Inloggen
SCHOKLAND - ID 5783


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1915
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 9304 ROTT 1915
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: A. Vuyk & Zonen, Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 438
Launch Date: 1915-10-31
Delivery Date: 1915-12-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Maatschappij Voor Scheeps- & Werktuigbouw Fijenoord, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 950
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 1x (17 1/2, 29 & 46 - 36)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1113.14 Gross tonnage
Net Tonnage: 623.80 Net tonnage
Deadweight: 1370.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 72300 Cubic Feet
Bale: 67000 Cubic Feet
 
Length 1: 65.57 Meters Registered
Beam: 10.06 Meters Breadth, moulded
Depth: 4.57 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1915-12-15 SCHOKLAND
Manager: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PRVT

Date/Name Ship 1918-03-00 SCHOKLAND
Manager: John Good & Sons, London, Great Britain
Eigenaar: The Shipping Controller, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1919-01-23 SCHOKLAND
Manager: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PRVT
Additional info: Call sign 1934: PHKA

Date/Name Ship 1941-00-00 SCHOKLAND
Manager: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Eigenaar: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Netherlands

Ship Events Data

1915-11-02: Rotterdamsch Nieuwsblad 02-11-1915: Van de scheepswerf No. 1 der firma A. Vuijk en Zonen, te Capelle op 'd IJsel, waar tot nu toe alleen schepen voor de binnenvaart gebouwd werden, is Zaterdag met gunstig gevolg het eerste zeeschip te water gelaten n.l. het s.s. „SCHOKLAND", gebouwd voor rekening van de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam. Dit stoomschip is van het Raised Quarterdecktype, het heeft, een draagvermogen van pl.m. 1300 ton bij een lengte van 225 vt., een breedte van 33 vt. en is hol 15 vt. Het werd gebouwd voor de kolenvaart, volgens de voorschriften van Lloyds register naar de hoogste klasse en verder ingericht naar de eischen der Schepenwet. Het is voorzien van selftrimming-laad hoofden en werktuigen voor het snelle laden en lossen. De machines welke een kracht kunnen ontwikkelen van ongeveer 800 I. p.k., worden vervaardigd aan het etablissement „Fijenoord" te Rotterdam. Het schip wordt verwacht einde des jaars in de vaart te komen. Op de opengekomen ruimte zal de kiel gelegd worden voor een stoomschip van, 3200 ton voor een Noorsche Reederij.
1916-01-03: De Tijd 03-01-1916: In den storm. Het gisteren van Leith binnengekomen stoomschip „SCHOKLAND” had aan boord een man van den Deenschen driemastschoener „Dana”, welke onder de Engelsche kust in zinkenden staat verkeerde en waarvan de rest der bemanning vermoedelijk is afgehaald door een stoomtrawler, die mede in de nabijheid was. De Rotterdamsche correspondent van het „Hbl.” meldt daaromtrent nog het volgende: Kapitein J. Piscaer van het stoomschip „Schokland”, gisteren met steenkolen van Engeland te Rotterdam aangekomen, ontmoette op zijn reis naar Rotterdam in den stormnacht van 31 December op 1 Januari den Deenschen schoener „Dana” met hout van Helsingborg voor Engeland bestemd. Het schip was in het noodweer lek gesprongen en dreef nog op de lading. Het was onmogelijk om de booten uit te zetten, ten einde iets te doen tot het redden der bemanning van het in nood verkeerende scheepje. Wel bleef de „Schokland” den geheelen nacht in de nabijheid en nam in den ochtend een der opvarenden, die aan een toegeworpen lijn in zee was gesprongen, aan boord; het was de scheepsjongen B. Rasmussen uit Elsenenr, die zijn eerste reis maakte; deze is de eenige, die te Rotterdam werd aangebracht en, in afwachting van de opening van het Deensche consulaat op heden, in het Christelijk tehuis voor zeelieden werd opgenomen. Later werd van het in nood verkeerende schip niets meer gezien, zoodat ook niets bekend is van de overige bemanning.
Middelburgsche courant 03-01-1916: Door het Nederlandsche stoomschip „Schokland” werd te IJmuiden binnengebracht een der opvarenden van den Deenschen schoener „Dana”, welke in de Noordzee in nood verkeerde. De overige bemanning kon door de „Schokland” niet worden gered. Een stoomtrawler was ook in de nabijheid van het in nood verkeerende vaartuig.
1916-12-15: 15-12-1916 Sunderland: 15 Dec. Het Nederlandsche Stoomschip “SCHOKLAND” heeft te Whitburn aan den grond gezeten. De Schokland arriveerde 18 Dec. te Rotterdam.
1918-03-25: Op 25.03.1918 te Hull door de Britse Regering in beslag genomen. Op 23.01.1919 teruggegeven.
1922-09-20: Het Centrum 20-09-1922: Aanvaring. In de haven van Rotterdam zijn het van Thameshaven binnenkomende stoomschip „Scalaria” en het vertrekkende stoomschip “SCHOKLAND” in aanvaring geraakt, waardoor de voorsteven van de „Schokland” zwaar werd beschadigd. De schade aan de „Scalaria” is tot nu onbekend. De „Schokland” kon de reis niet voortzetten.
1924-06-14: De Tribune 17-06-1924: Scheepstijdingen. Nederl. Stoomvaartlijnen. „De Zeepost” meldt: SCHOKLAND (Londen, 14 Juni). Het Nederl. stoomschip „Schokland” van Goole met kolen naar Hamburg, is heden bij het vertrek van Goole ter reede aan den grond geraakt.
1926-06-07: Nieuwe Tilburgsche Courant 07-06-1926: De Engelsche maatregelen tegen mond en klauwzeer. Men meldt uit Vlaardingen: Met speciale vergunning der Engelsche regeering zijn gisteren nog 336 geslachte varkens met de mailboot naar Engeland verzonden. Reuter seint uit Londen d.d. 4 dezer: Op de Centrale Vleeschmarkt heeft het invoerverbod groote consternatie verwekt daar net van invloed moet zijn op de werkloosheid. Een autoriteit verklaarde er zich niet over te verwonderen, wanneer Nederlandsche veefokkers in Engeland filialen openen van hun varkensfokkerij. Het stoomschip „SCHOKLAND” dat een week geleden met ruim 300 geslachte varkens naar Engeland vertrok, is Vrijdagnamiddag met zijn lading te Rotterdam, de haven van afvaart, teruggekomen omdat de varkens in Engeland niet gelost mochten worden. Naar het „Hbld" verneemt, had de „Schokland” bijna uitsluitend Belgische varkens aan boord. Er waren slechts een tiental onder die op het Rotterdamsche abattoir geslacht waren. De directeur van, het Rotterdamsche Slachthuis en de inspecteur van het veeartsenijkundig toezicht in 't ressort Rotterdam, hebben zich aan boord van het schip begeven lot het instellen van een onderzoek. Van dr. Westholz, directeur van het Rotterdamsche openbare slachthuis, vernam het blad omtrent zijn bezoek aan de „Schokland” dat dit schip 271 varkens aan boord had, waarvan 10, die op het Rotterdamsche abattoir voor export naar Engeland geslacht waren. Bij deze laatste was geen spoor van mond- en klauwzeer te ontdekken. Onder de uit België afkomstige varkens waren echter verschillende met mond- en klauwzeer. De bewering van den Engelschen minister van Landbouw dat een spoor gevonden is, dat leidt naar het Rotterdamsche abattoir, is dan ook bezijden de waarheid. Voorts vernam het blad nog, dat de uit Engeland teruggezonden Belgische varkens op last der regeering in verzegelde wagons van Rotterdam naar België teruggezonden zullen worden.
1927-02-10: Op 10.02.1927 als SCHOKLAND, zijnde een stoomschip, groot 3153.37 m3, liggende te Rotterdam, door M. Dansen, scheepsmeter te Rotterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1191 Z ROTT 1927 op het achterschip aan S.B. zijde op versterking compressor. (Opm.: De vroegere brandmerken zijnde: 9304 ROTT 1915 zijn verwijderd.)
1927-03-16: De Telegraaf 16-03-1927: De aanvaring van de „Westland” door de „SCHOKLAND”. Amsterdam, 15 Maart. De Raad voor de Scheepvaart deed heden uitspraak inzake de aanvaring van het stoomschip „Westland” door het stoomschip „Schokland” in de haven van Rotterdam. Da Raad is van oordeel, dat dit ongeval mede ia veroorzaakt door een daad en door nalatigheid van den betrokken machinist. Mitsdien strafte de Raad den betrokkene door hem de bevoegdheid te ontnemen als machinist te varen op een schip, voor den tijd van een maand.
1930-06-03: NvhN 03-06-1930: Een tumult op een schip. Uit Delfzijl meldt men ons: Hedenavond heeft op 't alhier in de haven liggend stoomschip „SCHOKLAND” een heftig tumult plaats gehad tusschen de politie en een 2-tal schepelingen, waarbij van den gummistok gebruik moest worden gemaakt. Eerstgenoemde was aangezocht om een onwilligen stoker van boord te verwijderen, doch stuitte hierbij op ernstig verzet van een der medeopvarenden, die zich als een woesteling gedroeg en de politie te lijf ging. Met veel moeite gelukte het eindelijk beiden te overmeesteren en in verzekerde bewaring te stellen. Een groote menigte was van dit voorval getuige. Het schip is even later met achterlating van beide personen vertrokken.
1934-03-22: De Telegraaf 22-03-1934: Belgische treiler in brand. Opvarenden overgenomen door de „SCHOKLAND". Rotterdam, 22 Maart. — Op 52 gr, 11 min. N.B. en 3 gr. 29 min. 0.L., 13 mijl ten Noordwesten van het lichtschip Maas voor den Nieuwe Waterweg, is brand ontstaan in den Belgischen treiler „O.170” “Leopold Julia” van Leopold Verbauck te Ostende. De opvarenden, de 23-jarige kapitein E. Marscel uit De Panne, de 29-jarige motordrijver K. Calkoen uit Nieuwpoort, de 53-jarige O. van Teyghem. De 20-jarige matroos A. de Hruine, beiden uit Ostende en de 17-jarige K. Kristiaait uit Coxyde, hebben zich in de reddingboot van hun schip begeven. Na ongeveer drie kwartier te hebben rondgedreven, zijn zij overgenomen door het Nederlandsche stoomschip "Schokland” van de Scheepvaart en Steenkolen Mij., kapitein A. H. Helsdingen. De “Schokland”, die onderweg was van Newcastle naar Rotterdam, heeft de schipbreukelingen meegenomen naar de Maasstad, waar wij vanmorgen op het bureau van de rivierpolitie een onderhoud met hen hebben gehad. De Belgische visschers vertelden, dat zij gisteravond ter hoogte van het lichtschip ”Maas” bezig waren de visch uit te zoeken, toen omstreeks kwart voor zes brand ontstond in de motorkamer, waar een motor van 100 P.K. staat. Hoe de brand is ontstaan, wisten zij niet te vertellen. Zoodra het vuur ontdekt werd, hebben de visschers alles gedaan om den brand te blusschen, maar de vlammen breidden zich meer en meer uit. zoodat men besloot in de reddingboot te gaan. Er stond een zacht briesje uit het Noord- Westen en de zee was zeer kalm, zoodat het verblijf in de reddingboot niet het minste gevaar opleverde. Bovendien waren er twee Goereesche visschersvaartuigen in de onmiddellijke nabijheid en na ruim een half uur naderde het Nederlandsche stoomschip „Schokland”. De reddingssloep lag juist in den koers van de „Schokland”, zoodat men gemakkelijk de schipbreukelingen aan boord kon nemen. De brand aan boord van den Belgischen treiler woedde