Inloggen
TWEE GEBROEDERS - ID 6743


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1934
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 1669 Z GRON 1934
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 146
Delivery Date: 1934-12-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 225
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5301 Type T (290x435)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 289.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 133.00 Net tonnage
Deadweight: 350.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 17482 Cubic Feet
 
Length 1: 40.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.47 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.74 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.85 Meters Depth, moulded
Draught: 2.60 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1934-12-15 TWEE GEBROEDERS
Manager: Jan Damhof Sr., Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Damhof Sr., Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PIBQ

Date/Name Ship 1937-11-23 ROERDOMP
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Frederik de Vries Gzn, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwartsluis / Netherlands
Callsign: PHCY

Date/Name Ship 1942-07-23 ROERDOMP
Manager: Nederlandsche Beurtvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nederlandsche Beurtvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHCY
Additional info: Volgens Kadaster hypotheeknemer Hinrich Duken

Ship Events Data

1934-12-11: Op 11-12-1934 als TWEE GEBROEDERS, zijnde een motorvrachtschip, metende 817.48 M3, liggende te Groningen ten verzoeke van Jan Damhof, scheepskapitein te Hoogezand, door J.L. Kleijn, scheepsmeter te Groningen, van brandmerk 1669 Z GRON 1934 voorzien door het inbeitelen op het achterschip op het achterschild van de lichtkap motorkamer.
1934-12-15: NvhN 17-12-1934: Proefvaart „TWEE GEBROEDERS”. Zaterdag vond op de Eems te Delfzijl de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip „Twee Gebroeders". Dit schip is gebouwd bij de N. V. Noord Nederlandsche Scheepswerven te Groningen voor rekening van de Gebr. Damhof te Hoogezand, onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart- Inspectie, groote kustvaart. Het heeft afmetingen als volgt: lengte over alles 40.50 M., breedte op het grootspant 7.05 M., holte in de zijde 2.85 M. Het is groot netto 378 M 3. en bruto 817 M 3., terwijl het D. W. plm. 350 ton bedraagt. Het is uitgerust met een stalen mast en twee stalen laadboomen. De mast met de boomen is in het midden van het schip geplaatst met aan de voor- en achterzijde een motordeklier met een Lister Diesel motor van 6—7 p.k. De ankerlier wordt eveneens gedreven door een Lister Diesel motor van 6—7 pk. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een 2-tact Brons motor geplaatst. Deze motor is in drie cylinder uitvoering met een vermogen van 240 p.k. bij 265 omwentelingen per minuut. Verder is in de motorkamer nog een Lister Diesel hulpmotor opgesteld met een vermogen van 6—7 p.k. Deze hulpmotor drijft de lens-ballastpomp, de compressor en de dynamo. Het schip is voorzien van een stroomlijnbalansroer, terwijl de geheele verlichting electrisch geschiedt. Het is uiterst modern en gerieflijk ingericht, terwijl ook de betimmering niets te wenschen overlaat. Na de proefvaart werd het met volle tevredenheid door de opdrachtgevers overgenomen.
1937-12-14: NvhN 14-12-1937: Delfzijl.13 December: Het motorschip TWEE GEBROEDERS, dat door kapt. Damhof te Hoogezand werd verkocht aan kapt. de Vries te Zwartsluis, is onder den naam ROERDOMP in de vaart gebracht. Het schip vertrok heden onder deze naam van hier naar King's Lynn.
1940-04-13: Het nieuws van de dag 13-04-1940: ROERDOMP. Amsterdam, 12 April. — Het Nederlandsche m.s. „Roerdomp", op reis van Lysekil naar Amsterdam met een lading steenen, heeft aan den grond gezeten, doch kwam op eigen kracht vlot en arriveerde 10 dezer te Den Helder. Het schip wordt binnendoor naar Amsterdam gesleept.
