Inloggen
WESTLAND - ID 7257

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 5239 Z ROTT 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf Gebroeders Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 849
Launch Date: 1931-00-00
Delivery Date: 1931-11-03
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 330
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (280x500)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 426.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 263.00 Net tonnage
Deadweight: 636.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 28818 Cubic Feet
Bale: 26000 Cubic Feet
 
Length 1: 49.75 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 46.35 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.79 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.56 Meters Depth, moulded
Draught: 3.05 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1931-11-26 WESTLAND
Manager: T. den Hartigh, Antwerp, Belgium
Eigenaar: N.V. Motorschip Westland, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: QCDG
Additional info: 1934 callsign PIOB

Date/Name Ship 1951-00-00 WESTLAND
Manager: N.V. Agence Maritime John B. Vets & Co., Antwerp, Belgium
Eigenaar: N.V. Motorschip Westland, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIOB

Ship Events Data

1931-11-27: Op 27-11-1931 als WESTLAND, zijnde een motorvrachtschip, metende 425.83 tons, liggende te Bolnes, door C. van Silfhout, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van de N.V. Motorschip Westland te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5239 Z ROTT 1931 op het achterschip op het kampanjedek naast lichtkap kombuis aan stuurboordzijde.
1931-12-11: Voorwaarts 11-2-1931: Scheepsbouw. Dinsdag 8 Dec. heeft het motorschlp WESTLAND op den Waterweg een geslaagden proeftocht gehouden. Het schip is gebouwd door de scheepsbouwwerf Gebr. Pot te Bolnes. De afmetingen bedragen 46.35 X 7.79 X 2.73 M. De tonnenmaat is 525.83 bruto en 263.24 netto register ton. Het schip ls voor zien van een 6-cyllnder 330-396 I.P.K. direct omkeerbaren Deutz-Dieselmotor, verder van electrische winchen en een electrisch ankerspil. Het schip is gebouwd met een „ralsed-quarterdeck" waardoor de verhouding tusschen kubleken inhoud en draag vermogen zeer gunstig ls. Het draagvermogen ts pl.m. 630 ton. Het schip is gebouwd onder toezicht van Bureau Verltas, - geclasseerd in de hoogste klasse groote kustvaart, en is voor rekening van de N.V. Motorschlp Westland, directeur de heer T. den Hartlgh te Rotterdam. Het is het 12de schip van deze categorie moderne kustvaarders, dat onder directie van den heer T. den Hartlgh ls gebouwd. Bij den proeftocht werd een gemiddelde snelheid van 9.8 mijl behouden, waarna het schip tot volle tevredenheid door de reederij werd overgenomen.
1932-09-24: Het Volk 24-09-1932: „WESTLAND” voer tegen kademuur. Shoreham, Vrijdag. Het Nederlandsche m.s. „Westland" is hier bij het binnenvaren tegen den kademuur gevaren, waardoor de muur ernstig beschadigd werd. Omtrent schade aan het schip is niets bekend.
Het Vaderland 24-01-1933: Het ongeval met het motorschip WESTLAND. Gisteren heeft de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam uitspraak gedaan inzake het aan den grond loopen van het motorschip Westland in den toegang naar de haven van Shoreham, en het stooten van dit vaartuig tegen de sluismuren aldaar, alsmede betreffende de klacht van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart tegen den kapitein van voornoemd motorschip. ter zake van het naar zee vertrekken zonder geldig bewijs van zeevaardigheid na gemeld ongeval. De Raad is van oordeel, dat het ongeval is te wijten aan den te grooten diepgang van de Westland. Het schip had nagenoeg twee voet stuurlast. Dat de belading op deze wijze is geschied, valt den kapitein niet aan te rekenen, nu het schip tijdens de belading geboeid lag en de positie van den kapitein bij dergelijke steenladingen wat moeilijk is. Nu hij echter naar Shorehan, moest, waar hij weinig water zou aantreffen, had het toch zeker aanbeveling verdiend, hel schip toen het eenmaal vlot was gekomen, zooveel mogelijk gelijklastig te maken. De klacht is gegrond. Dat de aangeklaagde zich tot zijn reeder heeft gewend en dat de expert W. geen bezwaar had tegen het vervolgen der reis, kan den kapitein niet ontheffen van zijn in artikel 11 van den Algemeenen Maatregel van Bestuur omschreven verplichting. Mitsdien straft de Raad den kapitein door het uitspreken van een berisping..
1934-01-21: Algemeen Handelsblad 21-01-1934: WESTLAND. (Rotterdam, 20 Jan.) Het motorschip “Westland”is in de haven van Dover lens gepompt. Het schip zal op het droge worden gezet waarna een nieuwe schroef zal worden aangebracht.
1934-05-02: Het Vaderland 02-05-1934: Motorschip gestrand. Het Nederl. Motorschip “ WESTLAND” geladen met ijzererts op weg naar Antwerpen, is ten gevolge van den mist nabij Portland in Engeland gestrand. Daar het schip gevaarlijk zat, werden de vrouw van de kapitein, zijn zoon en dochter en drie leden van de bemanning gered. De kapitein en een matroos bleven aan boord. Men vreesde, dat het schip verloren zou gaan. Een later telegram meldt, dat de Westland is vlot gesleept en in de haven van Portland is binnengebracht.
1936-04-20: De tribune 22-04-1936: Amsterdam, 20 April. De raad voor de scheepvaart deed heden uitspraak inzake de aanvaring van het Nederlandse motorschip „WESTLAND" met de Belgische sleepboot „Geer" op de Schelde bij Antwerpen. De raad is van oordeel, dat deze aanvaring uitsluitend hieraan is toe te schrijven, dat de kapitein van de sleepboot met zijn veronderstelling, dat de Westland de sluis in zou gaan, zich heeft vergist. Er bestaat geen enkele reden om aan te nemen, dat de „Westland" niet voortdurend de stuurboord- zijde van het vaarwater heeft gehouden. Vermoedelijk heeft hier, zoals zo vaak gebeurt, de bocht de kapitein van de sleepboot parten gespeeld.
1937-07-30: Het Volksdagblad 30-07-1937: Kapitein wegens overlading van zijn schip geschorst. Amsterdam, 29 Juli. De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren uitspraak gedaan inzake de klacht van den inspecteur generaal voor de Scheepsvaart tegen den kapitein van het motorschip „WESTLAND" wegens overlading van dat vaartuig. De Raad is van oordeel dat de klacht gegrond moet worden verklaard. Het feit van overlading staat vast en wordt door den aangeklaagde niet weersproken. Het schip werd zeeklaar gemaakt, de belading was afgelopen en de betrokkene heeft nagelaten de nodige maatregelen te nemen om overlading te voorkomen. De betrokkene moet zich, wat de capaciteit van zijn schip betreft, hebben vergist, hetgeen echter geheel voor zijn rekening komt. Zo weinig dacht hij aan de mogelijkheid van overlading, dat, toen hij door den ambtenaar van den Board of Trade opmerkzaam werd gemaakt, op het feit dat zijn schip te diep lag, hij nog de tanks liet peilen, omdat hij er niets van begreep en dacht aan de mogelijkheid, dat de oorzaak hierin zou liggen, dat er water in de tanks was gekomen. Terecht heeft voorts de plv. Inspecteurgeneraal voor de Scheepsvaart er op gewezen, dat de artikelen 4i en 9d der Schepenwet den kapitein duidelijk voorschijven, welke maatregelen hij verplicht is te nemen. Houdt hij zich daaraan, dan kan het niet voorkomen, dat zijn schip op het ogenblik dat de overlading ten deze werd geconstateerd, in die toestand verkeert. Een straf van schorsing van na te noemen duur acht de Raad hier geboden. Mitsdien straft de Raad den aangeklaagde door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor de tijd van acht dagen.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Committee te London. 1940 in charter bij Ministry of War Transport te London.
1944-06-00: Nam 6 juni 1944 deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië.)
1950-10-16: Het Vrije Volk 16-10-1950: Schip aan de grond weer vlot. Het Nederlandse kustvaartulg „Westland" groot 426 ton is, komende van Antwerpen, Zondagmorgen te 11.00 uur de Wester-Schelde ter hoogte van Walsoorden" aan de grond gelopen. Het schip is Zondagmiddag om 16.00 uur op eigen kracht vlotgekomen en heeft de reis naar Waterford in Ierland voortgezet.
1953-01-30: Final Fate:
Onderweg van Wismar (29 januari vertrokken) naar King's Lynn met een lading kainite Brunsbuttelkoog gepasseerd en sindsdien spoorloos. Het schip kwam terecht in de zware februari storm. De acht bemanningsleden zijn omgekomen. De opvarenden waren: Kapt. Andries Penning uit Maassluis, stuurman Johannes Garstenveld uit Den Helder, 1e machinist Jan Velvis uit Zwijndrecht, Belgiё, 2e machinist Dirk Zwart uit Bergen, kok Jannes Vermeulen uit Vlissingen, matroos Dirk Bax uit Rotterdam, matroos o/g Wouter Dubbelman uit Rotterdam en lichtmatroos Herman Luinge uit Coevorden.
1953-02-07: NvhN 07-02-1953: Kustvaarder vermist. IJmuiden, 7 Februari. Alle schepen is verzocht uit te kijken naar de Nederlandse kustvaarder WESTLAND onderweg van Brunsbuettel naar Kingsley. Het schip is ruim veertien dagen zoek. Nadere bijzonderheden zijn niet bekend.
1953-02-09: De Waarheid 09-02-1953: Eerst nu bekend geworden twee Nederlandse coasters vergaan. Door de grote ramp van Zondag is eerst nu bekend geworden, dat tijdens het noodweer nog twee Nederlandse kustvaarders — de Westland en de Salland — zijn vergaan. De Westland was eigendom van een Antwerpse rederij. Het was op Vrijdag 30 Januari van Brunsbuttel in West- Duitsland vertrokken naar de Engelse haven Kingslynn, maar tot dusver heeft men nog geen enkel levensteken van de opvarenden ontvangen. Het schip stond onder bevel van kapitein Penning uit Maassluis en telde tien koppen. Opm.: De bemanning bestond uit: Kapitein Andries Penning uit Maassluis, Stuurman Johannes Garstenveld uit Den Helder, 1e Machinist Jan Velvis uit Zwijndrecht (België), 2e Machinist Dirk Zwart uit Bergen, Kok Jannes Vermeulen uit Vlissingen, Matroos Dirk Bax uit Rotterdam, Matroos o/g Wouter Dubbelman uit Rotterdam en L. Matroos Herman Luinge uit Coevorden.
1998-00-00: Pas in 1998 is het wrak gelocaliceerd en gevonden in positie 53.26.56. Noord - 05.15.46. Oost.

Afbeeldingen


Omschrijving: Westland 1931.
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.

Omschrijving: 'Westland'
Gemaakt door: Unknown