Inloggen
PALOH - ID 5034


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1924-00-00 / 1958-06-05 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht
Onder Nederlands Indische vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1921
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5154040
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Schoener
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Friedr. Krupp A.G., 'Germaniawerft', Kiel, Germany
Werfnummer: 380
Launch Date: 1920-12-00
Delivery Date: 1921-05-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 240
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAN Type (260x360)
Speed in knots: 7.50
 
Gross Tonnage: 446.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 318.00 Net tonnage
Deadweight: 650.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 52.48 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 47.48 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.03 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.80 Meters Depth, moulded
Draught: 3.60 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1937
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 4 cil 200 Pk Brons (Waarschijnlijk Nr. 5718), 9 7/16-14 3/16

Datum 00-08-1949
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 3 cil 150 Pk Brons (Waarschijnlijk Nr. 6710,11 of 12) Type (240x360) 6 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1922-03-11 HAMM
Manager: Dönitz, Witt & Co. m.b.H., Hamburg, Germany
Eigenaar: Dönitz, Witt & Co. m.b.H., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1924-00-00 PALOH
Manager: E.F. Buyn & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Scheepvaart-Maatschappij 'Paloh', Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: TGVR
Additional info: Call sign 1934: PKQU

Date/Name Ship 1937-09-21 PALOH
Manager: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: PKQU

Date/Name Ship 1948-11-24 PALOH
Manager: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PGQT

Date/Name Ship 1958-06-05 HONG HAI
Manager: Hong Huat, Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Hong Huat, Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HPPB

Date/Name Ship 1970-00-00 DRAGON HORN
Manager: Hong Huat, Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Hong Huat, Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HPPB

Ship Events Data

1920-00-00: Als 'Hamm' voor eigen rekening van de werf gebouwd. In maart 1922 verkocht.
1925-02-13: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië 13-02-1925. Een lange reis. Naar wij vernemen, zijn er nadere inlichtingen ingewonnen omtrent de schoener PALOH van de makelaars-firma Buyn & Co. alhier, welke 27 Jan. jl. van Tj. Priok naar Saigon vertrok en waaromtrent men tot nu toe nog niets gehoord heeft. Het is best mogelijk, dat het schip eenigen tegenslag heeft gehad, immers bezuiden den evenaar staat op het moment de W.-moesson goed door en benoorden er van heerscht nog 0.-moesson, waardoor het met tegenwind zou hebben te kampen. De gezagvoerder van de Tjikarang, die eergisteren uit Saigon hier binnenliep, verklaarde geen bepaald slecht weer, doch wel eenige deining te hebben gehad; hij had de Paloh niet gezien. Eenige reden tot ongerustheid bestaat echter niet, aangezien het vaartuig slechts een hulp-motor heeft waardoor hoogstens 7 mijl per uur kan worden gemaakt; Over het traject Soerabaia—Priok deed het nog kortgeleden door slecht weer niet minder dan acht a negen dagen. Aan boord van het zeilschip dat ongeveer 450 tons groot is, bevinden zich behalve een Duitsche gezagvoerder, twee Hollandsche stuurlui en twee Hollandsche machinisten, ook nog ongeveer twintig Inlandsche zeelieden.
1925-02-14: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië 14-2-1925: De „PALOH" terecht.'De motorschoener Paloh is gisteren-mid dag te Saigon gearriveerd.
1930-04-23: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië 23-04-1930. Het avontuur van de PALOH. Tegen 8 u. in den morgen kwam de Merkus aanzetten met den motorschoener Paloh van de N. V. Scheepvaart Mij. Paloh en gecharterd door de K. P. M. op sleeptouw. De Paloh had ongeveer 80 zeemijlen West van Pontianak de schroefas gebroken, toen het schip op weg was van Paloh naar Priok met een lading hout. De gez., de heer Laubinger, liet de zeilen uit de zeilen kooi ophalen en aanslaan en zoo werd getracht de reis verder als zeilschip voort te zetten. Helaas bleken de zeilen niet goed bruikbaar, doordat zij in langen tijd niet gebruikt waren. Bij de eerste bui vloog het grootzeil uit de lijken, bij de tweede bui het achter- zeil, waarna besloten werd om met verkleind tuig naar Pontianak te zeilen. Na twee dagen zeilen ankerde de Paloh op ongeveer 6 zeemijlen Zuid van den lichtopstand voor de bank van Pontianak en werd verder naar binnen gesleept. Na een verblijf van 5 dagen aldaar nam de Merkus van de K. P.M. onder commando van kapitein E. H. Kielman het schip op sleeptouw en met afwisselende vaart werd de afstand van Pontianak naar Priok, ongeveer 410 zeemijlen, in twee dagen afgelegd. Voor de pieren nam de loods de Paloh met een paar sleepbooten over en meerde het schip veilig op een span boeien in de eerste binnenhaven. Als bijzonderheid geldt, dat de Merkus zoo goed als leeg was, waardoor het schip in den doorstaanden Oost-moesson „hard weg zette". Zoo werd bij een zesmijlsvaart een drift van drie mijlen geconstateerd, zoodat „voorzichtig zijn" de boodschap was. Door voortdurende observaties van hemellichamen, zon en sterren, bleef men aan boord vrijwel op de hoogte van de juiste positie van het schip, totdat men Etna-droogte aanliep en verder op peilingen van landpunten veilig de haven van Priok in het zicht kreeg. Uit nautisch oogpunt bekeken, is het een mooi, maar moeilijk stuk werk geweest, waarvoor wij gaarne onze hulde brengen.
1930-07-01: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indiën 01-07-1930. Weer terecht. De motorschoener PALOH kwam binnen, komende van Palembang. Daarover bestond hier eenige ongerustheid. In Straat Banka, bezuiden Muntok, zoo bleek nu, is de motor eenigszins warm geloopen en moest gestopt worden. Daar de smering goed was en er niets aan den motor te merken viel, moest er dus een andere reden zijn waarom schroef plotseling stopte. Het was nacht en de kapitein besloot tot daglicht te wachten om de schroef te inspecteeren. Hij was bang dat indien dit bij scherp electrisch licht gebeurde, er veel haaien zouden komen en zoo bestond de kans, dat degenen, die zich in het water zouden laten zakken, een arm of been zouden kwijtraken. De Blinjoe van de KPM passeerde en daaraan werd het ongeval medegedeeld, terwijl tevens verzocht werd dit te Priok te willen rapporteeren. Bij daglicht bleek, dat heele pisangstammen en ander vuil dat de Palembang rivier afdrijft, in de schroef gekomen was waardoor deze niet meer draaien kon. Met man en macht werd gewerkt om de schroef te klaren, daar door den stroom het schip in een gevaarlijke positie kwam. Na eenige uren hard werken gelukte dit en stoomde de Paloh op eigen kracht naar Priok. De Op ten Noort passeerde, welks kapitein verzocht werd om de Directie gerust te stellen en te berichten, dat het schip Maandag met daglicht voor de pieren zou liggen.
1937-07-14: Bataviaasch Nieuwsblad 14-07-1937: K.P.M. koopt „PALOH”. De tijd dat de K.P.M. schepen verkoopt, is voorbij: wat van de in den slechten tijd opgelegde schepen nog eenigszlns mee kon, is weer in de vaart gebracht, de rest verkocht. Thans komt de K.P.M. scheepsruimte tekort. Reeds geruimen tijd vervoerde, gecharterd door de K.P.M., de „Paloh" van de N.V. Scheepvaart-Maatschappij „Paloh", eigenaars de gebroeders Dull, makelaars alhier, kolen. Thans is, naar wij vernemen, het schip door de K.P.M. gekocht, om goederen en produkten te vervoeren. De „Paloh" meet 600 ton.
1937-07-27: Bataviaasch Nieuwsblad 27-07-1937: „PALOH" met machine-schade in Straat Banka. De „Paloh", het kortgeleden door de K.P.M, van particulieren gekochte vrachtschip, ligt, naar wij vernemen, sedert Zaterdagmiddag in Straat Banka, ongeveer zes mijl van Muntok, met een defecte machine voor anker. De „Paloh" was met een volle lading op weg van Palembang naar Prlok. Men hoopte de onklaar geraakte machine aan boord zelf te kunnen herstellen, doch tot heden is dat nog niet mogen gelukken. De „Paloh" heeft geen radio aan boord, doch het vaarwater waarin het zich bevindt wordt druk bevaren, zoodat bij eventueel noodzakelijke assistentie, deze door middel van vlaggenseinen kan. worden aangevraagd.
1942-03-02: Ter voorkoming van inbeslagname door de Japanners door de eigen bemanning tot zinken gebracht in Soerabaja. Later door de Japanners gelicht en weer in de vaart gebracht. Augustus 1945 teruggevonden in Makassar, tijdelijk aan de Royal Navy (Britse vlag) voor de repatriering van Japanse krijgsgevangenen. 25 Mei 1946 terugaan aan de KPM. Hersteld te Tandjong Priok en weer in de vaart.
1949-01-24: Op 24-01-1949, als PALOH, zijnde een motorschip, groot 1279.50 kub. meters, liggende te Balikpapan, door J.M. Sytsema, scheepsmeter te Balikpapan, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 2286 Z AMST 1948 op de buitenkant van het stalen schot aan de voorkant van het brughuis.
1958-05-30: Leeuwarder Courant 30-05-1958. K.P.M. verkocht negen schepen. Van de in Singapore liggende en ten verkoop aangeboden achttien schepen van de K.P.M. met een gezamenlijke tonnage van 24.261 brt zijn de volgende negen schepen met een gezamenlijke tonnage van 14.439 brt verkocht: „Tasman" (5.172 brt), „Van der Lijn" (2464 brt), „Valentijn' (2071 brt), deze drie schepen zijn voor de sloop bestemd, „Janssens" (2071 brt), „Toba" (983 brt). „Rokan" (535 brt). „Atjeh" (518 brt), „Paloh" (452 brt), en „Paneh" (173 brt). De laatste zes zijn bestemd voor de vaart. De sloopschepen werden aan een maatschappij in Hongkong verkocht, de schepen voor de vaart aan Chinezen in Singapore. De opgebrachte prijzen waren conform de verwachtingen, aldus de directie van de K.P.M, in Amsterdam.
1958-06-05: Te Singapore verkocht.
1985-00-00: Final Fate:
Volgens Lloyd's is het nog bestaan van het schip twijfelachtig.

Afbeeldingen


Omschrijving: Paloh 1921
Gemaakt door: Unknown