1940-07-16: De Banier 17-07-1940: Stranding van het motorschip „ROERDOMP”. Amsterdam, 16 Juli. — Op 6 April 1040 vertrok het motorschip „ROERDOMP" onder commando van kapitein P. de Vries van Zweden naar Rotterdam met een lading granietsteen. Langs de Deensche kust werd koers gezet naar de Noordzee. Op 10 April liep de „Roerdomp" plotseling aan den grond. Nadat het schip vlot was gekomen verkende de kapitein Bornriff Klistboei. Het schip is daarna door het Schulpengat naar Den Helder gevaren. De inspecteurgeneraal voor de scheepvaart diende een klacht in tegen den kapitein wegens het niet opvolgen van de door de militaire autoriteiten gemaakte voorschriften omtrent het aandoen van de reede van Nieuwediep en het niet voldoende rekening houden, bij het bepalen van de koers, met de door de belligerenten aangegeven mijnenvelden. Bij het onderzoek door den raad voor de scheepvaart verklaarde de kapitein, dat hij de variatie van het kompas op den verkeerden kant heeft toegepast. Bij de stranding meende kapitein bij het Terschellinger vuurschip te zijn.' Hij heeft niet het lood gebruikt, want hij dacht in volle zee te zijn. Toen het daglicht werd, zag de kapitein bij Bornrif Klist te zijn. De kapitein had in den oorlog niet gevaren en was net geheel op de hoogte van alle voorschriften, zoo wist hij niet dat de vuren aan de kust gedoofd waren. Daaraan is ook te wijten, dat hij de reede van Nieuwediep is binnengevaren, niettegenstaande de bijzondere omstandigheden. De voorzitter wees den kapitein er op, dat hij bemanning en schip in groot gevaar heeft gebracht. De kapitein had de berichten voor zeevarenden wel besteld, doch niet tijdig ontvangen. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart meende, dat de oorzaak van de stranding vast staat. Spr. verweet den kapitein, dat hij de zaak niet ernstig genoeg heeft opgevat en niet ter bevoegder plaatse de beste inlichtingen heeft ontvangen. Kapitein de Vries had er voor moeten zorgen, dat alles in orde was, voordat hij vertrok. De verdediging van den kapitein houdt geen eteek. De Raad zal later uitspraak doen.
De Tijd 26-10-1940: Muurvaste overtuiging. De kapitein verklaarde ter zitting, dat hij het lood niet had gebruikt, omdat hij door het zien van de twee schepen, muurvast overtuigd was in den goeden koers te zijn. Ook hier doet zich weer een verschijnsel voor, waarop de Raad reeds meermalen heeft moeten wijzen. De ~muurvaste" overtuiging is op absoluut ondeugdelijke grondslagen gevestigd, en de voor de hand liggende controle, die in elk geval had moeten worden toegepast, wordt achterwege gelaten.De kapitein verklaarde ter zitting, dat hij inzag verkeerd te hebben gehandeld en dat hij tot zijn verdediging niets kon aanvoeren. Deze door den kapitein aangenomen houding is voor den Raad een aanleiding, geen strenge straf toe te passen. De raad wil ten slotte nog opmerken, dat het niet juist is, dat dit schip, dat mijnenvelden moest mijden, slechts een klein handlood, met een lijn van 30 vadem, en geen zwaar lood — laat staan een Thomsonlood — aan boord had. Diepten boven de 25 vadem moeten kunnen worden aangelood. De Raad straft den kapitein door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld b{j art. 2 der Schepenwet, voor den tijd van veertien dagen. Ten slotte deed de Raad nog uitspraak in zake de stranding van het motorschip „Roerdomp" op het Bornrif op 10 April 1940 en de klacht van den inspecteur-generaal voor de Scheepvaart tegen den kapitein van voormeld motorschip, wegens het niet-naleven van de bijzondere voorschriften voor het aandoen van de reede van Nieuwediep in oorlogstijd gegeven en het onvoldoende rekening houden bij het bepalen van zijn koers met de door de belligeren-- ten aangegeven mijnenvelden. De Raad Is van oordeel, dat de stranding van de „Roerdomp" geheel is te wijten aan het sturen van een verkeerden koers. De kapitein heeft zelf toegegeven, dat hij de variatie verkeerd heeft toegepast — een gevolg van de omstandigheid, dat hy zich er geen rekenschap van heeft gegeven, dat hij werkte met een kaart met rechtwijzende roos. Met de mededeeling. dat hij de berichten aan zeevarenden wel besteld, doch niet ontvangen had, heeft hij zich geenszins gedisculpeerd en hij heeft dan ook moeten toegeven, dat hij in Rotterdam zich de berichten aan zeevarenden had kunnen aanschaffen. Het is onbegrijpelijk, dat de kapitein dit niet heeft gedaan, vooral daar dit zijn eerste reis in oorlogstijd was. Ook een zeemansgids had hij niet aan boord. Dit alles wijst er op. dat hij het met de navigatie niet ernstig genoeg heeft genomen. De Raad straft den aangeklaagde door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor den tijd van veertien dagen. .
1942-03-17: Uitgeschreven uit het Kadaster. Een voorgenomen verkoop aan August de Meyere, Paimpol, ging niet door. In april 1942 te Rotterdam, vlak voor het vertrek naar Frankrijk, door de Kriegsmarine Dienststelle Rotterdam in beslag genomen. Een schijnverkoop volgde en inzet voor de Transportflotte Speer voor dienst in en naar Noorwegen.
1942-07-23: Op 23-07-1942 weer bij het Kadaster teboekgesteld als "ROERDOMP", eigendom van de Nederlandsche Beurtvaart Maatschappij N.V. te Rotterdam.
Ze wordt voorzien van brandmerk 2048 Z GRON 1942. Omschrijving: Staalijzeren zeemotorschip, hebbende 1 dek, 1 mast, 2 laadbomen, 1 schoorsteen, voor woonruim en voorpiektank, 1 laadruim met 2 luiken, achterpiektank met verhoogd achterdek met verblijfplaatsen en stuurhuis aan dek, 1 machinekamer waarin 1 vertikale 3 cylinder 2 tact ruwoliemotor Brons Appingedam van 220 PK, 4 ruwolie hulpmotoren Lister van 5/6 P.K.
1944-12-10: Op reis met een lading legergoederen van Kirkenes via Tromsö en Drontheim naar Alesund, op de zuidwesthoek van het eiland Vigra bij Alesund in pos. 62.33 NB, 06.01 OL door verkeerde navigatie aan de grond gelopen. Een deel van de lading kon worden geborgen maar het schip was total loss; de opvarenden verlieten het schip op 19 december. Het schip was lek, had het roer verloren en lag bij hoogwater onder water.
1947-06-17: Final Fate:
Zonder motor* en leeggeroofd teruggevonden in de Oksfjord in Noorwegen. Daar het eigenlijk een Frans schip zou zijn moest gewacht worden op een beslissing uit 's Gravenhage of de toenmalige verkoop correct was. Het antwoord was negatief. Het schip werd gereed gemaakt voor het transport naar Nederland. (* Deze motor is in 1949 ingebouwd in het m.s. " Hoc Vinces ").
Het schip was inmiddels verkocht aan A. Polders te Amsterdam. Men gaf Wijsmuller in IJmuiden opdracht om het schip af te leveren bij Scheepswerf A. Vuijk te Capelle a/d IJssel. Op 9 maart 1948 vertrok de sleepboot 'Stentor' met de 'ROERDOMP' uit Kristiansand naar Rotterdam. Op 10 maart raakte het transport door een storm in moelijkheden door motoruitval van de 'Stentor'. De 'ROERDOMP' zonk om 23.00 uur op ongeveer 5 mijl ten oosten van Thyboron (Denemarken). De vier opvarenden konden met zeer veel moeite door een Deens vissersvaartuig worden gered. De 'Stentor' werd op sleeptouw genomen door de 'Noord-Holland' en arriveerde 14 maart te IJmuiden. (De teboekstelling bij het Kadaster wordt op 15-02-1949 doorgehaald.)
1948-03-12: Nieuwsblad van Friesland 12-03-1948: De kustvaarder ROERDOMP losgeslagen. In de nacht van Woensdag op Donderdag is de, door de Stentor gesleepte 350 ton metende kustvaarder ROERDOMP, door het ruwe weer losgeslagen. Juist voor dien had een Deense sleepboot de beide opvarenden van de ROERDOMP van boord gehaald. Donderdagmorgen dreef de kustvaarder hulpeloos op de Noordzee, in de richting van de Deense kust. Latere berichten melden, dat de Noord-Holland, een tweede sleepboot van de Fa. Wijsmulier, de stuurloze Stentor heeft bereikt, en dit schip naar IJmuiden zal slepen. De losgeslagen ROERDOMP drijft nog steeds onder de Deense kust en maakt slagzij. Het valt te betwijfelen of het scheepje nog geborgen kan worden.

Afbeeldingen


Omschrijving: Twee Gebroeders 1934.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Roerdomp 1934 ex Twee Gebroeders.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Roerdomp 1934 ex Twee Gebroeders.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Roerdomp 1934 ex Twee Gebroeders.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown