Inloggen
WESTLAND - ID 7257


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 5239 Z ROTT 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf Gebroeders Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 849
Launch Date: 1931-00-00
Delivery Date: 1931-12-08
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 330
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (280x500)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 426.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 263.00 Net tonnage
Deadweight: 636.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 28818 Cubic Feet
Bale: 26000 Cubic Feet
 
Length 1: 49.75 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 46.35 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.79 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.56 Meters Depth, moulded
Draught: 3.05 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1931-12-08 WESTLAND
Manager: T. den Hartigh, Antwerp, Belgium
Eigenaar: N.V. Motorschip Westland, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: QCDG
Additional info: 1934 callsign PIOB

Date/Name Ship 1951-00-00 WESTLAND
Manager: N.V. Agence Maritime John B. Vets & Co., Antwerp, Belgium
Eigenaar: N.V. Motorschip Westland, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIOB

Ship Events Data

1931-11-27: Als WESTLAND, zijnde een motorvrachtschip, metende 425.83 tons, liggende te Bolnes, door C. van Silfhout, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van de N.V. Motorschip Westland te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5239 Z ROTT 1931 op het achterschip op het kampanjedek naast lichtkap kombuis aan stuurboordzijde.
1931-12-11: Voorwaarts 11-2-1931: Scheepsbouw. Dinsdag 8 Dec. heeft het motorschlp WESTLAND op den Waterweg een geslaagden proeftocht gehouden. Het schip is gebouwd door de scheepsbouwwerf Gebr. Pot te Bolnes. De afmetingen bedragen 46.35 X 7.79 X 2.73 M. De tonnenmaat is 525.83 bruto en 263.24 netto register ton. Het schip ls voor zien van een 6-cyllnder 330-396 I.P.K. direct omkeerbaren Deutz-Dieselmotor, verder van electrische winchen en een electrisch ankerspil. Het schip is gebouwd met een „ralsed-quarterdeck" waardoor de verhouding tusschen kubleken inhoud en draag vermogen zeer gunstig ls. Het draagvermogen ts pl.m. 630 ton. Het schip is gebouwd onder toezicht van Bureau Verltas, - geclasseerd in de hoogste klasse groote kustvaart, en is voor rekening van de N.V. Motorschlp Westland, directeur de heer T. den Hartlgh te Rotterdam. Het is het 12de schip van deze categorie moderne kustvaarders, dat onder directie van den heer T. den Hartlgh ls gebouwd. Bij den proeftocht werd een gemiddelde snelheid van 9.8 mijl behouden, waarna het schip tot volle tevredenheid door de reederij werd overgenomen.
1932-09-24: Het Volk 24-09-1932: „WESTLAND” voer tegen kademuur. Shoreham, Vrijdag. Het Nederlandsche m.s. „Westland" is hier bij het binnenvaren tegen den kademuur gevaren, waardoor de muur ernstig beschadigd werd. Omtrent schade aan het schip is niets bekend.
Het Vaderland 24-01-1933: Het ongeval met het motorschip WESTLAND. Gisteren heeft de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam uitspraak gedaan inzake het aan den grond loopen van het motorschip Westland in den toegang naar de haven van Shoreham, en het stooten van dit vaartuig tegen de sluismuren aldaar, alsmede betreffende de klacht van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart tegen den kapitein van voornoemd motorschip. ter zake van het naar zee vertrekken zonder geldig bewijs van zeevaardigheid na gemeld ongeval. De Raad is van oordeel, dat het ongeval is te wijten aan den te grooten diepgang van de Westland. Het schip had nagenoeg twee voet stuurlast. Dat de belading op deze wijze is geschied, valt den kapitein niet aan te rekenen, nu het schip tijdens de belading geboeid lag en de positie van den kapitein bij dergelijke steenladingen wat moeilijk is. Nu hij echter naar Shorehan, moest, waar hij weinig water zou aantreffen, had het toch zeker aanbeveling verdiend, hel schip toen het eenmaal vlot was gekomen, zooveel mogelijk gelijklastig te maken. De klacht is gegrond. Dat de aangeklaagde zich tot zijn reeder heeft gewend en dat de expert W. geen bezwaar had tegen het vervolgen der reis, kan den kapitein niet ontheffen van zijn in artikel 11 van den Algemeenen Maatregel van Bestuur omschreven verplichting. Mitsdien straft de Raad den kapitein door het uitspreken van een berisping..
1934-01-21: Algemeen Handelsblad 21-01-1934: WESTLAND. (Rotterdam, 20 Jan.) Het motorschip “Westland”is in de haven van Dover lens gepompt. Het schip zal op het droge worden gezet waarna een nieuwe schroef zal worden aangebracht.
1934-05-02: Het Vaderland 02-05-1934: Motorschip gestrand. Het Nederl. Motorschip “ WESTLAND” geladen met ijzererts op weg naar Antwerpen, is ten gevolge van den mist nabij Portland in Engeland gestrand. Daar het schip gevaarlijk zat, werden de vrouw van de kapitein, zijn zoon en dochter en drie leden van de bemanning gered. De kapitein en een matroos bleven aan boord. Men vreesde, dat het schip verloren zou gaan. Een later telegram meldt, dat de Westland is vlot gesleept en in de haven van Portland is binnengebracht.
