermist in 1855003.

 

J.W.Verberne was effectief lid van “Zeemanshoop” met vlagnummer 630 in de periode 1842 t/m 1854 en met vlagnummer 278 in de periode 1854 t.m 1855.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 augustus 1849 staat dat een maand gage is toegekend aan kapitein J.W.Verberne vanwege een schipbreuk.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 juli 1856 verzoekt F.Hopman, de weduwe van kapitein J.W. Verberne om een uitkering voor haar en 2 kinderen. Deze wordt haar in de vergadering dd 04 september 1856 toegekend ingaande 01 november 1855, met de conditie van teruggave, wanneer blijkt dat de kapitein nog in leven is.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van 23 september 1856 staat vermeld dat per 01 november 1855 een uitkering is toegekend aan de vermoedelijke weduwe van kapitein J.W.Verberne voor haar en 2 kinderen “onder beding van teruggave, indien later mogt blijken dat kapt. Verberne niet was overleden.”023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

     630                        1842-1849    bark                Olivier van Noord                               C.Balguerie & Zn te Rotterdam

                                     1850-1853    bark                van Oldenbarneveld                           idem

     278                        1854-1855    bark                De Maas                                               idem

 

Bouma025 vermeldt J.W.Verberne als gezagvoerder gedurende:

*   1842 t/m 1850 op de 3/m schip/bark “Olivier van Noort”, gebouwd`in 1828 te Amsterdam, 564 ton o.m., varend voor C.Balguerie & Zn teRotterdam.

     Lloyd’s vermeldt: “07 Jul 1849 OLIVIER VAN NOORD wrecked.”087 (Betekent dit dat het schip is vergaan en dat dus de voorgaande periode 1842 t/m 1849 moet zijn?)

*   1851 t/m 1854 op het 3/m schip “Oldenbarneveldt” ex Fanny, gebouwd in 1839 te Rotterdam, 706 ton o.m., varend voor C.Balguerie & Zn te Rotterdam;

*   1855 t/m 1856 op de ijzeren bark “Maas”, gebouwd in 1854 te Kinderdijk, 665 ton o.m., varend voor C.Balguerie & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1855 vermist tussen Saugor en Londen.

 

In 1854 werd het ijzeren schip de “Maas” uitgerust en kostte f 135.000,- d.i. f 353,- per gemeten last

De “Jan de Witt” en de “Maas” zijn “na 2 à 3 reizen weggebleven, zonder dat men ooit meer daarvan iets gehoord heeft”.

Uit het het Commissie verslag van de “Enquete omtrent den Toestand van de Nederlandsche Koopvaardijvloot 1874-1875” en wel in een interview dd 17 augustus 1874 met de heer F.J.Plate, vraag 2923, 1924

 

Overige bijzonderheden

J.W.Verberne verzorgde per 30 november 1844 vanuit Hellevoetsluis met de “Olivier van Noord een troepentransport van 4 officieren en 130 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 10 maart 1845 na 100 dagen.

Per 14 augustus 1848 vertrok hij vanuit Hellevoetsluis met de “Olivier van Noort” en een contingent van 3 officieren en 150 manschappen. Hij kwam te Batavia aan op 17 december 1848 na 125 dagen. 1 militair werd bij aankomst vermist065.

 

De bark “Oldenbarneveldt onder kapitein J.W.Verberne werd vermeld in 1853 van Newport en op 14 september 1853 van Panama, dus via Kaap Hoorn. Verdere meldingen zijn in december 1853 van Callao en Chinchua. Geen gegevens over de terugreis. “But made 2nd voyage in 1854, so will have made direct home voyage.”121

“Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.

 

Javasche Courant 12 maart 1845114-

Batavia, 9 maart. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne, met drie passagiers en Zr.Ms. troepen, vertrokken van Rotterdam de 30e november.

 

Algemeen Handelsblad 30 juni 1846114

Amsterdam, 29 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende schepen, als:…..Voor Rotterdam: MARIA EN HILLEGONDA, kapt. J. Martens; TWEE ANTHONY'S, kapt. A. Plug; ERFPRINSES VAN ORANJE, kapt. C.J. Kaleshoek; OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne; CERAM, kapt. T.K. Veldman; GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. van Weyland, beide van Dordrecht…..

 

Javasche Courant 14 november 1846114

Batavia, 12 november. De 10e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip (opm: fregat) OCEAAN, kapt. N.D. de Boer, vertrokken van Amsterdam de 31e juli.

Gisteren is hier aangekomen de dito bark OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne, vertrokken van Rotterdam de 29e juli……

 

NRC 26 februari 1849114

Amsterdam, 24 februari. Volgens brieven van Batavia van de 27e december had onder het detachement militairen aan boord van het schip OLIVIER VAN NOORD, kapt. Verherne, aldaar van Rotterdam aangekomen, een poging tot opstand plaats gehad. Nadat zonder enig bijzonder voorval de reis tot bij St. Paul was afgelegd, had een 15-tal militairen een complot gesmeed ten einde zich van het schip meester te maken en, zoals uit nadere verklaringen is gebleken, daarmede naar Amerika te stevenen. Tijdige en afdoende maatregelen van de bevelvoerende officier en van de gezagvoerder Verberne hebben belet dat de belhamels, uit Fransen en Belgen bestaande, zich van wapenen konden voorzien en waren zij alzo spoedig overmeesterd en in boeien gesloten, in welke staat zij ook te Batavia zijn ontscheept geworden.

 

NRC 06 juli 1849114

Rotterdam, 5 juli. Volgens particulier bericht is het fregatschip OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne, in de nacht van de 3e op de 4e dezer totaal op de Banjaard verongelukt. Gelukkig heeft de equipage zich in de barkas kunnen redden en is behouden te Brouwershaven gearriveerd. Het schip was de 25e februari l.l. van Banjoewangie naar Rotterdam vertrokken. Een ander schrijven meldt, dat dit ongeluk is veroorzaakt door een miswijzing van de loodsen. (opm: zie AH 140749)

 

NRC 05 september 1849114

Rotterdam, 4 september. Heden werd binnen deze stad met het beste gevolg te water gelaten van de werf der Wed. Visser, het brikschip JAN VAN GALEN, groot ca. 180 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Corns. Balguerie & Zn, gevoerd zullende worden door kapt. C. de Boer, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een fregatschip, voor rekening van dezelfde rederij, hetwelk de naam zal dragen van OLIVIER VAN NOORD, groot zal zijn ca. 320 lasten, hetwelk voorts zal gevoerd worden door kapt. W. Verberne en mede bestemd is voor de vaart op Oost-Indië. (

 

Provinciale Groninger Courant 04 januari 1850114

Lijst van Nederlandsche schepen, die in het jaar 1849 verongelukt, verbrand, afgekeurd, verlaten of gesloopt zijn….

…. OLIVIER VAN NOORD, kapt. Verberne….

 

NRC 21 februari 1852114

Rotterdam, 20 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende vijftien schepen als:

Voor Rotterdam: MAASSTROOM, kapt J.F. Hoogeveen Heymans; AMBOINA, kapt. R.J. Rijken; VAN OLDEBARNEVELD, kapt. J.W. Verberne; …..

 

NRC 25 augsustus 1854114

Kinderdijk, 24 augustus. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren clipper-fregatschip de MAAS, groot ongeveer 390 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de heren C. Balguérie & Zonen te Rotterdam, bestemd voor de grote vaart, zullende worden gevoerd door kapt. J.W. Verberne.

 

NRC 17 juni 1856114

Rotterdam, 16 juni. Aangaande de schepen DE MAAS (opm: ijzeren fregat), kapt. J.W. Verberne, 29 oktober 1855 van Saugor (opm: Saugor eiland, oostkust van India) naar Londen, en CORNELIA GESINA (opm: galjoot), kapt. H.J. Bonjer, 24 april van Pillau (opm: Baltiysk) naar Antwerpen, heeft men sedert niets vernomen.

 

NRC 07 januari 1857114

Rotterdam, 6 januari. De Zeepost bevat de volgende lijst van Nederlandse schepen, welke in het jaar 1856 verongelukt, verbrand, afgekeurd, gesloopt of vermist zijn:…..

Scheepsnaam:                                                                    Gezagvoerder:

MAAS (DE)                                                                       J.W. Verberne

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Verberne, Jan Willem
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.299
DVD VIII – 690, 691
BIJLBRIEF
Naam schip de MAAS

plaats en datum acte Nieuw Lekkerland, 18 september 1854

type schip fregat, gebouwd van ijzer

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester te Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Corn. Balguérie & Zoon, Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 383 lasten

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging 5 september 1853

tewaterlating 24 augustus 1854

plaats / datum registratie Papendrecht, 19 september 1854

nummer van registratie deel deel 18, blad 85, recto, vak 8

notaris verklaring voor burgemeester van Nieuw Lekkerland

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 160408

Naam MAAS (de)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1854
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 1854
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: NA-Den Haag, Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675 ? No. 299