Inloggen
TRUUS - ID 3796


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1919-07-09 / 1951-02-03 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1916
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 9569 GRON 1919
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Aak
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1916-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 147.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 117.00 Net tonnage
Deadweight: 225.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 31.07 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.48 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.10 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.98 Meters Depth, moulded
Draught: 1.74 Meters Other
Configuration Changes

Datum 00-00-1948
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Van eind januari tot 9 november 1948 verbouwd tot wad- en Sontvaarder en van machine voorzien, 2tew 4 cil 195 PK HMG (Hanseatische Motoren Gesellschaft, Hamburg), Type (9¾x13¾), 8 mijl, en een 8-10 PK Deutz hulpmotor. Bouw van een stuurhut, mast en zwaarden verwijderd, verblijven voor en achter verbouwd. Nieuwe mast geplaatst.

Ship History Data

Date/Name Ship 1919-07-09 TRUUS
Manager: Jan Westers Fzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Maatschappij Zeeschip Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: fl. 23.000

Date/Name Ship 1919-09-19 TRUUS
Manager: Jan Westers Fzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsche Zeelichter Maatschappij, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1921-11-24 TRUUS
Manager: Berend & Johannes Top, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Berend & Johannes Top, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Fl. 17.000

Date/Name Ship 1923-07-00 LOTUS
Manager: Jan Dost (1947 Erven), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Dost (1947 Erven), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PVDH
Additional info: Fl. 15.800

Date/Name Ship 1948-04-09 BART
Manager: Hendrik Bax, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Bax, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCYL
Additional info: Niet gevaren. Werd verbouwd tot wad- & Sontvaarder.

Date/Name Ship 1948-11-20 BART
Manager: Jan Dost (1947 Erven), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Dost (1947 Erven), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCYL
Additional info: Niet gevaren. Was opgelegd tot verkoop naar binnenvaart in 1951

Date/Name Ship 1950-11-15 BART
Manager: Hendrik Bax, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Bax, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCYL
Additional info: Opgelegd

Ship Events Data

1916-00-00: In 1916 als 'Neeltje' aan Jan Bolhuis, Groningen opgeleverd. Stalen sleepaak (Fries maatkastje) voor de binnenvaart.
1919-07-09: In de zeevaart als 'TRUUS'.
1921-11-00: Eemsbode 29.11.1921: Het sleepschip 'Truus', bevaren door kapt. A. Everhardus en eigenares het kantoor Van der Eb te Delfzijl is onderhands verkocht aan de Gebr. Top, eveneens alhier. Prijs geheim.
1923-07-10: NvhN 10-07-1923: Sappemeer: Het lichterschip “TRUUS”, groot 246 ton is door de eigenaars Gebr. Top te Groningen onderhands verkocht aan den heer Jan Dost, aldaar. Het schip zal voortaan varen onder den naam “LOTUS”. De heer Dost verkocht zijn tjalk “Spes Mea” aan schipper L. Krook, idem te Groningen.
1927-07-30: Op 30-07-1927 als LOTUS, zijnde een lichterschip, groot 414.92 m3, liggende te Groningen, door H. Mulder, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Dost, schipper te Engelen, van een nieuw brandmerk voorzien door het branden van 394 Z GRON 1927 op het achterschip achterkant van de stuurhut, stuurboordzijde. (Opm.: De merken aanwezig, zijnde 9569 GRON 1919, zijn verwijderd.)
1929-09-25: Voorwaarts 25-09-1929: LOTUS. Hansweert, 24 September. Het motorschip Lotus, geladen met stukgoed, van Rotterdam naar Antwerpen, heeft onderweg een defect aan den motor gekregen en is door de sleepboot Hollandia naar de bestemming gesleept.
1943-10-00: In 10-1943 overlijdt Jan Dost. NvhN 22-10-1943: Advertentie: Langs dezen weg betuigen wij onzen oprechten dank, voor de betoonde belangstelling, ondervonden bij het overlijden van onzen lieven Man en Vader J. Dost. Groningen, 22 Oct.'43. Schip “Lotus” . Wed. A. Dost-Heins.
1948-03-31: Gekocht door Hendrik Bax, Delfzijl (Hfl. 40.000) en verbouwd bij Scheepswerf Hunfeld in Delfzijl tot motorschip 'Bart' en gemotoriseerd. Omdat Bax het restant van de koopsom niet kon betalen werd op 19 nov. 1948 door de erven Jan Dost de koopovereenkomst wegens wanprestatie ontbonden. Er volgde een juridische strijd en het schip werd uiteindelijk publiekelijk verkocht. Herman Severin Hunfeld kocht het schip op 5 februari 1951.
1948-11-05: Op 05-11-1948 als BART (ex LOTUS) zijnde een motorschip, groot 434.10 m3 bruto inhoud, volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 05-11-1948 no. 7514, liggende te Delfzijl, door J. Matthijssen, scheepsmeter te Groningen, opnieuw van brandmerk 394 Z GRON 1927 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterschot dekhuis kombuis, 1.25 m. uit hekplaat, 1.45 m. uit lengteas en 1.38 m. boven dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1950-07-22: NvhN 22-07-1950: Uit een exploit van mij, deurwaarder, van 20 Juli 1950 blijkt, dat ten verz. van Mr. Willem Johan Benes, advoc. en proc. wonende te Hoogezand, gem. Hoogezand-Sappemeer, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Hendrik Bax, kapitein bij de kustvaart, wonende te Delfzijl, o.m. zijn gedagvaard: Hendrik Westers, schipper, als beheerder der algehele gemeenschap van goederen, bestaande tussen cm en zijn echtgenote Jaapkien Berendina Dost, Harm Roelf Dost, schipper, Jan Zijlstra, schipper, als beheerder der algehele gemeenschap van goederen, bestaande tussen hem en zijn echtgenote Engeliena Geziena Dost, wier woon- en verblijfplaatsen onbekend zijn, om op Vrijdag, de negen en twintigste September 1950. des voorm. te tien uur, bij procureur te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, gehouden wordende in het Paleis van Justitie aan de Oude Boteringestraat aldaar, teneinde op de gronden in die dagvaarding omschreven te horen eis doen en concluderen, dat het der Rechtbank behage bij vonnis, behalve ten aanzien der kosten uitvoerbaar bij voorraad, niettengenstaande verzet of hogere voorziening, a. te verstaan, dat de ontbinding der hierboven omschreven overeenkomst van koop en verkoop d.d. 31 Maart 1948 betreffende het schip „LOTUS" (later „BART"), althans de handeling, welke deze ontbinding ten doel had, en waarvan blijkt uit gemelde onderhandse acte d.d. 19 November 1948, is nietig, althans bedoelde ontbinding, in ieder geval bedoelde handeling, nietig te verklaren, b. te verstaan, dat voorschreven schip „Bart" een bestanddeel vormt van de boedel van het faillissement van genoemde Hendrik Bax, althans te verstaan, dat het schip, na de nietigverklaring als sub a subsidiair gevorderd, wederom een bestanddeel van bedoelde boedel zal vormen. c. de gedaagden te veroordelen om binnen een termijn van veertien dagen, althans binnen een zodanige termijn als de Rechtbank zal vermenen te moeten bepalen, na de uitspraak, althans na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis, mede te werken aan het opmaken van een zodanige acte als nodig mocht blijken, althans van een zodanige acte, als door de Hypotheekbewaarder te Groningen nodig mocht worden geoordeeld om het schip „Bart" in de desbetreffende registers ten hypotheekkantore te Groningen wederom te stellen ten name van Hendrik Bax, althans te stellen ten name van eiser als curator in diens faillissement, zulks op verbeurte van een dwangsom van één duizend gulden (f 1000.—), althans van een zodanig bedrag als de Rechtbank in goede justitie zal vermenen te moeten bepalen, voor elke dag verzuim althans de Heer Hypotheekbewaarder te Groningen te gelasten, althans te machtigen, om het schip ..Bart" na vertoon van de grosse van het in dezen te wiizen voiyiis, althans na betekening dier grosse, in de desbetreffende registers ten hypotheekkantore te Groningen wederom te stellen ten name van Hendrik Bax, althans te stellen ten name van eiser als curator m diens faillissement, d. de gedaagden te verordelen om aan eiser in diens hoedanigheid te vergoeden alle schade door hem geleden en nog te Uiden door en als gevolg van de onrechtmatige daad. althans wanprestatie, door gedaagden jegens hem begaan gelijk boven omschreven, deze schade op te maken bii staat en te vereffenen volgens het voorschrift der Wet. e. de gedaagden te veroordelen de kosten van het geding.
1951-01-20: NvhN 20-01-1951: Verkoop Zeeschip, Op Dinsdag 23 Januari 1951, des middags om 2 uur, zal ten verzoeke van de Wel- edelgestr. Heer Mr W. J. Benes te Hoogezand, als curator in het faillissement van de Heer H. Bax te Delfzijl, in het Hotel Dik te Delfzijl publiek worden verkocht: Het zeemotor- vrachtschip , genaamd „BART", bruto inhoud 414.92 M 3., voorzien van een 200 p.k. H.M.G. 4 cylinder 2 tact, Dieselmotor ben. hulpmotor voor reserve compressor en pomp, stalen Mannesmannmast met laadboom en motordekwinch. Het vaartuig is gelegen bij de fabriek van de N.V. Noordelijke Industrie voor Vezelverwerking te Hoogezand. Bezichtiging: 22 Jan. 1951, van 10 tot 3 uur. Betaling: uiterlijk 15 Febr. 1951. ; Aanvaarding: in nader overleg (het schip is ontruimd). J. H. Holties, Notaris Delfzijl.
1951-02-13: Op 13-02-1951 als BART, zijnde een stalen motorschip, groot 434.10 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 05-11-1948 nr. 7514, liggende te Delfzijl door A. Jonkers, scheepsmeter te Groningen, van brandmerk 2602 B GRON 1951 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan BB zijde in het achterschot van het dekhuis, 1.32 m. uit hekplaat, 1.25 m. uit lengteas en 1.53 m. boven het dek. (Opm.: De oude merken 394 Z GRON 1927 zijn vernietigd.)
1951-02-14: Final Fate:
Op 13-02-1951 verkoopt Hunfeld het schip aan Harman Wentinks, expert te Groningen. Het krijgt brandmerk 2602 B GRON 1951. Op 18-08-1951 "Bona Spes" van Roelof Haar, schipper te Zwolle. Op 08-03-1967 “Burgzand” van Johannes Arendszoon Hartman te Hasselt. Op 19-11-1979 "Linquinda" van Anne Kamstra, schipper te Sneek. Het wordt dan omschreven als: motorschip hebbende een dek, eeen laadruim, voor-en achteronder, woonroef, dekhut en achteronder en machinekamer, voortbewogen door een 6 cyl. 4 takt Volvo/Penta dieselmotor van 154,4 kW (210 PK) type TMD 100 A, motornr. 28573, aangebracht op de zijkant van het motorblok aan B.B. zijde. Het schip is gebouwd te Hoogezand in 1916. Vaart in 2002 nog als "Linquinda" nr. 2202602 van A. Kamstra p/a C.H. van Maanenstraat 14, 5328 AL Rossum (Gld) met thuishaven Sneek.
Het staat in 12-2010 nog steeds zo bij het Kadaster te boek.
2009-00-00: Ontleend aan de beschrijving in het boek 'De schepen van de familie Wester(s)' van Ger J. Mulder:
Hendrik Westers' eerste (moeizame) deelname in een schip betrof een erfdeel in het Friese-maat-kastje 'Lotus', later genaamd 'Bart'. Dit was een type schip speciaal ontworpen om binnen de maximum toegestane afmetingen van 31,50 x 6,30 x 2,20 meter de Friese sluizen te kunnen passeren. De 'Lotus' was in 1916 als sleepschip 'Neeltje' in Hoogezand gebouwd en vanaf 1919 als 'Truus' geëxploiteerd door een N.V. waarin Jan Westers Fzn, neef van vader Filippus, had gepartici­peerd. Het schip had een laadvermogen van circa 225 ton, mat 147 BRT / 116,98 NRT en had als afmetingen 30,48 x 6,10 x 1,98 m. Het brandmerk was 9569 Gron 1919. Er werd geen hypotheek verstrekt.
Voor notaris mr Jan Koster te Ten Boer verkocht schipper Jan Bolhuis uit Groningen, een zwager van Westers, op 9 juli 1919 zijn lichterschip 'Neeltje' 'in het vervolg genaamd zullende worden 'Truus' aan Jan Westers, in dezen optredend als commissaris namens de op 25 januari 1917 in Rotterdam opgerichte N.V. Maatschappij Zeeschip 'Rotterdam'. De prijs van dit toen in Groningen liggende schip was Fl. 23.000.
De aankoop van de 'Truus' na de 'Catharina' was volgens de statuten eigenlijk onmogelijk, omdat zoals reeds gezien 'de N.V. nooit meer dan één vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben.' Men zal zich dit probleem gerealiseerd hebben, want op 23 juli 1919 vond in Rotterdam een buitengewone vergadering van aandeelhouders plaats, waarop tot wijziging van de statuten werd besloten. Jan Westers, inmiddels directeur der N.V., werd met de uitvoering van deze wijzigingen belast. Op 19 september 1919 verkreeg de N.V. Koninklijke goedkeuring tot een statutenwijziging. Deze omvatte een naamsverandering in 'N.V. Nederlandsche Zeelichter Maatschappij', met als nieuwe plaats van vestiging Groningen. De andere - en belangrijkste - wijziging betrof het vervallen van de restrictie van het slechts in eigendom mogen hebben van één schip. In plaats hiervan werd nu toegestaan 'zeelichters en de daarbij behoorende sleepbooten en / of ook andere vaartuigen' in bezit te hebben. Nu het statutair mogelijk was geworden dat de N.V. meer dan één schip bezat verkocht de privépersoon Jan Westers op dezelfde dag dat naam en zetel van de N.V. werden gewijzigd aan Jan Westers optredend als directeur van de N.V. zijn stoomsleepboot Ida voor dezelfde prijs als waarvoor deze boot in februari 1919 was gekocht. Dit duidt er op, dat Westers zo niet eigenaar van de gehele N.V. dan toch wel de grootste aandeelhouder was geworden.
Vanaf 17 mei 1920 staat ten laste van de N.V. voor de 'Truus' tezamen met de 'Catharina' en de sleepboot 'Ida' een hypotheek van Fl. 50.000 in het kadaster geregistreerd. Deze hypotheek was ongetwijfeld noodzakelijk om geld bijeen te krijgen voor de financiering door de N.V. van de voorziene aankoop van de stoomsleepboot 'Anna', zie het volgende schip. Ook de verbouwing van de 'Catharina' tot zeeschip zal mogelijk met een deel van dit geld betaald zijn.
Anderhalf jaar later was de situatie veranderd en werd op 24 november 1921 de 'Truus' voor Fl. 17.000 verkocht. Kopers werden de gebroeders Johannes Top, schipper te Groningen, en Berend Top, schipper te Delfzijl. Op het schip kwam een hypotheek van Fl. 10.000. In juli 1923 verkochten de Toppen hun 'Truus' voor Fl. 15.800 aan schipper Jan Dost uit Groningen, die het schip vernoemde in 'Lotus'. Er werd een hypotheek verstrekt van Fl. 8.000 die op 2 april 1936 was afbetaald. Op 23 juni 1927 werd in Groningen het nieuwe merk 394 Z Gron 1927 ingebrand.
Als sleepschip met hulpzeiltuig 'Lotus' was het schip van 1923 tot 1948 in bezit van Jan Dost, vader van Hendriks Westers' echtgenote Jaapkiena Dost. Na het overlijden van Jan Dost verkochten de erven de 'Lotus' op 31 maart 1948 voor Fl. 40.000 aan kapitein Hendrik Bax uit Delfzijl. De koper moest in drie termijnen betalen, maar bleef in gebreke per 1 augustus 1948 de laatste termijn van Fl. 28.000 plus rente te voldoen. 'Teneinde een proces in dezen te voorkomen...' werd op 19 november 1948 in een onderhandse acte '...de koopovereenkomst op grond van wanprestatie... (van de koper) ...ontbonden.' De erven restitueerden aan hun voormalige koper Fl. 12.000 en kwamen weer in het bezit van de - nu - motorkustvaarder 'Bart'. Op 20 november 1948 werd een en ander kadastraal vastgelegd.
Kapitein Bax had sind zijn aankoop echter niet stil gezeten. Reeds eind januari was hij begonnen de Lotus tot Wad- en Sontvaarder te verbouwen. Hij liet onder andere een 195 pk HMG dieselmotor en een 8-10 pk Deutz hulpmotor inbouwen. Ook uiterlijk onderging het schip een gedaantewisseling door de bouw van een stuurhut, de mast en zwaarden werden verwijderd en de verblijven voor en achter werden verbouwd. Op 9 november 1948 berichtte hij het kadaster dat het nu 'Bart' genoemde schip een motorschip was geworden, voorzien van 1 mast en 2 laadbomen.
Op 20 november 1948, een dag nadat de koopovereenkomst ongedaan was gemaakt, werd in de Buitenhaven te Farmsum conservatoir beslag gelegd op de 'Bart' voor een bedrag van Fl. 68.000 ter zekerheid van betaling van een vordering op Bax groot Fl. 56.500. Dit beslag werd gelegd in opdracht van H.S. Hunfeld, scheepsreparateur te Farmsum, die de motoren had geleverd en ingebouwd en de Lotus van 'binnensleepschip tot de motorkustvaarder 'Bart' had omgebouwd.' Hunfeld verlangde een gebruikelijke 20% toeslag op de hoofdsom, ter latere verrekening van ontstane kosten en renten.
Op 22 april 1949 werd Bax in staat van faillissement gesteld en mr W.J. Benes te Hoogezand tot curator benoemd. Deze verzette zich voor de rechtbank met succes tegen de onderhandse terugverkoop van 19 november 1948. De erven Dost werden na onderhandelingen met de curator in een Acte van Dading van 6 november 1950 gedwongen hun medewerking te verlenen, zodat op 15 november 1950 het kadaster Hendrik Bax weer als eigenaar van de 'Bart' kon teboekstellen.
In tegenstelling tot het gestelde in de onderhandse acte bleken de erven de Fl. 12.000 echter niet aan Bax te hebben overgemaakt en deze situatie bleef ongewijzigd. De curator verbond zich de Bart te doen verkopen en na aftrek van zijn kosten 2/9 deel van de netto opbrengst aan de familie Dost uit te keren. Tevens zou hij afzien van verdere claims op de familie Dost. De erven zouden op hun beurt niet meer als schuldeiser in het faillissement opkomen.
Op 23 januari 1951 werd in Hotel Dik te Delfzijl de Bart publiek verkocht. Hoogste bieder met Fl. 32.000 was de heer H.S. Hunfeld, die daarmee eigenaar werd. De familie Dost zal derhalve van de curator een kleine Fl. 7.000 hebben uitgekeerd gekregen, zodat de financiële strop inclusief renteverlies, advocaat- en rechtbankkosten zo'n Fl. 24.000 moet hebben belopen. Hunfeld liet vervolgens op 5 februari 1951 de registratie als zeeschip doorhalen. De 'Bart' werd nu als binnenschip teboekgesteld onder een nieuw brandmerk: 2602 B Gron 1951. Hunfeld had ook reeds een koper voor het schip gevonden.
Afbeeldingen


Omschrijving: Neeltje 1916
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Bart 1916 ex Lotus ex Truus ex Neeltje.
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Linquenda 1916 ex Bart ex Lotus Truus ex Neeltje at Dokkum in 05.1994.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Dok

Omschrijving: Linquenda 1916 ex Bart ex Lotus Truus ex Neeltje at Dokkum in 05.1994.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Dok