1936-04-20: De tribune 22-04-1936: Amsterdam, 20 April. De raad voor de scheepvaart deed heden uitspraak inzake de aanvaring van het Nederlandse motorschip „WESTLAND" met de Belgische sleepboot „Geer" op de Schelde bij Antwerpen. De raad is van oordeel, dat deze aanvaring uitsluitend hieraan is toe te schrijven, dat de kapitein van de sleepboot met zijn veronderstelling, dat de Westland de sluis in zou gaan, zich heeft vergist. Er bestaat geen enkele reden om aan te nemen, dat de „Westland" niet voortdurend de stuurboord- zijde van het vaarwater heeft gehouden. Vermoedelijk heeft hier, zoals zo vaak gebeurt, de bocht de kapitein van de sleepboot parten gespeeld.
1937-07-30: Het Volksdagblad 30-07-1937: Kapitein wegens overlading van zijn schip geschorst. Amsterdam, 29 Juli. De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren uitspraak gedaan inzake de klacht van den inspecteur generaal voor de Scheepsvaart tegen den kapitein van het motorschip „WESTLAND" wegens overlading van dat vaartuig. De Raad is van oordeel dat de klacht gegrond moet worden verklaard. Het feit van overlading staat vast en wordt door den aangeklaagde niet weersproken. Het schip werd zeeklaar gemaakt, de belading was afgelopen en de betrokkene heeft nagelaten de nodige maatregelen te nemen om overlading te voorkomen. De betrokkene moet zich, wat de capaciteit van zijn schip betreft, hebben vergist, hetgeen echter geheel voor zijn rekening komt. Zo weinig dacht hij aan de mogelijkheid van overlading, dat, toen hij door den ambtenaar van den Board of Trade opmerkzaam werd gemaakt, op het feit dat zijn schip te diep lag, hij nog de tanks liet peilen, omdat hij er niets van begreep en dacht aan de mogelijkheid, dat de oorzaak hierin zou liggen, dat er water in de tanks was gekomen. Terecht heeft voorts de plv. Inspecteurgeneraal voor de Scheepsvaart er op gewezen, dat de artikelen 4i en 9d der Schepenwet den kapitein duidelijk voorschijven, welke maatregelen hij verplicht is te nemen. Houdt hij zich daaraan, dan kan het niet voorkomen, dat zijn schip op het ogenblik dat de overlading ten deze werd geconstateerd, in die toestand verkeert. Een straf van schorsing van na te noemen duur acht de Raad hier geboden. Mitsdien straft de Raad den aangeklaagde door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor de tijd van acht dagen.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Committee te London. 1940 in charter bij Ministry of War Transport te London.
1944-06-06: Nam deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië.)
1950-10-16: Het Vrije Volk 16-10-1950: Schip aan de grond weer vlot. Het Nederlandse kustvaartulg „Westland" groot 426 ton is, komende van Antwerpen, Zondagmorgen te 11.00 uur de Wester-Schelde ter hoogte van Walsoorden" aan de grond gelopen. Het schip is Zondagmiddag om 16.00 uur op eigen kracht vlotgekomen en heeft de reis naar Waterford in Ierland voortgezet.
1953-01-30: Final Fate:
Onderweg van Wismar (29 januari vertrokken) naar King's Lynn met een lading kainite Brunsbuttelkoog gepasseerd en sindsdien spoorloos. Het schip kwam terecht in de zware februari storm. De acht bemanningsleden zijn omgekomen. De opvarenden waren: Kapt. Andries Penning uit Maassluis, stuurman Johannes Garstenveld uit Den Helder, 1e machinist Jan Velvis uit Zwijndrecht, Belgiё, 2e machinist Dirk Zwart uit Bergen, kok Jannes Vermeulen uit Vlissingen, matroos Dirk Bax uit Rotterdam, matroos o/g Wouter Dubbelman uit Rotterdam en lichtmatroos Herman Luinge uit Coevorden.
1953-02-07: NvhN 07-02-1953: Kustvaarder vermist. IJmuiden, 7 Februari. Alle schepen is verzocht uit te kijken naar de Nederlandse kustvaarder WESTLAND onderweg van Brunsbuettel naar Kingsley. Het schip is ruim veertien dagen zoek. Nadere bijzonderheden zijn niet bekend.
1953-02-09: De Waarheid 09-02-1953: Eerst nu bekend geworden twee Nederlandse coasters vergaan. Door de grote ramp van Zondag is eerst nu bekend geworden, dat tijdens het noodweer nog twee Nederlandse kustvaarders — de Westland en de Salland — zijn vergaan. De Westland was eigendom van een Antwerpse rederij. Het was op Vrijdag 30 Januari van Brunsbuttel in West- Duitsland vertrokken naar de Engelse haven Kingslynn, maar tot dusver heeft men nog geen enkel levensteken van de opvarenden ontvangen. Het schip stond onder bevel van kapitein Penning uit Maassluis en telde tien koppen. Opm.: De bemanning bestond uit: Kapitein Andries Penning uit Maassluis, Stuurman Johannes Garstenveld uit Den Helder, 1e Machinist Jan Velvis uit Zwijndrecht (België), 2e Machinist Dirk Zwart uit Bergen, Kok Jannes Vermeulen uit Vlissingen, Matroos Dirk Bax uit Rotterdam, Matroos o/g Wouter Dubbelman uit Rotterdam en L. Matroos Herman Luinge uit Coevorden.
1998-00-00: Pas in 1998 is het wrak gelocaliceerd en gevonden in positie 53.26.56. Noord - 05.15.46. Oost.
2019-11-00: In 11-2019 werd het, tot dan, niet geïdentificeerd lichaam, dat drie maanden na de ramp aanspoelde op Terschelling en daar anoniem werd bergraven, aan de hand van DNA onderzoek alsnog geïdentificeerd als dat van Andries Penning, kapitein van de Westland.


Leeuwarder Courant 17-11-2019: Na 66 jaar in een anoniem graf op Terschelling kennen we eindelijk de naam van Andries Penning, Al 66 jaar ligt Andries Penning begraven op Terschelling. Maar zijn familie weet dat nog maar pas. Dankzij een DNA-test is graf 02 niet langer anoniem en kan er eindelijk een naam op de steen.
‘Ik heb altijd met een soort leegte rond gelopen. En daar is nu een einde aan gekomen’’, zegt Arij Penning (69), zoon van Andries Penning. De Vlaardinger is blij dat hij eindelijk weet waar zijn vader is. En zijn graf kan bezoeken. Want dat heeft Andries Penning al ruim 66 jaar. Op Terschelling, zonder dat zijn naasten dat wisten. Als aangespoelde drenkeling kreeg de kapitein van de in 1953 vergane kustvaarder Westland een anonieme rustplaats. Graf 02 om precies te zijn, op de begraafplaats aan de Longway in West-Terschelling. Dat de familie sinds kort van zijn lot weet, komt dankzij nieuwe technieken. En een toevallige ontmoeting. Daarover straks meer. Eerst wat daaraan vooraf ging. Het is vrijdag 30 januari 1953. De kustvaarder Westland ligt in het Duitse Brunsbüttel, geladen met kunstmest. Rond het middaguur zet kapitein Andries Penning uit Vlaardingen koers naar het Engelse King’s Lynn. In Cuxhaven gaat de loods van boord. Die kan dan nog niet vermoeden dat hij de laatste zal zijn die de achtkoppige bemanning in levende lijve ziet. De zee is kalm. Niets wijst erop dat Nederland een ramp wacht. Van de zeer zware noordwesterstorm, die ’s nachts op zee en aan de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust voor dood en verderf zal zorgen, is dan nog geen spoor.
Al generaties lang verdienen de Pennings hun brood op zee. Zeker tot 1634 kenden de mannelijke telgen van de Vlaardinger familie maar een beroep: zeeman. Misschien nog wel langer terug ook, alleen gaat het register niet verder, ontdekte zijn kleindochter Mariëlle, Arij’s dochter, jaren later. Opgegroeid in een weeshuis.Dat de vis duur betaald wordt, weet Andries als geen ander. Veel mannen uit Vlaardingen en omgeving werden door golven verzwolgen. Vlaardingen alleen al telde vroeger drie weeshuizen. Zijn vader groeide in een ervan op. Vissers sloegen bij een flinke golf zo overboord. Maar Andries werkt op een kustvaarder. In de maritieme wereld gelden dergelijke schepen als veilig. De Westland, eigendom van een Antwerpse rederij, had in juni 1944 de invasie in Normandië doorstaan. Bovendien is er net weer groot onderhoud aan het schip gepleegd en werd het voorzien van het certificaat ‘zeewaardig’. Thuis wacht zijn vrouw Corrie. In de vier jaren die ze getrouwd zijn, kregen ze drie kinderen. Riet is 3, Arij 2 en dan hebben ze nog baby Andries.Een zeeman draagt traditiegetrouw een recente foto van zijn gezin bij zich. Dus zijn er, voor Andries weer naar zee ging, nieuwe gemaakt. Twee exemplaren liet Corrie afdrukken. Eentje voor thuis en eentje voor aan boord. Zo zijn zijn naasten altijd bij hem. Stormvloed en springtij Stormvloed en springtij Andries en zijn mannen zien de golven alsmaar hoger worden. Het is lastig koers houden op een steeds ruiger wordende zee. Stormvloed en springtij doen het water tot extreme hoogte stijgen. De zee is daarvoor en daarna nooit meer zo ruw geweest, zou een gepensioneerde meteoroloog van de KNMI Andries’ nabestaanden jaren nadien vertellen. Het alarmerende bericht van de Stormvloedseindienst heeft de Westland en ook veel andere schepen niet bereikt. Simpelweg omdat er geen communicatiemateriaal aan boord is. Dodelijk vermoeid en ijskoud probeert de gezagvoerder de kop letterlijk boven water te houden. Vaak denkt Arij aan hoe dat voor zijn vader moet zijn geweest. Uit ervaring weet hij dat een kapitein in nood niet zoveel denkt. Die is hard aan het werk. Arij voer zelf drie jaar, in 1968, 1969 en 1970, voor hij de familietraditie doorbrak. En beleefde wel eens benauwde uren op een schip. ,,En dan spookte een ding door mijn hoofd: m’n vader ligt er ook al.’’ Toch moet er een moment zijn geweest dat zijn vader besefte dat alles verloren was. Toen het schip in tweeën brak en de punt naar voren zakte. En hij eraan zou gaan. Natuurlijk heeft hij aan zijn zijn gezin gedacht, zegt Arij. ,,Ik kan daar echt heel verdrietig om worden. Hij was nog maar 28 en had nog een heel leven voor zich.’’ Acht boten vergaan Acht boten vergaan Op maandag 2 februari wordt de Westland in King’s Lynn verwacht. Maar het schip komt er niet aan. Een week later wordt de kustvaarder als vergaan beschouwd. Acht andere boten die de betreffende nacht tussen Nederland en Engeland voeren, waaronder een veerboot, treft hetzelfde lot. De noordwesterstorm heeft Corrie (23) weduwe gemaakt. Omdat er geen inkomsten meer zijn, trekt ze met haar kinderen bij haar moeder in. Zij is ook weduwe en heeft nog kinderen thuis wonen. Het vaderloze gezin leidt een armoedig bestaan. Pas in 1957, met de invoering van Willem Drees’ Weduwen- en Wezenwet, volgt overheidssteun. Op zaterdag 30 mei 1953, ’s middags rond twee uur, stuit timmerman R. Buren op de Boschplaat op Terschelling op een lichaam. Het ligt ter hoogte van strandpaal 25. Eerder die maand, op 6 mei, waren bij een strandpaal verderop ook al stoffelijke resten aangetroffen. Wachtmeester Roelof Hemkes komt erbij. Huis- en tandarts Matthijsen onderzoekt het lichaam. Geen vullingen, constateert hij. Op het hoofd een grijze, wollen bivakmuts. Een grijze wollen trui met rits. Een grijze sok. Een bruine schoen, maat 45. Er worden stukjes van de kleding geknipt. Voor eventuele identificatie van het lijk, aldus het politierapport.
Op 1 juni volgt de begrafenis. De onbekende dode komt in graf 02. De resten van de persoon die eerder aanspoelde, liggen in graf 01. Voor altijd de grote liefde Voor altijd de grote liefde Corrie hertrouwt. Het gezin wordt uitgebreid met nog een jongetje. De kleine Arij weet dat zijn echte vader verdronken is. Missen doet hij hem niet. ,,Ik heb geen enkele herinnering aan hem. Hij was altijd weg.’’ Moeder praat nooit over haar eerste man, die ze als haar grote liefde blijft beschouwen. Het leven gaat door. ,,Mijn moeder is altijd in de verliefdheidsfase blijven hangen’’, zegt Arij daarover. ,,Normaal groei je in de loop der jaren naar elkaar toe. Maar die tijd hebben mijn ouders niet gehad.’’ Arij trouwt zijn Ineke en krijgt met haar vier kinderen. Ze wonen in Maassluis. Boven de man die op de Westland had moeten zitten. Omdat hij zijn been brak, ging hij die ene, fatale keer, niet mee. En dan wordt het 1974. Een Urker kotter blijft met zijn netten in wrakresten hangen. Vanaf 1986 beduiken Terschellingers het overblijfsel dat zo’n 5 meter boven de bodem uitsteekt meerdere malen. Ze vinden ,,herkenbare dingen’’, aldus Hille van Dieren, waaruit blijkt dat het om de Westland moet gaan. Marjolijn Velvis, dochter van de verdronken Westland-machinist Jan Velvis, biedt uiteindelijk uitkomst. Ze heeft foto’s van het schip, waarop ze op de kaapstaander zit. Deze windas is te zien in Van Dierens Wrakkenmuseum. Marjolijn Velvis bezoekt het eiland jaarlijks. Om dicht bij haar vader te zijn. En haar tante woont er. Deze vrouw heeft jarenlang niet geweten dat haar broer op hemelsbreed nog geen 10 kilometer van haar huis zijn einde vond, vertelt Van Dieren. Bloemetje overboord. Meerdere malen is Arij langs de plek gevaren waar het wrak lag. ,,Ik ben zó dicht bij mijn vader geweest, maar ik wist het niet’’, zegt hij. ,,Anders had ik wel een bloemetje overboord gegooid.’’
Arij’s dochter Mariëlle is altijd nieuwsgierig geweest naar de opa die ze nooit heeft gekend. ,,Met mijn andere opa had ik een een uitstekende band. Die had ik met hem ook graag gehad. En ik had mijn vader z’n vader gegund.’’ Ze reist in het voorjaar van 2018 met haar moeder en zus Debora naar Terschelling. Ze weet dat ze in het Wrakkenmuseum moeten zijn om te horen wat er gebeurd is. Van Dieren vertelt hen dat de dochter van Velvis ook op het eiland verblijft. Er volgt een korte ontmoeting, ze wisselen gegevens uit. In de zomer van 2019 bezoekt Marjolijn Velvis de Pennings in Vlaardingen. Ze vertelt dat ze DNA heeft afgestaan in de hoop haar vader te vinden.
In 2011 openden de landelijke eenheid van de politie en het Nederlands Forensich Instituut alle graven met onbekende doden vanaf 1953. Dit om een DNA-profielen vast te stellen. Die zijn opgeslagen in de databank vermiste personen om de lichamen ooit te kunnen identificeren. Tot Marjolijns grote verdriet was er geen match. Na 66 jaar weet Ary eindelijk waar zijn in 1953 verdronken vader begraven ligt. ‘Hij blijft op Terschelling’ Haar verhaal brengt Mariëlle op een idee. Ze krijgt Arij zover dat hij wangslijm afstaat. Zes weken later, op 11 september, komt er iemand van het coldcaseteam Rotterdam langs. Die vertelt dat Arij’s DNA overeenkomt met dat van de onbekende dode in graf 02 op Terschelling. ,,Dat was wel even heftig’’, zegt Arij. Mariëlle: ,,Ik heb mijn vader niet vaak emotioneel gezien, maar dit kwam aan.’’ Ze zegt blij te zijn met de gemeente Terschelling, die zo zorgvuldig met het lichaam van haar opa is omgegaan. ,,Ze hebben hem als mens behandeld.’’ Het ontroert haar dat ze zo goed op zijn graf hebben gepast.
De familie heeft besloten dat Andries Penning op Terschelling blijft. Aan een grafornament wordt gewerkt. ,,Het is lang geleden, maar de tijd heeft hem ineens heel dichtbij gebracht’’, aldus Arij.

Gezagvoerders

PENNING, ANDRIES JOHANNES

Familiegegevens en opleiding

 

Andries werd geboren op 13 juli 1924 als z.v. 

Andries trouwde op     met Corrie 

Andries kwam om bij het vergaan van het m.s. WESTLAND op 1 febr. 1953 in de Noordzee. 

 

Kinderen

Riet

Arij

Andries

 

De schepen van de kapitein

*   19.. – 1953 van het m.s. WESTLAND – geb.  1931

Overige bijzonderheden

 Na 66 jaar werd het lichaam geidentificeerd, dat anoniem begraven lag op Terschelling.

Ook de Stuurman Johannes Garstenveld, die naast hem begraven lag, werd eveneens door een DNA match geidentificeerd.

 

Datum vanaf: 1953
Kapitein: PENNING, ANDRIES JOHANNES

Afbeeldingen


Omschrijving: Westland 1931.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: 'Westland'
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown