Inloggen
EGMOND EN HOORNE - ID 8525


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1854-10-20 / 1855-10-20 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: firma J. & K. Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1853-05-17
Launch Date: 1854-08-16
Delivery Date: 1854-10-10
Technical Data

Gross Tonnage: 399.00 lasts
Gross Tonnage 2: 756.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 41.10 Meters Registered
Beam: 7.25 Meters Registered
Depth: 5.71 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1854
Datum agenda: 1854-10-20
Register nr: 18540829
Scheepsnaam: EGMOND EN HOORN
Type: Bark
Lasten: 399
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Suermont & Zonen, E.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Glazenier, A.
Opmerkingen: een zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1854-10-00 EGMOND EN HOORNE
Manager: Firma E. Suermondt & Zn. & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NONE

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Aandeelhouders, per 10 oktober 1854, van de EGMOND EN HOORNE:

E. Suermondt & Zoonen & Co, reders te Rotterdam (3/10e part),
R. Mees & Zoonen, kassiers, Rotterdam (1/10e part),
Edward Twiss, particulier, ´s-Gravenhage (1/10e part),
H. de Heus & Zoon, fabrikanten te Utrecht (1/10e part),
Cornelis Johannes Wijnands, predikant te Warnsveld (1/10e part),
Anne Glazenier, particulier, Rotterdam (1/20e part),
Andries Glazenier, koopvaardijkapitein, Rotterdam (1/20e part),
Willem Samuel van den Bergh van Heinenoord, controleur der directe belastingen, Rotterdam (1/20e part),
Barthold Jacob Suermondt, cargadoor en Cornelis Suermondt Junior, particulier te ´s-Gravenhage (tezamen 1/20e part),
Gualtherus Suermondt, koopman te Rotterdam (1/10e part).
 

Ship Events Data

1854-08-16: NRC 20.08.1854
Rotterdam, 19 augustus. Op de werf van de heren J. & K. Smit te Nieuw Lekkerland is eergisteren voormiddag met het beste gevolg te water gelaten een barkschip, groot ca. 400 lasten, genaamd EGMOND EN HOORNE. Gemelde bodem is gebouwd voor rekening der heren E. Suermondt & Zoonen & Co c.s, en zal gevoerd worden door kapt. A. Glazener.
1855-07-15: NRC 25.10.1855
Sydney, 15 juli. De desertie van het scheepsvolk blijft hier voortdurend bestaan en brengt de kapiteins soms in grote ongelegenheid. Er is bijna niet één Nederlands schip in onze haven, waarvan niet het grootste gedeelte der equipage gedurende het verblijf hier weg loopt.
Ofschoon het aan de ijverige nasporingen van de politie hier dikwijls gelukt hen weder aan boord te brengen, zo gaat er soms een geruime tijd verloren, alvorens men alle op een schip behorende matrozen op het spoor is. Kapt. A. Glazener Jr. (opm: bark EGMOND EN HOORNE), welke zeilklaar ligt, kan niet uitzeilen, uit gebrek aan scheepsvolk. Wellicht dat de hoge gages, die men in dit land de matrozen aanbiedt, de hoofdoorzaak van die menigvuldige deserties is.
1855-10-02: 2 Oktober 1855 vertrokken van Cheribon (Java) en 5 oktober 1855 te Batavia rede, om af te laden voor Rotterdam. (L.C.H.)
1855-10-20: Final Fate: Burnt

NRC 03.01.1856
Batavia, 10 november 1855. Aan een particulier schrijven ontlenen wij het volgende: De nieuwe bark EGMOND EN HOORNE, kapt. Glazener, die op de 20e oktober alhier op de rede geheel verbrand is, was geheel vol geladen met suiker en nagelen van het gouvernement en zou een paar dagen later vertrekken. De oorzaak van dat ongeval is niet met zekerheid bekend.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Voor deze A.Glazener Jr komen twee personen in aanmerking en wel

*   Andries Nicolaas, geb.1819, zoon van Hessel Andriesz Glazener of

*   Andries Nicolaas, geb. 1825, zoon van Anne Andriesz Glazener

Hessel en Anne waren eveneens scheepskapitein (zie aldaar).

 Informatie mevr.I.Glazener, Ede, 04 augustus 1999

 

De schepen van de kapitein

Van Sluijs013 en Bouma025 geven de volgende informatie:

*   kapitein op de "Admiraal van Kinsbergen" van 1845 t/m 1854 voor E.Suermondt & Zn te Rotterdam. Het schip was een fregat, gebouwd in 1839 te Rotterdam en mat 750 ton o.m.;

*   kapitein op de "Egmond en Hoorne" van 1854-1855. Het schip werd op 19 mei 1853 op stapel gezet en liep op 17 augustus 1854 van de helling op de werf van J.& K.Smit te Kinderdijk voor rederij E.Suermondt & Co te Rotterdam. Het mat 760 ton o.m. Het schip onder kapitein A.Glazener verging op 10 november 1855 op de rede van Batavia door brand. Er staan nadere bijzonderheden over deze brand in het tijdschrift "Ons Zeewezen" 1856:p180 en 1857:p.341.

 

Overige bijzonderheden

Een advertentie uit 1853 (krant mij niet bekend) meldt het volgende:

"In Lading, Naar Batavia, voor PASSAGIERS en GOEDEREN, het Nederl.Campagne Fregat Admiraal van Kinsbergen Kapt.A.GLAZENER, hebbende bijzonder goede Inrigting voor Passagiers, voerende een Geëxamineerde Scheepsdoctor en eene Melkgevende Koe, om tegen einde November te vertrekken. Adres bij de Reeders E.SUERMONDT, ZONEN & Co en de Cargadoors VLIERBOOM & SUERMONDT."

Advertentie verkregen van mevr.I.Glazener, Ede, 04 augustus 1999.

 

Van mevr. Glazener te Ede ontving ik per brief van 07 april 2000 een fotokopie van een portret van Andries Nicolaas Glazener, zoon van kapitein Anne Glazener. De foto dateert van c. 1860/65.

 

“Kap den Breems passeerde op 18-05-1842 op 46 graden 0 minuten NB en 10 graden 36 minuten WL kapt. Glazener, voerende het schip “Admiraal Kinsbergen naar Batavia … “005.

 

A.Glazener verzorgde per 12 mei 1842 vanuit Hellevoetsluis met de “Admiraal van Kinsbergen” een troepentransport van 6 officieren en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 07 augustus 1842 na 87 dagen.

Hij vertrok eveneens vanuit Hellevoetsluis met hetzelfde schip op 20 juli 1845 met 1 officier. De aankomstdatum te Batavia is niet opgegeven065.

 

De “Egmons en Hoorne”, geladen met producten, op weg van Batavia naar Rotterdam, onder gezag van kapitein Glazener, is op 10 november op de reede van Batavia verbrand.078.

 

Dagboek van George Pieter Willem Boers (1811-1887) van zijn reis met het fregatschip “Admiraal van Kinsbergen” van Hellevoetsluis 11 mei 1842 naar Batavia 07 augustus 1842.

Manuscript aanwezig op het Maritiem Museum te Rotterdam en overgetypt. 96 pp.

Overeenkomstig de titel geeft het dagboek een overzicht van de dagelijkse belevenissen van deze landmachtofficier gedurende deze reis en daaraan nog een korte impressie van zijn eerste weken in de legerplaats Weltevreden. De einddatum is 20 september 1842.

Het verslag vertelt vooral over de eindeloze verveling aan boord, over het onderlinge gekissebis met andere passagiers, het vangen van vissen en haaien, de Neptunusdoop bij het passeren van de evenaar, de nostalgie naar Den Haag en naar zijn familieleden. De enige interessante details voor deze Lexicon zijn de opmerkingen over de gezagvoerder van het fregat, kapitein Glazener:

p.47     Tijdens de vorige reis overleed de vader van vier kinderen welke de kapitein “toen onder zijn bescherming (heeft) genomen … de geheele winter bij hem in Rotterdam gelogeerd en nu weer mede neemt naar hun familie op Samarang, voorzeker een edele daad, hetwelk zeer prouveert voor den Kapn en daarmede heeft getoond, hoewel uiterlijk verhard tegen stormen en gevaren, zijn hart niet te min gevoelig en menschlievend is gebleven!-“

p.48     “En wat nu de Kapitein betreft, dit is een charmante beleefde en fatsoenlijke man die alles doet wat in zijn vermogen is om zijn passagiers het leven zoo aangenaam mogelijk te maken, is op Dek zijnde bij opkomen eener bui of anderzints wanneer zijn tegenwoordigheid dáár vereischt wordt, de regte zeeman, spot er niet mede, maar weet zijn onderhoorigen met hartige en kernachtige zeemanstermen op hun pligt te doen passen, soms wel wat woedend driftig, doch is even spoedig weer even bedaard, en beneden komend bemerkt men niets aan hem, en speelt met de kinderen als de zachtszinnigste Moeder zoude kunnen doen, hij geniet dan ook met volle regt de achting en het grootste vertrouwen van alle de passagiers.-“

 

NRC 18 juni 1850

“WAARSCHUWING

KLAAS KEUKEN, den 11den dezer voor Tweeden Stuurman aangemonsterd zijnde op het Schip Admiraal van Kinsbergen, Kapitein A.GLAZENER, en met het ontvangen maandgeld zijnde gaan drossen, zoo geven de Ondergeteekenden daarvan met deze kennis, ten einde een iegelijk zich voor dezen Bedrieger moge in acht nemen, zijnde hij waarschijnlijk naar Dordrecht vertrokken

Rotterdam, 17 Junij 1850                                                                                                             E.SUERMONDT & ZOONEN & Co.”

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Glazener Jr, A(Ndries Nicolaas)
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.305
DVD VIII – 702, 704
BIJLBRIEF
Naam schip EGMOND EN HOORNE

plaats en datum acte Rotterdam, 10 oktober 1854

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jan Smit Janzoon, scheepsbouwer, voor zijn firma J. & K. Smit te Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt. Andries Glazenier

eigenaar/aankoper E. Suermondt & Zoonen & Co., reders te Rotterdam (3/10e part),
R. Mees & Zoonen, kassiers, Rotterdam (1/10e part),
Edward Twiss, particulier, ´s-Gravenhage (1/10e part),
H. de Heus & Zoon, fabrikanten te Utrecht (1/10e part),
Cornelis Johannes Wijnands, predikant te Warnsveld (1/10e part), Anne Glazenier, particulier, Rotterdam (1/20e part), Andries Glazenier, koopvaardijkapitein, Rotterdam (1/20e part), Willem Samuel van den Bergh van Heinenoord, controleur der directe belastingen, Rotterdam (1/20e part), Barthold Jacob Suermondt, cargadoor en Cornelis Suermondt Junior, particulier te ´s-Gravenhage (tezamen 1/20e part), en Gualtherus Suermondt, koopman te Rotterdam (1/10e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 399 lasten of 756 tonnen
(meetbrief Rotterdam, 24 augustus 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 41,10 m., breed 7,25 m., hol 5,71 m.

kiellegging

tewaterlating 16 augustus 1854, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 10 oktober 1854

nummer van registratie deel 139, folio 20, recto, vak 6 en 7

notaris Willem Simon Burger Wzn., notaris te Rotterdam

prijs

bijzonderheden
researcher/datum research: ML / 170408

Naam EGMOND EN HOORNE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1854
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1854
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: NA-Den Haag, Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. ? No. 305