voort en de kapitein van de „Schokland” heeft niet afgewacht tot het schip gezonken was, maar met het geringste oponthoud zijn reis naar Rotterdam voortgezet. De kapitein van de “Schokland” heeft verklaard, dat hij gisteravond te halfzeven voor den Waterweg een Belgisch vaartuig heeft waargenomen. Op een halve zeemijl afstand gekomen, zag men een sloep ronddrijven, waarin zeven menschen zaten. Begunstigd door het zeer kalme weer konden de schipbreukelingen vlot aan boord worden genomen. Te Rotterdam heeft kapitein Helsdingen de schipbreukelingen overgegeven aan de rivierpolitie.
1934-10-31: NvhN 31-10-1934: Delfzijl. Het stoomschip “SCHOKLAND” dat van hier vertrok met bestemming New Castle, ankerde wegens slecht weer in de Bocht van Watum. Het schip zette later de reis voort.
1937-10-21: NvhN 21-10-1937: Schepen in den mist. Stoomschip „SCHOKLAND” gestrand. Volgens te IJmuiden ontvangen bericht is het Nederlandsche stoomschip „Schokland” hedenmorgen tijdens dichten mist ter hoogte van Egmond omhoog gevaren. Sleepboot assistentie is vertrokken. Het stoomschip behoort aan de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam en meet 1113 bruto register ton. Tegen half tien vanmorgen is het schip weer op eigen kracht vlot gekomen.
De Banier 21-10-1937: Stoomschip „SCHOKLAND” gestrand. Ter hoogte van Egmond. IJmuiden, 21 October. — Volgens hier ontvangen bericht is het Nederlandsche stoomschip „Schokland” heden morgen tijdens dichten mist ter hoogte van Egmond omhoog gevaren. Sleepboot-assistentie is vertrokken. Het stoomschip behoort aan de scheepvaart en Steenkolen-Maatschappij te Rotterdam en meet 1113 bruto register
Op eigen kracht losgekomen.
Egmond, 21 October. Het stoomschip “Schokland”, dat hedenmorgen vroeg tijdens dichten mist ter hoogte van Egmond aan den grond is gevaren, is tegen half tien vanmorgen weer op eigen kracht vlot gekomen.
IJmuiden, 21 October. De kapitein van het stoomschip “Schokland”, dat te IJmuiden is aangekomen, rapporteert dat hij hedenochtend voor Egmond voor anker heeft gelegen en dat het onjuist is dat het schip omhoog was gevaren. In verband met den dichte mist had hij het raadzaam geacht onder de kust voor anker te gaan, waardoor te Egmond de meening ontstond dat het schip vast zat.
1940-05-00: De SCHOKLAND bleef op 14 mei 1940 te Rotterdam achter en werd op 23 oktober 1941 na lossing te Kolberg door de Duitsers gevorderd. Op 5 november 1941 door de Duitsers overgenomen in de Merwehaven te Rotterdam. Onder Duitse vlag gebracht en gevaren op de Kanaaleilanden
1942-02-00: Het schip deed eerst dienst als transportschip voor verlofgangers en sinds 02.1942 als Kanalinselversorger der Kriegsmarine.
1943-01-04: Final Fate:
Het vrachtschip ss. 'SCHOKLAND' van de Scheepvaart- en Steenkolen Mij. uit Rotterdam en gevorderd door de Duitse autoriteiten (2 mei 1942), wachtend op convooi naar St. Malo met 284 man Duitse troepen aan boord loopt op de rotsen ten zuid-westen van Noirmant Point bij Jersey op 49.08. N / 02.10. W. Met behulp van de Duitse patrouilleboten V 209 en V 219 vlotgebracht maar was zo zwaar beschadigd dat ze zinkt. Van de opvarenden konden slechts 178 man worden gered. Zij had bij het zinken een Nederlandse bemanning en voer onder Nederlandse vlag. De ramp was te wijten aan verkeerde navigatie.

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Schokland' 1915
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SCHOKLAND
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Schokland' 1915
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SCHOKLAND
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname